close

Enter

Log in using OpenID

B - Kamuajans.com

embedDownload
KİTAPÇIK TÜRÜ
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B
TÜRKİYE TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU
EMLAK DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA SINAVI
19/10/2014
Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik No
: .....................................................
: .....................................................
ALAN ADI
Emlak Danışmanlığı
SORU SAYISI
SINAV SÜRESİ (DAKİKA)
50
60
ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9.Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10.Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
B
EMLAK DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA SINAVI
1. Emlak müşavirlerinin uyması zorunlu mesleki
6.
kurallar gereği aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) İş sahibi odaya kayıtlı bir emlak müşaviri ile
sözleşme yapmışsa ikinci bir emlak müşaviri
ancak şerh koymak kaydı ile satışı üstlenebilir.
B) Oda üyeleri gazeteye çıkacak ilanlarında unvanlarını belirtmek zorundadırlar.
C) Emlakçı mekânında başka bir iş ve hizmet ifa
edemez.
D) Yer gösterme ücreti alınması yasaktır.
TAKS
h max
Emsal
m2
Fiyat ($)
A arsası
0.12
12.50
0.50
8000
1.120.000
B arsası
0.10
18.60
0.50
10000 1.800.000
C arsası
0.15
serbest
1.20
6000
D arsası
0.10
serbest
0.80
10000 1.120.000
2.304.000
Yukarıda verilen çok katlı arsaların bilgileri
doğrultusunda D arsasının değerlemesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2.400.000 $
C) 1.843.000 $
B) 2.347.000 $
D) 1.742.000 $
2. Bir mülkün fiilen işletilmesi sonucu yaratılan
değer aşağıdakilerden hangisidir?
7.
A) Piyasa değeridir.
B) Kullanım değeridir.
C) Yatırım değeridir.
D) Faaliyette bulunma değeridir.
I- Mimari proje
II- Yönetim planı
III- Noterden tasdikli bağımsız bölüm listesi
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri kat irtifakının kurulması için gerekli olan belgelerdendir?
A) Yalnız I
C) I, II ve III
B) Yalnız II
D) II ve III
3. Emlak Danışmanlarının uymakla mükellef
oldukları “ücret tarifeleri” hangi kurum tarafından yayımlanır?
8.
A) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
B) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
C) Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası
D) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu
I- Azil yolu ile
II- Vekâlet verenin ölümü hâlinde
III- Vekâlette süre varsa sürenin sona ermesi
ile
Yukarıdaki hangi hâllerde vekâletname sona
erer?
A) I ve II
C) II ve III
4. Aritmetik ortalama yönteminde standart sap-
ma aralığının düşmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Sahip olduğu oda ve kat durumlarına
B) Benzer gayrimenkuller için alınan verilerin
fazlalığına
C) Gayrimenkulün değerinin ülke genelindeki
değer ortalama standardına yakın olması
D) Gayrimenkulün gerçek değeri ile Emlak Vergisi
Değeri arasındaki sapmanın düşüklüğüne
9.
B) I ve III
D) I, II ve III
I- Hibeyi kabul edenin hibeyi yapandan önce
ölmesi hâlinde taşınmazın hibeyi yapana
geri dönmesi
II- Hibeyi yapanın ölmesi hâlinde hibenin mirasçılarına geri dönmesi
III- Hibeyi kabul edenin önce ölmesi hâlinde
hibenin mirasçılarına geri dönmesi
Rücu şartı ile hibeyi yukarıdakilerden hangisi/hangileri tarif etmektedir?
5. Gayrimenkul değerleme yöntemlerinden fiilen en
A) Yalnız I
C) I ve II
itibar edilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piyasa Emsal Değeri Yöntemi
B) Geliştirme Yöntemi
C) Finansal Yönetim
D) Maliyet Yöntemi
3
B) Yalnız II
D) II ve III
B
EMLAK DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA SINAVI
10.
15. İletişimde kaynak nedir?
I- Alacaklı tarafın terkin talebi ile
II- Mahkeme kararının terkin hükmü ile
III- Taşınmazın paraya çevrilerek İK 150/c maddesi gereğince takibe geçilerek taşınmazın
satışı ile
A) Arsa veya binadır.
