close

Enter

Log in using OpenID

15 puan - Milli Eğitim Bakanlığı

embedDownload
BURDUR SPOR LĠSESĠ
2014 – 2015
EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
3.ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU
25-26 KASIM 2014
BURDUR
Adres: Burdur Spor Lisesi –Özgür Mah.Ġsmet Ġnönü Cad. 37/1
BURDUR
ĠletiĢim: Tel: 0 248-2343538-
Değerli Adaylar
Burdur Spor Lisesi 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında açılmıĢtır.
2014 – 2015 Eğitim Öğretim Yılı 3.Özel Yetenek Sınavı Ön Kayıt BaĢvuruları Orta Öğretim
Genel Müdürlüğü’nün 13/09/2014 ve 29118 sayılı yönetmeliği gereği 21 KASIM 2014 tarihine
kadar yapılacaktır. Ön kayıtlar müdürlüğümüze doğrudan veya posta ile yapılacaktır. Postadaki
gecikme nedeniyle ulaĢmayan baĢvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta
yoluyla
21 KASIM 2014 tarihine kadar okulumuza ulaĢan baĢvurular dikkate alınacaktır. BaĢvuruları
kabul edilen adayların listeleri
21 KASIM 2014 tarihinde okulumuz ilan panosu ve internet sayfasından yayınlanacaktır.
Sınavlar 25-26 KASIM 2014 tarihlerinde yapılacaktır.
Ön kayıta uygun olarak yetenek sınavına girme hakkını elde ettiğinizde;
Sınavlara Katılan Adaylar Arasından ;
 Ġlan edilen kontenjan sayısı 15 (ONBEġ) kiĢidir. Adaylar elde ettikleri derecelere
göre okulumuza kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır.
 Sınavlar bir bütünlük içerisinde yapılacaktır.
 Adaylar ilan edilen sınav programına gün ve saat olarak uymak zorundadır. Belirlenen gün ve
saatlerde sınava katılmayan adaylara sınav hakkı verilmeyecektir.
 Yetenek sınavında tüm adaylar eĢit Ģartlarda yarıĢacaktır. Adayların baĢarılı olabilmeleri sınava
iyi hazırlanmıĢ olmalarına bağlıdır. Sınavla ilgili tüm açıklamalar elinizdeki kitapçıkta yer
almaktadır. Kitapçığı dikkatli incelediğinizde sınavla ilgili aradığınız her türlü sorunun cevabını
bulabilirsiniz.
Sınava katılacak tüm adaylara baĢarılar dilerim.
VELĠ ERCAN
Okul Müdürü V.
OKULUMUZUN AMACI
Öğrencilerimizin;

Beden Eğitimi ve Spor alanında temel bilgi ve becerileri kazanmaları için ilgi ve
yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini,

Başarılı sporcular olarak yetişmelerini,

Alanı ile ilgili dünyadaki gelişmeleri dikkate alan spor adamları olarak Türk Sporunu
geliştirecek ve temsil edebilecek gençler yetiştirecek birikime sahip olmak için gerekli
çalışmaların ilk adımlarını atmalarını,

İş birliği içinde çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırarak, takım ruhu ile hareket
etmelerini,

Spor disiplini ve centilmenliğini özümsemiş, örnek bireyler olarak yetişmelerini,

