close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

embedDownload
T.C . . . ...., .
MUS VALILIGI
ii Milfi Egitim Miidiirliigii
Say1 :4 7339225/300/730639
Konu: Belgesellerin Gosterimi
19/02/2014
................................ KA YMAKAMLIGINA
Ih;e Milli Egitim Mudurlugu
.. .. .. .,., ..
.. .. ... .. ........ .... .......... ... .... .MUDURLUGUNE
llgi:Gern;lik ve Spor Bakanhgmm Egitim, Kultiir ve Ara$tlrma Genel Miidiirliigii'niin
0710212014 tarih ve 694 say1h yaz1s1.
Gern;lik ve Spor Bakanhg1 tarafmdan hazirlanan 9e$itli belgesellerin izleme ve indirme
link adresleri ekli yaz1da belitilmi$tir. Ekli yaz1 dogrultusunda belirtilen online adresleri
uzerinden ad1 ge9en belgesellerin il9eniz/okulunuz ogrencilerine izlettirilmesi hususunda;
Geregini rica ederim.
Yavuz I<::YER
Vali a.
iI Milli Egitim Mudur
Ek:
1 Yaz1
Dag1ttm:
Il9e Kaymakamhklan
Ortaokul ve Lise Mud.
v.
T.C.
GEN<;LiK VE SPOR BAKANLIGI
Egitim, Kiiltiir ve Ara~tirma Genel Miidiirliigii
Say1 : 46063682- 799 I 694
Konu : Belgesellerin Gosterimi
07.02.2014
MUS VALiLiGiNE
(il Milli Egitim Miidiirliigii)
638 say1h Kanun Hiikmiinde Karamamenin 8/A maddesinin 1 inci fikrasmm (d)
bendinde belirtilen "Gen9lerin bilim, sanat ve kiiltiirel alanlara ilgisini art1rmaya yonelik
faaliyetler yiiriitmek ve bu kapsamda yiiriitiilen faaliyetleri desteklemek" hiikmU ile Ulusal
Gen9lik ve Spor Politikas1 Belgesi'nde belirtilen "Evrensel etik ilkeler ve ahlaki degerler
konusunda gen9lerin bilin9lendirilmesi" politikam1z kapsammda koklii ge9mi~imizde ya~anan
onemli olaylann ve tarihte iz birakm1~ ~ahsiyetlerin daha iyi anlatilmas1yla birlikte
globalle~en diinya ko~ullannda teknolojik geli~melerde ve gUndelik hayat ko~ullan i9erisinde
daha gUvenli bir yol izlenmesine yonelik gen9lerimizin bilin9lendirilmesi hedeflenmektedir.
Bahsi ge9en ama9lar dogrultusunda Bakanhg1m1z tarafmdan 9e~itli belgeseller
haz1rlanm1~tlf. Bu belgesellere yonelik izleme ve indirme bilgileri a~ag1da belirtilmektedir.
Bahse konu belgesellerin il MiidUrliiguniizce ortaokul ve liselerde uygun goriilen
yer ve tarihte gosteriminin yapilmas1 hususunda geregini rica ederim.
Abdulkadir MAHMUTOGLU
Bakan.~. ..
Genel Mudur ·~·
rr-r/o/-o!}JJ
~ U~
Taran~~ ••~
I
Cezmi TOSUN(
~1.:z 13 01 ...
Giivenli Ha at Giivenli inter t Bel eseli
6
izleme Adresi: h ://www.
tube.com/user/ encliks orbak
indirme Adresi: http://ebilgi.gsb.gov.tr/dosyalar/video/guvenli hayat guvenli internet.zip
Giivenli Hayat Giivenli Trafik Belgeseli,
izleme Adresi: http://www.youtube.com/user/ gencliksporbak
indirme Adresi: http://ebilgi.gsb.gov.tr/dosyalar/video/guvenli hayat guvenli trafik.zip
Genclik Siihedanm izinde-Malazgirt Belgeseli,
izleme Adresi: http://www.youtube.com/user/ gencliksporbak
indirme Adresi: http://ebilgi.gsb.gov. tr/ dosyalar/video/malazgirt.zip
Atasiz Ati Olmaz-Hayme Ana Belgeseli,
izleme Adresi: http://www.youtube.com/user/ gencliksporbak
indirme Adresi: http://ebilgi.gsb.gov.tr/dosyalar/video/hayme ana.zip
Atas1z Ati Olmaz-Erzurumlu ibrahim HakkI Hz. Belgeseli,
izleme Adresi: http://www.youtube.com/user/gencliksporbak
KaDJy'e f;R$A •.;
'/.{-L .i.
indirme Adresi:
http://ebilgi.gsb.gov.tr/dosyalar/video/atasiz ati olmaz ibrahim hakki hazretleri.zip
Goniillii Gene Sosyal Lider Sudan Belgeseli,
izleme Adresi: http://www.youtube.com/user/ gencliksporbak
indirme Adresi: http://ebilgi.gsb.gov.tr/dosyalar/video/gonullu gene sosyal lider sudan.zip
"Bu beige, 5070 say1h Elektronik imza Kanununun 5. maddesi geregince giivenli elektronik imza ile imzalanm1~tir."
Adres : Omek Mah. Oru9 Reis Cad. No: 13 Altmdag I ANKARA
Telefon : 6770
Faks
: 312 596 67 99
Aynntlb Bilgi i.,in: Mustafa TUYGUN - Gen9lik ve Spor Uzman Yrd. Elektronik Posta: [email protected]
~·-- • L'1~:-:-. 0 ·~ 0 lronron ooh OtW tr at:lresinden"uixi!!k23AD8D" DYS No ve evrak tarihi ile eri~ebilirsiniz.
1
.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
61 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content