close

Enter

Log in using OpenID

2014-05-08 (2) yeni - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

embedDownload
T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLAT! ANONİMŞİRKETİ
İnsan Kaynaktan Daire Başkanlığı
\--:
:ıı2283801-900~799
onu:
ef Görevde Yükselme Sınavı
_"",_"',
-.......
',,~~
"'. ""
,,~. \\
,
İlgi:
108/05/2014
''''',"'''-,
~.
7/05/2014 tırih veı;769iSilyılıyaıı:__ '\:"..
~
. \
\
ıırııluşııınJız"faşra Teşİaliıtı Meıkez Müdiirliiklerinde ınünhai buhinan Şef/~ozisyoıılamım doldııruhnasım teminen
görevde~ehne
~1
ya1>ılacakdan bıma esas olmak üzere .sınavailişkiıııbo~\pozisyonlıın gösterir li.steilgi yazımız
ekinde ~{.
obıp. arnI~,li.ste'ae Ankara PTI Başmüdiirliiğü Pbsta.~g9iİşleme
ve Dağıtım Müdiirliikleri Şef
~bıında mUııhalş'ef-pozisy~.gös'leriımediğiııden
yenidendüzenlenen liSteiliŞiktegönderihniştir.
eniden düzenl~~erilen
ilginizive gereğini ricae~
Ii.s~~
taıılıinde~
gerekmektediL
-
osıfıan' TURAL
Yönetilıl Kurulu 8aşkanı
Ge'nel Müdür
i .1: (iste
DAGITIM:
4 Nolu Plan (Ek Konuldu)
Ön Izleme
~
Ptt
Sayfa 23 1 / 232
T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETl
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sayı :1228380 1-900-6709
07/05/2014
Konu :ŞefGörevde Yükselme Sınavı
DOSY
A
Kuruluşumuz Taşra Teşkilatı Merkez Müdürlüklerinde münhal bulunan Şef pozisyonlarının doldurulmasını
teminen Şef Görevde Yükselme Sınavı yapılacağından, buna esas olınak üzere sınava ilişkin Şef boş
pozisyonlarını gösterir liste, başvuru dilekçesi, özel ve genel şartlara ilişkin Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim
Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile İdari Hizmet
Sözleşmeli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine ilişkin Usul ve Esasların ilgili maddeleri,
tutanak örnekleri ve Insan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilecek olan fonu örneği ilişikte gönderilmiştir.
Buna göre; tebliğimiz ile birlikte münhal bulunan Şef pozisyonları ve grupları gösterir listenin personelin
görebileceği şekilde tüm işyerlerimizde (şartlara uygun personel bulunmasa dahi) 14/05/2014 - 23/05/2014
tarihleri arasında ilan edilmesi, mOracaatların da yine aynı tarihler arasında alınması herhangi bir gecikmeye ve
aksamaya sebebiyet verilmemesİnİ teminen ünitelerin ilgili birimleriyle yapacağı yazışmaların faks ve e-mail
yoluyla yapılması gerekmektedir.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliğinin Tnci ve 8'inci maddesinin birinci fıkrasının 'Şef pozisyonuna atanabilmek için' başlıklı (g)
bendinde ve İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine lIişkin Usul ve
Esasların 5'inci ve 6'ıncl maddesinin birinci fıkrasının" Şef olarak atanabilmek için" başlıklı (ç) bendinde
belirtilen şartları haiz personelin durumlarının dikkatlice incelenerek başvuru dilekçelerinin alınması, ilan
süresinin bitiminde askıya çıkarıldığına/indirildiğine dair ayrı ayrı düzenlenen tutanaklar ve İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığına gönderilecek olan fonu ile birlikte (müracaat eden personel yok ise bu da belirtilerek) en son
02/06/2014 tarihinde insan Kaynakları Daire Başkanlığında olacak şekilde posta yolu ile gönderilmesi
gerekmektedir.
