close

Enter

Log in using OpenID

(TJK) AġIM TALĠMATNAMES

embedDownload
TÜRKĠYE JOKEY KULÜBÜ DERNEĞĠ
AT YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ VE YARIġLARI ĠKTĠSADĠ ĠġLETMESĠ (TJK)
AġIM TALĠMATNAMESĠ
AMAÇ: Safkan İngiliz/Arap Atı yetiştiriciliğini teknik esaslar dâhilinde yürütmek, teşvik etmek,
bilimsel metotlara göre sağlıklı ve verimli taylar almak ve yetiştiriciliğin istifadesine iyi orijinli
aygırlar sağlamak suretiyle safkan yetiştiriciliğini iyi bir seviyeye ulaştırarak at neslinin ıslahına
katkı sağlamaktır.
GENEL ġARTLAR:
Madde 1- Müracaat kabul tarihleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir.
Madde 2- Aşım müracaatlarının aşım adetlerini doldurmaması halinde 7. maddedeki süreç
tamamlandıktan sonra yapılacak müracaatlar kabul edilecektir.
Madde 3- Aynı kısrak için sadece bir aygıra müracaat yapılır. Ancak, müracaat edilen aygırda
hak sahibi olunmaması halinde kontenjanı dolmamış diğer bir aygıra müracaat edilebilinir.
Madde 4- Aşım hakkı kesinlikle başka bir şahsın kısrağına devredilemez.
Madde 5- Aşım müracaatı sırasında herhangi bir nedenden dolayı TJK’ya vadesi geçmiş borcu
olan kısrak sahiplerinin aşım müracaatı, TJK’nın belirlediği yürürlükte olan ödeme şekilleri ile
tahsil edilecektir.
Madde 6- Bir Aygıra istenilen sayıda kısrak için müracaat yapılabilinir. Ancak ilan edilen aşım
adedinden fazla müracaat edilen aygırlarda bir yetiştiricinin en fazla 2 (iki) baş kısrağı kuraya
dahil edilir.
Ortaklık durumunda, her ortağın hisse oranına bakılmaksızın her bir hissedar için bir at
müracaatı yapılmış gibi kabul edilir. Eşler bir kişi kabul edilir. Tüzel Kişiler ayrı kişi olarak
değerlendirilir.
Tercihli kısraklarda dahil olmak üzere bir yetiştiricinin en fazla 2 (iki) kısrağına aşım hakkı
tanınır.
Kısrak sahiplerinin belirlenmesinde ilan edilen son müracaat tarihindeki Türkiye Jokey Kulübü
ve Yüksek Komiserler Kurulu kayıtları esas alınır.
Madde 7- a) Son müracaat tarihine kadar ilan edilen aşım adedinin üzerinde müracaat yapılan
aygırlara çekilecek kısraklar madde 6, 7 (b), 10, 11, 12 doğrultusunda belirlenir.
b) Son müracaat tarihine kadar ilan edilen aşım adedinin üzerinde müracaat yapılan aygırlarda
aşım hakkı kazanamayan kısraklar için, ilan edilen aşım adedi dolmayan aygırlara, ilan edilecek
tarihler arasında müracaat kabul edilir. İş bu ilan edilen son müracaat tarihine kadar, kalan aşım
adedinin üzerinde müracaat yapılan aygırlara çekilecek kısraklar, madde 6,10, 11, 12 dikkate
alındıktan sonra kura sonucu belirlenir ve ilan edilir. 7 b) deki uygulama bir defaya mahsus olup,
iş bu uygulamaya rağmen aşım adedi dolmamış aygırlara yapılacak müracaatlardaki sıralama,
müracaat tarihi ve saatine göre belirlenir.
c) Herhangi bir aygırda aşım hakkı kazanamamış veya aşım müracaatı olmayan kısraklar için,
kontenjanı dolu olan aygırlarda yer boşalması halinde, söz konusu aygırlarda aşım hakkı
1
kazanmak için kısrak isminin dilekçede belirtilmesi kaydıyla, yalnızca bir aygır için Genel
Müdürlüğe dilekçe ile müracaat edilmesi gerekmektedir. Müracaatlardaki sıralama dilekçe tarihi
ve saatine göre belirlenir. At Sahibi dilerse hiçbir aygırda kaydı bulunmayan başka kısrağı ile
dilekçede belirttiği kısrağı arasında değişiklik yapabilir.
Madde 8- Kira sözleşmesi devam eden kısraklar için Aşım müracaatında bulunulamaz.
Ortak sahipli kısraklar için aşım müracaatı /aygır değişikliği v.b. işlemler ortak/ortaklar tarafından
bir ortağa noterden verilen vekaletname ile gerçekleşir. Diğer ortak/ortaklar bu durumu peşinen
kabul eder, hiçbir surette itiraz ve hak talep edemez.
Madde 9- Kısrakların her yıl KASIM ayından itibaren EVA, RUAM, DOURINE ve
SALMONELLA ABORTUS EQUI yönünden kan tetkiklerinin yapılması ve Damızlık
belgelerinin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince vize edilmesi gerekmektedir. Kan
Tetkik sonuçları olmayan kısraklar Hara/Aşım İstasyonlarına kabul edilmez ve aşım yaptırılmaz.
