Sosyal Belediyecilik - Prof. Dr. Meryem KORAY

Sosyal Devlet
Sosyal Belediyecilik
İlkeler
Uygulamalar
Sosyal Devlet
•
•
•
•
Bir Sonuç Olarak Sosyal Devlet:
Emek mücadelelerinin sonucu
Demokrasinin Sonucu
Tarihsel, toplumsal, coğrafik gelişmelerin sonucu
Buradaki değişkenlere göre de modeller farklı
prof.dr. meryem koray
2
Sosyal Devlet
•
•
•
•
Bir Uzlaşma Olarak Sosyal Devlet
Emek-sermaye uzlaşması
Demokrasi-kapitalizm uzlaşması
Sivil haklarla-sosyo-ekonomik haklar uzlaşması
Özgürlükle eşitliğin uzlaşması
prof.dr. meryem koray
3
Sosyal Devlet
Amaçlarıyla Sosyal Devlet
• Sosyo-ekonomik hakları hayata geçirmek
• Böylece:
• Toplumun sosyo-ekonomik yönden güçsüz
kesimlerini korumak,
• Toplumsal eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri
azaltmak,
• Toplumsal bütünleşmeyi sağlamlaştırmak
prof.dr. meryem koray
4
Sosyal Devlet
Sosyal Politikalar:
•
•
•
•
•
•
Vergi Politikası
Eğitim ve sağlık politikaları
İstihdam Politikası
Konut politikası
Eşitlik politikaları
Kent politikası
prof.dr. meryem koray
5
;
Sosyal Devlet
Sosyal Hizmetler:
• Çocuğa yönelik (bakım-eğitim)
• Gençlere yönelik (eğitim-spor-kültür-sanat)
• Kadına yönelik (cinsiyet eşitliği politikalarıgüçlendirme)
• Yaşlılara yönelik (bakım-tedavi-topluma katma)
• Engellilere yönelik (bakım-topluma katma)
• Sosyal dışlanmaya önlemeye yönelik (eğitim-mali
destek)
prof.dr. meryem koray
6
Sosyal Devlet
Sosyal Yardımlar
•
•
•
•
•
İşsize yönelik
Yoksula yönelik
Aileye yönelik
Engellilere yönelik
Dışlanmışa yönelik
prof.dr. meryem koray
7
Sosyal Devlet
Sonuç Olarak Sosyal Devlet
• Siyasal-Ekonomidir
• Bir Bölüşüm Politikasıdır
• Siyasal-ekonomik Tercihlerin Ürünüdür
prof.dr. meryem koray
8
Sosyal Devlet
Sonuç Olarak Sosyal devlet
•
•
•
•
•
•
Ekonominin karşısında Siyaset
Piyasanın karşısında Sosyal Refah
Özgürlük karşısında Sosyal Eşitlik
Negatif haklar karşısında Pozitif Haklar
Verimlilik karşısında Güvence
Rekabet karşısında Dayanışmanın önem
kazanması demektir
prof.dr. meryem koray
9
Sosyal Devlet
Sosyo-ekonomik haklar ve meta olmaktan çıkarılmaları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eğitim hakkı
Sağlık hakkı
Çalışma hakkı
Sendikal haklar
İnsan onuruna yakışır çalışma koşulları
Sosyal güvenlik hakkı
Barınma hakkı
Annenin, çocuğun, yaşlının, özürlülerin korunması
Sağlıklı çevre
prof.dr. meryem koray
10
Sosyal Devlet
• Sosyal devlet ve
• Sosyo-ekonomik haklar
1-Temel hak ve özgürlükler ile
siyasal hakların geniş toplum kesimleri için gerçeklik
kazanmasını sağlar;
2-Birey ve sivil toplumun güçlenmesine katkıda bulunur;
3-Demokrasinin sağlıklı bir zemin ve işleyişe ulaşmasına
yardımcı olur.
Sosyo-ekonomik eşitsizliklerin büyük olduğu toplumlarda
demokrasinin hayat bulması zordur.