399 sayılı Kanun Hükmünde Karamamenin 'Görev ve Yer Değişikliği' başlıklı 9 maddesinde; sözleşmeli
personelin daha üst bir göreve getirilebitmesi için bu görevin iş gereklerini taşıması, boş bir pozisyon bulunması
ve sicil başarı degerlendinnesinin A ve B düzeyinde olması gerektiği ifade edildiğinden 20 ı3 yılına aİt sİcil ve
başarı notu 76 ve üzeri olanların ml1racaatı almacaktır.
Sınav;
Taşra Teşkilatı
1- Posta -Kargo Işleme ve Dağıtım Müdürlükleri Şef Grubu
2- PTT Merkez Müdürlükleri ŞefGrubu
Alanlarında 2 ayrı grup halinde eş zamanlı olarak yapılacak, müracaatlar talep edilen gruba göre alınacak ve talep
edilen grup içinde değerlendirilecektir. Her müracaatçı belirlenen 2 grup içerisinden, ancak bir gruba müracaat
edebilecek ve müracaat ettiği grupta sınava katılabilecek olup, her grup için mesleki alana ilişkin sorular, grubun
alanına göre ağırlık taşıyacak olup, ders notları http://ik.ptt.gov.tr/adresinde
yayınlanacak olup, ayrıca kitap
halinde verilmeyecektir.
insan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderilecek olan fonudaki tüm bilgiler ilan bitimi olan 23/05/20J4
dikkaıe alınarak doldurulacaktır.
http://ebys.ptt.gov.tr/EvrakIXMLEditor/OnizlemePopUp.aspx?Durum=
taribi
07.05.2014
Ön İzleme
Sayfa 232
i 232
Sınava müracaat eden personelin durumu incelenerek sınava katılmaya hak kazanan ve katılamayanların isimleri
http://ik.pt!.gov.tr/adresinden
yayınlanacak ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
Sınavda baraj puanını aştığı halde, ilan edilen pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personelden, ilan
edilen pozisyon sayısı kadar aday, ayrıca yedek olarak belirlenecektir.
Sınava girecek personel;
•
Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma Kuraııarı
•
Posta ve Kargo İşlemleri
•
Pt!bank İşlemleri
•
Pazarlama İşlemleri
•
İnsan Kaynakları İşlem leri
•
Muhasebe ve Finansman İşlemleri
•
Satınalma İşlemleri
•
Değerli Kağıtlar İşıemleri
Destek Hizmetleri işlemleri
Konularından sorumlu olacaklardır
Başmüdürlüklerce görevde yükselme sınavı için ilan edilen pozisyonlara atama yapılmaması gerekmektedir.
Bilginizi, sürecin bizzat ilgili birim amirieri
verilmemesini önemle rica ederiz.
tarafından
takip
edilerek
herhangi
YusufTOPRAK
Genel Müdür Yardımcısı
EKLER:
Ek.1 : ŞefBoş Pozisyolar, Gösterir Liste
Ek.2 : Başvuru Dilekçe
Ek-3 : Askıya Çıkarma Tutanağı
Ek-4 : Askıdan İndirme Tutanağı
Ek-5 : Aranılan Şartlar
Ek-6 : Form
DAGITIM:
bir aksaklığa
meydan
Özay ATBAŞ
Genel Müdür V.
4 Nolu Plan (Ek Konuldu)
Memur: K. ÖZSOY
Müdür V. : A. YILDIRIM
Daire Başkan Yardımcısı: A. AKYÜZ
Daire Başkanı: E. ÖRGEN
Not: Bu e\lrak 5070 Sayılı Kanun gereı;:ince E-İMZA ile imzffianmıştlT.
Sellit Teğmen KalmazCad No:2 Kaı"2-) 06101 Uhıs/Ankııra
Telefon' (JI 2)509 56 78 Faks: (312)309 56 94
c'1'0sla; [email protected])ptt.gov.lrElektronikAğ"www.Pttgov.tr
Ayrıntılı bilgi için Irtibal:K.ÖZSOY
~=-_
--.......••.