ÖZEL ġARTLAR:
Madde 10- İlan edilen sıfat adedinin üzerinde müracaat yapılan aygırlara ait sıfat adedinin
% 60’ına aşağıda belirtilen şartlara haiz tercihli kısraklar tercih sırasına göre hak kazanır.
Geriye kalan % 40 aşım hakkı için, diğer kısraklar arasında kura çekimi yapılır.
Tercih sırası eşit olan kısraklar arasında kura çekilir.
Şartname kriterlerinde bahsi geçen tüm koşular; Yurtiçindeki koşuları ve Uluslararası Yarış
Standartları Kataloğunun 1. Bölümünde bulunan koşuları kapsamaktadır. Yurtiçinde A2, KV-11
koşuları Grup II koşuların, A3, KV-10 koşuları ise Grup III koşuların muadilidir.
a)Tayları, Grup 1 koşu kazanmış kısraklar,
b)Kendileri, Grup 1 koşu kazanmış kısraklar,
c)Tayları, Grup 2 koşu (veya muadili) kazanmış kısraklar,
d)Kendileri, 2 koşu (veya muadili) kazanmış kısraklar,
e) Tayları, Grup 1 koşularda ikinci veya üçüncü olmuş kısraklar,
f)Kendileri, Grup 1 koşularda ikinci veya üçüncü olmuş kısraklar,
g)Tayları, Grup 3 (veya muadili) veya yurtdışında Listed koşuları kazanmış kısraklar,
h)Kendileri, Grup 3 (veya muadili) veya yurtdışında Listed koşuları kazanmış kısraklar,
i)Tayları, Grup 2 koşularda (veya muadili) ikinci olmuş kısraklar,
j)Kendileri, Grup 2 koşularda (veya muadili) ikinci olmuş kısraklar.
Yukarıdaki performans şartını sağlamış olup, yarış koşmuş 4 jenerasyon tay veren kısrakların
taylarından en az birinin; yurdışında en az bir Listed koşu kazanmaları veya Grup koşularda
(veya muadili) ilk üçe girmeleri, gerekmektedir.
Aksi takdirde söz konusu tercihli kısraklar tercihli statülerini kaybederler.
Yukarıdaki tercih sırasının belirlenmesinde son müracaat tarihine kadar olan koşu performansları
değerlendirmeye alınır.
Tercihli olan veya jenerasyon gereği tercihli hakkını kaybetmeyen kısrakların sahipleri müracaat
esnasında söz konusu koşunun tarihini, türünü, hipodromunu ve koşudaki derecesini açık olarak
yazmak ve doğru beyan etmek zorundadır. Aksi takdirde tercihsiz olarak değerlendirilecektir. Bu
konuda tüm sorumluluk At Sahibine ait olup TJK sorumluluk kabul etmeyecektir.
2
Madde 11- 01 Hazirandan itibaren gebe kalan kısraklar için yapılacak müracaatlar, kısrak
tercihli olsa bile kabul edilmez. Ancak, işbu talimatname gereğince, aygırlarda aşım hakkı
kazanan kısrakların belirlenmesini müteakip, söz konusu kısrakların kontenjanı dolmayan
aygırlara müracaatları kabul edilir.
Kısrak sahibi, kısrağı ile ilgili doğru bilgileri vermekle yükümlü olup, Hara/Aşım İstasyonuna
girdikten sonra kısrak sahibinin doğru bilgi vermediğinin tespiti halinde kısrak sahibi TJK’nın bu
durumdan doğacak tüm zararlarını ödemekle yükümlü olduğu gibi kısrağının/kısraklarının aşım
müracaatı iptal edilir ve müracaat esnasında bildirdiği tebligat adresine, yazılı gönderim
tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde kısrak sahipleri kısrak/kısraklarını Hara/Aşım
istasyonundan çıkartmak zorundadır. Bu adrese yapılacak yazılı bildirim tebliğ edilmiş olması
şartına bakılmaksızın tebliğ edilmiş sayılır. Belirtilen sürede Hara/Aşım İstasyonundan
çıkartılmayan kısrak/kısraklar için Hara/Aşım İstasyonu aylık cari bakım ücretinin %100’ü
oranında cezalı ücret tahakkuk ettirilir. Ayrıca Talimatnamenin 13. maddesinde yer alan ödeme
hükümleri bu durumda da uygulanır.
Madde 12- Yaşı 17 ve üstü olan kısraklar ilk müracaatlar sonunda kontenjanı dolmuş
aygırlardan istifade edemezler. Tercihli kısraklar bu madde kapsamına dâhil değildir. Ancak
müracaatların sona ermesini müteakip (7. maddede belirtilen süreç tamamlandıktan sonra)
kontenjanı dolmayan aygırlara, yaşı 17 ve üstü olan kısrakların aşım müracaatları kabul edilir.
ÖDEME ZAMANI
MÜEYYĠDELER:
-
SORUMLULARI
VE
ĠPTAL/DEĞĠġĠKLĠK
HALĠNDE
Madde 13- a) TJK Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen aşım ücretlerinin 1/4’ü (KDV dahil)
ilk müracaatta peşin olarak tahsil edilir.
Müracaatın kesinleşmesi halinde en geç aşımın yapılacağı yılın Ağustos ayının sonuna kadar
diğer 1/4’ü (KDV dahil) tahsil edilir.