Beden Eğitimi ve Sporla ilgili yüksek öğrenim programlarına hazırlanmalarını,

Spor alanında araştırmaya yönelmelerini, bu alanda yetenekleri doğrultusunda uygulama
yapabilecek kişiler olarak yetişmelerini sağlamaktır.
VİZYONUMUZ
Bedenen, ruhen ve fikren sağlıklı; Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı; milli, manevi
değerlere sahip; kendine güvenen; Türk sporcusuna yakışır biçimde, ulusal ve uluslar arası tüm
etkinliklerde en iyi şekilde temsil edecek; Türk toplumunun geleceğinin güvencesi olacak bireylerin
yetişmelerini sağlamaktır.
MİSYONUMUZ
Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.” sözünü
ilke edinmiş; Geçmişine bağlı, geleceği için yapıcı ve faydalı tüm gelişmelere, yeniliklere açık; spor
disiplini ve centilmenliğini benimseyerek her türlü sportif, sosyal ve kültürel etkinliklere katılmaya,
katıldığı etkinliklerde başarılı olmaya hevesli, kararlı, azimli; geleceğe örnek olacak, her yönden
sağlıklı sporcu nesiller yetiştirmektir.
Adayların Dikkatine
Okulumuzdan almıĢ olduğunuz bu kılavuzu dikkatle okumadan ve gereken özeni göstermeden
hareket etmeyiniz. Yetenek sınavı ve sınav sonrası iĢlemlere iliĢkin kurallar bu kılavuzda yer
almaktadır. Bu kılavuzu kayıt ve yerleĢtirme iĢlemleri tamamlanıncaya kadar saklamanız yararınıza
olacaktır. 2014 Yetenek sınavı ile ilgili, ilke, kural ve uygulamalar hakkında sizleri daha çok
bilgilendirme ve sınava daha iyi motive etmek amacıyla hazırlanan bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

Adaylar kullandıkları göğüs numarası ile aday kayıt numaralarının aynı olmasına dikkat
edeceklerdir.

Adayın ön kayıt esnasında beyan ve teslim ettiği bilgi ve belgeler ile kesin kayıt sırasında
teslim ettiği belgeler arasında farklılık olması halinde aday sınavı kazanmıĢ olsa bile adayın
kazanılmıĢ hakkı iptal edilecektir. (Kimlik, TEOK Belgesi, Katılım Belgesi, BaĢarı Belgesi,
Madalya Beratı bilgileri)

Sınavlar aday numarasına göre yapılacaktır. Bu nedenle; sınav sırası geldiğinde her ne
sebeple olursa olsun sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar kesinlikle sınavlara
alınmayacak ve sınav hakkını kaybedecektir.

Adayların sınav kimlik belgesi ile birlikte resimli özel kimlik belgelerini de yanlarında
bulundurmaları zorunludur. Özel kimlik belgesi (Fotoğraflı ve T.C. Kimlik No’lu Nüfus
Cüzdanı veya Pasaport) olmayan ve sınav kimlik kartlarını kaybeden adaylar sınava
alınmaz. Her sınav öncesinde kimlik kontrolü yapılacaktır.

Sınav giriĢ belgeleri ve göğüs numaraları sınav bitiminde adaylardan geri alınacaktır.
Özel Yetenek Sınavı Takvimi
Özel Yetenek Sınavı BaĢvuru ġartları:
2014 yılı Özel yetenek sınavına müracaat edecek öğrencilerin Ģu Ģartları taĢımaları gerekir:
 Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu bu yıl ( 2013 -2014 ) bitirenler.
 Beden eğitimi ve spor yapmasına engel hâli bulunmadığını belirten, tek tabipten alınmıĢ sağlık raporu alan
 Öğrenciler yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri Spor Lisesine form dilekçe ile baĢvurabilirler.
BaĢvuru Tarihi:
03-21 Kasım 2014 tarihleri arasında ( BaĢvurular Burdur Spor Lisesi’nde saat: 10:00 –16:00
arasında yapılacaktır.)
Sınav Tarihi:
Sınav 25-26 KASIM 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
Sınav Sonuçları:
26 KASIM 2014 ÇarĢamba günü mesai bitiminde okulumuz Burdur Spor Lisesi’nde açıklanacaktır.
Kesin Kayıtlar:
26-27 KASIM 2014 tarihlerinde okulumuz Burdur Spor Lisesi’ne nakil yoluyla yapılacaktır.
Açık Kalan Kontenjanlara Yedek Listeden Kesin Kayıt