.
~
http://ebys.ptt.gov.tr!EvraklXMLEdilor/OnizlemePopUp.aspx?Durum=
07.05.2014
\
EK.l
iL
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ONlTE
ADANA
Adlivesaravı
PTT Merkezi MOdOltOaO
Cemalpasa PTT Merkezi MOdOltOaO
"arşı PTT Merkezi MOdOltOOO
"ukurova PTT Merkezi MOdOrlOaO
Sarıcam PTT Merkezi MOdOltOaO
Ceyhan PTT Merkezi MOdOltOaO
Adana Posta Işleme Merkezi MOdOltOaO
ADIYAMAN
Adıvaman PTT Merkezi MAdDitOM
Kahta PTT Merkezi MOdOltOaO
AFYONKARAHISAR
A Fvonkarahisar PTT Merkezi MOdOltOOO
A ankarahisar Posta Işleme Merkezi MAdAltOM
A RI
D oğubeyazıt PTT Merkezi MOdOltOOO
Patnos PTT Merkezi MOdOltOaO
AKSARAY
Aksarav PTT Merkezi MOdOltOğO
AMASYA
Amasva PTT Merkezi MOdOltOaO
ANKARA
Adliye Sarayı PTT Merkezi MAdAltOM
Asaaı Ayrancı PTT Merkezi MOdOltOOO
~ıaat PTT Merkezi MOdOltOaO
ankaya PTT Merkezi MOdOltOğO
Elimesaut PTT Merkezi MOdOltOğO
HAseyingazi PTT Merkezi MOdOrtOOO
Kız,lav PTT Merkezi MOdOltOaO
Polatlı PTT Merkezi MAdOrtAğA
Pursaklar PTT Merkezi MOdOltOOO
Sincan PTT Merkezi MOdOltOaO
Ulus PTT Merkezi MOdOltoao
Yenimahalle PTT Merkezi MOdOrtOOO
Ankara Poşta Işleme Merkezi MAdAltOM
Ankara Karaa Işleme Merkezi MOdOltOaO
Ankara Kargo Daaıtım Toplama Merkezi MOdOltOğO
ır.ankava Dağıtım Toplama Merkezi MAdOrtAğA
ANTALYA
AntaFva GOIIOk PTT Merkezi MOdOrtOOO
Dokuma PTT Merkezi MOdOrtOaO
Alanva PTT Merkezi MOdOltoao
Manavaat PTT Merkezi MOdOltOaO
Side PTT Merkezi MAdAltOM
Döşemealtı PTT Merkezi MOdOltOaO
Konyaallı Posta DaOıtım Merkezi MOdOltOaO
Antalva Posta Işleme Merkezi MOdOrtOOO
ARTVIN
Artvin PTT Merkezi MAdAltOM
AYDIN
Aydın PTT Merkezi MOdOltOao
Kusadası PTT Merkezi MOdOrtAM
BAUKESIR
Balıkesir PTT Merkezi MOdOltOOO
Erdek PTT Merkezi MAdAltOM
Balıkesir Posta DaOıtım Merkezi MOdOltOaO
BAYBURT
BaYburt PTT Merkezi MOdOrtoao
BITUS
MERKEZ
MOOORLOc:lO
GRUBU
POSTA-KARGO
IŞLEME GRUBU
TOPLAM
8
3
11
1
1
2
1
1
2
3
2
D
2
1
2
1
D
2
D
1
D
2
16
29
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
13
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
11
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