Gününde ödenmeyen ücretler için TJK Yönetim Kurulu tarafından aylık olarak belirlenen oranda
vade farkı + KDV ayrıca tahakkuk ettirilir. At Sahibi, vade farkı faturasına itiraz etmeyeceğini,
tarafından ödenmeyen tüm ücretler, cezalar ve vade farkı alacakları hakkında, TJK tarafından
yapılacak icrai işlem ve davalarda reeskont avans faizinin uygulanmasını kabul ve taahhüt eder.
Aşım duyurusunda canlı tay doğumunu müteakip ödemenin yapılacağı belirtilen aygırlar için
peşinat alınmaz, aşım sezonunda gebeliği tespit edilen kısrağın son aşım tarihinden itibaren 13
ay sonra, yazılı olarak aksi bildirim yapılmadığı takdirde, tay canlı kabul edilerek herhangi bir
ihtar ve ihbara gerek olmaksızın aşım bedelinin tamamı tahakkuk ettirilerek tahsil edilir.
Gününde ödenmeyen ücretler ile ilgili olarak yukarıda belirtilen cezai işlemler uygulanır.
b) Kısrağın ölmesi, embriyonik ölüm, abort, ölü doğum yapması, v.b. nedenlerle boş kalması
durumunda, tayın anasının son aşım tarihinin 13 ay sonrasına kadar ölen taya ait tahsil edilen
tüm aşım bedeli Veteriner Hekim raporu veya At Sahibinin yazılı beyanı ile ibraz edilmesi veya
belirtilen süre içerisinde Tarım İl/İlçe Müdürlükleri aracılığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu Başkanlığı’na bildirim yapıldığı belgelenmesi halinde aşım
müracaatını yapan At Sahibine iade edilir.
Aşım ücretinin tamamı yatırılarak aşım sertifikası teslim alınmış olsa dahi, 13 ay içerisinde tayın
ölmesi durumunda aşım sertifikasının iade edilmesi şartıyla tahsil edilen aşım bedeli iade edilir.
3
Her ne sebeple olursa olsun bu süre geçtikten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek
olup kalan bakiye tahakkuk ettirilecektir.
c) Aşım müracaatı yapıldıktan sonra kısrak sahibinin değişmesi halinde, aşım ücretinin
bakiyesinden yeni ve eski sahip, müteselsil ve müşterek borçlu olarak sorumludur.
d) Aşım ücretinin bakiye ½’ si (canlı tay doğumu esası olan aygırlardan doğacaklar için
tamamı), aşım sezonunda gebeliği tespit edilen kısrağın son aşım tarihinden itibaren 13 ay
içerisinde yazılı olarak aksi bildirim yapılmadığı takdirde, tay canlı kabul edilerek herhangi bir
ihtar ve ihbara gerek olmaksızın tahakkuk ettirilerek tahsil edilir. Aşım ücretinin tamamını
yatırmayan Yetiştiricilere Aşım Sertifikası verilmez.
Bu süre içersinde aşım ücretinin tamamını ödemeyen yetiştiricilere Yönetim Kurulu tarafından
aylık olarak belirlenen oranda vade farkı+KDV tahakkuk ettirilir.
e) Müracaatları kabul edilmeyen kısrakların aşım ücretleri iade edilir.
f) At Sahibinin, aşım dolayısıyla Talimatname gereğince, TJK’ya ödemesi gereken ücretler,
cezalı ücretler ve vade farkları ödemesi, TJK nezdinde doğmuş ve doğacak hak ve
alacaklarından At Sahibine her hangi bir ihbar ve ihtarda bulunmaksızın resen kesilir ve
borçlarına mahsup edilir. At Sahibi, TJK nezdinde doğmuş ve doğacak alacaklarını iş bu
talimatname süresince ve borçlarının tüm fer’ ileri ödenene kadar temlik, devir ve ciro edemez.
Aynı zamanda işbu Talimatname rehin sözleşmesi hükmünde sayılmak suretiyle, 3. kişinin
alacak haczi ancak TJK’nın tüm alacak ve alacaklarına bağlı fer’ilerinden sonra kalan bakiyesi
üzerine uygulanabilecektir.
g) Hara/Aşım İstasyonundan at çıkışı;
I) Çıkışa konu at/atlarla ilgili çıkış tarihi itibariyle tüm borçlarının ödenmesi veya,
II) Çıkışa konu at/atlarla ilgili çıkış tarihi itibariyle tüm borçların kabul edildiği ve en geç 30
(otuz) gün içinde ödeneceğine, aksi taktirde her türlü yasal, icrai takibatı peşinen kabul
edildiğine dair taahhütnamenin bizzat at sahibi yada noter huzurunda düzenlenmiş
vekaletnameye haiz vekili tarafından imzalanması şartıyla gerçekleşir.
Madde 14 - a) Aşım sezonu içersinde Veteriner Hekim raporu olmaksızın talep edilen aşım
müracaatı iptali, At Sahibinin Genel Müdürlüğe yazılı beyanı ile aygır aşım ücretinin 1/4’ü aygır
sahibi lehine irat kayıt edilmesi şartıyla gerçekleşir.