Bunlara rağmen açık kontenjan kalırsa 01/12/ 2014 tarihinden itibaren Bakanlığımızca
belirlenecek takvim çerçevesinde iĢlem yapılacaktır.
BURDUR SPOR LĠSESĠ
SINAV DEĞERLENDĠRME ÖL ÇÜTLERĠ ÇĠZELGESĠ
YETENEK
SINAVI
PUANI
YETENEK SINAVININ BELĠRLEYĠCĠLERĠ
1.Fiziksel Uygunluk
Yapılacak Olan Testler
75 Puan
a.Koordinasyon
Farklı Motor Özelliklerini
Test Eden
Ġstasyonlardan OluĢur
45 Puan
b.Dayanıklılık
Kız Adaylar 800M KoĢu
Erkek Adaylar 1200M
KoĢu
20 Puan
c.Kuvvet
Durarak Uzun Atlama
Testi
10 Puan
2.Ritm
10 Puan
3.Sporcu GeçmiĢi
15 Puan
a.Takım Sporları
b.Bireysel Sporları
Millî sporcu Türkiye
Ģampiyonası 1-4
15 Puan
Türkiye Ģampiyonası 1-4
13 Puan
Türkiye Ģampiyonası 5-8
11 Puan
Grup 1-4
9 Puan
Ġl 1-4
7 Puan
Millî sporcu Türkiye
Ģampiyonası 1-4
15 Puan
Türkiye Ģampiyonası 1-4
13 Puan
Türkiye Ģampiyonası 5-10
11 Puan
Grup 5-10
9 Puan
Ġl 1-4
7 Puan
YERLEġTĠRME
SINAVININ
BELĠRLEYĠCĠLERĠ
Yetenek
sınav
puanının
% 70’i
YERLEġTĠRME
PUANI
Ortaöğretime
yerleĢtirme
puanının 100
puana
dönüĢtürülm
esinden elde
edilen
puanın
% 30’u
AÇIKLAMALAR :
* Ortaöğretime yerleĢtirme puanının 1/5 i alınarak 100 lük sisteme dönüĢtürülür. Bölme iĢlemi virgülden
sonra iki basamak yürütülür.
1- Sporcu özgeçmiĢi değerlendirilirken birden fazla kategoride derecesi bulunan adayların en yüksek puanı
aldığı kategori değerlendirilecektir.
2- Sporcu özgeçmiĢinde adayların durumunu belgelendirmesi gerekmektedir.
2. BECERİ KOORDİNASYON PARKURU
DUVAR
Basketbol
Topu
B
3.İSTASYON
Sağlık
. Topu
A
N
5.İSTASYON
K
4.İSTASYON
Engel
Engel
2.İSTASYON
Engel
6.İSTASYON
1.iSTASYON
BİTİŞ
Minder
BAŞLAMA
BECERİ KOORDİNASYON PARKURU ESASLARI
1. MİNDERDE ÖNE TAKLA :
Aday 2 x 1 m cimnastik minderi üzerinde öne takla hareketini yapar.
Hatalar :
 Cimnastik minderini öne takla hareketinden sonra minderin yan (uzun kenarlar) kenarında terk
etmek.
2. ENGEL GEÇİŞİ:
Aday, birinci 1.20cm engelin altından geçer, sonra 50 cm.’lik 2. engelin üstünden geçer. Son olarak yine
1.20cm’lik engelin altından geçer.
Hatalar:
 Engeli devirmek,
 Engelin yanından geçmek
3. BASKETBOL TOPUNU DUVARA VURMAK:
Aday, kasada bulunan basketbol topunu, 3m. uzaklıktan, topu düşürmemek kaydıyla, 3 defa duvara
vuracaktır.
Hatalar:
 Kasanın önüne geçmek,
 Topu kasaya koymamak
4. PARKUR
Aday; aralığı 3 m. olan iki adet kutunun birinde bulunan 4 adet, 3 kg. lık sağlık topunu boş olan kutuya