Avrupa Birliği Üyeleri ve Sosyal Devlet
Toplumsal Dinamikler ve Siyasal-Ekonomik Tercihlere
Göre Sosyal Devlet
• Liberal sosyal devlet
• Muhafazakar sosyal devlet
• Sosyal-demokrat sosyal devlet
olabilir
prof.dr. meryem koray
12
Avrupa Birliği Üyeleri ve Sosyal Devlet
Sosyal Devlet Modelleri:
• Liberal model: (yoksulluğun hafifletilmesi ve
koşullara bağlı yardımlar-İngiltere, İrlanda)
• Muhafazakar model: (Sosyal güvenlik öne
çıkmakta, Kıta Avrupası ülkeleri)
• Sosyal-demokrat model: (sosyal eşitlik ve sosyal
adaletin öne çıktığı model-İskandinav ülkeleri)
• Geleneksel model: (Ailenin katkısı, dini kurum
yardımlarının öne çıktığı model-Akdeniz ülkeleri)
prof.dr. meryem koray
13
Avrupa Birliği ve Soyal Boyutları
• Avrupa Sosyal Şartı: Tüm üyeler aşağıdaki hakları etkin biçimde
gerçekleştirmeyi kabul eder.
•
•
•
•
•
•
•
Çalışma hakkı
Yüksek sağlık koşulları
Adil çalışma koşulları ve ahakça bir yaşam seviyesi
Sosyal güvenlik
Örgütlenma hakkı
Sağlığa ulaşma
Toplu pazarlık hakkı
Sosyal refah hizmetleri
Çocuklaarın ve gençlerin korunması,gelişimi
Engellilerin korunması
Kadınların korunması
Ailenin korunması
Mesleki eğitim
Annenin ve çocuğun korunması
AB Üyeleri ve Sosyal Boyutları
Sosyal Harcamalar
prof.dr. meryem koray
15
Avrupa Birliği ve Sosyal Boyutları
Lizbon anlaşması 2007
• Madde 3:Birlik, sosyal dışlanma ve ayrımcılık ile
mücadele eder ve sosyal adaleti, sosyal korumayı,
kadın-erkek esitliğini, nesiller arası dayanışmayı
ve çocuk haklarının korunmasını destekler.
• Birlik, ekonomik, sosyal ve yerel uyumu ve üye
devletler arasında dayanışmayı destekler.
• Birlik, sahip olduğu zengin kültür ve dil
çeşitliliğine saygı gösterir ve Avrupa’nın kültürel
mirasının korunmasını ve geliştirilmesini sağlar.
AB Üyeleri ve Sosyal Boyutları
Sosyal Harcamalar
GSMH içinde Sosyal ve Sağlık Harcamaları: (GSMH %)
AB 27
İsveç
Finlandiya
Danimarka
Fransa
İtalya
Almanya
2002
24,6
29,9
27,0
28,1
28,3
23,9
28,1
2011 Sosyal Koruma 2011
26,9
19,6
27,8
20,8
31,5
23,7
33,6
25,2
32,2
23,9
27,9
20,5
26,6
19,6
prof.dr. meryem koray
17
AB Üyeleri ve Sosyal Boyutları
Sosyal Harcamalar
• GSMH içinde Sosyal ve Sağlık Harcamaları: %
•
2002
2011 Sos.Koruma
İspanya
18,2
23,2
16,9
• Portekiz
19,6
24,9
18,1
• Yunanistan
21,9
26,4
20,4
• Polonya
22,7
20,6
15,9
• Bulgaristan
17,8
17,5
12,9
• Romanya
14,2
17,5
14,1
prof.dr. meryem koray
18
AB Üyeleri ve sosyo-ekonomik koşulları
• En zengin ve en yoksul arasındaki fark:
• AB 27: 5,1
• İsveç: 3,6
Finlandiya: 3,7
Çekoslovakya:
3,5
• Macaristan: 3,9 Belçika: 3,9
Danimarka:
4,4
• Almanya: 4,5 Fransa: 4,6
Hollanda 3,8
• İspanya 6,8
Yunanistan: 6.0
İtalya: 5,6
• Bulgaristan 6.5
Romanya: 6,2
prof.dr. meryem koray
19
AB Üyeleri ve sosyo-ekonomik koşulları
• Kişi başına düşen gelir (Satın alma gücü olarak PPPs)
• Severozapaden (Bulgaristan) 6 400 PPPs (AB
ortalamasının % 27)
• Londra Merkez, Britanya: 78.000 PPPs (AB Ortlamasının
% 332)
• Aradaki fark 1:12.2
• Ortalama olarak kişi başına düşen gelirin % 25 daha az
65 bölge var.
• Ortalama gelirin en çok yarısı olan 22 bölge var.