2
8
1
1
D
1
O
2
1
2
1
1
2
i
2
4
1
1
1
,
,
2
O
i
1
1/
1
/
1
1
D
~
ır
i
EK.l
i
NO
ONITE
pn
14
Bitlis
Merkezi MOdOrlOliO
BOLU
Bolu
Merkezi MOdOrlOöO
BURDUR
Burdur
Merkezi MOdOrlOOO
BURSA
Bursa Hevkel
Merkezi MOdOrlOM
Ineoöl
Merkezi MOdOrlOM
Vıldınm Posta Daliıtım Merkezi MOdOrlOoO
Bursa Posta Isleme Merkezi MOdOrlOöO
,çANAKKALE
"anakkale
Merkezi MOdOrlOOO
~ORUM
l;orum
Merkezi MOdOrlOöO
OENIZLI
Cars,
Merkezi MOdOrlOM
Denizli
Merkezi MOdOrlOM
DIYARBAKıR
Baölar
Merkezi MOdOrlO O
Yenisehir
Merkezi MOdOrlOOO
Divarbakır Posta Isleme ve DaOllım Merkezi MOdOrlOM
DUZCE
DOzce
Merkezi MOdOrloao
EDIRNE
Edirne
Merkezi MOdOrlOöO
ELAZIG
Elazıö
Merkezi MOdOrlOaO
ERZURUM
Erzurum
Merkezi MOdOrlOM
Erzurum Posla Isleme ve Daöılım Merkezi MOdOrlOOO
ESKISEHIR
Eskisehir
Merkezi MOdOrloaO
Odunoazan
Merkezi MOdOrlOOO
Eskişehir Posta Işleme Merkezi MOdOrloao
GAZIANTEP
Nizio
Merkezi MOdOrlOOO.
GUM
HANE
GOmOshane
Merkezi MOdOrlOOO
HAKKARI
YOksekova
Merkezi MOdOrlOM
HATAY
Antakva
Merkezi MOdOrlOIlO
Dörtvol
Merkezi MOdOrlOM
ıskenderun
Merkezi MOdürlOM
STANBUL AND. YAKASı
Kadıköv
Merkezi MOdOrlOOO
Anadolu Yakası Adlivesi
Merkezi MOdOrlOliO
pn
15
pn
16
pn
pn
17
pn
18
pn
19
pn
pn
20
pn
pn
21
pn
22
pn
23
pn
24
pn
25
pn
pn
26
pn
27
pn
28
pn
29
pn
pn
pn
30
pn
31
pn
MERKEZ
MOOORLOGO
GRUBU
POSTA-KARGO
IŞLEME GRUBU
TOPLAM
O
2
O
1
3
6
1
2
2
1
1
3
2
1
1
3
2
O
3
O
2
O
4
3
6
3
O
3
O
2
O
2
3
4
3
2
2
4
1
3
3
1
2
3
3
2
2
2
2
1
1
3
3
3
6
3
O
1
O
1
O
1
O
4
6
8
2
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
2
1
1
1SO.Yıl Anadolu Yakası Posta Işleme Merkezi MOdOrlOliO
1
Atasehir Posta Daliıtım Merkezi MOdOrloaO
çekmeköv Posta Daoılım Merkezi MOdOrlOOO
Anadolu Yakası KarQo Isleme Merkezi MOdürlüoO
Sultanbevıi Posta Daliıtım Merkezi MOdOrlOao
OskOdar Posta Daliılım Merkezi MOdOrlOliO
STANBUL AVR YAKASı
Alibevkôv
Merkezi MOdürlOOO
Ayetlar
Merkezi MOdOrlOM
Baoeılar
Merkezi MOdOrlOOO
Bakırköv
Merkezi MOdOrlOM
1
1
1
1
1
pn
pn
pn
pn
28
41
69
1
1
1
/'
,.,
/
1
1/
'Y
t
V
(
•
•
1
EK.1
NO
32
33
34
35
36
ONITE
Bakırköy Adliye PTI Merkezi MOdOrlOliO