Peşinatsız canlı tay sistemi ile aşım yapan aygırlara aşım müracaatı bulunan kısrakların
müracaatlarının iptalinde aşım ücretinin 1/4’ü tahakkuk ettirilerek tahsil edilir ve aygır sahibi
lehine irat kaydedilir.
b) Hara/Aşım İstasyonu yetkilileri tarafından kısrağın, aygıra çekilmesinden doğacak sakıncaları
(aşım yapılmasına mani ciddi bir sağlık sorununun olması, aşım yapılması halinde aygıra
bulaşabilecek bir genital hastalığının belirlenmesi, ayaklarında aygırı kaldıramayacak ya da
gebeliği taşıyamayacak derecede sorun olması, belirtir bir rapor verilmesi veya kısrak sahibi
tarafından dilekçe ile kısrağın ölümünün bildirilmesi halinde aşım sezonu devam etse dahi aşım
iptali yapılabilir ve varsa aşım ücreti peşinatı iade edilir.
c) Kısrağın aşımlarda aşırı sertlik yaparak aygırın ve/veya personelin sağlığını riske etmesi,
kronik sertlik ve tepki sorunu olması veya talep olmaması gibi nedenlerle aşım yapılamaması
4
durumunda Hara/Aşım İstasyonu Veteriner Hekim raporu ile aşımdan men edilebilirler. Bu
durumda tahsil edilen aşım ücretinin tamamı iade edilir.
d) Müracaat edilen aygırın herhangi bir nedenle aşımdan çekilmesi, belirli bir süre hizmet
verememesi veya fertilite düşüklüğü v.b. sağlık sorunları nedenleriyle kontrollü olarak aşımlara
devam etmesi halinde kısrağın aşım görmüş olup olmadığına bakılmaksızın, boş olan kısraklar
için kısrak sahibi Genel Müdürlüğe dilekçe vermek suretiyle aşım adedi uygun olan bir başka
aygıra geçiş yapabilir (yatırılmış olan aşım ücreti peşinatı değiştirilen aygır için yatırılması
gereken ücrete mahsup edilir) veya aşım ücretinin iadesini talep ederek aşım hakkından
vazgeçebilir.
e) Madde 14/ c ve d bentleri kapsamı dışındaki kısraklar en az 2 seksuel siklusta aygıra
çekilmediği takdirde aşım ücreti iadesi yapılmaz, yatırılmış olan aşım ücreti taksiti aygır sahibi
lehine irat kaydedilir.
Bu uygulama, canlı tay sistemi ile aşım yapan aygırda aşım gören kısraklar için de geçerlidir.
Kısrak en az 2 seksuel siklus çekilmediği takdirde aşım ücretinin 1/4’ü tahakkuk ettirilerek tahsil
edilir ve müracaat yapılan aygır sahibi adına irat kaydedilir.
f) Gebe olduğu tespit edilen kısrağın, aşım sezonu devam ederken embriyonik ölüm, abort
yapması sonucunda boş kalması halinde, kısrağın boş olduğunun Veteriner Hekim raporu ile
belgelenmesini müteakip At Sahibinin Genel Müdürlüğe vereceği dilekçeye istinaden, aşım
sezonu devam etmesine rağmen, çekim yapılan seksuel siklus sayısına bakılmaksızın kısrak boş
kabul edilerek aşım ücreti iadesi yapılır.
AġIM MÜRACAATINDAN SONRA DEĞĠġĠKLĠK TALEBĠ :
Madde 15 - a) Aşım işleminin gerçekleşmemiş olması durumunda değişiklik talebi, kısrak sahibi
tarafından TJK Genel Müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. Talep edilen değişiklik; aşım adedi
dolmamış aygırlara, Aşım Talimatnamesi ve Taahhütname hükümlerine uygun olması şartıyla
uygulanabilir.
Aşım işlemi yapıldıktan sonra ise Talimatnamenin 14 (d) ve 15 (b) maddesi istisna olmak üzere,
aygır aşım ücretinin ¼’ü, aygır sahibi lehine irat kaydedilmesi şartı ile değişiklik yapılabilir.
Tercihli olarak aşım hakkı kazanan kısrağın yerine, tercihli olmayan bir kısrak ile değişiklik
yapılamaz.
b) Müracaat edilen aygıra aşım sezonu içerisinde 2 seksuel siklusta çekilmesine rağmen kısrağın
gebe kalmaması durumunda, At Sahibinin yazılı talebiyle yatırılmış olan aşım ücreti iade
edilerek aşım müracaatı iptal edilebilir veya boş kontenjanı olan aygırlara geçiş yapılabilir. Bu
durumda yatırılmış olan aşım ücreti peşinatı diğer aygır için yatırılması gereken ücrete mahsup
edilir.
Canlı tay sistemi ile aşım yapan bir aygırda aşım müracaatı olup, bedelli aşım yapan aygıra geçiş
yapılması halinde, aşım ücretinin ¼ ü peşin tahsil edilir.
AġIM ĠÇĠN HARA/AġIM ĠSTASYONUNA KABUL EDĠLECEK KISRAKLARA AĠT
ġARTLAR:
Madde 16 - Pasaport/Pedigri, damızlık belgesinin orijinali veya fotokopisinin ibraz edilmesi ve
ilgili Aşım yılında TJK veya Bakanlık tarafından uygulanması zorunlu görülen aşıların
yaptırılması şarttır. Aşıların pasaport/pedigri veya TJK veri tabanında kayıtlı olması gerekir.
5
Hara/Aşım İstasyonu ilgililerine belgesi ibraz edilmeyen veya zorunlu aşılarının yaptırıldığı
belgelenemeyen kısraklar Hara/Aşım İstasyonlarına kabul edilmez ve aşım yaptırılmaz.
