close

Enter

Log in using OpenID

2.Özel Alman Lisesi Eğitim Forumu Hakkında

embedDownload
Ift *4
T.C.
MILLt EiTiM BAKANLKI
Yenilik ye Egitim Teknolojlleri Genel MüdürIüü
21/10/2014
Sap :88013337/821.99/4724352
Konu: Egitim Forumu
VAL!L!MNE
(I! Milli Egitim Müdur!ügU)
ilgi
:Ozel Ogretim Kurumlan Genel MUdUrtügü'nun 23.09.20 14 tarih!i ye 95178074/
405.01/4117872 sayili yazisi.
tstanbul iii Beyog!u ilcesinde bulunan Ozel Alman Lisesi'nin Turkiye geneli turn
resmi/özel use ogrencilerine yone!ik "2. Ozel Alman Lisesi Egitim Forumu" duzenlemek
istedikierine i1ikin ilgi yazisi ince1enmitir.
TUrkiye Cumhuriyeti Anayasasi, Milli Egitim Teme! Kanunu ile TUrk Milli
Egitiminin genel amac!arina uygun olarak, ilgili yasal dUzen!emelerde belirtilen ilke, esas ye
amaclara aykin!ik teki1 etmeyecek eki1de ye denetimi iI/ilce milli egitim mUdürlükleri
tarafindan gercek1etiri1mek Uzere söz konusu etkinligin yapilmasi uygun g6ru1mUtür.
Bilgilerinizi ye geregini rica ederirn.
Dincer ATES
Bakan a.
Genel MüdÜrV.
EK : Ilgi yazi ye ekleri (8 sayfa)
DAO!TIM:
Geregi:
B Plani
Konya YoluIT.Okullar/ANKARA
Elektronik A: www.meb.gov.tr
yegitekmeb.gov.tr
Bilgi:
Ortaögretim Gene! Mudur!ugu
Ozel Ogretim Kurumlan Gene! Mudur!ügu
Aynntili bilgi 1cm: Yaar SAHIN Uz. Oretmen)
Tel: (0 312) 2969440
Faks: (0 312) 2238736
T.C.
MILLI EC.ITIM BAKANLI6I
Ozel Ogretim Kurumlari Genel Mudurlugu
Savl : 95178074/405.01/41 17872
Konu: Ozel Alman Lisesi Egitim Formu
23/09/2014
YENILiK VE E(iiTIM TEKNOLOJILERI GENEL MUDURLUG'UNE
Ilgi: a)Istanbul Valiligi II Milli Egitim Mudurlugu'nun 15/09/2014 tarihli
50720270/405/3928716 saylll yazisi.
b)07/03/2012 tarihli ve B.08.0.YET.00.20.00.0/3616 (2012/13) saylh Genelge
ve
Istanbul Ili Beyoglu Ilcesinde faaliyette bulunan Ozel Alman Lisesi'nin, 31 Ekim03 Kasim 2014 tarihleri arasinda Turkiye geneli ortaogretim kurumlan araslnda "2. Ozel
Alman Lisesi Egitim Formu (ALEF) 2014" etkinligini duzenleme istekleri hakkindaki ilgi (a)
yazi ve ekleri ilgi (b) Genelge geregince degerlendirilmek uzere ekte gonderilmistir.
Soz konusu etkinligin gercekle ~ tirilmesi ve Turkiye genelindeki bzel ortaogretim
okullanmizdan istekli olanlarin etkinlige katilmalannda Genel Mudurlugiimuzce saktnca
bulunmamaktadir.
Bilgilerinizi ve geregini arz ederim.
Omer Faruk YELKENCI
Genel Miidiir V.
EK: I -Ilgi yazi ve ekleri (8 sayfa)
Besevler Kampusii/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntili bilgi igin Ercan OZLU $b.Mud.
Tel: (0 312) 4133465
Faks: (0312) 2122461
T.0
ISTANBUL VALILIC,i
BeyoIu Ozel Alnian Lisesi
Ku rum Kodu: 99910372
Savi :30516126-405.02/ 3'3 939
Konu : Alman Lisesi Eitim Forumu 2014
29/08/2014
iLcE MILLI E(ETiM MUDURLUJU
Ozel Atman Lisesi olarak 31 Ekim- 03 Kasim 2014 tarihlerinde. Lise seviyesinde, ba*ta
Istanbul iii genelinde olmak Uzere TUrkiye'nin ortaogretim kurumlari arasindan (Anadolu Lisekri.
Oe1 1 urk ye Ozel Yabanci OkuHann Orenci1eri) yak1aik 120 Ogrencinin katilimiyla 2. Ozel
Alman Lisesi Eitim Forumu (ALEF) 2014 etkinhigini 2014-2015 egitim ye Oretim döneminde
düzen lemek istemektedir.
Dôrt gtln stluxek Ozel Alman Lisesi Eitim Forumunun amaci cevre, insan hakian, egitim ye
kultUr, Avrupa Birligi ye Di Ilikiler gibi toplumsal konularda genclerin bir arnya gelerek filth
tartimasi yapabilmeLeri; gelecek diJnyasi ye TUrkiye'si i gin varatmi oldukian platformda yeni
görUlcr Scli§timielerine firsat yaratrnaktir.