Bavramoasa PTI Merkezi MOdOrlOliO
Besiktas PTI Merkezi MOdOrlOAO
Esenler PTI Merkezi MOdOrlOIO
Esenyurt PTI Merkezi MOdOrlOliO
Fatih PTI Merkezi MOdOrlOliO
Gaziosmanoasa PTI Merkezi MOdOrlO~O
GOlteoe PTI Merkezi MOdOrlOliO
Is'anbul Adalet Sarayı PTI Merkezi MOdOrlOliO
Mecidiyeköy PTI Merkezi MOdOrlOliO
Merter Krsl.SIt. PTI Merkezi MOdOrlO~O
Sultannazi PTI Merkezi MOdOrlOliO
ISirtnevler PTI Merkezi MOdOrlOliO
ISisli PTI Merkezi MOdOrtOliO
Tookaoı PTI Merkezi MOdOrlOM
Unkaoanı PTI Merkezi MOdOrtOliO
Taksim PTI Merkezi MOdOrtOliO
Yesilköy PTI Merkezi MOdOrtOliO
Yıldırım PTI Merkezi MOdOrtO~O
Zevlinbumu PTI Merkezi MOdOrtOliO
Avruoa Yakası Pos'a Işleme Merkezi MOdOrtOM
Uluslar Arası Posta Isleme Merkezi MOdOrtOliO
Bahcelievler Posta Dağıtım Merkezi MOdOrtOğO
Bakırkliy Posta Dağıtım Merkezi MOdOrtO O
Besiktas Posta Dağıtım Merkezi MOdOrtO O
Beyoolu Posta Daliıtım Merkezi MOdOrtO O
Fatih Posta Daliıtım Merkezi MOdOrtO~O
BeylikdOzO Posta Dağıtım Merkezi MOdOrtOliO
Sarıyer Posta Daliıtım Merkezi MOdOrtOliO
Kaliıthane Posta Daliıtım Merkezi MOdOrtOliO
Sultannazi Posta Dağıtım Merkezi MOdOrtOM
Sisli Posta Dağıtım Merkezi MOdOrtOliO
Avruoa Yakası Kargo Işleme Merkezi MOdOrtOliO
Uluslar Arası Karno Isleme Merkezi MOdOrtOM
ZMIR
Alialia PTI Merkezi MOdOrlOaO
Basmane PTI Merkezi MOdOrlO~U
Bayraklı PTI Merkezi MOdUrtOliU
amdibi PTI Merkezi MOdUrlOliU
:ilili PTI Merkezi MUdUrtUğU
ızmir Adliye PTI Merkezi MUdUrtDliU
Karsıyaka PTI Merkezi MDdUrlOna
Kemaloaşa PTI Merkezi MUdUrlUliU
~nak PTI Merkezi MOdUrlUaD
demis PTI Merkezi MUdDrtD~U
Torbalı PTI Merkezi MUdUrlDliD
Karabağlar Daliltım Toolama Merkezi MUdUrtUliU
Konak Daliıtım Toplama Merkezi MUdDrtDliD
ızmir Posta Isleme Merkezi MOdUrtDliD
ızmir Karoo Isleme Merkezi MUdDrtUliU
ızmir Karao Daliıtım Merkezi MUdUrtUliO
KAHRAMANMARAS
Kahramanmaras PTI Merkezi MOdOrtUliO
KARS
Kars PTI Merkezi MUdOrtUğO
KASTAMONU
Kastamonu PTI Merkezi MUdOrtuna
KAYSERI
Kaysert PTI Merkezi MOdUrtUliU
MERKEZ
MODORLO~O
GRUBU
POSTA-KARGO
IŞLEME GRUBU
TOPLAM
2
,
