close

Enter

Log in using OpenID

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı

embedDownload
1B/
11/2014
14:
A5
PAGE El/
02542513641
T.C.
SAKARYAVALiLidi
24
A) CELENXSUNMA
r6nttl;
TARiH : 24 Kasrm 2014
YER
KASIM 2OI4 OGRETMENLER GTJNO
KUTLAMAPROGRAMT
.
l Kent Meydanl Anrt Onii,
SAAT :10.00,
/
/
/
B)
ll Milli EEitim Mudllrlii[ti gelenginin
sunulmasr.
Saygr durugu.
istiklal Martrmrzrn Okunmasr.
SALONPROGRAMI:
TARiH ; 24 Kfl$rm 2014
YDR
.
i AhEet Faik ABASIYA-1\tr( (AEA)
Kiltiir
Merkezi @liyfik saton)
SAAT r 10.30say$ Duru$u,
r' Istiklal Mar$rnuan Oktflfiasr.
r' Adapazarr Yunus Enre Anadolu Lisesi Miidiirti Harun DOGAN'in agrLg konugmasr.
r' Adapazan Yunus Emrc Auadolu Lisesi Ttlrk Dili ve Edebiyatr dgetmen i Zeynep KABAK tarafindan
Milli Efiitim Bakanr Sayrn Nabi AVCI'nrn mesajlannrn okufl.masr.
r'
r'
r'
r'
r'
/
{
C)
/
Aday Oeretmenlerin Yemin Toreni.
Ad"y oh"tmenler adrna Adapazan Yunus Emre Anadolu Lisesi Almanca ii$retmeni Ahmet
BAQIK'in Konuqmasr.
Emekli O$etmenler edme Adapazafl Nuri Bayar Orteokulu Emekli Miidiir Ba6yardrmcrsr Seyit Ali
uuK'uI) Konu$nasl.
hotokol Konugmalan.
Emekti Ofiretrnenler Seyit Ali C,OR, Mine AYHAN, Perihan PAPATYA ve Salih KIZILKAyA' ya
Hizmot $eref Belgelerinin Verilmesi.
Adapazan Yunus Emre Anadolu Lisesi ,dfreucileri tarafrndan
haa
anan gcisterilerin sunulmasl.
DiCERETKNLIKLER:
valimiz Sayrn Htlseyin Avni CO$ tarafindan ilimizde bulunan en ya6h bir bay ve bir
/
bayan
d$etmenin ziyaret edilmesi.
08 K*srm-2I Kgtrm 2014 tarihleri arasrnda Adapazan Prof. Dr Tansu Qiller Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi (Ticaret Meslek Lisesi) ve Erenler Beledfrcsi Spor Kompleksi Futbol Sahasrnda
Ofiretmenlor Arasr Futbol Turnuvasrnm dllzenlenmesi.
r'
0t Kaslm-z2 Kgsrm 2014 tarihleri srasmda LUtflI Yaman ve Serdivan Spor Salonu ile Erenler $on
Pilig Mosleki ve Teknik Lisesi (Endiistri Meslek Lisesi) Spot Salonunda Osetmenler Arasr
vol€ybol Tumuvaslfl ln duzsnlenmesi.
I
/
/
22 Kssrm 2014 tarihleri arasmda Adapaz,an AtatUrk Spor Salonu (Masa Tenisi Spor Salonunda)
Osetmenler Arasr Masa Tenisi Turnuvasmrn diizenlenmesi.
Ilk ve Orta dercccli Okullar arasr Opetmen ..r Ogrtmenler gi.inil konulu Resim, $iir, Kompozisyon
ve Afis yafl$malarmm d{lzenlonmesi.
21-25 Kasrm 2014 tarihleri arasr ti.im ilk, Orta ve Liselerin Bayrak,
ve Olrrtmenlcr Gtnii ile ilgili ddviz ye sfitl€rle siislenmesi.
Atatllrk Posierl€ri, Ogretmen
B4
rB/l)-/28L4
/
23
r'
r'
r'
/
r'
PAGE E2/
82642513681
141A5
Kafina}l4
Pazar gunii saat 17.30' da Adepazan orhan camii,nde Mevlirl-i
$erif okumasl.