B) Araç veya yöntemdir.
C) Kişi ve kuruluştur.
D) Alıcıdır.
Taşınmazın üzerinde bulunan ipotek alacağı
yukarıdaki hangi hâl/hâllerde sona erer?
A) Yalnız I
C) I ve II
B) Yalnız II
D) I, II ve III
16. Başkalarının karşısında heyecanlanmadan,
anlaşılır ve inandırıcı şekilde söz söyleme
becerisine ne ad verilir?
A) Konuşma
C) Halkla ilişkiler
11. Tüm müşterilere gösterilmesi gereken davranışlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Müşterilerle acele konuşulmalıdır.
B) Müşterilerle heyecanlı konuşulmalıdır.
C) Müşterilerin yüzüne bakarak konuşulmalıdır.
D) Müşterilerle gerektiğinde tartışılmalıdır.
B) Pazarlama
D) Konuşma sanatı
17. Konuşma ortamında iyi bir konuşmacı aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
A) Söz sırası geldiğinde dikkat çekmek için tersleyerek konuşmalıdır.
B) Konuşurken dinleyicilerin anlayacakları sade
bir dil kullanır.
C) Başkalarının da konuşmasına fırsat verir.
D) İyi bir dinleyici olması gerekir.
12. Halkla ilişkilerin değişik tanımlarından çıkan
ortak sonuçlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi
bu sonuçlardan sayılmaz?
A) Halkla ilişkiler karşılıklıdır.
B) Halkla ilişkilerin amacı kârdır.
C) Halkla ilişkiler başarılı ise sürekli bir ilişki oluşur.
D) Halkla ilişkilerde beklenti güven ve ilgiyi kazanmaktır.
18. Bir mal veya hizmete ilişkin bir mesajı, belirli
bir ücret karşılığında hedef pazardaki birimlere sunmak için yapılan çalışmalara ne denir?
A) Propaganda
C) Halkla ilişkiler
B) Reklam yapmak
D) Konuşma sanatı
13. Değişik kişiliklere sahip müşterilerden; “in-
sanların bencil ve çıkarcı olduğunu düşünen
müşteriler” hangi özelliğe sahip müşterilerdir?
A) Şüpheci müşteri
C) İnatçı müşteri
19. Aşağıdakilerden hangisi emlak müşavirlerinin
görevleri arasındaki yaşal işlemden değildir?
B) Titiz müşteri
D) Sinirli müşteri
A) İş sözleşmesi düzenlemek
B) Kira kontratı düzenlemek
C) Ön satış sözleşmesi düzenlemek
D) Tek taraflı danışmanlık hizmeti vermek
14. Aşağıdakilerden hangisi, genel görgü kurallarına uygun değildir?
A) Hoşgörülü ve iyimser olmak
B) Sürpriz ziyaretler yapmak
C) Giyime önem vermek
D) Verilen sözü tutmak
20. Tapuda satış esnasında aşağıdaki evraklardan
hangisinin ibraz edilmesine gerek yoktur?
A) Nüfus cüzdanı
B) Emlak Vergisi ilişik kesme belgesi
C) T.C. kimlik numarası
D) Vergi numarası
4
B
EMLAK DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA SINAVI
21. İmar planı gereğince kapanan yolların imar
27. Büyüklüğü 1800 m2 olan arsada TAKS=0,40
adasına dâhil edilmesine ne denir?
A) Yol verme
C) Tespit
ise kaç m2 alana oturan inşaat yapılabilir?
B) Yoldan ihdas
D) Yola terk
A) 360
D) 900
zın kiraya verilebilmesi için aranan paydaş
çoğunluk oranı aşağıdakilerden hangisidir?
belediyece ruhsat işlemlerinin başlatılması
için Kadastro Müdürüğünden hangi belge
alınmalıdır?
A) Yüzde 75 çoğunlukla verilebilir.
B) Yüzde 50 çoğunlukla verilebilir.
C) Paydaşların tamamı tarafından verilebilir.
D) Pay ve paydaş çoğunluğu aranır.