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
,
1
1
1
3
1
1
3
4
3
2
4
2
2
5
2
1
1
2
8
2
13
12
25
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
,,
5
3
2
2
O
2
O
2
O
1
2
2
2
1
1
,
1
/'
O
./ 1
1/
vi
IY""
i
i
i
EK.l
NO
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
ONlTE
MERKEZ
MODORLOM
GRUBU
KIRIKKALE
Kırıkkale PTI Merl<ezi MOdOrlOM
KIRKLARElı
Kırl<lareli PTI Merl<ezi MOdürlülı(j
KıRSEHIR
Kır ehir PTI Merl<ezi MüdOrlüM
Bodrum PTI Merl<ezi MOdürlüliO
Bodrum Yarımada Daöıtım TODlama Merl<ezi MüdOrlüM
NEVSEHIR
Nev"ehir PTI Merl<ezi MüdürlüDü
NIGDE
Nil\de PTI Merl<ezi MüdOrlODO
ORDU
Ünve PTI Merl<ezi MOdürlOM
OSMANTYE
Osmanive PTI Merl<ezi MüdürlODO
Cebeli Bereket PTI Merl<ezi MüdürlüDO
Kadirli PTI Merl<ezi MOdürlOM
RIZE
Rize PTI Merl<ezi Müdürlü~ü
SAKARYA
AdaDazarı PTI Merl<ezi MüdOrlOM
AdaDazarı Daliıtım Toolama Merl<ezi MüdürlüöO
SAMSUN
Bafra PTI Merl<ezi MüdOrlüM
Carsamba PTI Merl<ezi MOdürlüDO
Samsun PTI Merl<ezi MüdOrlüM
7S.Yıl Posta l'leme ve Danıtım Merl<ezi MüdOrlüöO
SIIRT
Siirt PTI Merl<ezi MüdOrlOM
TOPLAM
O
3
O
1
O
3
O
1
6
7
3
3
1
1
3
3
1
KIL S
Kilis PTI Merl<ezi MOdürlO~O
KOCAELI
Gebze PTI Merl<ezi MOdOrlüDü
Gebze DaDıtım Toolama Merl<ezi MüdOrlODO
ızmit DaDıtım TODlama Merl<ezi MOdürlOöü
KONYA
Adlive Saravı PTI Merl<ezi MOdürlOM
Alaaddin PTI Merl<ezi MüdürlOM
Ca;:;;; PTI Merl<ezi MOdOrlüM
Semazen PTI Merl<ezi MüdürlOliO
Sevdisehir PTI Merl<ezi MüdOrlüM
Selcuklu Posta DaDıtım Merl<ezi MüdOrlüöü
Mevlana Posta 1.leme Merl<ezi MOdürlOliO
KOTAHYA
KOlahva PTI Merl<ezi MOdOrlüM
MALATYA
Malatva PTI Merl<ezi MüdOrlü~ü
Malatva Adlive PTI Merl<ezi MüdOrlüliü
Malatva Mübadele Merl<ezi
MAN SA
Manisa PTI Merl<ezi MOdürlü~ü
MARDIN
Mardin PTI Merl<ezi MüdOrlüDO
MERSIN
Akdeniz PTI Merl<ezi MOdürlOliO
Silifke PTI Merl<ezi MüdOrlüDO
Tarsus PTI Merl<ezi MüdOrlüllO
MUGLA
POSTA-KARGO
IŞLEME GRUBU
1
1
1
1
S
6
1
S
11
i
2
1
1
1
1
4
4
O
4
1
S
4
4
3
1
1
2
2
1
O
2
O
1
O
4
2
1
1
1
2
1
O
1
O
3
O
1
O
3
3
3
O
3
1
1
3
4
3
4
7
1
4
1
1
1
1
3
3
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
O
./
Jr'
,..