Madde 17- Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü tarafından her yıl KASIM
ayından itibaren yapılacak olan EVA, RUAM, DOURINE ve SALMONELLA ABORTUS
EQUI test sonuçları, ayrıca T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya TJK tarafından
mecburi yapılması istenecek diğer tetkikler, Hipodrom Müdürlüklerine ibraz edilmeyen kısraklar
misafir pansiyoner ve günübirlik rectal reprodüktif muayene için olsa dahi Hara/Aşım
İstasyonlarına kabul edilmez ve aşım yaptırılmaz.
Yeni ithal edilen kısraklarda uluslar arası referans laboratuarda KASIM ayı itibarı ile
gerçekleştirilmiş EVA, RUAM, DOURINE ve SALMONELLA ABORTUS EQUI test
sonuçları, kabul edilecek olup, Türkiye’de yeniden test yaptırılmasına gerek yoktur. Testlerden
bir ya da birkaçı yapılmış ise bu testler kabul edilecek, eksik olan testler tamamlanmasını takiben
kısrak haraya kabul edilebilecektir.
Madde 18 - Hara/Aşım istasyonlarına atların kabullerinde Veteriner Hekim tarafından
kontrolleri yapılarak Sağlık raporu düzenlenir. Giriş Yazısı olmasına rağmen TJK Veteriner
Hekimlerince ilk girişte yapılan muayenede bulaşıcı hastalık riski tespit edilen atlar Hara/Aşım
İstasyonuna kabul edilmez.
Madde 19- a) TJK’ya ait Hara/Aşım İstasyonuna kabul edilen misafir pansiyoner kısraklardan
K3 (K3 kontrolü son aşım tarihinden itibaren 45. gündür) son kontrolleri ile gebeliği kesinleşen
kısrakların gebe kaldığının Hara/Aşım İstasyonu yetkililerince kısrak sahibinin müracaat
esnasında bildirdiği tebligat adresine, yazılı gönderim tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün
içinde kısrak sahipleri kısraklarını/ taylarını Hara/Aşım istasyonundan çıkartmak zorundadır. Bu
adrese yapılacak yazılı bildirim tebliğ edilmiş olması şartına bakılmaksızın tebliğ edilmiş sayılır.
Ancak, Hara/Aşım İstasyonu’nda yer olması koşulu ile 30 HAZİRAN günü mesai bitimine
kadar kendilerine tahsis edilen yerde kalabilirler ve bu süre içerisinde cezai işlem uygulanmaz.
30 HAZİRAN’dan sonra gebelik kontrolü devam eden kısraklar için K3 kontrolü yapılıncaya
kadar cezai işlem uygulanmaz. K3 kontrolü tamamlanan kısraklar ile 30 HAZİRAN’dan sonra
gebelik kontrolünde boş olduğu tespit edilen kısraklar için Hara yetkililerince gönderilen
tebligatın gönderim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde At Sahipleri kısraklarını ve varsa
taylarını Haradan çıkarmak zorundadır.
Dönemsel olarak çalışan Hara/Aşım İstasyonları’nda (İzmit, Silivri, Torbalı, Seyhan ve
Şanlıurfa) kısrakları bulunan At Sahipleri aşım sezonu sonu olan 30 HAZİRAN’dan sonra
gebelik kontrolleri beklenmeksizin en geç 15 TEMMUZ tarihine kadar kısraklarını/taylarını
Hara/Aşım İstasyonları’ndan çıkarmak zorundadır.
At Sahiplerinin atlarını belirtilen süre içerisinde Hara/Aşım İstasyonları’ndan çıkartmaması
halinde, TJK bu atları uygun gördüğü herhangi bir ünitesine naklini yapmaya/yaptırmaya, atın
bakımı, sağlığı ile ilgili doğacak her türlü masrafları At Sahibine tahakkuk ettirmeye yetkilidir.
Yukarıda belirtilen süreler içerisinde Hara/Aşım İstasyonu’ndan çıkartılmayan kısraklar/ taylar
için Hara/Aşım İstasyonu aylık cari bakım ücretinin %100’ü oranında cezalı ücret tahakkuk
ettirilir. Ayrıca Talimatnamenin 13. maddesinde yer alan ödeme hükümleri bu durumda da
uygulanır.
6
b) Hara/Aşım İstasyonunda ahır kapasitesi itibariyle yer sorunu olduğu takdirde cezalı duruma
düşen kısrak ve var ise tayının bakım, tedavi, beslenme ve barınmaları günde 24 saat zorunlu
olarak padokta devam eder.
Kısrak ya da var ise anadan ayrılmış tayından herhangi birine işbu talimatname kapsamında 3 ay
para cezası uygulaması yapıldıktan sonra At Sahibine yazılı olarak tüm ödemelerini 10 gün
içerisinde yapması aksi takdirde 4.aydan itibaren atlarının başka bir haraya nakledilebileceği,
aleyhlerine icra takibi yapılabileceği ve atların icra kanalı ile satılabileceğini kabul ve taahhüt
eder.
Borçlu At Sahibinin kısrak/kısrakları ve tay/tayları Hara/Aşım İstasyonunu terk edene kadar
cezalı ücret tahakkuku devam ettirilir. Sadece seyahate mani durumu olan ya da tedavi altında
bulunan boş ve gebe kısraklar veya taylarının seyahate mani durumları ortadan kalkana veya
tedavileri tamamlanana kadar Hara/Aşım İstasyonunda kalırlar ve tedavileri tamamlanana kadar
cezalı ücret tahakkuku yapılmaz.
