close

Enter

Log in using OpenID

2013 YILI BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL - BAP

embedDownload
2013 YILI
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU
MART 2014
1
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ …………………………………………………..………..…………………….......…...
3
I. GENEL BİLGİLER …………………………………………………..………..…………......
4
A- Misyon ve Vizyon …………………………………………………..…………………...
4
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar …………………………………………………..……..
5
C- İdareye İlişkin Bilgiler ………………………………………………………..……..…...
6
1- Fiziksel Yapı …….……………………………………………….....….…..…
6
2- Örgüt Yapısı ……...…………………………………………..……...……......
7
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ………………………………..……............… 10
4- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ……...………………………..………........… 10
II- AMAÇ ve HEDEFLER ……...…………………………………………..………………..…. 10
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri ...………...……………………………………………..… 10
B- Temel Politikalar ve Öncelikler ….………...………………………………………...… 10
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ..………………............ 11
Mali Bilgiler …….……...…………………………………………..………………..… 11
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ........................ 17
A- Üstünlükler …………………………………………..………….………………..… 17
B- Zayıflıklar ...………………………………………..…...……….……….………...
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER ...………………………………………..………………….…...
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI …………………………………..…………….……
2
17
17
18
SUNUŞ
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4684 sayılı Kanunla değişik 58. Maddesi ve
10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları
Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca, Bartın Üniversitesi Rektörlüğü
bünyesinde 18.11.2009 tarih ve 2009-23 sayılı Üniversite Senato kararı ile kurulan Bilimsel
Araştırma Projeleri Birimi Koordinatörlüğü, Bartın Üniversitesi araştırma fonu kaynaklarınca
desteklenecek bilimsel araştırma projeleri ile ilgili tüm konularda, üniversitenin öngördüğü
stratejik amaçlar doğrultusunda, etkili ve verimli bir destek hizmeti sağlamaktadır.
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Koordinatörlüğü; yenilikçi, işinde uzman, temin
edilen kaynakları en iyi şekilde kullanarak vereceği hizmet ile örnek bir birim olmak,
performansını giderek arttırmak ve geliştirmek amacı ile özveriyle çalışmaktadır.
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Koordinatörlüğü çalışma ve işleyişi hızlandırmak
amacı ile 2013 yılında kademeli olarak otomasyon sistemine geçmiştir. Bu otomasyon sistemi
ile entegre olan http://bap.bartin.edu.tr/ web sayfası hazırlanmıştır. BAP otomasyon sistemi
tam olarak hizmete girdiğinde proje destek süreçleri kısalıp daha iyi hizmet verilecektir.
Birimimizle ilgili ayrıntılı bilgileri de içeren bu rapor, mali saydamlık, hesap
verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde, doğru, güvenilir verilere dayanılarak hazırlanmış olup
değerlendirmeler objektif olarak yapılmıştır.
Saygı ile duyurulur.
Yrd. Doç. Dr. Ülkühan YAŞAR
BAP Koordinatörü
3
GENEL BİLGİLER:
I.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4684 sayılı Kanunla değişik 58. Maddesi ve
10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları
Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca, Bartın Üniversitesi Rektörlüğü
bünyesinde 18.11.2009 tarih ve 2009-23 sayılı Üniversite Senato kararı ile kurulan Bilimsel
Araştırmaları Projeleri Birimi Koordinatörlüğü, Bartın Üniversitesi araştırma fonu
kaynaklarınca desteklenecek bilimsel araştırma projeleri ile ilgili tüm konularda, üniversitenin
öngördüğü stratejik amaçlar doğrultusunda, etkili ve verimli bir destek hizmeti sağlamaktadır.
Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminde doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik
eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yürütülecek araştırma projeleri tekliflerinin
değerlendirilmesi ve kabulünden sonraki işlemler yürütülmektedir.
A. Misyon ve Vizyon
Misyon:

Bartın Üniversitesi bilim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmak,

Üniversite bilim politikasına uygun öncelikli araştırma alanlarını ve konuları
belirlemek,

Bilimsel proje sayısını artırmak,

Araştırma alt yapısının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak,

Nitelikli araştırmacı sayısının artmasına yönelik çalışmalar yapmak,

Üniversitemizi bilimsel projelerin nitelik ve niceliği bakımından dünyada sayılır
üniversiteler arasında yer almasını sağlamak,

