close

Enter

Log in using OpenID

B GRUBU

embedDownload
04.06.2014 TARİHLİ TİCARET HUKUKU
YIL SONU SINAVI
CEVAP ANAHTARI
B) (Y), (X)’in de sermaye koyma borcunu ödemediği
yönünde “ödemezlik defi” ileri sürerek, kendi sermaye
koyma borcunu ifa etmekten kaçınabilir.
B GRUBU
12. Adi şirketlerde yönetici olmayan ortaklara ilişkin
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
C) Bu tür ortakların rakip limited şirketin ortağı
olmasında hukuka aykırılık yoktur.
1. Tacir (A), .. tacir (B)’den beş ton pamuk satın
almış, … Hangisi yanlıştır?
B) Pamuğun ayıplı olduğu yönündeki ihbar, kanunda
öngörülen şekle uygun olarak yapılmadığı için geçerli
değildir.
2. Aşağıdaki davaların hangisi hiçbir koşulda asliye
ticaret mahkemesinde görülmez?
A) Tüketicinin tacire karşı açtığı ayıptan doğan
sorumluluk davası
3. Tacir (A), … büyük bir borç yükü altına girmiştir.
… Hangisi doğrudur?
D) Kararlaştırılan oran, ahlaka aykırı olduğu için
geçersizdir.
4. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisini doğrudan
düzenleyen kanun hükmü yoktur?
B) Münhasıran tacirler arasında sözleşme kurulmasına
arızi olarak aracılık etmek
5. Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi veya
hangileri (M)’nin ticari temsilcisi sıfatıyla (T)
tarafından kendi kendisiyle yapılabilir?
C) II (Son yirmi yıldır alım-satım fiyatları arasındaki
farkın sabit olduğu, ilgili borsada işlem gören, (M)’ye ait
kıymetli madeni satın almak) ve IV ((M)’nin rızasıyla
(M)’ye ait kıymetli madenin nakliyesi işini üstlenmek)
6. Müvekkil (T), … 2012 yılına kadar (A) Acentesi ile
çalışmıştır. …Hangisi yanlıştır?
A) (A), denkleştirme talebinde bulunabilir.
7. Tacir (A)’nın ürettiği makineler, (B)’ye ait depoda
saklanmakta ve … nakledilmektedir. … Buna göre
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
D) (A) borcunu ödemezse, (B) makineleri paraya
çevirerek alacağını tahsil edebilir.
8. Tacir ve kiracı (T)’nin, … tacir ve kiralayan
(K)’ya karşı açtığı davada … hangisi aranmaz?
C) Defter kaydına dayanak teşkil eden kambiyo senedini
ibraz etmesi
9. Adi şirkete ilişkin hangisi doğrudur?
A) Adi şirketin işlettiği işletme mutlaka ticari işletme
büyüklüğünde olmak zorunda değildir; adi şirket esnaf
işletmesi de işletebilir.
10. Adi şirketlerde , hangisini, her ortak, açıkça
yetkilendirilmesine gerek kalmadan ve tek başına
yapabilir?
B) Haklı nedenin varlığı halinde yönetici ortağın
yetkisini kaldırmak
11. (X), (Y) ve (Z), adi şirket sözleşmesi
akdetmişlerdir. Ortaklardan (X) ve (Y), sermaye
koyma borçlarını ifa etmemişler,.. hangisi
YANLIŞTIR?
13. Adi şirkette aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
B) Konsorsiyum tipi adi şirketlerde, ortakların şirket
borçlarına ilişkin sorumluluğu, müteselsil nitelikte
değildir.
14. (A), (B), (C) ve (D) adi şirket kurmuşlardır.
Ortaklardan (D), adi şirketteki payını (E)’ye
devretmek istemektedir…. hangisi YANLIŞTIR?
C) (A), (B) ve (C) devre onay vermezse, (E) yine de
şirketin ortağı olur; ancak şirket onun çıkarılması için
dava açabilir.
15. Hangisi, bir ticaret şirketinin diğer bir ticaret
şirketine hakim durumda olduğunu göstermek için
yeterli olmayabilir?
A) Bir şirket diğer şirketin paylarının çoğunluğuna
sahipse
16. Ticaret şirketlerine taşınmazların aynî sermaye
payı olarak taahhüt edilmesi konusunda, hangisi
YANLIŞTIR?