Tedaviden sonra yapılan tebligata rağmen kısrak/kısraklarını ve tay/taylarını 15 (onbeş) gün
içersinde almayan At Sahiplerinden, tedavi süresi de aylık cari bakım ücretinin %100’ü oranında
cezalı olarak ayrıca tahakkuk ettirilir. Kısrak – tay sahibi bu maddede belirtilen hususlar ile ilgili
olarak Türkiye Jokey Kulübünden hak talebinde bulunamaz ve dava konusu da yapılamaz.
Madde 20 - Hara/Aşım İstasyonunda Misafir Kısrak statüsünde kalmaktayken doğan ve anası
yanında Hara/Aşım İstasyonuna giriş yapan tüm tayların pedigri müracaat işlemleri At Sahibi
tarafından yapılır. Bu durumdaki tayların pedigri müracaat işlemlerinin tüm sorumluluğu At
Sahibine ait olup, TJK hiçbir surette sorumlu tutulamaz.
Madde 21- Aşım Talimatnamesi ile bunun ekinde bulunan Taahhütnamede belirtilen kanuni
tebligat adresindeki değişiklikte bu değişikliği At Sahibi yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
Aksi halde bu adrese yapılan tebligatlar tebliğ edilsin veya edilmesin geçerli bir tebligatın tüm
yasal sonuçlarını doğuracaktır. Bu hususu At Sahibi peşinen kabul eder.
Madde 22- Misafir Pansiyoner Kısrak ve var ise tayının Hara/Aşım İstasyonuna giriş ve
çıkışlarında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince,
Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden Veteriner Sevk Raporu alınması zorunludur. Giriş - çıkış
yapacak at/atlar ile ilgili alınması zorunlu olan Veteriner Sevk Raporu At Sahibi ve/veya nakliye
firmasının sorumluluğundadır. İlgili raporun alınmaması halinde TJK’nın hiçbir sorumluluğu
yoktur. At Sahibi; resmi vekili, Hara/Aşım İstasyonuna bildirmiş olduğu teslime ve tutanağı
kabule, imzalamaya yetkilendirdiği kişi ya da nakil aracı sürücüsünün imzaladığı gün ve saatten
itibaren kısrak/ tay hakkında TJK’nın hiçbir sorumluluğu kalmadığını, tutanağın doğru
olduğunu, kısrak/ tayın sağlık durumunun tutanakta yazıldığı gibi olduğunu kabul ve taahhüt
eder.
Madde 23- Aşım sezonu cari yılın 15 ŞUBAT günü başlar 30 HAZİRAN günü sona erer.
Madde 24- Hara/Aşım İstasyonunda kural ihlali ile cezalı duruma düşerek zamanında çıkış
yapmayan Misafir Kısrakların ve var ise taylarının analarından ne zaman ayrılacağına, ananın ve
tayın sağlık, kondisyon ve davranışlarına bağlı olarak sadece Hara/Aşım İstasyonu yetkilileri
karar verir. Özel bir durum ve zorunlu bir sebep olmadıkça tay ile kısrağın birlikteliği 4 aydan
kısa ve 6 aydan uzun süremez. Cezalı durumdaki Misafir Pansiyoner kısrağın tayına da anadan
ayrıldıktan sonra cezalı oldukları gün başına taylara uygulanan cari günlük bakım ücretinin
%100’ü oranında cezalı ücret tahakkuk ettirilir ve yasal yollara başvurulabilinir.
7
Madde 25- Daimi/Misafir Pansiyoner Kısrağın, doğmuş olan tayını emzirmeyi erken kesmesi ya
da emzirmemesi, tayı kabul etmemesi, taya sertlik yapması durumlarında veya tayın doğumunda
ya da emzirme döneminde kısrağın ölümü sonucu öksüz kalması halinde bu durumdaki taylar
Hara/Aşım İstasyonu yetkililerince öksüz tay bakım programına alınır ve söz konusu taylara,
taylara uygulanan pansiyon ücreti tahakkuk ettirilir. Tayın anasının Hara/Aşım İstasyonunda
pansiyonerliği devam ediyorsa kısrağa uygulanan aylık pansiyonerlik ücreti ayrıca tahakkuk
ettirilmeye devam edilir.
Bu durumdaki tayların sahiplerinin taylarını doğum tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay
içerisinde Hara/Aşım İstasyonundan almaları gerekmektedir. Bu süre içersinde yapılan yazılı
tebligatı müteakip 15 (on beş) gün içerisinde tayı Hara/Aşım İstasyonu’ndan alınmadığı takdirde
tay için de işbu Talimatname ve Taahhütname şartları cezai hükümleri aynen uygulanır.
