close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 güz dönemi bütünleme sınav programı

embedDownload
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
EBE/Eği.Dr.ABD/Eğit.Ya.Dr.Tz.Yl
Ders
EYD504 (Tür) Yaratıcı Dans ve Müzik
EYD508 (Tür) Yaratıcı Drama.Yön. ve Yakla.
EYD509 (Tür) Dramada Doğaçlama Teknikleri
Kredi
7,5
6,0
3,0
Doç. Dr. ALĠ ÖZTÜRK
Doç. Dr. H.ÖMER ADIGÜZEL
Doç. Dr. H.ÖMER ADIGÜZEL
Tarih
26.01.2015
27.01.2015
27.01.2015
Saat
09:00-10:00
09:00-10:00
14:00-15:00
EBE/Mat.Eği.ABD/Mat.Eği.
MTE612 (Tür) Öklid. ve Öklid. Olma. Geo. Ka
MTE510 (Tür) Ġlköğr. Cebir. DüĢün. GeliĢimi
7,5
7,5
Yard. Doç. Dr. TUBA ADA
Doç. Dr. DĠLEK TANIġLI
26.01.2015
26.01.2015
12:00-13:00
09:00-10:00
EBE/Öz.Eğt.ABD/Er.Ço.Öz.Eğt.TzYL
EÇE508 (Tür) Erk. Çoc. Özel Eği. Bil. Day.U
EÇE501 (Tür) Erk. Çoc. Özel Eği. Sun. Mod.
EÇE503 (Tür) Erk. Çoc. Özel Eği. Kuram. Tem
EÇE505 (Tür) Erken Çocuk. Özel Eğitim. Değ.
4,5
6,0
6,0
6,0
Prof. Dr. ĠBRAHĠM H. DĠKEN
Prof. Dr. ĠBRAHĠM H. DĠKEN
Prof. Dr. ĠBRAHĠM H. DĠKEN
Yard. Doç. Dr. ÖZLEM DĠKEN
26.01.2015
28.01.2015
23.01.2015
23.01.2015
09:00-10:00
09:00-10:00
09:00-10:00
13:00-14:00
Eğt.B.E/Öz.Eğt.ABD/Üs.Ze.Öğrt.Prg/T
ÜZÖ501 (Tür) Zeka, Üstün Zeka ve Yara.Kuram
9,0
Prof. Dr. UĞUR SAK
26.01.2015
09:00-10:00
Eğt.BE-B.veÖ.T.ABD-Bilg.ve Öğr.T-D
BTÖ604 (Tür) Çoklu Ort.: Tasa. ve Uyg.
BTÖ510 (Tür) Sanal Eğitim Modelleri
7,5
7,5
Doç. Dr. IġIL K. YURDAKUL
Prof. Dr. MEHMET KESĠM
28.01.2015
23.01.2015
09:00-10:00
09:00-10:00
Eğt.BE-E.B.ABD-E.Yn.T.Pl.veEko.Pr-D
EYT605 (Tür) Okul. DavranıĢ Yöne. ve Uygu.
7,5
Yard. Doç. Dr. ÇETĠN TERZĠ
28.01.2015
12:00-13:00
Eğt.BE-E.B.ABD-E.Yn.T.Pl.veEko.Pr-T
EYT547 (Tür) AraĢtırma ve Rapor Hazırlama
EYT546 (Tür) Eğitim Yöne. ve Den. Yön. Tem.
EYT550 (Tür) Eğitim Yön. ve Den.Top.Tem.
7,5
7,5
7,5
Prof.Dr. COġKUN BAYRAK
Yrd.Doç.Dr. MÜYESSER CEYLAN
Doç.Dr. ADNAN BOYACI
27.01.2015
26.01.2015
27.01.2015
09:00-10:00
14:00-15:00
14:00-15:00
Eğt.BE-E.B.ABD-Eğt.Prg.ve Öğr.Prg-T
EPÖ502 (Tür) Öğretme ve Öğrenmenin Kur.Tem.
OAÖ503 (Tür) B Öğret. Plan. ve Değ.
OAÖ503 (Tür) A Öğret. Plan. ve Değ.
ARY512 (Tür) Bilim. AraĢ. ve Rapor Hazır.
ARY111 (Tür) A Sos. Bilim. AraĢ. Yöntem.