D) Şirket tüzel kişilik kazandıktan sonra, kurucu ortak,
tapu siciline başvurmalı ve taşınmazın o ana kadar
kendisi adına tescilli olan tapu kaydının şirket adına
düzeltilmesini talep etmelidir.
17. Şahıs şirketlerine ilişkin… hangisi YANLIŞTIR?
C) Sözleşmede ortakların hangi oranda kâra ya da zarara
katılacakları belirtilmemişse, ortaklar, kâra, şirkete
getirmeyi taahhüt ettikleri sermayeye katılım oranlarında
katılırlar.
18. Hangisi anonim şirkete sermaye payı olabilir?
B) İş makinesinin kullanım hakkı
19. Anonim şirkete ilişkin hangisi YANLIŞTIR?
A) Nakden taahhüt edilen payların (nakdî sermayenin)
en az %25’i tescilden önce, güvenilir kişiye tevdi
edilmelidir.
20. (X) ve (Y), anonim şirket esas sözleşmesini
noterde imzalamışlar; noter de imzaları tasdik
etmiştir. ... Hangisi doğrudur?
B) Sözleşmenin akdedilmesi ile şirketin tescili
arasındaki dönem ön şirket olarak adlandırılmaktadır.
21. Hangisi anonim şirkette
yetkisindedir?
B) Esas sözleşmeyi değiştirmek
genel kurulun
22. Genel kurul toplantılarına ilişkin hangisi doğrudur?
D) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası, olağan genel kurul
toplantılarının asgari zorunlu gündem maddelerindendir.
B GRUBU) 23. (X) İnşaat Anonim Şirketi’nin pay
sahipleri: (A), (B), (C) ve (D)’dir. Genel kurul için …
çağrı usullerine uyulmamış, toplantı yeri ve saatini
… pay sahiplerine telefonla bildirmiştir. …. hangisi
YANLIŞTIR?
A) (A) toplantıdan çıkmasaydı ve 2 numaralı kararı
onaylasaydı bile, bu toplantıda alınan hiçbir karar geçerli
sonuç doğuramazdı.
24. Hangisinin, genel kurulu toplantıya davet etme
yetkisi bulunmaktadır?
A) Pay sahibi
25. Hangisinin genel kurulda görüşülmesi için
gündemde bulunması zorunlu DEĞİLDİR?
B) Yönetim kurulu üyelerinin haklı sebeple azli
26. Pay sahibinin genel kurulda temsil edilme
hakkına ilişkin olarak, hangisi doğrudur?
A) Pay sahibinin temsilcisi, pay sahibinin ona verdiği
talimattan farklı yönde oy kullanmış olsa bile, söz
konusu talimata aykırılık, alınan genel kurul kararının
geçerliliğini etkilemez.
27. Mart 2014’te toplanan genel kurulda aşağıdaki
kararlar alınmıştır. … hangisi geçerlidir?
C) “Bilindiği gibi şirketimiz 2010 yılından beri aralıksız
olarak her yıl pay sahiplerimize kâr payı dağıtmaktadır.
Ancak geçen yıl başladığımız otoyol inşaatı için
şirketimizin nakit ihtiyacı büyük ölçüde artmıştır. Bu
nedenle şirketimiz 2014 yılında kazanç elde etse de,
2015 yılında kâr payı dağıtmayacak, elde edilecek
kazanç şirketimizin nakit ihtiyacını karşılamak için
yedek akçelere eklenecektir.”
28. Anonim şirketin yönetim kurulu (YK) üyeleri
(A), (B) ve (C), Mart 2013’de, 3 yıllığına göreve
seçilmiştir. (C), Nisan 2013’de ölmüş ve bunun
üzerine, 3.5.2013 tarihli YK toplantısında (A) ve (B)
bir araya gelmiş ve (D)’yi (C)’nin yerine YK üyesi
seçmişlerdir. Buna göre hangisi YANLIŞTIR?
D) Mart 2014’te yapılan genel kurul toplantısında
(D)’nin YK üyeliği onaylanırsa, (D), bu tarihten
itibaren 3 yıllık yeni görev süresine başlamış olur, Mart
2017’ye kadar yetkilendirilmiş olur.
29. Aşağıdakilerden hangisi genel kurul kararına
karşı iptal davası açma hakkına sahiptir?