Madde 26- Kısraklarını Misafir Pansiyoner olarak Hara/Aşım İstasyonuna yollayacak
yetiştiricilerin bu Talimatnameyi ve bu Talimatnamenin ekindeki Taahhütnameyi imzaladıktan
sonra müracaatları dikkate alınacaktır. Ancak Misafir Pansiyoner kısrak ahırları sınırlı sayıda
olduğundan Misafir Kısrak kabulü aşağıdaki sıralamaya göre yapılacaktır;
a) Maiden, boş ve Ocak ayında doğum yapacak kısraklara öncelik tanınacaktır.
b) Gebe kısraklar son aşım tarihinden itibaren en erken 10 ay sonra hara/aşım istasyonlarına
kabul edileceklerdir. Birden fazla kısrağı için müracaatta bulunan yetiştiricilerin kısraklarının
kabulü, Hara/Aşım İstasyonu ahır kapasitesi göz önüne alınarak gebelik tarihine göre
yapılacaktır.
c) Yetiştiriciler, aşımı tamamlanan Misafir Pansiyoner kısraklarını Hara/Aşım İstasyonlarından
çıkartmaları koşulu ile aşım sezonu süresince sahibi bulundukları ve Pansiyon Hara/Aşım
İstasyonlarında aşım yapan aygırlara aşım hakkı kazanan başka bir kısrağını ilgili
Hara/Hipodrom Müdürlüklerine müracaatta bulunup bildirmek kaydı ile Hara/Aşım
İstasyonlarına gönderebilirler.
d) Hara/Aşım İstasyonunun ahır kapasitesi dolu olduğu takdirde ahır tahsisi yapılamayan atların
bakım, tedavi, beslenme ve barınmaları günde 24 saat zorunlu olarak padokta devam eder. Bu
hususu At Sahibi peşinen kabul eder.
Madde 27- Misafir pansiyoner olarak Hara/Aşım İstasyonlarına gelen kısraklar 21(yirmibir) gün
süre ile izolasyon/karantinada kalabilir.
Sürü sağlığının korunmasına yönelik, TJK veya Bakanlıkça belirlenen her türlü tedbirin alınması
ve uygulanması TJK yetkisindedir. At Sahibinin bu konuda itiraz hakkı yoktur.
Madde 28- TJK pansiyoner kısrakların genel sağlık kontrollerini yapar, gerekli bakım ve gıda
rejimini sağlar, hastalıkların tedavisini yapar.
Madde 29- TJK, birimleri dahilinde padok ve diğer mahallerde kısrak ve tayların her hangi bir
surette birbirlerine veya kendilerine verebilecekleri zarar veya kazaya uğramaları ve
ölümlerinden sorumlu değildir. At Sahibi bu konuda hak iddia edemez, atların kaza sonucu
yaralanmaları veya ölmeleri halinde TJK veya çalışanlarına herhangi bir dava açmayacağını
şikayette bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler. Ayrıca ekteki taahhütname
At Sahipleri tarafından imzalanır.
8
Madde 30- TJK, At Sahibinin talebi veya TJK’nın gerekli görmesi halinde atların gereğine göre
naklini yapmaya/yaptırmaya, doğacak her türlü masrafları At Sahibine tahakkuk ettirmeye
yetkilidir. At Sahibi ekteki Türkiye Jokey Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve Yarışları İktisadi
İşletmesi (TJK) At Vanı Hizmet Talimatnamesini imzalar, peşinen kabul ve taahhüt eder.
Madde 31- Hara/Aşım İstasyonu’nda bulunan kısrak ve tayların her türlü sigortaları At Sahibine
aittir.
Madde 32- İş bu talimatnameden doğacak ihtilaflarda; TJK, defter, kayıt, tutanak ve raporları
yegâne delil sayılacak ve Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
Madde 33- Bu talimatname ve ekli taahhütnamede herhangi sebeple değişiklik tasarrufu
TJK’ne aittir.
Madde 34- Hara/Aşım İstasyonu’nda kısrağı bulunan At Sahibi iş bu Talimatname ve ekli
Taahhütname hükümlerini peşinen kabul etmiş sayılır.
Madde 35- İş bu Aşım Talimatnamesi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerlidir.
35 maddeden oluşan bu talimatnamenin ve ekteki taahhütnamenin bütün maddelerinde yazılı
şartlara hiçbir itirazım olmayıp, aynen kabul ve taahhüt ederim. ……/……/…….