Uluslararası yayınlara teşvik ve destek sağlamak,

Araştırma kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
4

Araştırma performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, araştırma veri
tabanının ve otomasyon sisteminin oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlamak,

Proje çıktılarına ait varsa fikri mülkiyet haklarının korunması ile ilgili düzenlemelerin
oluşturulması ve teknoloji transferlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili konularda destek
olmak ve Üniversitede yenilikçiliğin gelişmesini sağlamak,

Disiplinlerarası araştırmaların planlanması ve yürütülmesini teşvik ederek, bu tür
araştırma gruplarının oluşumunu özendirmek.
Vizyon:

Devletimiz
ve
üniversitemizin
birimimize
tahsis
ettiği
kaynakları,
Bartın
Üniversitesi’nin öngördüğü temel ilkeler doğrultusunda, stratejik amaçlara ulaşma
yolunda etkili ve verimli şekilde kullanarak bilimsel projeleri desteklemek,

Üniversitemizin sosyal sorumluluk gereği olan bölge sorunlarına çözüm üretecek
bilimsel çalışmalara öncelik vermek,

Sanayi-üniversite işbirliğini geliştirilmesine katkı sağlamak,

Ülkemizin 2023 vizyonuna uygun projelere öncelik vermek,

Projelere sağlanan kaynakların doğru ve etkin kullanımını sağlamaktır.
B- YETKI, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu
a) Her yıl özel bütçeden alınacak payı esas alarak bütçe çalışmasını yapmak,
b) Bilimsel araştırma projeleri için her yıl başvuru ve değerlendirme takvimini belirlemek ve
ilan etmek,
c) Proje başvurularının kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, yürütülmesi, izlenmesi,
sonuçların değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili hizmetleri yürütmek,
5
ç) Sunulan proje, ara rapor ve sonuç raporlarının değerlendirilmesi için gerektiğinde uzman
görüşüne başvurmak ve yazılı görüş almak,
d) Desteklenen projelerin izlenmesi sürecinde, projenin niteliğine bağlı olarak altı ayda bir
sunulacak ara raporları değerlendirerek, proje desteğinin devam edip etmeyeceğine karar
vermek,
e) Desteklenmesine karar verilen projeler için, proje yöneticisi ile sözleşme hazırlamak ve
bunu ita amirinin onayına sunmak,
f) Proje yöneticisinin gerekçeli isteği doğrultusunda projelere ek süre veya ek kaynak verilip
verilmeyeceğine karar vermek,
g) Ara raporların ve sonuç raporlarının geciktirilmesi ve ilgili raporların kabul edilmemesi
durumunda uygulanacak yaptırımları belirlemek,
ğ) Gerektiğinde, önerilen veya yürütülen projelerin içeriği, Proje Yöneticisi, Proje
Yardımcıları, bütçesi veya süresi ile ilgili değişiklik tekliflerini değerlendirmek ve karara
bağlamak,
h) Proje Yöneticisi ve Proje Yardımcılarının yurt içi/yurt dışı görevlendirilmelerinde maddi
destek verilip verilmeyeceğini karara bağlamak,
ı) Bu yönerge ve yapılacak protokol hükümlerine aykırı hareket edildiğinde uygulanacak
yaptırımları belirlemek,
i) Proje kapsamında alınan malzemelerin ilgili birimin demirbaşına kayıt işlemlerini ve
kullanımlarını takip etmek.
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1- Fiziksel Yapı: Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Koordinatörlüğü 14 m2 lik odada
hizmet vermektedir.
6
2- Örgüt Yapısı:
BAP Komisyonu; Rektör veya Rektörün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının
başkanlığında, doğal üye olan Enstitü müdürleri ve senatonun önerisiyle Rektörün
görevlendireceği en az 3, en çok 7 öğretim üyesinden oluşur. Bu çerçevede 4 yıllığına görev
yapmak üzere belirlenen komisyon aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
7
BAP KOMİSYON ÜYELERİ
NO
ADI SOYADI
KOMİSYON
BİRİMİ
GÖREVİ
1
Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN
Başkan
Rektör Yardımcısı
2
Prof. Dr. Fikret KOCABAŞ
Üye