birer, birer taşıyacaktır.
Hatalar :
- Sağlık topunu taşırken düşürmek
- Sağlık topunu kutunun dışına bırakmak
- Sağlık topunun kutunun içinden sekerek, kutunun dışına çıkması
5. BANK ÜZERİNDEN SIÇRAMA
Aday uzunluğu 3m, yüksekliği 30cm olan banktan 8 adet zig zag, çift ayak sıçrama yapacaktır.
HATALAR:
 Eksik atlamak,
 Sıçramanın tek ayak olması
6.SLALOM KOŞU :
Aday 3 m. Aralıklarla zig – zag şeklinde dizilen 7 adet dikmenin dışından geçmek şartıyla, slalom koşu
yapar. Aday ilk olarak solundaki dikmenin dışından istasyona başlamak zorundadır.
Hatalar :
- Dikme atlamak
- Dikmenin içinden geçmek
- Dikmeleri devirmek
NOT:KOORDİNASYON PARKURUNDA İSTASYONLARDA YAPILAN HER HATADA 2sn. CEZA PUANI
UYGULANACAKTIR.
b.Dayanıklılık Testi ( 20 puan )
Kızlar için 800m – Erkekler için 1200m Dayanıklılık KoĢusu
Bu sınavlar gruplar halinde koĢturularak yapılacaktır. Grupların sayısı sınava katılan öğrencilerin sayısına
göre belirlenecektir. Zaman değerlendirilmesi kronometre ile yapılacaktır. Her öğrenci bitiĢ çizgisinden
geçerken kendisi için zamanı durduracaktır. Adaylar koĢunun bitiminde koĢuyu kaçıncı bitirdiklerine dair,
üzerinde rakamların yazılı olduğu karteksi koĢu bitimindeki sınav görevlisinden alacaklar, dereceleri yazan
sınav komisyon görevlisine bu karteksi götürerek isimleri ve göğüs numaralarıyla derecelerini tescil
ettireceklerdir. Adayların kendilerine verilen derece karteksine iyi sahip olmaları menfaatleri açısından
önemlidir. Her adayın 1 (Bir) hakkı vardır.
c.Kuvvet Testi ( 10 puan )
Durarak Uzun Atlama
Durarak uzun atlama sınavına girecek aday iĢaretlenmiĢ çizgiden durarak ileri doğru sıçrama
yapar. Ayak topuğunun tabana ilk temas ettiği nokta dikkate alınır. Her adayın 1 (Bir) hakkı vardır.
Puanlama
Kızlar ve erkekler ayrı ayrı değerlendirilecek, en iyi dereceyi yapan Kız ve Erkek adaylar 10 Puan, en
kötü dereceyi yapan aday 0 puan alacaktır.
Diğer adaylar, derecelere
göre
sıralandırılarak
puanlandırılacaklardır.
2.Ritm Testi ( 10 puan )
Bu aĢamada sınavın amacı adayların temel ritm duygusunu ölçmektir. Bu amaçla adaylara bir
ritim dinlettirilir ve duydukları ritim tekrar ettirilir. Eğer tekrar ettirilen ritm istenilen ritmle aynıysa
tam puan alır. Ġkisi birbirinden farklıysa aday puan alamaz.
3.Sporcu GeçmiĢi ( 15 puan )
3.Sporcu GeçmiĢi
a.Takım Sporları
b.Bireysel Sporları