V11
EK.1
NO
57
58
59
60
61
62
63
MERKEZ
MOOORLO(;o
GRUBU
ONlTE
SINOP
Sinon PTT Mer1<ezi MOdürlO60
ISANLIURFA
Siverek PTT Mer1<ezi MOdOrlOdO
ISanlıurfa PTT Mer1<ezi MOdOrlOM
TEKIROM!:
Corlu PTT Mer1<ezj MOdürlOM
Cer1<ezköv PTT Mer1<ezi MOdOrlO60
TRABZON
Tmbzon PTT Mer1<ezi MOdOrlOM
Tmbzon Posta Isleme ve Oadıtım Mer1<ezi MOdOrlOM
VAN
Van PTT Mer1<ezj MOdOrlOdO
YOZGAT
YozQa! PTT Mer1<ezi MOdOrlOM
ZONGULDAK
ZonQuidak PTT Mer1<ezi MüdOrlOdO
KOZ. Ere61i PTT Mer1<ezi MOdOrlOM
TOPLAM
--
-
1
1
4
POSTA.ı<ARGO
IŞLEME GRUBU
TOPLAM
O
1
O
4
1
3
4
2
2
2
2
1
O
4
ı
,
,
5
3
,
3
O
1
1
1
1
2
1
1
O
1
O
2
189
118
7
--
-
/
.-~O7
:L/:
j
r" .---....
_-.--_
...
i
,
A.'t).
,'-'
ii Ptt
ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU DiLEKÇESi
1. T.C. Kimlik Numarası
2. Adı ve Soyadı
3. Sicll No
4. Ünitesi ve Görev Yerı
5. Unvanı ve bu unvanda göreve başladıllı
tarıh
6. Doğum Yerı ve Tarihi
7- Son Bltlrdlği
Notu
Okul, BilIUm ve Mezuniyet
8. Mezuniyet Tarihi
9. Sınava Girmek Istedilli Grup
10. e-mall adresi
11. Cep telefonu
TAŞRA TEŞKILATı
1) Posta. Kargo Işleme ve Dağıtım Müdürlükleri
2) PTT Merksz Müdürlükleri
Şef Grubu
D
D
Şef Grubu
a) Şef Görevde Yükselme Sınevı için yukarıda istenilen bilgiler doğru olarak tarafımdan doldurulmuş!ur.
b) Tarafımdan doldurulan bilgilerde yanlış bir beyan tespit edilmesi halinde sınavımın geçersiz sayılmasını. sınavda
başarılı olmam ve tercih ettiğim yerlere atamamın yapılmaması halinde Kurumun normu ve ihtiyaca göre diğer yerlerde
görevalmayı şimdiden kabul ediyorum.
Tarih
Ad. Soyad
Imza
NOT:2 GRUP IÇERisiNDEN SADECE 1 GRUP TERCIH EDILECEKTIR.
i~--'tt
!
T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı
TUTANAKTIR
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği gereğince boş bulunan Şef pozisyonlarını gösterir listenin
..••••...••••.••• tarihinde askıya çıkarıldığına dair iş bu tutanak tanzim edilerek imza altına
alınmıştır.
T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
TUTANAKTIR
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Dnvan
Değişikliği Yönetmeliği gereğince boş bulunan Şef pozisyonlarını gösterir listenin
.
tarihinde askıdan indirildiğine dair iş bu tutanak tanzim edilerek imza altına alınmıştır.
T.C.
POSTA TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
399 SKHK' NIN EKİ II SAYILI CETVELE TABİ SÖZLEŞMELİ STATÜDE ÇALıŞANLAR
İçİN;
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliğinin İlgili Maddeleri:
• Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda
MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelikte
atanabilmek için;
aranacak genel şartlar
belirtilen kadro/pozisyonlara
görevde yükselme suretiyle
a) Kuruluşta en az iki yıl fiilen çalışmış olmak,
b)399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki i sayılı cetvele tabi görevler için; 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan şartlara sahip olmak,
c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinde aranan şartlara sahip olmak,
ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
d)Görevde yükselme sınavımn ilan edildiği tarihte, bu yönetmeliğin 8 inci maddesi ile belirlenen
özel şartlarda sayılan pozisyonlarda halen çalışıyor olmak,
şartlan aranır.