İnşaat Mühendisliği Bölümü
3
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ
Üye
İlköğretim Bölümü
4
Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR
Üye
Orman Müh. Bölümü
5
Prof. Dr. Yakup CİVELEK
Üye
İDİKAB Eğitimi Bölümü
6
Doç. Dr. Çetin SEMERCİ
Üye
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
7
Doç. Dr. Mahmut BOZAN
Üye
Sosyal Bilimler Enstitüsü
8
Doç. Dr. Mustafa HİZMETLİ
Üye
Tarih Bölümü
9
Doç. Dr. Selma ÇELİKYAY
Üye
Fen Bilimleri Enstitüsü
10
Yrd. Doç. Dr. Mehmet İSLAMOĞLU
Üye
İktisat Bölümü
11
Yrd. Doç. Dr. Ülkühan YAŞAR
Üye
BAP Koordinatörü
BAP Komisyonu, üniversitemiz bünyesinde yapılması planlanan bilimsel ve sanatsal
araştırma projelerini desteklemek, bu projeler kapsamında yapılacak veya yapılmakta olan
araştırmaların niteliğini yükseltmek ve araştırma sonuçlarının uluslararası yayınlara
dönüştürülerek üniversitemizin bilimsel etkinliğini arttırmak, üniversitemizde proje kültürünü
geliştirmek gibi konularda faaliyet göstermektedir.
Komisyona çalışmalarında yardımcı olmak üzere oluşturulan Fen ve Mühendislik
Bilimleri ile Sosyal Bilimler Alt Komisyonları, Rektör tarafından görevlendirilen 7 asil 1
yedek üyeden oluşur. Bu çerçevede 4 yıllığına görev yapmak üzere belirlenen Fen ve
Mühendislik Bilimleri ile Sosyal Bilimler alt komisyonları aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:
8
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ALT KOMİSYON ÜYELERİ
KOMİSYON
NO
GÖREVİ
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
1
Doç. Dr. M. Sabri GÖK
Üye
Met. ve Mlz. Mühendisliği Böl.
2
Doç. Dr. Sebahat AÇIKSÖZ
Üye
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
3
Yrd. Doç. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL
Üye
Moleküler Biy. ve Genetik Böl.
4
Yrd. Doç. Dr. Deniz AYDEMİR
Üye
Orman End. Mühendisliği Böl.
5
Yrd. Doç. Dr. Fatih APAYDIN
Üye
Met. ve Mlz. Mühendisliği Böl.
6
Yrd. Doç. Dr. Halil ÇALIŞKAN
Üye
Makine Mühendisliği Bölümü
7
Yrd. Doç. Dr. Kenan MELEMEZ
Üye
Orman Mühendisliği Bölümü
8
Yrd. Doç. Dr. Mükremin YILMAZ
Yedek Üye
Met. ve Mlz. Mühendisliği Böl.
SOSYAL BİLİMLERİ ALT KOMİSYON ÜYELERİ
KOMİSYON
NO
GÖREVİ
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
1
Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZKAN
Üye
Antrenörlük Eğitimi
2
Yrd. Doç. Dr. Hande KÜÇÜKÖNDER
Üye
İşletme Bölümü
3
Yrd. Doç. Dr. Harun ER
Üye
İlköğretim Bölümü
4
Yrd. Doç. Dr. Fatma ÜNAL
Üye
İlköğretim Bölümü
5
Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM
Üye
Sanat Tarihi Bölümü
6
Yrd. Doç. Dr. M. Said CEYHAN
Üye
İktisat Bölümü
7
Yrd. Doç. Dr. Ramazan ARSLAN
Üye
İktisat Bölümü
8
Yrd. Doç. Dr. Temel Alper KARSLI
Yedek Üye
Psikoloji Bölümü
9
3- Bilgi Teknoloji ve Kaynaklar:
Koordinatörlük işlerinde kullanılmak üzere 1 tane masaüstü bilgisayar ve 1 telefon
bulunmaktadır.
4- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Bilimsel Araştırma Projeleri
Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba
aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumlu, Rektörlüğe bağlı
olarak kurulan birimdir.
I.
AMAÇ VE HEDEFLER
A. İdarenin Amaç ve Hedefleri
Stratejik Amaçlar
Stratejik Hedefler
BAP Koordinasyon Biriminin Geliştirilmesi
Otomasyonun geliştirilmesi
Proje kaynaklı yayınların talep edilmesi ve
duyurulması
Etki Faktörü yüksek dergilerde yayın sayısının
artırılması
Disiplinlerarası Araştırma Faaliyetlerinin
Disiplinlerarası araştırma faaliyetlerinin
Geliştirilmesi
örgütlenmesi için gerekli mekanizmaların
oluşturulması
Disiplinlerarası araştırma faaliyetlerinin
projeler açısından istatistiklerinin oluşturulması
Birimlerin Projeler Hakkında Bilgilendirilmesi
Bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi
B. Temel Politikalar ve Öncelikler