B) Yer gösterme
D) Plan
23. Herhangi bir ölçme işlemi yapılmadan paf-
29. Aşağıdaki şartlardan hangisi, bir kişinin fiil
tasından yararlanılarak bir parselin zeminde
kadastro teknik elemanlarınca belirlenmesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İmar
C) Yer gösterme
C) 720
28. Müşterek (paylı) mülkiyete konu bir taşınma-
22. İmarlı parsel üzerine yapı yapılacağı zaman
A) Aplikasyon krokisi
C) Poligon krokisi
B) 420
(eylem) ehliyetine sahip olabilmesi için aranan
şartlardan değildir?
A) Kişi temyiz kudretine (ayırdım gücüne) sahip
olmalıdır.
B) Kişi en az ilkokul mezunu olmalıdır.
C) Kişi kısıtlı (mahcur) olmamalıdır.
D) Kişi reşit (ergin) olmalıdır.
B) Kadastro
D) Aplikasyon
24. 1/5000 ölçekli kadastro paftasında bir parselin
yol cephesi uzunluğu 5 cm ise arazide parselin cephe uzunluğu kaç metredir?
A) 100
B) 150
C) 200
30. “Ayni hak” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
D) 250
A) Kişisel haklara ayni hak denir.
B) Toplumsal haklara ayni hak denir.
C) Eşya üzerindeki mutlak haklara ayni hak denir.
D) Sözleşmeden kaynaklanan haklara ayni hak
denir.
25. Kadastro müdürlüğünce kadastrosu yapılan
bir yerin 30 günlük askı ilanı içinde hatalı bir
tespit yapıldığında nereye itiraz edilmelidir?
31. Tapu Sicil Müdürlüğündeki işlemlerden dolayı
A) Kadastro müdürüne
B) Kadastro mahkemesine
C) Kaymakama
D) Valiye
ibraz edilen ve biriktirilen evraklar kaç yıl süre
ile saklanmalı ve muhafaza edilmelidir?
A) 5
26. Yan yana iki parselin tek parsel olması işlemi-
B) 10
C) 20
D) Ebedî
32. Tapu kütüğünü tasdik yetkisi kimdedir?
ne ne denir?
A) Birleştirme (Tevhit) B) Büyük Parsel
C) Tespit
D) Planlama
A) Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü
B) İl ya da İlçe İdare Kurulu ile Tapu Sicil Müdürü
C) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
D) Tapu Kadastro Arşiv Dairesi Başkanlığı
5
B
EMLAK DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA SINAVI
33. Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince yönetim plan-
39. Satışına aracılık edeceğimiz bir parselin ko-
ları hangi orandaki çoğunlukla değiştirilebilir?
numunu tespit etmek için satıcıdan aşağıdaki
hangi belge istenmelidir?
A) % 50 çoğunluk
B) Salt çoğunluk
C) 4/5 çoğunluk
D) Tamamının iştirakı
A) Harita plan örneği B) Vekâlet
C) Tapu
D) Yetki
40. Taşınmazın haksız kullanımından kaynaklı ec-
34. Tapu sicil müdür ve memurları yapmış olduk-
rimisil (haksız kullanım tazminatı) davalarında
alacak zaman aşımı süresi ne kadardır?
ları iş ve işlemlerden dolayı doğacak tazminatlardan ne kadar süre ile sorumludurlar?
A) 3 ay
A) 5 yıl
B) 10 yıl
C) 20 yıl
D) Mirasçıları ile birlikte sonsuza dek sorumludurlar.
B) 1 yıl
C) 5 yıl
D) 30 yıl
41. Kıyı bölgelerinde kıyı kenar çizgisinden 100 metre ilerisine kadar olan alana ne ad verilir?
35. Satış vadi sözleşmesini düzenlemekle yetkili
A) Sahil şeridi
C) Kıyı
olan birim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Noterler
C) Mahkemeler
B) Yeşil alan
D) Günübirlik alan
B) Belediyeler
D) Tapu daireleri
42. Büyüklüğü 3000 m2 olan bir parselde bütün
katların toplamında kullanılabilir en fazla inşaat
alanı 1800 m2 ise KAKS (emsal) değeri nedir?