15 Puan
Millî sporcu Türkiye Ģampiyonası 1-4
15 Puan
Türkiye Ģampiyonası 1-4
13 Puan
Türkiye Ģampiyonası 5-8
11 Puan
Grup 1-4
9 Puan
Ġl 1-4
7 Puan
Millî sporcu Türkiye Ģampiyonası 1-4
15 Puan
Türkiye Ģampiyonası 1-4
13 Puan
Türkiye Ģampiyonası 5-10
11 Puan
Grup 5-10
9 Puan
Ġl 1-4
7 Puan
Sporcu özgeçmiĢi değerlendirilirken birden fazla kategoride derecesi bulunan adayların en yüksek
puanı aldığı kategori değerlendirilecektir.
2.AĢama
1.AĢama
DEĞERLENDĠRME
Özel Yetenek Sınavı
% 70
Teog
100 lük sisteme dönüĢtürülen
ortaöğretime yerleĢtirme puanının
%30’u
YerleĢtirme
Puanı
100 puan
% 30
3.ÖZEL YETENEK SINAVI YERĠ, TARĠHĠ VE SAATLERĠ
Adayların Tabloda Belirtilen Gün Saatlerde

Girecekleri sınavların içeriğine uygun spor malzemeleri,

Sınav giriĢ belgeleri,

Kimlik belgeleri, ( Nüfus Cüzdanı veya pasaport ) Kendilerine verilen göğüs numaraları ile birlikte
hazır bulunmaları gerekmektedir.