Ozel Alman Lisesi Egitim Foruniuna kattlimci okullar en fazla 5 Ogrenci ye 1 Ogretmcii lie
kattlabilecekierdir.
31 Ekim- 03 Kasirn 2014 tarihlerinde, TOrkiye genelinde "2. Owl Alman Lisesi Egitin-i
Forumu 2014" etkinliginin kurumumuzda duzenlenebilmesi hususunda gerekli iznin vcri1msini
saygilanmizla an edcriz.
S. Didem VFx1sO(LU
()zeI Ahnan Lisesi MOdOrO a.
TUrk MUdür Ba5yardImcIsa
Eki: Konlérans F.tkinlik Bilgileri
Sahkulu Bostani Stk. No: 10
Tel 0212-29344 16
Internet: www.a1man1isesi.k12.tr
34420 Beyoglu-tstanbul
Faki:0212-252 22 10
c-posta: mudur4aIrnanlisesi.k12.tr
Komite Konulari
Fkir
t,FEDin(Amerikan Merkez Bankast) tahvil alimlarini sirnrlama
ye ileriki yillarda sonlandtrma kararinin Türkiye ekonomisi üzerinde
dogurabilcccgi olumsuz etkilere kari ekonominin kiritganIii ye dia
bagimliiigini azaitmak için ne gibi örilemler alinmalidir?
i)
&':
S Temmuz 2014'de, Israii'in Gazze 5eridine düzeniedii askeri
operasyonlar (Koruyucu Hat Operasyonu) sonucu Fiiistiriin verdigi kayip sayisi çogu
sivil olmak üzere 2000'e uIami, Türkiye mevcut saldiniari sert bir dille kinayarak
Filistin'in yaninda yer aidigini gOstermitir. IerIeyen süreçte Türkiye, cografi güç
oiarak gOruldugu ortadogu toprakiarinda bariin saglanmasi adina nasil bir rot
üstlenmeii, saidiriiariri arkasinda durari devietterin ban sUrecine dahil oimasi adina
nasil bir diploniatik yol iziernelidir?
h~
szul
HrhiKo z v ltc
Suriye iç Savai'ndan kaçarak güney iiierimizdeki
koriteyner kentlere siginan ye buyük ehirIere de betirti sayitarda göç eden; betirli bir
gehr grubuna alt oimayan mufteciierin barinma ye be s lenmp gihi teml ihtiyaçlarinsn
<aritanmasi adina deviet, kurumlar ye bireyter ne gibi gorevler üstlenmeiiierdir?
wt'nilk we ,jijunma Knnli:
Suriye ye Irak siniriari icerisine ilerIeyiini hizia
sürdüreri, Musurdaki trak Merkez Bankasi'ndan yagmatanan 420M$ lie aktif en zengin
terOr Orgutu konumuna gelen Irak ye Sam Islam Devietine (151D) kari tehdit altindaki
güney sinirlanmizin savunmasini saglamak adina ne gibi önlemier alinmali, bu amac
altinda konu He yakindan ilgilenen ABD, NATO ye BM lie birlikte nasi bir diplomatik
yol haritasi oIuturuirnaIidir?
Modern dünyada önernli bir enerji türü olan nükleer enerjinin
Turkiye'de 2023 yilinda Uretilmesi planlanmasina ragmen, bu sUrede, Türkiye'nin
enerjide dia bagimliliginin devam edecegi ye Türkiye'deki yenilenebilir enerji
potansiyeli gñz ñnunde biilundurularak, Türkiye'de enerjide dia bagimliligrn
azaItImasi için tie gibi atihrnlar yap1lmalldlr?
is GUvenhi K rnites. Ulkernizde yaralaurna we ölUmle sonuçlanan ihmal
kaynakla 15kazalarinin giderek arttigi ye son olarak Sorna'da yaanan aci maden
kazasi gOz Onüne alindtginda, i kazalarinin önünü kesip içi guvenliIni en üst
düzeye çkarmak için nelcr yapilmalidir?
SagiLk i, Henhiz etkIi bfr tedavisi getitiriImemi Ebola virüsünün 30
Temmuz tarihinde Afrikada bi- saIgn boyutuna dUnüerek patfak verdigi ye virüsün
baka ü(kere hula yayulmaya devam ettii gäz Onünde bulundurularak ülkemizde
virüsün yayuImasnt erigellemek aduna kurumlar ye bireylerce atulmasu gereken adumlar
nelerdir?
rva
iak(ar Komtc: KiiIerin sahip oldugu düünce ye protesto hakki
doruItusunda Turkiye'de hu h akiarin pratikteki va rligunin sorgulanmasi,
tartiilmasi ye geIitiri1mesi i gin yapilabilecekler nelerdir?