36. Aşağıdaki hususlardan hangisi vekâletnameyi
sona erdiren hâllerdendir?
A) 0.06
A) Vekâletname düzenleyen noterdeki evrak-ı
müsbitelerin yanması
B) Yeni bir vekâletname verilmesi
C) Vekâletnamenin kaybedilmesi
D) Vekâlet verenin ölümü
B) 0.20
C) 0.60
D) 6
43. Aşağıdakilerden hangisi imar programlarının
yararlarından değildir?
A) İdarenin yerine getirmekle yükümlü olduğu görevlerin öncelik sırasına göre yapılmasını sağlar.
B) Belediyelerin bir program dâhilinde hareket
etmelerini sağlar.
C) Belediyeler için bağlayıcı fonksiyon olurlar.
D) Kısa süreli hazırlandıklarından uygulanmaları
kolaydır.
37. Velayet altındaki (yaşı küçük) kimsenin taşınmazı bağışlanabilir mi?
A) Şartlı bağış yapılabilir.
B) Bağışlanamaz.
C) Veli dilediği gibi tasarruf edebilir.
D) Mahkemeden izin alınca mümkündür.
44. Aşağıdakilerden hangisi imar programının
yapılış sebeplerinden birisi değildir?
38. Tarım arazilerinde cins değişikliği işlemi yapı-
A) Ödenekleri ayarlamak
B) Kuruma gelir sağlamak
C) Kamulaştırılacak alanı belirlemek
D) Uygulama önceliklerini belirlemek
labilmesi için aşağıdaki kuruluşlardan hangisinden izin alınmalıdır?
A) Kara yolları
C) Tarım
B) Orman
D) Ziraat Odası
6
EMLAK DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA SINAVI
45. Mücavir alan sınırları içerisinde 1/1000 imar
50. Plan bütününü veya plan bütününün büyük
planları aşağıdaki hangi merci onaylar?
bir bölümünü ilgilendiren plan türünde yapılan
değişikliğe ne ad verilir?
A) Valilik
B) Belediye encümeni
C) Belediye meclisi
D) Şehir plancıları odası
A) Nazım İmar Planı
B) Mevzi İmar Planı
C) Uygulama İmar Planı
D) Revizyon İmar Planı
46. İzalei şüyuu (ortaklığın giderilmesi) davası için
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
A) Taşınmazlar hakkında açılan bir davadır.
B) Müstakil (bağımsız) mülkiyete konu taşınmazlar için açılır.
C) Bu davada davacı paydaşlardan bir veya
birkaç tanesidir.
D) Dava taşınmazın bulunduğu yer mahkemesine
açılır.
47. Kiralananın belirli bir tarihte boşaltılacağını ta-
ahhüde bağlayan “yazılı tahliye taahhütnamesi”
aşağıdaki hâllerin hangisinde geçersiz olur?
A) El yazısı ile yazılmışsa
B) Daktilo ile yazılmışsa
C) İki tarafın da imzasını taşımazsa
D) Kira sözleşmesi ile aynı tarihte düzenlenmişse
48. Tapulu bir taşınmaza, geçerli bir hukuksal
nedene dayanmaksızın (haksız olarak) müdahalede bulunan (el atan) kişiye karşı, taşınmazın maliki tarafından, “müdahalenin men’i”
davası, hangi süre içerisinde açılabilir?
A) Süre sınırlaması olmaksızın her zaman açılabilir.
B) 15 yıl içinde
C) 3 yıl içinde
D) 1 ay içinde
49. 1/5000 ölçekli bir haritada 1 cm kaç metredir?
A) 5
B) 50
C) 100
B
D) 500
7
SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1.Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2.Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3.Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4.Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni
olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla
çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar,
doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş
sayılır.
19 EKİM 2014 TARİHİNDE YAPILAN
EMLAK DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA SINAVI
B TEST KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
A
D
C
B
A
A
C
D
A
D
C
B
A
B
C
D
A
B
C
B
B
A
C
D
B
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
A
C
D
B
C
D
B
C
D
A
D
B
C
A
C
A
C
D
B
C
B
D
A
B
D
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
277 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content