Kız ve Erkek TÜM Öğrencilerin Sınav saatinden 30 dk. Önce sınav yerinde hazır bulunmaları
gerekmektedir.
Tarih
Oturum
Saat
Sınav Ġçeriği
Sabah
09:00
Erkekler 1200 M
Dayanıklılık KoĢusu
Sabah
10:00
Öğle
14:00
Kızlar 800 M
Sınav yeri
Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ġl Müdürlüğü Atatürk
Stadyumu
Dayanıklılık KoĢusu
25 Kasım 2014
1.Gün
26 Kasım 2014
Öğle
15:00
Sabah
09:00
Sabah
2.Gün
Öğle
10:00
Durarak Uzun
Atlama Testi
Ritm
Testi
Erkekler
Koordinasyon Testi
Kızlar
Koordinasyon Testi
Puanların Hesaplanması ve
Sınav Sonuçlarının
Açıklanması
( Saat : 17.00 )
Hüsnü Bayer
Spor Salonu
Hüsnü Bayer
Spor Salonu
NOT: Belgelerde sahtecilik yaptıkları anlaĢılan adaylar sınavı kaybetmiĢ sayılacaklar ve sınava devam etmelerine
izin verilmeyecektir.
SINAV KOMĠSYONU SINAVLARLA ĠLGĠLĠ HER TÜRLÜ DEĞĠġĠKLĠĞĠ YAPMA HAKKINA
SAHĠPTĠR.
TABLOSU
TABLOSU
2.46
2.49
2.52
2.55
2.58
3.01
3.04
3.07
3.10
3.13
3.16
3.19
3.22
3.25
3.28
3.31
3.34
3.37
3.40
3.43
3.46
3.49
3.52
3.55
3.58
4.01
4.04
4.07
4.10
.4.13
4.16
4.19
4.21
4.24
4.27
4.30
4.33
4.36
4.39
5.01
5.04
5.07
5.10
5.13
5.16
5.19
5.22
5.25
5.28
5.31
5.34
5.37
KIZLAR
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
3
2
0
30
29.4
28.8
28.2
27.6
27
26.4
25.8
25.2
24.6
24
23.4
22.8
22.7
21.6
21
20.4
19.8
19.2
18.6
18
17.4
16.8
16.2
15.6
15
14.4
13.8
13.2
12.6
12
11.4
10.8
10.2
9.6
9
8.4
7.8
7.2
6.6
6
5.4
4.8
4.2
3.6
3
2.4
1.8
1.2
0.9
0.6
0
4.15
4.18
4.21
4.24
4.27
4.30
4.33
4.36
4.39
4.42
4.45
4.48
4.51
4.54
4.57
5.00
5.03
5.06
5.09
5.12
5.15
.518
5.21
5.24
5.27
5.30
5.33
5.36
5.39
5.41
5.44
5.47
5.50
5.53
5.56
5.59
6.02
6.05
6.08
6.11
6.14
6.17
6.20
6.23
6.26
6.29
6.32
6.35
6.38
6.41
6.44
6.47
ERKELER
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
3
2
0
30
29.4
28.8
28.2
27.6
27
26.4
25.8
25.2
24.6
24
23.4
22.8
22.7
21.6
21
20.4
19.8
19.2
18.6
18
17.4
16.8
16.2
15.6
15
14.4
13.8
13.2
12.6
12
11.4
10.8
10.2
9.6
9
8.4
7.8
7.2
6.6
6
5.4
4.8
4.2
3.6
3
2.4
1.8
1.2
0.9
0.6
0
800m. PUAN
1200m. PUAN
BECERİ KOORDİNASYON PARKURU PUAN TABLOSU
KIZLAR
ERKEKLER
DERECE (sn)
PUANI
DERECE(sn)
PUANI
47.00
47.20
47.40
47.60
47.80
48.00
48.20
48.40
48.60
48.80
49.00
49.20
49.40
49.60
49.80
50.00
50.20
50.40
50.60
50.80
51.20
51.40
51.60
51.80
52.00
52.20
52.40
52.60
52.80
53.00
53.20
53.40
53.60
53.80
54.00
54.20
54.40
54.60
54.80
55.00
55.20
55.40
55.60
55.80
56.00
56.20
56.40
56.60
56.80
57.00
57.20
57.40
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
3
2
0
42.00
42.20
42.40
42.60
42.80
43.00
43.20
43.40
43.60
43.80
44.00
44.20
44.40
44.60
44.80
45.00
45.20
45.40
45.60
45.80
46.00
46.20
46.40
46.60
46.80
47.00
47.20
47.40
47.60
47.80
48.00
48.20
48.40
48.60
48.80
49.00
49.20
49.40
49.60
49.80
50.00
50.20
50.40
50.60
50.80
51.00
51.20
51.40
51.60
51.80
52.00
52.20
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
3
2
0
(*) Komisyon gerektiği taktirde, sınav şeklinde ve programda değişiklik yapabilir.
(**) Sınav süresi uzaması halinde 3. günde sınavlar sürebilir.
(***)AdaylarGörevliöğretmenlerintümuyarılarınauymaklayükümlüdürler.
Kural ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
–
E
Ğ
Ġ
T
Ġ
M
Ö
Ğ
R
E
T
Ġ
M
Y
I
L
I
Ö
Z
E
L
2
0
1
4
Y
E
T
E
N
E
K
S
I
N
2
0
1
5
A
V
I
K
I
L
A
V
U
Z
U
BURDUR SPOR LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜNE
BURDUR
SPOR
Velisi bulunduğum…………………………………………………………’ın,okulunuz
Bölümü yetenek sınavına girmesini istiyorum.
Gereğini arz ederim.
…..…/11 / 2014
Öğrenci Velisinin
Adı -Soyadı
Ġmzası
SEÇECEĞĠ BRANġ:
[__] – ATLETĠZM
[__] - FUTBOL
[__] - VOLEYBOL
[__] - BASKETBOL
[__] - HENTBOL
[__] - GÜREġ
[__] - BADMĠNTON
[__] – DĠĞER
EV Adresi:
Ev Telefon :…………………………………………Baba Cep:…………………………………………
Anne Cep:………………………………………… Öğrenci Cep:…………………………………………
EKLER:
1. Mezun olduklarına iliĢkin belge
2. Ġki adet fotoğraf
3. TEOG Sınav Sonuç Belgesi
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC kimlik nolu ve fotoğraflı)
5. Burdur Ziraat Bankası (TR54.0001.0000.5867.5567.9650.01)iban nolu Okul aile birliği hesabına yatırılan (Sınav Harcı) banka dekontu.
6. Tek hekimden alınan sağlık raporu.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
723 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content