• Yaklaşık 38,5 milyoan insan ( nüfusun% 7.7’si)
AB Üyeleri ve Sosyal Boyutları
Sosyal Harcamalar: Sosyal transferlerin yoksulluğun
azaltılmasına etkisi-2011
• AB 27: % 30
• Danimarka : % 54,2 Finlandiya; % 50
Macaristan : % 52,2 İsveç: % 49,8
• Fransa: % 43,3
Almanya: % 37,1
• İspanya: %26,8
İtalya: % 19,7
Yunanistan: 13,7
• Polonya: %26,6 Bulgaristan: % 17,7
Romanya: %23,7
prof.dr. meryem koray
21
AB Üyeleri ve Sosyal Boyutlar:
Sosyal Harcamalar
• Sosyal Harcama Alanları ve Payları ( AB) %:
• Yaşlılar için gelir desteği (nakit ve hizmet): %
45
• Hastalık ve sağlık destekleri: % 30
• Engellilere gelir desteği: % 8
• Çocuk ve ailelere yardım: % 8
• İşsizlere yardım: % 6
• Konut yardımı ve sosyal dışlanma; % 3,6
prof.dr. meryem koray
22
AB Üyeleri ve Sosyal Boyutları
Sosyal Harcamalar
•
•
•
•
•
•
Sosyal Politikaların Uygulanma Düzeyleri
İlkeler ve Politikalar: Ulusal Düzeyde
Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımlar: Yerel
Yönetimler ve Belediyelerde
Yerindelik
Etkinlik-yönetiim
Şeffaflık
Katılım ilkeleri önem taşımakta
prof.dr. meryem koray
23
Avrupa Birliği ve Sosyal Belediyecilik
• Yerel katılımı arttırma
• Yerel katılımı arttırma, etkinlik, uygulama açısından olduğu
gibi sivil toplumu güçlendirme açısından da önemli
• AB genelinde yerel yönetimlerin yarısından çoğu gönüllü
kuruluşlarla çalışıyor
• Kuzey Avrupa ülkelerinde, gönüllü kuruluşlarla birlikte
çalışma gelenekselleşmiş durumda
• Örneğin Stokholm Belediyesi 150 dolayında gönüllü
kuruluşla birlikte çalıyor ve onların çalışmalarına destek
olmakta
• Gönüllü kuruluşlarla çalışma geleneğinin zayıf olduğu
ülkelerde de AB programları yerel katılımı teşvik etmekte
Avrupa Birliği ve Sosyal Belediyecilik
Yerel Yönetimlerin Kapasitesi:
• Bölgesel yönetimin güçlü olduğu ülkelerde (Almanya
Federe Devletler, Belçika Bölgeler, İngiltere yetki devri
olan yönetimler, İspanya özerk bölgeler) yerel
yönetimler siyasal ve idari yönden güçlü ve kaynak
sahibi
• Sosyal refah devletinin güçlü olduğu İsveç, Danimarka,
Fransa, Almanya,Belçika ve Hollanda ülkelerde sosyal
refahın sağlanmasında yerel yönetimler de güçlü
• Buna karşın sosyla devletin yetersiz, yerel yönetimlerin
güçsüz olduğu koşullarda “sosyal belediyecilik” de
“lafta”
Avrupa Birliği ve Sosyal Belediyecilik
• Yerel yönetimlerin sosyo-ekonomik rollerini
belirleyen faktörler
- Kentin sosyal-ekonomik-kültürel İhtiyaçları
- Siyasal-ideolojik konum
- Mali kapasite
- Bilgi, donanım
• En belirleyici faktör mali kapasite; en etkin kaynak
da merkezi hükümet. Hükümetin sosyal refah
anlayışı ve ayırdığı kaynak. Yerel yönetimlerdeki
sosyal hizmet farkları da daha çok bununla ilgili.
Avrupa Birliği ve Sosyal Belediyecilik
Kentlerin Gelir Kaynakları (kent büyüklüğüne göre
değişiyor);
• İskandinav ve Baltık ülkelerinde: %40-70 yerel vergiler
• İsveç: % 55- 70
• Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri: % 0- %70
• Çek Cumhuriyeti % 55 Latvia % 60-70 Romanya: % 0
• Batı Avrupa: % 5- 55 Danimarka % 55
• Yunanistan: % 10 ‘un altında
Türkiye: % 20’inin
altında
Avrupa Birliği ve Sosyal Belediyecilik
Kamu sektörünün katılımı/katkısı en başta
geliyor
• Sosyal refahı amacının olması/olmaması ile
Yerel yönetimlerin güçlü/ güçsüz oluşu fark
ediyor.