B) Pay sahibi toplantı günü toplantıya katılmak üzere
gelmiş, ancak yönetim kurulu üyelerinin korumaları onu
toplantıya sokmamışlar ve oy kullanmasına da izin
vermemişlerdir. Pay sahibi bu toplantıda alınan
kararların iptali için dava açmak istemektedir.
30. Esas sözleşmesinde yer alan işletme konusunda
sadece “enerji üretim” yazmasına rağmen, (X)
AŞ’nin yetkili temsilcisi, şirkete konfeksiyon
makinesi satın almak üzere (Ü) ile sözleşme
yapmıştır. Hangisi YANLIŞTIR?
C) (X) AŞ’nin esas sözleşmesinde işletme konusu
kapsamında konfeksiyon konusunun belirtilmemiş
olması ve bu esas sözleşmenin Ticaret Sicili
Gazetesi’nde yayımlanmış olması, (Ü)’nün kötüniyetini
ispat için yeterlidir.
31. Anonim şirket genel kurulunda, yönetim kurulu
üyeleri hakkında … hangisi doğrudur?
D) Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşüldüğü
genel kurul toplantılarında oyda imtiyaz uygulanmaz.
32. Azlık kavramına ilişkin hangisi YANLIŞTIR?
B) Halka açık şirketlerde sermayenin en az %20’sine
sahip olan kişi ya da grup, azlık olarak nitelendirilir.
33. (X) Anonim Şirketi’nin tek yönetim kurulu üyesi
olan (Y), … şirketin vergi borçlarını zamanında
ödememiş, … şirkete büyük miktarda vergi cezası
gelmiştir. (Ancak şirketin iflası söz konusu değildir.)
… (Y)’nin ibrasının ardından hangisi doğrudur?
C) Yapılan ibra oylamasında olumsuz oy vermiş olan
pay sahibi (B), şirketin zararının tazmini talebiyle 2013
yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak (Y) aleyhine
sorumluluk davası açmak isterse, bu davayı ibra
tarihinden itibaren 6 ay içinde açmak zorundadır.
34. (M) murahhas üye dir… hangisi YANLIŞTIR?
D) (M), özel olarak yetkilendirilmedikçe şirketin
taşınmazlarını devredemez.
35. (A) Anonim Şirketi sermaye artırmış ve yeni
paylar
çıkarmıştır.…
Rüçhan
hakkı
kullandırılmamış olan pay sahibi (B), … yönetim
kurulu üyeleri aleyhine, kendi zararının giderilmesi
için
sorumluluk
davası
açmıştır. Hangisi
YANLIŞTIR?
B) Pay sahibi (B)’nin yönetim kurulu üyeleri aleyhine
açacağı bu sorumluluk davası sonunda mahkemenin
hükmedeceği tazminat, (A) Anonim Şirketi’ne ödenir.
36. (X) Anonim Şirketi’nin kuruluş esas sermayesi
200.000 TL’dir. … Şirketin mevcut malvarlığı
300.000 TL’ye çıkmıştır. Şirketin alacaklısı (A),
şirketten
alacağını
tahsil
edememektedir.
Aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR?
B) (X) Anonim Şirketi’nin alacaklısı (A)’ya karşı
sorumluluğu, sermayesi olan 200.000 TL ile sınırlıdır.
37. Kayıtlı sermaye sistemine ilişkin, hangisi
YANLIŞTIR?
B) Sadece halka açık anonim şirketler kayıtlı sermaye
sistemini seçebilir; kapalı anonim şirketler ancak esas
sermaye sistemi ile kurulabilir.
38. Nama yazılı payları (pay senetleri) “borsada kote
edilmiş bulunan” bir anonim şirkette, pay devirleri,
esas sözleşmede yer alan hangi gerekçe ile
sınırlandırılabilir?
B) Her bir pay sahibinin en çok % 5 paya sahip
olabileceği
39. Anonim şirket paylarının devrine ilişkin olarak,
aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR?
B) Karşılığı tamamen ödenmiş payların devri için
düzenlenecek sözleşmenin geçerlik şartı, noterde resen
düzenlenme şeklindedir.
40. İptal edilebilir ile batıl genel kurul kararları
arasındaki farka ilişkin hangisi YANLIŞTIR?
C) İptal edilebilir nitelikteki genel kurul kararı aleyhine
iptal davası, karardan itibaren bir yıl içinde açılmalıdır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
189 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content