Ülke ekonomisine katkıda bulunacak projelere,

Toplumun sorunlarına çözüm getirecek projelere,

Alt yapı destek projelerine,

Lisansüstü tez projelerine öncelik vermek,
10
II.
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Mali Bilgiler:
Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri bütçesinden 2013 yılında 40 proje
199.882,89 TL ile desteklenmiştir.
Tablo 1: Projelerin Alanlarına ve Bütçelerine Göre Dağılımı
Proje Adedi
Bütçesi
Fen ve Mühendislik Bilimleri
33
166.216,92 TL
Sosyal Bilimler
7
33.665,97 TL
Toplam
40
199.882,89 TL
Tablo 1’de görüldüğü gibi 40 adet proje 199.882,89 TL ile desteklenmiş olup bunların
33 tanesi 166.216,92 TL ile Fen ve Mühendislik Bilimleri, 7 tanesi 33.665,97 TL ile Sosyal
Bilimler projeleridir.
Desteklenen projelerin alanlara göre dağılımı Şekil 1a da, bütçenin alanlara göre
dağılımı şekil 1b de gösterilmiştir.
Desteklenen Projelerin Alanlara Göre Dağılımı
Sosyal Bilimler
18%
Fen Bilimleri
82%
Şekil 1a: Desteklenen Projelerin Alanlara Göre Dağılımı
11
Bütçenin Alanlara Göre Dağılımı
Sosyal Bilimler
17%
Fen Bilimleri
83%
Şekil 1b: Bütçenin Alanlara Göre Dağılımı
Projelerin proje türlerine ve alanlarına göre dağılımı Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Projelerin Proje Türlerine ve Alanlarına Göre Dağılımı
Kapsamlı Araştırma
Projeleri
Fen ve Mühendislik
Lisansüstü Öğrenim
ve Araştırma
Projeleri
Destek
Projeleri
Toplam
17
12
4
33
Sosyal Bilimler
6
0
1
7
Toplam
23
12
5
40
Bilimleri
Tablo 2’de görüldüğü gibi Fen ve Mühendislik Bilimleri projelerinin 17 adedi
kapsamlı araştırma projeleri, 12 adedi Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projeleri, 4 adedi
destek projeleridir. Sosyal Bilimler projelerinin ise 6 adedi kapsamlı araştırma projeleri,
1 adedi destek projelerinden oluşmaktadır.
Projelerin proje türlerine ve alanlarına göre dağılımı şekil 2’a da gösterilmiştir.
12
Proje Türlerine ve Alanlarına
Göre Dağılımı
Adet
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Kapsamlı
Fen Bilimleri
Sosyal Bilimler
Toplam
17
6
23
Lisansüstü
Öğrenim ve
Araştırma
12
0
12
Destek
Toplam
4
1
5
33
7
40
Şekil 2a: Proje Türlerine ve Alanlarına Göre Dağılımı
Projelerin Birimlere Göre Sayıları ve Bütçe Dağılımları Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3: Projelerin Birimlere Göre Sayıları ve Bütçe Dağılımları
Proje Adedi
Bütçesi
Edebiyat Fakültesi
1
6.850,00 TL
Eğitim Fakültesi
5
23.070,97 TL
Fen Edebiyat Fakültesi
4
18.000,00 TL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1
5.745,00 TL
Mühendislik Fakültesi
12
59.288,00 TL
Orman Fakültesi
15
75.978,92 TL
Sağlık Hizmetleri MYO
1
5.950,00 TL
Meslek Yüksekokulu
1
5.000,00 TL
Toplam
40
199.882,89 TL
Tablo 3’te 2013 yılında Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Koordinatörlüğü
tarafından desteklenen 40 projenin birimlere göre sayıları ve bütçe dağılımları görülmektedir.
13
Proje sayılarının birimlere göre dağılımı şekil 3a da, bütçelerin birimlere göre dağılımı
ise şekil 3b de gösterilmiştir.
Proje Sayılarının Birimlere Göre Dağılımı
Proje Adedi
15
12
5
4
1
1
Edebiyat
Fakültesi
Eğitim
Fakültesi
1
Fen Edebiyat İktisadi ve Mühendislik
Fakültesi İdari Bilimler Fakültesi
Fakültesi
Orman
Fakültesi