Ozel A/man Lisesi Eitim Forumu ii (ALEF 2014) program akii
13:00-14:15 Okula Var,s
14:15-16:30 Takim Kurmo çaJima1ari
16.30-16:45 Kahve? Molasi
16.45-18:45 Takim Kurma çail5maIori
18:45-1900
19:00-21:00 k'omite Yemei
Cumartesi
8:00-9.00 Van
9:00-10:20 Açiii Seromonisi
10:20-10:30 Kahve Mokisi
10:30-11:30 Açth Seromonisi
11:30-11:45 Kanve MoIui
11:45-13:30 Komite coi,maIari
13:30-14:30 Oen Yernei
14:30-16.30 Komite çal;maar;
16:30-17:00 Kahve Molasi
17:00-18:45 Komite caIimakir;
Pazar
8.15-9:00 GeIL
9:00-10:45 Komte call5molari
10.45-11:00 K&ve Mo/as,
11:00-13:00 Korriite call5malarl
13:00-14:00 Olen Yemei
14:30-16:00 Komite çaIirnaiari
16:00-16.30 Kahve Molasi
16:30-1815 Komite ça/,ma!or,
18:15-18:45 Gene! KurWa HazrI;k
Pazartes,
8.15-9:00 Giri,c
9.00-9:45 Ornek Taslok TartiiImos;
9:45-10:00 Kafrve Mobs,
10:00-11:30 Gene! kurul
11:30-11:45 Kahve Molacc
11:45-13:15 Gene! Kurul
13:15-14:30 bIen Yemei
14:30-16:00 Gene! Kuruf
16:00-16:15 Kahve Molast
16:15-18:45 Gene! Kurul
18:45-20:00 Kopon/5
2000-2030 Kut/ama
28/08/2014
Ozel A/man Lisesi MüdQr1Qü'ne,
Avrupa Genchk Parlementosu Eitse1 Kulübü olarak 31 Ekim--3 Kasim 2014
tarihierinde Anad&u Lise/eri3 Oze/ Turk ye the! Yabanci okullariri örencileri
He Istanbul ill ye Turkiye genelindeki use siniflarnin kat,Iacat"Ozei
AlmanLisesi Eitim Forumu II" (ALEF 2014) 'yi örenciIerimizIe duzenlemeyi
p/anlamaktayiz.
Lfygun gorUIduü taktirde müsaade!erirnzi arz ederim.
I
fil
Ozca'n TEKI N
Avrupa Gen cl/k Ku!übU
Daniman Qretmeni
ETK1NLII< FORMATI
•
ETKINLKiI ADI
Ozel AIm3n Liei
2.
6zel Aiman
Liesi Eitim Forumu (ALEF) 2014
cevre, insan haklar, ekonomik kalktnma ye sosyI ge(iim, sivil özgurlükler, bans
ETKINIi&N KGNUS.
TURL
vc adalet, cgitIrnvckultUr,Avrupa Biniii vcOikIcrgibitoplumalkontJar
Säyfei, fikir tartirnasi ye bilgi ahveriinde butunmak
Konteransiri amaci cevre, insan hakiari, ekanomik kalkinma ye sosyal geli.;m,
sivil oigUrlukler, bari5
AMA:l
Vp
adalet, eitim vP külthr. Avrupa Binlii ye D5 Ilikikr
gibi toolumsal konularda gençlerin biraraya geIerk fikir t tin,asi yapbilmeIeri;
gelecek dünya;i
VP
Türkiyesi i;in yaratmi olduklari platforrnda yeni gärUler
gelitirmelenine firsat yaratmaktir
HEDEF KITLE
(Anadolu Liseleri,
Ozel Turk ye Ozel Yabanci Okuflarin orencileri)
TARIH
31 Ekini 2014-03 Kasim 2014
KATILIM KOSULLARI
Katilimci okullar en fazla S 5grenci Ye 1 öretmen ile katilabilecektir.
BASVURU NUN YAP ILACAI VER
Istanbul Iii
ye Turkiye Geneliride Lise Sinillari
Ozel Alman Lisesi (online veya bavuru formunun faks up gdnderllmesl 5eklince
bavuru yapilabllecektir.)
8ASVURU TAKVIMI
10 EyIül 2012 02 Ekim 2012 tarihleri arasirida baSvurular,n kabulü
KATILACAK OKUL SAYISI
YakIak 120 örenci (24 okul)
OGRENCl/0RETMEN GIDERLFRININ
KARILANMASI
Etkinlik cerçevesinde ogrenci ye Ogretmen giderleri Ozel Alman Lisesi tarafindan
-
kariaracaktir.
Ozel Alnaa Liesi
ahkiiiu Bostanu Sok. Ne:10 BeyOIu
II FTI$IM All Gil FRl
www.ds-istanbul.de (Internet sitesi)
[email protected] istanbulde (internet adresu)
0212-245 13 90 (teleforu numarasi)
0212-252 22 10 (faks numarasi)
1LcELERE YAPI ACAK DUVURU
Konferansi talep eden okul müdUrlUU tarafindan konferaris onayi se artname
ilçelere gonderulece'ktur.
S Dudem I SQGW
zel AIman Lisesi MudUrU a.
Turk Mudur BaSyardmcisi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
6 589 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content