•
Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda
MADDE
aranacak özel şartlar
8 - (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadro/pozisyonlara görevde yükselme suretiyle yapılacak
atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
g) Şef pozisyonuna atanabilmek için;
i) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Veznedar olarak en az üç yıl çalışmış olmak veya,
3) Mütereim, Başdağıtıcı veya Memur olarak en az dört yıl çalışmış olmak,
şartlan aranır.
•
Sınav Duyurusu ve Başvuru
MADDE 13 - (1) Aylıksız izinde bulunanlar dahilolmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen
izinleri kullanmakta olanlann da sınava katılmaları mümkündür.
Elektronik Ai): WNw.plt.gOV.lr
IK Elektronik AO: http://ik,ptl,gov.tı/
T.C
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı
•
Öğrenim şartı
GEçİCİ MADDE ı- (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibanyla iki ve üç yıllık
yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip olduklan takdirde sınava tabi unvanlarda
uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.
399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME' NİN İLGİLİ MADDESİ:
•
Görev ve Yer Değişikliği
MADDE 9 - Sözleşme süresi içerisinde gelişen hizmet şartlanna göre söz!eşmeli personelin görevi
veya görev yeri değiştirilebilir. Sözleşmeli personelin daha üst bir göreve getirilebilmesi için bu
görevin iş gereklerini taşıması, boş bir pozisyonun bulunması ve sicil ve başarı değerlemesinin
A
veya B düzeyinde olması gerekir.
Görev veya görev yeri değişikliklerinde yeni görev yerine hareket ve işe başlama süresi aynı yerde
göreve başlayacaklar için tebliği izleyen gün, başka yerdeki göreve başlayacaklar için i5 gündür.
İDARİ HİzMET
SÖZLEŞMELİ
STATÜDE ÇALIŞANLAR İçİN;
Görevde yükselme sınavına alınaeaklarda
aranacak şartlar
MADDE 5 - (ı) Bu usul ve esaslarda belirtilen pozisyonlara görevde yükselme suretiyle
atanabilınek için;
a) Kuruluşta en az iki yıl fiilen çalışmış olmak,
b) Son üç yıl içerisinde "Yıllık ücret artışından yararlandınnama" cezası almamış olmak,
c) Görevde yükselme sınavının ilan edildiği tarihte, bu usul ve esaslann 6'ncl maddesi ile
belirlenen özel şartlarda sayılan pozisyonlarda halen çalışıyor olmak,
şartlan aranır.
2
Adres: .şehit T~men Kalmaz Cad, NQ"2 Katı
ULUS 06101 ANKARA
Telefon: (0312J 509 56 78-57-29
Faks: (0312) 309 56 94
e-posta :ik,[email protected]
.
-
~
U.
_.,
.,
'
LtIo~I
•••••mıtill~",
"ılıo""ı-l.ııUa\+
Itı:rIll(lIr\ll'4oll<'b.
Elektronik A"; www.pltgov.tr
IK Elektronik Aa: nttp:llik.pn,go\l.tll
,'
[jJ
Ptt .
~
T.C.
PTT GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda
aranacak özel şartlar
MADDE 6 - (i) Bu usul ve esaslara tabi pozisyonlara görevde yükselme suretiyle yapılacak
atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
ç) Şef pozisyonuna atanabilmek
için;
i) Fakülte veya en az dört yıllık yüksek öğrenim veren kurumlardan mezun olmak,
2) Veznedar veya Başdağıtıcı olarak en az üç yıl çalışmış olmak veya,
3) Gişe/Büro Görevlisi olarak en az dört yıl çalışmış olmak.
Şartlan aranır.
INSAN KAYNAKLARI DAIRE BAŞKANLIGINA GÖNDERILECEK FORM
2013 YILI siciL
Sıra No
SiCiL
ADI
SOYADı
ÜNiTESi
NOTU
ORTALAMASı
HizMET SÜRESI(ASKERLiK DAHiL)
YIL
AY
GÜN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
448 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content