24 Kasrm O[retnenler giini.i Salon Progmmr provasrnrn 19-21 Kasrm 2014 tarihlerinde 14.00-1E.00
saatleri srasr AFA Biil'llk Selonuuunda yaprlmasr.
?4 Kestm 2014 tarihinde A-FA Resim Sergi Salonunda Salon Programrnr takiben 6[renciler arasl
duzenlenen 0gret-.o ve Ofiretmenler gllnfi konulu Resim v-e Afrglerden olujan serginin
ag masr.
24 Kasrm 2014 Sunu saat 14.00' de, rahatslzh[r bulunan Arifiye Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (Krz
Meslek Lisesi) Offetmoni Mehmet Fatih ZOR'un ziyaret edilmesi.
24 Kastm 2014 giinii saat 15.00r de, vefat eden Arifiye Anadolu Osetmen Lisesi Emekli Miidtiru
Hayri BAYSAL 'ln kabrinin ziyaret edilnesi.
24 Kasm20l4 tarihinde sast:09.00'da valimiz sayn Hiiseyin Avni cof 'un ziyara edilmesi.
2OT4
YILI oGRETMEITLER GUNU KUTLAMA PROGRAMINDA
TUM ILK-ORTA OGRETiM 0KULLARI vE KIIRUMLARIMIZIN GoREv
SORUMLULUKL.dRI
\ts
2l-25 Kasm 2014 tarihleri arasr tiim ilk ve orta dereceli okullar ile Kunrrnlanmz Bayrak,
Atatiirk Postederi, Otsetmen ve Ogehnenler Gtiau ile ilgili d6viz ve afiglerle sttslenecektirl
23 Kasun 2014 giinii Ak$am Namazrna miiteakip oktrnacak olan mevlit Adapazan lrnam Hatip
Lisesi Mtdiirlugl tarafrndan organize edilecektir.
23 Kasun 2014 giinii Akpam Namazura mliteakip orhan camii'nde vefat eden ve gehit olan
6lretrnenler adrna okunacak olan Mevlid-i $erif programrna Adapaean, Erenler, Arifiye ve
Serdivan llgelerinden Ogehen Katrhmr safilanacaktrr.
24 Kasrm 2014 saat 10.00' da Kent Meydan:nda (Anlr 6n1i) yaprlacak Qelenk s,nma T<ireni
igin ses yayrn cihaamn ve konugma ktlrstisiiniin hazrr bulundurulmaslnda[ Sakarya Biiyukgehir
Belediye Bagkanl(r sorumludur.
24 Kasrm 2014 gonii Atstlrk ADrtr dniinde yaprlacak olan gelenk sunma triren
alanrnrn
temizlenmesinden Adapazan Belediye Baqkanl[t sonrmludur
24 Kasrm 2014 giinu saat 09.30' da Il Milli Efiitim Miidiirltigii Qelenginin tdren alarunda haar
buluuduruknasrndafl Adapazan Halk Efitim Merkezi ve A]tam saaat okulu MtidiirhiEii
sorumludru.
Tiim IIk ve Orta dgrctim Okul Miidiirleri, Erenler, Serdivan, Arifiye ilgolerinden dorder,
Adapazan ilgesiude ki aday o[retmenlerin tiimii 24 Kasrm 2014 Cijnii saat 09.45'de Atatiirk
Amtl ODtinde yaprlacak Qelenk Sunma Td,reninde ve saat 10.30, da ise A-FA Biiyiik
Salonundaki Kutlama Programrnda hazrr bulunacaklardrr.
Qolenk Sunma Tdrenini Miidiirliiiiimtlz
iiyesi Ferit AKYOL ydnetecektir.
r'
il
tr,titti
Egiti- MiidiirluEu Stratejik
planlama Ekibi
Qelenk Sunma Tdreninde Istiklal Marprmrzr Adapazan Yunus Emre A-nadolu Lisesi Miizik
Opretneni CEREN PAMUKqU yonetecektir.
