close

Enter

Log in using OpenID

şeflik b kitapçığı

embedDownload
KİTAPÇIK TÜRÜ
B
1. GRUP
ŞEF
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEB MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
13/09/2014
Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik No
: .....................................................
: .....................................................
ALAN ADI
GÖREVDE YÜKSELME
SORU SAYISI
SINAV SÜRESİ (DAKİKA)
50
75
ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa,
soru numarasını dikkate alarak, yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9.Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10.Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
B
ŞEF
1. “Saray halkı, karanlık duvarlara yapılmış
5. Aşağıdakilerden hangisi klasik (birinci kuşak)
parlak, muhteşem yaldızlı resimler gibi sessiz,
sakin, cansız duruyordu.”
insan haklarından değildir?
A) Yaşama hakkı
B) Sosyal güvenlik hakkı
C) Din ve vicdan hürriyeti
D) Düşünce ve ifade özgürlüğü
E) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde
doğru verilmiştir?
A) Özne, zarf tümleci, yüklem
B) Özne, nesne, yüklem
C) Özne, dolaylı tümleç, yüklem
D) Özne, nesne, zarf tümleci, yüklem
E) Özne, nesne, dolaylı tümleç, yüklem
6. Aşağıdakilerden hangisi astı üzerinde üstün-
lük kurmak, üstünlüğünü hissettirmek isteyen
bir yöneticinin davranış ve iletişim biçimidir?
2. Aşağıdakilerden hangisi olumlu cümledir?
A) Astına hiç bakmadan dudaklarını büzmek
B) Konuşurken eliyle başını kaşımak ve uzak bir
noktaya bakmak
C) Başını öne doğru eğmek ve bakışlarını sık sık
kaçırarak astına bakmak
D) Başını yukarı doğru kaldırmak ve uzun süreli
dik bakışla astının gözlerine bakmak
E) Kollarını göğsüne kavuşturmak, gözlerini
ovuşturmak ve karşısındakiyle göz teması
kurmaktan kaçınmak
A) Doğduğu yere daha önce hiç gitmemiş.
B) Yazılan her değerli eser insanı geliştirir.
C) Köyden kente göçmeyi o da istemiyordu.
D) Benim hobilerimle ilgilenmeye hiç vakti yoktu.
E) Mübadelede buradan gidenlerin dönmesine
izin verilmez.
3. Aşağıdakilerin hangisinde, sert ünsüzlerin
yumuşamasına örnek bir sözcük vardır?
7. Bakanlıklarda, bakanlık makamına yardımcı
olmak üzere seçilen bakanlık müşavirlerinin
sayısı en fazla kaçtır?
A) Hakkını aramasını bilmelisin.
B) Bu tavuk hep çift sarılı yumurtluyor.
C) Odayı kızarmış ekmek kokusu sarmış.
D) Kavağın tepesinde bir kuş yuvası vardı.
E) Televizyon çocukların konuşmasını etkiliyor.
A) On beş
C) Yirmi
E) Otuz
4. Bir iş yerinde amaçlara ulaşma seviyesinde
B) On sekiz
D) Yirmi beş
8. Kamu yönetim etiğine ilişkin ilke ve değerlerle
önemli etkenlerden biri de yöneticinin liderlik
yeterliliğidir. Buna göre yöneticinin liderlik yeterliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kötü davranışlardan kaçınma konusunda,
kamu görevlilerine rehberlik eder.
B) Değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere yol
gösterir.
C) Kamu kurumlarındaki yönetsel davranış standartlarını yükseltir.
D) Ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi ve hukuk
devletini güçlendirir.
E) Kamu hizmetlerinin maliyetini artırır.
A) İş görenleri takım çalışması yerine bireysel
çalışmaya teşvik etmek
B) İş görenlerin sorunlarını çözmelerine danışmanlık yapmak
C) Örgütsel yenileşmelerde iş görenlere danışmanlık yapmak
D) İş görenleri verimli çalışmaya güdülemek
E) İş görenleri yönetime katmak
2
B
ŞEF
9. Protokolde, konukları karşılama kuralları ile
13. Aşağıdakilerden hangisi Nobel Ödülünün
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
verildiği alanlardan biri değildir?
A) Daha önce ziyaret gerçekleşmiş ise, karşılamada karşılıklılık esastır. Kişi nasıl karşılanmış
ise, konuğu da öyle karşılar.
B) Özel veya sosyal olarak gelen bir konuk/ziyaretçi karşılanmaz ve ağırlanmaz. Özel kalem
(sekreterlik) özel olarak ilgilenir.