10,5
8,0
8,0
7,5
4,5
Doç.Dr BAHADIR ERĠġTĠ
Doç. Dr. OKTAY CEM ADIGÜZEL
Doç. Dr. MERAL GÜVEN
Doç.Dr MERAL GÜVEN
Doç. Dr. OKTAY CEM ADIGÜZEL
26.01.2015
28.01.2015
28.01.2015
26.01.2015
27.01.2015
14:00-15:00
10:00-11:00
10:00-11:00
09:00-10:00
14:00-15:00
Eğt.BE-E.B.ABD-Reh.ve Psi.Dan.Tz Yl
OAÖ502 (Tür) A GeliĢim ve Öğrenme
RPD518 (Tür) Okullarda Rehberlik Hizmetleri
OAÖ502 (Tür) B GeliĢim ve Öğrenme
7,0
4,5
7,0
Prof. Dr. AYġE SĠBEL TÜRKÜM
Yard. Doç. Dr. RAMAZAN AKDOĞAN
Prof. Dr. AYġE SĠBEL TÜRKÜM
28.01.2015
28.01.2015
28.01.2015
09:00-10:00
09:00-10:00
09:00-10:00
B108
B104
B107
B107
RPD511 (Tür) Temel Psi. DanıĢ. Ġlke ve Tek.
7,0
Prof. Dr. AYġE SĠBEL TÜRKÜM
23.01.2015
13:00-14:00
Eğt.BE-G.S.ABD-Resim-İş Öğrt.Prog-D
RSÖ623 (Tür) Görsel Sanatlarda Uygulama I
RSÖ604 (Tür) Eser Analizi
9,0
6,0
Doç. ġEMSETTĠN EDEER
Doç. NECLA COġKUN
23.01.2015
26.01.2015
09:00-10:00
09:00-10:00
Eğt.BE-G.S.ABD-Resim-İş Öğrt.Prog-T
RSÖ517 (Tür) Görsel Sanatlar Eğitimi I
RSÖ519 (Tür) Görsel Sanatlar Atölye I
7,0
7,0
Doç. NECLA COġKUN
Yard. Doç. DĠNÇER ÖZEN
26.01.2015
27.01.2015
14:00-15:00
14:00-15:00
Eğt.BE-İ.Ö.ABD-Okul Ön.Öğrt.Prog-T
OKÖ510 (Tür) Okulönce. Eğiti. Etkin Öğrenme
7,5
Yard. Doç. Dr. ÖZLEM MELEK ERBĠL KAYA
23.01.2015
14:00-15:00
7,5
Prof. Dr. AYHAN GAFFAR HAKAN
28.01.2015
09:00-10:00
7,5
5,0
7,5
Yard. Doç. Dr. PELĠN YALÇINOĞLU
Doç. Dr. ALĠ ERSOY
Doç. Dr. ġERĠFE DĠLEK BELET
23.01.2015
23.01.2015
27.01.2015
09:00-10:00
10:00-11:00
14:00-15:00
Eğt.BE-İÖ.ABD-Sos.Bil.Öğrt.Prog-T
SBÖ501 (Tür) Sos. Bil. Ġnce. Konu.
10,5
Doç. Dr. ERDOĞAN KAYA
26.01.2015
09:00-10:00
Eğt.BE-Ö.E.ABD-İşit.Eng.Öğrt.Prog-D
ÖEÖ601 (Tür) Özel Eğt. AraĢ. Değ.
7,5
Doç. Dr. MEHMET CEM GĠRGĠN
23.01.2015
12:00-13:00
Eğt.BE-Ö.E.ABD-İşit.Eng.Öğrt.Prog-T
ARY111 (Tür) G Sos. Bilim. AraĢ. Yöntem.
ĠEÖ501 (Tür) ĠĢt.Eng.ve Nor.Çoc.Dil Gel.Ku
4,5
4,5
Prof. Dr. ELĠF TEKĠN ĠFTAR
Prof. Dr. YILDIZ UZUNER
26.01.2015
26.01.2015
09:00-10:00
15.00-16.00
Eğt.BE-Ö.E.ABD-Zihin Eng.Öğrt.Prg-D
ZEÖ614 (Tür) Erk. Çoc. Özel Eği. AraĢ. Ġnc.
7,5
Prof. Dr. ĠBRAHĠM H. DĠKEN
26.01.2015
16:00-17:00
Eğt.BE-Ö.E.ABD-Zihin Eng.Öğrt.Prg-T
ZEÖ504 (Tür) Zihin Eng. Kav. ve Kuram. Tem.
ZEÖ519 (Tür) Bebek ve Çocuk. Motor GeliĢim
ZEÖ501 (Tür) Bireysel. Eğt. Prog. Haz.
GYÖ516 (Tür) Akademik Becerilerin Öğretimi
ĠEÖ516 (Tür) Uyg. Davr. Anal.