Milli Egitim
MtidilliiEii $elengini sunmak igiu iki dErctrnen Adapazan Yunus Emre Anadolu Lisesi
Qelenk Sunma Tdreninde Turk Balraf,rmn gdndere gekilmesi igin iig <ifirenci ve
tarafi ndan gdrevlendirilecektir.
yap acak Qelerk Sunma Tcireni igin Adapazan Mesleki ve Telorik Anadolu
Lisesi(Krz Meslek Lisesi), Atatiirk Anadolu Lisesi, AdaFazan Hacr Zehra A-kkog Krz Anadolu
Lisesi, Biiyiikgazi Ortaokulq Sabihaharum Ortaok:ulu, 2l Hazirart Ortaokulu'ndan 20'ger
d$enci, bayrak ve flamalan ile birlikte bir dftretmen nezaretinde saat 09.45'de t6ren alamnda
hazrr bulunacaHardrr. Qe lenk Sunma Tdraninin ardrndan APA' da yaprlacak olan Kutlama
Anlt
On0nde
E4
1g/
11/?814
14:
E5
E2B425L36BI
FAGE E!r'Bn
HZt,l
pro$atrurra da katrlacaklardrr.
Arut tiniinde yaprlacak Qelenk Sunma Toteni igin Ek listede belirtilen okullafln balraklan
ta$tyrcl ogrenci ile birlikte bir dsetrnen nezaretinde saat 09.45'de tOren alanrnda haztr
bulunacaklardrr.
24 Kasrm 2014 Pazarresi gtinii saar 09.00' da 1l Milli Eflitim Mtidiiriiniin Batkanhgrnda; il Milii
Etitim Miidiir Yardrmcrsr lrfan SARIK, $ube Miidtlfll Rasim UNAL, Adapazan Yunus EJ)Ire
Anadolu Lisesi Rehber
6!tetm"* Turgay BULUT ile Adapazafl Curnhuriyet Anadolu Lisesi
yUfSSL Valimiz Savrn Hiiseyin Avni CO$'u ziyaret
oEretmeni Sebiha Demirhan
edeceklerdir,
AFA Biiyiik
Salomurdaki Kutlama Progtamtrun
Hazrlanmasr ve Sunumundan Adapazan Yunus Emre Aladolu Lisesi Miidiirlii[ii sorumludur.
24 Kasrm 2014 Giiuii saat
10.30'da
program davetiyesinin basfi nda! Adapazan Yunus Emre Aladolu Lisesi MiidurliiEii,
daflrtrmrndan II Milli Efiitim Mtidtuliiiii sorumludur'
24 Kasrm 2014 giinii saat 14.00' dE Il Milli Efitim Miidiiru Selim Yawz SANDIKQI
Muduru
ir.[Jrt oa", tt riitti sEitim Miidijr Yardmcrsr Alaettir DI$LI, il Milli E$itim $ube
rahatsrzhEl
ile
birlikte;
Nuri TELLIO6LU
ililfNiAl ; arifiy.-itcu Milli Egitim Muiftiru
OpreEneni Mehmet Fatih ZOR ziyaret
Lisesi
Aaadolu
ve
Teknik
tvtesteki
;;J;; Ariiry"
edilecektir.
24 Kasrm 2014 giinii saat:15.00'de vefat e$en Arifiye Anadolu ogetmen Lisesi Emekli
Egitim Miidii'rliipii- $ube Mtidiirii V.edat
rr4uJurU ffuyri BAlSAL'rn kabri; Adapazan itqe Miili
i"riir*o AJ+f.*tr[rnda, Adapazan 6grernen fvi vg Ak.lam Sanat Okulu Mgdllrq, Imarn Hatip
iir*i-iritiatih*i vi
edilecektir.
vanlannda bir 6flritmen ilo blrlikte ziyaret
ilk ve orta dereoeli okullar
24 Kasun 2014 gtnu saat 11.30' da AFA Resim Sergi Salonunda
dallannda
ve
Resim
;;l;-K-r;^'Osotmenler Giinii miinasebetiyle_ dllzenlenen Sergisinjn
il
,"r*f"rrr.V. ,VguI gOrut"r, .r-*il..d"o oluga"ui 6grenci.Resim Anadoluagrlmasrndan,
G{lzel sanatlar
Mrili EE,fi rr,iiatirr[Eii ortadgretrm Hizm;t Bidmi ve Adapazan
Lisesi Miidiirlti$i sorumludur.