C) Üst ziyaretçiler makam ortasında, eş düzey
ziyaretçiler makam kapısında, ast ziyaretçiler
makam koltuğunda oturarak ve el sıkarak
karşılanırlar.
D) Onur konukları (yabancı konuklar, devlet ve
hükûmet adamları, makam sahibi üst yöneticiler) geldikleri ve araçtan indikleri yerde
(havalimanında veya bina önünde) karşılanır
ve uğurlanırlar.
E) Daha önce davet ve ziyaret gerçekleşmemiş ise; kurum amiri kendisi davet ettiğinde,
havalimanında veya bina önünde kendisi
karşılar. Konuk randevu alıp kabul edildiğinde,
havalimanında veya bina önünde yardımcısı
karşılar.
A) Fizik
C) Edebiyat
E) Kimya
B) Matematik
D) Barış
14. Yurdumuzda bulunan tarihi ve turistik yerler
aşağıdakilerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?
A) Rüstem Paşa Kervansarayı - Edirne
B) Çifte Minareli Medrese - Erzurum
C) Malabadi Köprüsü - Diyarbakır
D) Midas Tapınağı - Aydın
E) Zeugma - Gaziantep
15. T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi siyasi haklar ve ödevlerdendir?
A) Sendika kurma hakkı
B) Çalışma hakkı ve ödevi
C) Kamu hizmetlerine girme hakkı
D) Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
E) Ailenin korunması ve çocuk hakları
10. Türk İdare Sistemi içinde bağlı kuruluşlarda
aşağıdaki hiyerarşik kademeler ve birim unvanlarından hangisi bulunmaz?
A) Şeflik
B) Memurluk
C) Şube Müdürlüğü
D) Kurul Başkanlığı
E) Daire Başkanlığı
16.
I- İnsan haklarına saygılı olması
II- Demokratik bir Devlet olması
III- Atatürk milliyetçiliğine bağlı olması
IV- Laik ve sosyal bir hukuk Devleti olması
T.C. Anayasası’na göre yukarıdakilerden hangileri cumhuriyetin niteliklerindendir?
11. Aşağıdakilerden hangisi 17 Şubat 1926’da
kabul edilen Türk Medenî Kanunu ile Türk
kadınlarına tanınan haklardan biri değildir?
A) I – II
B) III – IV
C) I – II – IV D) II – III – IV
E) I – II – III – IV
A) Resmî nikâh zorunluluğu
B) Evlilikte yaş sınırı
C) Eşit miras hakkı
D) İstediği işte çalışma hakkı
E) Seçme seçilme hakkı
17. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye yetkilidir?
12. Aşağıdakilerden hangisinde, Türkiye
A) Sayıştay
B) Başbakanlık
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi
D) Kamu Görevlileri Etik Kurulu
E) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Cumhuriyeti’nin tam bağımsızlığına aykırı
hükümler bulunmaktadır?
A) Lozan Antlaşması
B) Gümrü Antlaşması
C) Sadabat Paktı
D) 1926 Ankara Antlaşması
E) Balkan Antantı
3
B
ŞEF
18. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
22. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre
bu Kanun’a dâhil kurumlarda yönetim, icra,
büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu
Kanun’la tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar aşağıdaki sınıflardan hangisini
teşkil eder?
mecburi ilköğretim çağı ne zaman başlar?
A) Çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda
B) Çocuğun 6 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda
C) Çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın aralık ayı sonunda
D) Çocuğun 6 yaşını bitirdiği yılın aralık ayı sonunda
E) Çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın haziran ayı
sonunda
A) Yardımcı Hizmetler Sınıfı
B) Teknik Hizmetler Sınıfı
C) Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı
D) Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
E) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
23. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre
19. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
hangi yükseköğretim kurumlarına, hangi
programları bitirenlerin nasıl girecekleri, giriş
şartları aşağıdakilerden hangisi tarafından
tespit edilir?
aşağıdaki fiil ve hâllerden hangisi “uyarı”
disiplin cezasını gerektirir?
A) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya
hareketle sataşmak
B) Görevin iş birliği içinde yapılması ilkesine aykırı
davranışlarda bulunmak
C) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzeri
eşyayı kaybetmek
D) Görev sırasında amire hâl ve hareketi ile saygısız davranmak
E) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş
sahiplerine kötü muamelede bulunmak
A) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
B) Devlet Personel Başkanlığı
C) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
D) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
E) Yükseköğretim Kurulu
24. “İlköğretim görmek her Türk vatandaşının
hakkıdır. İlköğretim kurumlarından sonraki
eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat
ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.”
20. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
memura, eşinin kardeşinin ölümü hâlinde
isteği üzerine kaç gün izin verilir?
A) Üç
C) Yedi E) On iki
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre
yukarıda Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisi açıklanmıştır?
B) Beş
D) On
A) Süreklilik
B) Eğitim Hakkı
C) Her Yerde Eğitim
D) Genellik ve Eşitlik
E) Fırsat ve İmkân Eşitliği
21. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate
alınmak üzere son kaç yıl içinde herhangi bir
disiplin cezası almayan memurlara, bir kademe ilerlemesi uygulanır?
A) Üç
C) Altı
E) On
25. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nda
yazılı olan idari para cezaları aşağıdakilerden
hangisi tarafından verilir?
B) Beş
D) Sekiz
A) Bakanlık
B) Okul Müdürü
C) İdare Mahkemesi
D) Mahallî Mülki Amir
E) İl / İlçe Millî Eğitim Müdürü
4
B
ŞEF
26. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre
29. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat
her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun
durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür?
A) Bir
C) Üç
E) Beş
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi
Bakanlığın hizmet birimlerinden değildir?
A) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
B) Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü
C) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel
Müdürlüğü
D) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü
E) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
B) İki
D) Dört
27. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre “Bakanlığı, Anayasa’ya,
kanunlara, hükûmet programına ve Bakanlar
Kurulunca belirlenen politika ve stratejilere
uygun olarak yönetmek” görev, yetki ve sorumluluğu kime verilmiştir?
30. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre öğretmenlerin emeklilik
işlemleri hangi aylar içinde yapılır?
A) Bakan
B) Müsteşar
C) Bakan Yardımcısı
D) Müsteşar Yardımcısı
E) Strateji Geliştirme Başkanı
A) Şubat ve Temmuz
B) Temmuz ve Ağustos
C) Haziran ve Temmuz
D) Ocak ve Haziran
E) Mayıs ve Haziran
28. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat
31. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün
görevlerindendir?
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre müsteşara yardımcı olmak
üzere kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir?
A) Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek
B) İlköğretim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının
giderilmesi ve maddi yönden desteklenmesi ile
ilgili iş ve işlemleri yürütmek
C) Ortaöğretim okul ve kurumlarının yönetimine
ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik
politikalar belirlemek ve uygulamak
D) Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, mesleki eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejiler
geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını
koordine etmek
E) Mesleki ve teknik eğitim ve öğretim veren okul
ve kurumların yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik politikalar belirlemek
ve uygulamak
A) Üç C) Beş
E) Yedi
B) Dört
D) Altı
32. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
yetkili merci, soruşturma izni konusundaki
kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön
inceleme dâhil en geç kaç gün içinde verir?
(Zorunlu hâller hariç)
A) On
B) On beş
C) Yirmi
D) Otuz
E) Kırk beş
5
B
ŞEF
33. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-
38. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na
lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
merkez ilçede görevli memurlar hakkında
soruşturma izni vermeye yetkili olan aşağıdakilerden hangisidir?
göre bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce
kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde
Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz
edebilir?
A) Kaymakam
B) Vali
C) İlgili Bakan
D) Kurumun En Üst İdari Amiri
E) Rehberlik ve Denetim Başkanı
A) Beş
C) On E) Yirmi
B) Yedi
D) On beş
39. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre ilçe idare
34. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
kurulları kararları aleyhine itirazlar nereye
yapılır?
Kanunu’na göre Kamu idarelerinin bütçelerinin
stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede
yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı
bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye
aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
A) Bölge İdare Mahkemesi
B) İl İdare Kurulu
C) Yargıtay
D) Danıştay
E) Sayıştay
A) TBMM
B) Sayıştay
C) Bakanlar Kurulu
D) Maliye Bakanlığı
E) Merkez Bankası
40. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na
göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?
35. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki “mal
alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel
kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimler” şeklindeki tanımlama aşağıdakilerden
hangisini ifade eder?