1
Sağlık
Meslek
Hizmetleri Yüksekokulu
MYO
Şekil 3a: Proje Sayılarının Birimlere Göre Dağılımı
Proje Bütçelerinin Birimlere Göre Dağılımı
Bütçesi
Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri MYO
5.000,00 TL
5.950,00 TL
Orman Fakültesi
75.978,92 TL
Mühendislik Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
59.288,00 TL
5.745,00 TL
18.000,00 TL
Eğitim Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
23.070,97 TL
6.850,00 TL
Şekil 3b: Proje Bütçelerinin Birimlere Göre Dağılımı
14
2013 yılında BAP bütçesinden toplam 123.738,06 TL harcama yapılmıştır. Bunun
57.044,35 TL si Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme, 37.632,33 TL’si Hizmet Alımı,
17.267,36 TL’si Demirbaş Malzeme, 11.794,02 TL’si yolluk harcamalarıdır. 2013 yılında
BAP bütçesinden yapılan harcamalar Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4: Harcama Kalemlerine Göre Bütçe Dağılımı
Fen ve Mühendislik
Sosyal
Bilimleri
Bilimler
56.945,23 TL
99,12 TL
57.044,35 TL
03.3 Yolluklar
11.794,02 TL
0,00 TL
11.794,02 TL
03.5 Hizmet Alımı
33.132,33 TL
4.500,00 TL
37.632,33 TL
03.7 Demirbaş Malzeme Alımı
16.967,64 TL
299,72 TL
17.267,36 TL
Toplam
118.839,22 TL
4.898,84 TL
123.738,06 TL
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve
Malzeme Alımı
03.7 Demirbaş
Malzeme Alımı;
17.267,36 TL
03.2 Tüketime
Yönelik Mal ve
Malzeme Alımı;
57.044,35 TL
03.5 Hizmet Alımı;
37.632,33 TL
03.3
Yolluklar;
11.794,02
TL
Şekil 4a: Harcamaların Harcama Kalemlerine Göre Dağılımı
15
Toplam
Toplam
Sosyal Bilimler
Fen ve Mühendislik Bilimleri
17.267,36 TL
03.7 Demirbaş Malzeme Alımı
299,72 TL
16.967,64 TL
37.632,33 TL
03.5 Hizmet Alımı
4.500,00 TL
33.132,33 TL
11.794,02 TL
03.3 Yolluklar
0,00 TL
11.794,02 TL
57.044,35 TL
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı
99,12 TL
56.945,23 TL
Şekil 4b: Harcamaların Alanlarına ve Harcama Kalemlerine Göre Dağılımı
BAP OTOMASYONU
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Koordinatörlüğü çalışma ve işleyişi hızlandırmak
amacı ile 2013 yılında kademeli olarak otomasyon sistemine geçmiştir. Bu otomasyon sistemi
ile entegre olan http://bap.bartin.edu.tr/ web sayfası hazırlanmıştır. BAP otomasyon sistemi
tam olarak hizmete girdiğinde proje destek süreçleri kısalıp daha iyi hizmet verilecektir.
16
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
III.
A- Üstünlükler

Nitelikli ve yetişmiş personele sahip olmak,

Personelin özverili olması,

BAP web sayfasının oluşturulması,

Proje sayısı ve bütçesinin artması
B- Zayıflıklar

Otomasyon sistemine kısmen geçilmesi.

Bazı birimlerden yeterince proje sunulmaması.
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Ülke ekonomisine katkıda bulunacak projeleri desteklemek.

Toplumun sorunlarına çözüm getirecek projelere destek vermek.

Lisansüstü tez projelerine öncelik vermek.

Öncelikli araştırma alanlarının belirlenmesini sağlamak.
17
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığı, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. …/03/2014
Yrd. Doç. Dr. Ülkühan YAŞAR
BAP Koordinatörü / Harcama Yetkilisi
18
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
482 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content