Afig
Sergi agrhgr strasrnda verilecek olan kokteylden a{a9az.3n.6Er9tm"!Ai
Sanal Okulu
Y".{k*l
Lisesi (Sezginler Anadolu
anidolu
retnik
ve
Mesllki
S.rgirl".
Adepaza,
fra[,iiriiir]i'ru
Otelcilik ve T\rrizm Meslek Lisesi) sorumludur'
diizenleumesinden ve
orretmenlet Arasr Futbol, Voleybol ve Masa Tenisi Tumuvalartnrn
tumuvasr igin Liitfi'r Yaman Spor
Jatlrri-ir"".*a"r ii r.,1irri egitim tvtuaurtuftu, voleybol
Salonunun tahsisinden Genqlik Hizmetleri
Salonunu ile Masa Tenisi t rnr-ifisr ifi, et"tti.tiSpot
Il MiidiirliiEii sorumludur.
ofretmenlerArasrFutbolTutnuvastiginSaharu.ntahsis-edilmesindeuAdapazarrProf,Dr.Tarrsu
Voleybol Turnuvast igin $en Pilig
Ciller Mesleki ve Teknik a"^aof' Lisosi Mildorlll[fl'
,ik Anadolu (Entlitstri Meslek) Lisesi sonunludur'
ili"-l-fi ,"
,'og"tmenler Guolirlly Kutlu olsun, ogretnrerrler yeni nesil
MiidiirliiEiimiizce hazrlanan
tftesi olurum" metinlerinden olu;an
sizlerin eseriniz olacaktrr, nana bil harf Ogretenin -k'q\ f il
tt-rrlatrmasrtldan Btlltkgazi brtaokulu Mudiirlii6i sorumludur'
i.t
p*t"rif*,
18/tLl2AL4 L4:45
82542513661
PAGE B4/
HZI'|
24 KA5IM ZOT4 66RETMENLER 6ONO KUTIAMA PROGNAMI SERCEVESINDE CELENK SUNMA
ToREilINE BAYRAKI.ARI iLE KATILACAK OKUII.AR
OKUL ADI
s.No
s.No
OKUt ADI
1
?1 Haziran Ortaokulu.
27
Prf. Dr. Tansu EillerTicaret Meslek Lisesi
2
Adapazart Cumhuriyet Lisesi
22
Sakarya Teknik ve EML
3
Vali Mustafa Biiyiik Krz lmam Hatip Lisesi
4
Atat0rk Anadolu Llsesl
z4
Sezginler Mesleki ve Teknik Andolu Lisesi
5
BilyUk Gazl Ortaokulu
25
Mithatpaqa Anadolu Llsesl
6
GUneSler Anadolu Lisesi
26
Erenler Anadolu Lisesi
7
Karaosman Ortaokulu
)1
rigen
SATSO Mesleki ve Teknik Andolu Lisesi
Sa
kalhoau Andolu Lisesl
Namrk Kemal Ortaokulu
Hakkr Demir Ortaokulu
I
Arif Nihat Asya Ortaokulu
Talat Ayhan Ortaokulu
10
Nuri Bayar Ortaokulu
30
Ziibeydehanrm ortaokulu
1l
Biiyiikgazi Ortaokulu
31
0zel Ada-Bilim Ortaokulu
12
Vali Mustafa Uygur Ortaokulu
37
6zel Do[a Ortaokulu
13
gh-Ust,Te[.sel9uk Esedofl u Andolu Lisesi
dzel
T4
Tiirk- ig ortaokulu
dzel Erenler Giineg Ortaokulu
L5
Adapazarr imam Hatip Lisesi
35
0zel Melkure Ortaokulu
16
Atatiirk ortaokulu
36
ozel Neva Ortaokulu
L7
Eser
?7
ozel sAl,i vakft ortaokulu
18
Fatih Teknik ve Endtlstri Meslek
19
KuftuluS ortaokulu
l9
dzel Teksen Ortaokulu
zo
Mustafa Kemal Atatiirk ortaokulu
40
ozel Ada Fafak Ortaokulu
ortaokulu
dzel
ENKA Ortaokulu
ga
hin Ortaokulu
E4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 772 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content