close

Enter

Log in using OpenID

2015-1 İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ ARA SINAV SORULARI VE

embedDownload
2015-1 İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ
ARA SINAV SORULARI VE CEVAPLARI
1. Satın alma gücü ve istekliliği ile bu kararı verme gücüne ya da otoritesine sahip tüketicilerin
oluşturduğu alan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplum
B) Pazar
C) Endüstri
D) Sendika
E) Ekonomi
2. I. Finansal kurumlar
II. Sendikalar
III. Sosyokültürel çevre
IV. Politik çevre
Yukarıdakilerden hangileri işletmenin yakın çevresinde bulunan unsurlardandır?
A) II ve III
B) III ve IV
C) I ve IV
D) I ve III
E) I ve II
3. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ne göre en temel ihtiyaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saygı görme ihtiyacı
B) Kendini geliştirme ihtiyacı
C) Fizyolojik ihtiyaçlar
D) Sevgi ve bağlanma ihtiyacı
E) Güvenlik ihtiyaçları
4. Belediyelerin elektrik, su, doğal gaz ve toplu taşıma için kurdukları işletmeler ve ekmek fabrikaları
ile il özel idareleri tarafından işletilen otel ve kaplıcalar aşağıdaki işletme türlerinden hangisine örnek
olarak verilebilir?
A) Döner sermayeli işletmeler
B) Dernek ve vakıf işletmeleri
C) Sosyal güvenlik kuruluşları
D) Yerel yönetim işletmeleri
E) Kooperatifler
5. şletme içerisinde bireyin ya da grubun, çıkarlarını korumasına yardımcı olacak ödülleri sağlama
gücüne sahip kişilere yönelik olarak sergilediği sosyal etki çabaları hangi kavram ile ifade edilir?
A) Karizmatiklik
B) Geleneksel yetki
C) Verimlilik
D) Örgütsel siyaset
E) Süreklilik
6. I. Verimlilik
II. Etkinlik
III.Ekonomiklik
IV.Karlılık
Aşağıdakilerden hangisinde en uygun kuruluş yerinin belirlenmesine yol gösteren akılcılık ilkeleri tam
olarak verilmiştir?
A) I,II ve III
B) I,III ve IV
C) II ve IV.
D) II,III ve IV
E) II ve III
7. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin stratejik niyetlerini ortaya koyan biçimsel amaçlardan biri
değildir?
A) Hedef
B) Vizyon
C) Kalite
D) Amaç
E) Misyon
8. İşletmenin faaliyetlerinden etkilenen ve bu faaliyetleri etkileyen en önemli çevre unsuru
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tedarikçiler
B) Satıcılar
C) Sendikalar
D) Rakipler
E) Müşteriler
9. İnsan ihtiyaçlarının tatmin etme kabiliyetini arttıran her tür faaliyet …….. olarak adlandırılır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Hizmet
B) Fayda
C) Mal
D) Üretim
E) Talep
10. Bir ürün ya da hizmet üzerinde imtiyaz hakkı olan özel ya da tüzel kişinin, bir başka üretici ya da
tacire bu ürün veya hizmeti belirli bir bölge ve süre ile sınırlı olmak üzere üretmek ya da satmak
hakkını, bir bedel karşılığında devrettiği anlaşma türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konsorsiyum
B) Franchising
C) Lisans anlaşmaları
D) Faktoring
E) Joint venture
11. Aşağıdakilerden hangisi uluslararasılaşmayı düşünen işletmelerin hedef Pazar seçiminde
kullandıkları ölçütlerden biri değildir?
A) Ortak kültürel geçmiş
B) Ekonomik gelişmişlik düzeyi
C) Coğrafi yakınlık
D) İş gücü maliyeti
E) Politik istikrar
12. Aşağıdakilerden hangisi üretimle sağlanan faydalardan biri değildir?
A) Marjinal fayda
B) Maddi fayda
C) Zaman faydası
D) Mülkiyet faydası
E) Mekan faydası
13. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin uzak çevre unsurlarından biri değildir?
A) Yasal çevre
B) Politik çevre
C) Finansal çevre
D) Sosyo-kültürel çevre
E) Ekonomik çevre
14. X işletmesi seracılık yapmaktadır. Yaz döneminde yetiştirdiği sebzeler konserveleyerek kış
aylarında satmaktadır.
Buna göre X işletmesinin yaptığı üretimle sağlanan fayda aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik fayda
B) Mülkiyet faydası
C) Zaman faydası
D) Mekan faydası
E) Marjinal fayda
15. Herhangi bir üretim faktörüne, onu belirli bir istihdam alanında tutmak için gerekli olan miktarda
fazla yapılan ödemeyi veya toprağın ve üzerindekilerin kullanımı için ödenen fiyatı ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faiz
B) Ücret
C) Rant
D) Gelir
E) Kar
16. Çalışan sayısı 1-49 arası olan işletmeler ……, 50-99 arası olan işletmeler ise ….. olarak
adlandırılmaktadır.
Cümlede boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) cüce işletmeler – küçük işletmeler
B) küçük işletmeler – orta büyüklükteki işletmeler
C) küçük işletmeler – büyük işletmeler
D) orta büyüklükteki işletmeler – büyük işletmeler
E) çok küçük işletmeler – küçük işletmeler
17. Bazı ortaklarının sınırsız bir şekilde, bazı ortaklarının ise yalnızca koydukları sermaye kadar
sorumlu oldukları şirket türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hizmet işletmeleri
B) Kooperatifler
C) Komandit şirket
D) Kamu işletmeleri
E) Anonim şirket
18. Teorik kapasite: 10.000 adet
Normal kapasite : 8.000 adet
Gerçek kapasite: 6.000 adet
Yukarıdaki verilere sahip bir işletmenin kapasite kullanım oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) %65
B) %50
C) %75
D) %80
E) %60
19. Aşağıdakilerden hangisi önemli ekonomik çevre unsurlarından biri değildir?
A) Milli gelir
B) Dış ödemeler bilançosu
C) Özelleştirme eğilimleri
D) Para politikaları
E) Enflasyon
20. Üretimden elde edilen gelir ile üretim maliyeti arasındaki oran aşağıdakilerden hangisi ile ifade
edilir?
A) Etkinlik
B) Ekonomiklik
C) Verimlilik
D) Etkililik
E) Prodüktivite
CEVAPLAR
1. B (Ünite 4 – Sayfa 10)
2. E (Ünite 2 – Sayfa 10)
3. C (Ünite 1 – Sayfa 5)
4. D (Ünite 3 – Sayfa 6)
5. D (Ünite 2 – Sayfa 7)
6. B (Ünite 4 – Sayfa 15)
7. C (Ünite 2 – Sayfa 2/3)
8. E (Ünite 2 – Sayfa 9)
9. D (Ünite 1 – Sayfa 3)
10. B (Ünite 6 – Sayfa 19)
11. D (Ünite 6 – Sayfa 9)
12. A (Ünite 1 – Sayfa 4)
13. C (Ünite 2 – Sayfa 11/12)
14. C (Ünite 1 – Sayfa 4)
15. C (Ünite 1 – Sayfa 12)
16. E (Ünite 3 – Sayfa 12)
17. C (Ünite 3 – Sayfa 9)
18. C (Ünite 7 – Sayfa 15)
19. C (Ünite 2 – Sayfa 11)
20. B (Ünite 4 – Sayfa 15)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
169 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content