9,0
7,5
9,0
7,5
7,5
Prof. Dr. ATĠLLA CAVKAYTAR
Doç. Dr. MEHMET YANARDAĞ
Doç. Dr. SEZGĠN VURAN
Yard. Doç. Dr. AYTEN DÜZKANTAR
Doç. Dr. SEZGĠN VURAN
27.01.2015
27.01.2015
28.01.2015
27.01.2015
28.01.2015
09:00-10:00
09:00-10:00
12:00-13:00
15:00-16:00
15:00-16:00
Eğt.BE-Y.D.ABD-Alm.Öğrt.Prog-D
ALÖ601 (Alm) Dil-Kültür ĠliĢkileri I
ALÖ617 (Alm) Metin Çözümleme Yöntemleri
ALÖ603 (Alm) Ede. Metin. Ön ve Yan.Yarg. I
4,5
6,0
6,0
Doç. Dr. AYHAN BAYRAK
Yard. Doç. Dr. ġERĠFE ÇELĠKKAYA
Prof. Dr. YÜKSEL KOCADORU
28.01.2015
23.01.2015
27.01.2015
09:00-10:00
09:00-10:00
14:00-15:00
Eğt.BE-İÖ.ABD-Sınıf Öğrt.Prog-D
ĠSÖ604 (Tür) Ġlköğr. AraĢ. Sorun.
Eğt.BE-İÖ.ABD-Sınıf Öğrt.Prog-T
ĠSÖ505 (Tür) Ġlköğre. Fen Eği. Yeni Yakla.
ETK500 (Tür) Bilim Etiği
ĠÖÖ505 (Tür) Ġlköğretim. Dil Edinimi Yakla.
Eğt.BE-Y.D.ABD-Alm.Öğrt.Prog-T
ALÖ501 (Alm) Dilbilimde Tem. Kav. I
ETK500 (Tür) Bilim Etiği
6,0
5,0
Doç. Dr. AYHAN BAYRAK
Prof. Dr. MUSTAFA ÇAKIR
26.01.2015
28.01.2015
09:00-10:00
15:00-16:00
Eğt.BE-Y.D.ABD-FransızcaÖğrt.Prog-T
FRÖ513 (Fra) Dil, Kültür, ĠletiĢim
6,0
Prof. Dr. BAHADIR GÜLMEZ
26.01.2015
14:00-15:00
Eğt.BE-Y.D.ABD-İng.Öğrt.Prog-D
ĠNÖ612 (Ġng) Kuramsal Dilbilim
ĠNÖ518 (Ġng) Kültür.ara. Ġlet. ve Dil Eğt.
6,0
6,0
Prof. Dr. ÜMĠT DENĠZ TURAN
Prof. Dr. SEMAHAT IġIL AÇIKALIN
28.01.2015
27.01.2015
09:00-10:00
14:00-15:00
Eğt.BE-Y.D.ABD-İng.Öğrt.Prog-T
ARY111 (Tür) Ġ Sos. Bilim. AraĢ. Yöntem.
ĠNÖ533 (Ġng) Ġng. Öğr. ve Öğr. Yet. YaĢ. Zo
ĠNÖ531 (Ġng) Pedagojik Gramer
ETK500 (Tür) Bilim Etiği
ĠNÖ501 (Ġng) Ġng.Dili Eğt.Günc.Yak. ve Yak.
4,5
6,0
6,5
5,0
6,5
Prof. Dr. GÜL DURMUġOĞLU
Yard. Doç. Dr. GONCA SUBAġI
Prof. Dr. ÜMĠT DENĠZ TURAN
Prof. Dr. ZÜLAL BALPINAR
Yard. Doç. Dr. ALĠ MERÇ
28.01.2015
27.01.2015
23.01.2015
23.01.2015
27.01.2015
09:00-10:00
09:00-10:00
09:00-10:00
12:00-13:00
14:00-15:00
Eğt.BE-E.B.ABD-E.Y.T.Pl.veE.P.II-Ts
EYT521 (Tür) Eğitim Yönetimi
EYT540 (Tür) Türk Eğitim Sis.Yapı ve ĠĢle.
EYT550 (Tür) Eğitim Yön. ve Den.Top.Tem.
10,5
7,5
7,5
Yrd.Doç.Dr. YÜCEL ġĠMġEK
Yrd.Doç. Dr. ÇETĠN TERZĠ
Doç.Dr. ADNAN BOYACI
27.01.2015
26.01.2015
28.01.2015
18:00-19:00
18:00-19:00
18:00-19:00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
154 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content