close

Enter

Log in using OpenID

ADIYAMAN VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ

embedDownload
ADIYAMAN VALĠLĠĞĠ
ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
MENDERES ĠLKOKULU HĠZMET STANDARTLARI
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA
SÜRESĠ
(EN GEÇ)
SIR
A
NO
HĠZMETĠN ADI
1
Kayıt Kabul
ĠĢlemlerinin Yapılması
1- T.C. Kimlik numarası
2
Nakil ve GeçiĢ
ĠĢlemlerinin Yapılması
1- T.C. Kimlik numarası
2- Veli Dilekçesi
3- ġehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için durumlarını gösteren
3
Denklik ile Kayıt
ĠĢlemlerinin Yapılması
1- T.C. Kimlik numarası
2- Denklik Belgesi
4
Öğrenci Belgesi
1- Dilekçe
1 Saat
5
Öğrenim Durum
Belgesi Verilmesi
1- Dilekçe
4 Saat
6
Öğrenim Belgesi
1- Dilekçe
4 Saat
7
Merkezi Sistemle
Yapılan Sınav (PYBS)
BaĢvurularının
Alınması
8
Öğrenim Belgesi,
Nakil Belgesi ve
Diplomasını
Kaybedenlere
Mezuniyet/Ayrılma
Belgelerinin Verilmesi
9
Mezuniyet/Ayrılma
Belgeleri ile Diploma
Verilmesi
1- Sözlü baĢvuru veya vekaletname
2- Diplomanın iadeli taahhütlü gönderilmesinin istenmesi halinde
3- Dilekçe
Öğrencilerin, Öğrenci
YetiĢtirme
Kurslarından
Yararlandırılması
1- Veli Dilekçesi
10
1- Veli itiraz dilekçesi
11
Veli Tarafından
Yapılan Öğrenci
DavranıĢlarını
Değerlendirme Kurulu
Kararına Ġtiraz
BaĢvurularının
Alınması
12
Yabancı Uyruklu
Öğrencilerin Kayıt
Kabul ĠĢlemlerinin
Yapılması
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER
1 ĠĢ Günü
4 Saat
1 ĠĢ Günü
1- Öğrenci ailesinin maddi durumu gösterir beyanname
2Kontenjandan baĢvuracak öğrenciler için; öğretmen çocuğu, 2828 ile 5395 sayılı kanunun
kapsamına giren çocuk ve ailesinin oturduğu yerde ilköğretim okulu (taĢımalı eğitim kapsamında
olanlar dahil) bulunmayan çocuk olduklarına dair belgeler
4 Saat
1- Dilekçe
2- SavaĢ, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtları yok olmuĢ ise, öğrenim durumlarını
kanıtlayan belge
1 ĠĢ Günü
30 Dakika
5 Dakika
5 ĠĢ Günü
1- Denklik belgesi
2- Öğrencinin Türkiye'de öğrenim görebileceğine dair Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınacak en
az bir yıllık oturum belgesi
30 Dakika
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenmesi, eksiksiz belge ile baĢvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat
Ġsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-Posta
: Okul Müdürlüğü
: Orhan POLAT
: Okul Müdürü
: Mimar Sinan Mahallesi.1124.Sk.
: (0416) 216 12 96
: (0416) 216 12 96
: [email protected]
Ġkinci
Ġsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-Posta
1
: Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü
: Seyfi ÖZKAN
: Ġl Milli Eğitim Müdürü
: Atatürk Bulvarı Hükümet Binası Kat 3
: (0416) 216 10 21
: (0416) 216 45 70
: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
235 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content