Okudum
At Sahibinin Adı Soyadı
:
T.C.Kimlik Numarası
:
İmza
:
Tebligat Adresi
:
Telefon Numarası
:
e-mail
:
Veya vekâlet edenin Adı Soyadı:
(Resmi noter onaylı vekâlet olması gerekmektedir)
Tebligat Adresi
:
Telefon Numarası
:
Ekler
1) Taahhütname (2 Sf))
2) Aşım için başvurulan kısraklara ait liste (1 Sayfa)
3) Kısrak Bilgi Formu (1 sayfa)
4) At Vanı Hizmet Talimatnamesi (2 sayfa)
9
TAAHHÜTNAME
Sahibi bulunduğum ve Türkiye Jokey Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve Yarışları İktisadi
İşletmesi …..................................... Harası/Aşım İstasyonu’na Pansiyoner olarak kabul edilen
……............................................... adlı kısrağımı/kısraklarımı işbu talimatname hükümlerince
tarafıma bildirimde bulunulmasından itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde hiçbir hükme hacet
kalmaksızın bulunduğu Hara/Aşım İstasyonundan, hiçbir mazeret ileri sürmeden tahliye
edeceğime, aksi takdirde Pansiyon Hara ve Aşım Talimatnamesi hükümlerine göre;
a) Kısrak/kısraklar ve ana yanından ayrılan tay/taylarımın Hara/Aşım İstasyonu’ndan alınmasına
kadar, her biri için ayrı ayrı aylık cari bakım ücretinin %100’ü oranında ceza-i şart olarak cezalı
ücret ve TJK Yönetim Kurulunca aylık olarak belirlenen oranda vade farkı+KDV tahakkuk
ettirileceğini, Türkiye Jokey Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve Yarışları İktisadi İşletmesi
Yönetim Kurulu tarafından yeni bir vade farkı ve hara ücreti belirlendiği takdirde yeni ücretleri
peşinen kabul ettiğimi,
b) Kısrağın son aşım tarihinden itibaren 13 ay sonra herhangi bir ihtar ve ihbara gerek
olmaksızın aşım ücretinin tamamını ödeyeceğimi, aksi halde tüm ödemelerin gecikmesinin 30
günü aşması halinde cezai şart olarak vade farkının uygulanacağını, icrai takip ve dava halinde
reeskont avans faizinin uygulanmasını kabul ederek ödeyeceğimi,
c) Aşım ücretlerinin tamamının ödenmemesi halinde, aşım sertifikası verilmeyeceğini,
d) Doğumları Türkiye Jokey Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve Yarışları İktisadi İşletmesine
ait tesisler dışında gerçekleşen taylarımın talimatnamede belirtilen süre içerisinde ölümü halinde
Genel Müdürlüğe yazılı beyan edeceğimi, aksi halde bakiye aşım ücretini hiçbir itirazda
bulunmayarak ödeyeceğimi,
e) Türkiye Jokey Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve Yarışları İktisadi İşletmesi’ne
borçlarımdan dolayı, kısrak ve taylarım üzerinde Türkiye Jokey Kulübü Derneği At
Yetiştiriciliği ve Yarışları İktisadi İşletmesinin hapis hakkı bulunduğunu, borçlarımın tamamen
ödenmesine kadar, her ne surette olursa olsun, kısrak-kısraklarım ile tay ve taylarımın devrini ve
satışını yapmayacağımı ve üzerlerine herhangi bir haciz veya takyidat gelmesi halinde derhal
kaldıracağımı,
TJK nezdinde doğmuş ve doğacak hak ve alacaklarımı devir, temlik ve ciro etmeyeceğimi,
3. kişinin haczi halinde derhal kaldıracağımı, hak ve alacaklarımın Talimatname süresince ve
tüm borçlarım fer’ileri ödenene kadar rehinli olduğunu kabul ettiğimi,
f) Kısrakların, taylarının TJK tesislerinde bulundukları süreler içerisinde Hara/Aşım İstasyonu
dâhili veya harici nakillerinde ve diğer mahallerde vuku bulabilecek her türlü kaza, yaralanma,
sakatlanma ve ölüm halinde Türkiye Jokey Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve Yarışları İktisadi
İşletmesini ve çalışanlarını sorumlu tutmayacağıma ve her ne nam altında olursa olsun hiçbir hak
ve talepte bulunmayacağıma, bulunduğu Hara/Aşım İstasyonu’nun her ne sebepten olursa olsun
kapatılma kararı alındığı takdirde kısrağımı/tayımı hiçbir talepte bulunmadan 15 (onbeş) gün
içerisinde geri alacağımı, aksi takdirde atımın haralara gönderilmesini, yol ve bakım ücretinin
tarafımdan ödeneceğini kabul ettiğimin bilincinde ve kabulünde olduğumu, dava ikame etmeyip
husumet tevcih etmeyeceğimi, atımın diğer atlar ve çalışanları ile 3. kişilere ika edecekleri zarar
ve ziyanları derhal ve defaten ödeyeceğimi,
10
g) Yeni bir tebligat adresi bildirmediğim takdirde, gerek Talimatname ve gerekse işbu
taahhütnamede bildirdiğim adresimin resmi tebligat adresim olduğunu ve bu adrese yapılacak
tebligatın geçerli olacağını,
h) Talimatnameden doğacak ihtilaflarda; Türkiye Jokey Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve
Yarışları İktisadi İşletmesi defter, kayıt, tutanak ve raporlarını yegâne ve kesin delil olarak kabul
ettiğimi ve ihtilaf halinde Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını,
i) İşbu taahhütnamenin Aşım Talimatnamesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu,
Gayri kabili rücu, şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederim. ....../......./…….
Okudum
At Sahibinin Adı Soyadı
:
Adresi
:
Telefon Numarası
:
İmza
:
Veya vekalet edenin Adı Soyadı:
(Resmi noter onaylı vekalet olması gerekmektedir)
Adresi
:
Telefon Numarası
:
İmza
:
ĠĢbu Talimatname ve Taahhütname TJK Yönetim Kurulunun 27.11.2014 tarih ve 10/07
kararı ile revize edilerek yürürlüğe girmiĢtir.
11
AġIM ĠÇĠN BAġVURULAN KISRAKLARA AĠT LĠSTE
AĢım Yapılacak Kısrağın AĢım Yapılması Talep Kısrağın
Adı Ve Doğum Tarihi
Edilen Aygırın Adı
Statüsü
Daimi
/Misafir/
Günübirlik
At Sahibinin Adı Soyadı
:
İmza
:
Veya vekalet edenin Adı Soyadı:
(Resmi noter onaylı vekalet olması gerekmektedir)
İmza
:
12
AĢım Yapılacak Kısrak,
AĢım Talimatnamesinin
10.
Maddesine
Göre
Tercihli Ġse, Tercih
Nedeni Olan KoĢu tarihi,
türü, derecesi, koĢunun
yapıldığı Hipodrom Adı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
267 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content