A) TBMM
B) Başbakan
C) Bakanlar Kurulu
D) Cumhurbaşkanı
E) İçişleri Bakanı
A) İstekli
B) Tedarikçi
C) Yüklenici
D) Hizmet sunucusu
E) Yapım müteahhidi
41. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre ilçe idare
kurulunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Emniyet müdürü
B) Tahrirat kâtibi
C) Mal müdürü
D) Hükûmet hekimi
E) Veteriner
36. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu’na göre “sözleşme türlerine göre fiyat
farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri
tespite” aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
42. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve
A) Bakanlar Kurulu
B) Başbakanlık
C) Sayıştay
D) Maliye Bakanlığı
E) Kamu İhale Kurumu
Toplu Sözleşme Kanunu’nda, kurulabilecek
sendika hizmet kolları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Tarım ve ormancılık hizmetleri
B) Kültür ve sanat hizmetleri
C) Mülki idare hizmetleri
D) Basın, yayın ve iletişim hizmetleri
E) Enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri
37. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre gazete yoluyla yapılacak ilanlarda ilk ilan ile ihale
günü arası kaç günden az olamaz?
A) 5
C) 10
E) 30
B) 7
D) 15
6
B
ŞEF
43. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre “bir köy,
47. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama
mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka
bir köy ile birleştirilmesi” ilgili vilayetler idare
heyetleriyle umumi meclislerinin mütalaaları
alındıktan sonra hangi usul ile yapılır?
ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre zorunlu
çalışma yükümlülüğü süreleri ile ilgili olarak
Türkiye kaç hizmet bölgesine ve kaç hizmet
alanına ayrılmıştır?
A) Valinin Onayı
B) Başbakanın Onayı
C) Bakanlar Kurulu Kararı
D) Cumhurbaşkanının Onayı
E) İçişleri Bakanlığının Tasvibi
A) Dört hizmet bölgesine ve altı hizmet alanına
B) Dört hizmet bölgesine ve beş hizmet alanına
C) Üç hizmet bölgesine ve beş hizmet alanına
D) Üç hizmet bölgesine ve altı hizmet alanına
E) Beş hizmet bölgesine ve altı hizmet alanına
44. Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri
48. Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza
Yönetmeliği’ne göre Talim ve Terbiye Kurulunda görevli şube müdürünün üst disiplin amiri
aşağıdakilerden hangisidir?
Yetkileri Yönergesi’ne göre aşağıdakilerden
hangisi müsteşar yardımcıları tarafından imzalanacak yazılardandır?
A) İlgili Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı
B) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
C) Müsteşar Yardımcısı
D) İlgili Daire Başkanı
E) Müsteşar
A) Yüksek Disiplin Kurulu işlemlerine ilişkin
yazılar
B) Kadro aktarma, değişiklik ve dağılımına ait
onaylar
C) Gayrimenkul satın alınmasına, kiralanmasına
ve satışına dair onaylar
D) Bakanlık müşavirlerinin izinleri, eğitim ve kurslara katılım işlemleri ile ilgili yazılar
E) Bakanlıklara ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, öneri ve görüş bildiren yazılar
45. Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde
Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’e
göre aşağıdakilerden hangisi “şef” kadrosu
için görevde yükselme suretiyle atanacaklarda
aranan şartlardan biridir?
49. Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’ne göre
yurt dışı teşkilatında görevli eğitim ataşelerine
izin vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
A) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak
B) Son bir yılı Bakanlıkta görev yapmış olmak
C) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek
D) Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak
E) Bakanlığa bağlı bilgisayar kurslarından belge
almış olmak
A) Bakan
B) Başkonsolos
C) Büyükelçi
D) Müsteşar
E) Müsteşar Yardımcısı
50. Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiş-
tirilmelerine İlişkin Yönetmelik’e göre temel
eğitimin süresi toplam kaç saatlik programdan
aşağı olamaz?
46. “Öğrenim ücreti ve diğer ücretler, kurumlarca
her yıl tespit edilerek … ayından itibaren en
geç … ayında ilan edilir.”
A) 50
C) 75
E) 100
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na
göre öğrenim ücreti ve diğer ücretlerle ilgili
olarak yukarıdaki ifadede noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
B) 60
D) 80
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
A) mayıs ve temmuz B) şubat ve haziran
C) mart ve nisan
D) nisan ve haziran
E) ocak ve mayıs
7
SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1.Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara
ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2.Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3.Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4.Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni
olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla
çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar,
doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş
sayılır.
13 EYLÜL 2014 TARİHİNDE YAPILAN
MEB MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
A TEST KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
a
b
d
a
b
d
e
e
c
d
e
a
b
d
c
e
d
e
b
c
d
a
e
b
d
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
c
a
a
b
c
c
d
b
d
b
a
c
d
b
c
a
c
e
a
a
e
d
d
b
a
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
316 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content