• Buna göre, finansal kaynak katkısı
• Buna göre, personel, bilgi, kapasite desteği
farklılılaşmakta
• İkinci önemli destek sivil toplum kuruluşları
Avrupa Birliği ve Sosyal Belediyecilik
Sosyal Beklentiler: Sosyal Refah, Sosyal Gelişme, Sağlıklı Kentler,
Demokratik Kültür
• 1-Kentlerin ekonomik, sosyal, kültürel gelişimi:Alt yapı,
yenilenme, konut politikaları, kültürel merkezler, iş
olanakları
• 2-Sosyal refahın gelişimi: Sosyal hizmetler, yoksulluk ve
dışlanmanın azaltılması, eşitlik politikaları
• 3-Demokrasi kültürünün gelişimi: Belediyenin faaliyetleri
aracılığıyla sivil toplumun ve katılımcılığın teşviki
• 4- Kentlerin çevresel gelişimi: Yeşil kentler, sera gazları
salınımın azaltılması, çevrenin korunması ve yenilenmesi
Avrupa Birliği ve Kentsel Gelişim
• Geleceğin Kentlerine İlişkin (yakınlaşma)
Vizyon
• Sosyal gelişme ve sosyal içerme
• Demokrasi ve sivil toplumu geliştirme
• kültürel farklılıklar ve diyalog platformları
oluşturma
• Yeşil şehirler, ekolojik veya çevresel yenilenme
Avrupa Birliği ve Kentsel gelişim
AB’nin Temel Amaçları ve Kentsel Gelişme
• Rekabeti ve istihdamı arttırmak
• Sosyal dışlanmayı önlemek
• Fiziksel ve çevresel yenilenmeyi sağlamak
Yerel yönetimler ve belediyelerle ilişkilerin gelişmesi
isteniyor
• Desteklenen programların üçte ikisi yerel
yönetimler tarafından gerçekleştiriliyor
• Programların % 80’inde yerel yönetimler
tasarlanma aşamasına katılmakta
Sosyal Devlet
Sosyal Politikalar:
•
•
•
•
•
•
Vergi Politikası
Eğitim ve sağlık politikaları
İstihdam Politikası
Konut politikası
Eşitlik politikaları
Kent politikası
prof.dr. meryem koray
33
Türkiye’de Sosyal Devlet ve
Sosyal Harcamalar
• Türkiye’de Tüm Sosyal Harcamaların GSYİH İçinde
Payı:
2005
2010
2012
• Eğitim
3,2
4,0
4,1
• Sağlık
4,0
4,6
4,4
• Sosyal koruma:
7,3
8,3
8,7
Emekli aylıkları
6,5
7,6
7,8
Sosyal yardım, primsiz öd. 0,4
0,5
0,7
Doğrudan gelir desteği
0,4
0,2
0,2
Toplam harcamalar
14,5
16,9
17,2
prof.dr. meryem koray
34
Türkiye ve Sosyo-Ekonomik Koşullar
Vergi Geliri:
Vergi geliri GSMH’nın % 25’i
Dolaylı vergilerin vergi geliri içindeki payı % 67
Kar, Sermaye,Gelir vergisinin GSMH’ya oranı %
5.8
Yaklaşık 5 milyon asgari ücretli 5 milyar 38
milyon
6 Milyon 750 bin ücretli 22 milyar 649 milyon
100 büyük dev firma 12 milyar 350 milyon
652 000 şirket 22 milyar 855 milyon vergi ödedi
Türkiye ve Sosyo-Ekonomik Koşullar
Yoksulluk:
• 3-4 kişi olan hanelerde yoksulluk % 10
• 7 ve daha fazla kişi olan hanelerde % 40
• Bir okul bitirmeyenlerde % 30,
• ilkokulu bitirenler % 15
• Yüksek okul bitirenlerde % 0.7
• Ücretli çalışanlarda % 6, yevmiyelilerde % 27,
kendi hesabına çalışanlarda % 22, ücretsiz aile
işçisi % 30
Türkiye ve Sosyo-Ekonomik Koşullar
•
•
•
•
•
ASP Bakanlığı-Türkiye Aile Yapısı-2011
Hanelerin gelirlerine göre dağılımı
450 TL
% 6,4
810 TL
% 32,1 = % 61,6
1200 TL
% 23,1
•
•
•
•
1 870 TL
3 060 TL
5 500 TL
5 600+
% 16,9
% 16,5
% 3,9
% 1,2
Türkiye ve Sosyo-Ekonomik Koşullar
Asgari Ücret:
• Asgari ücret: 810 TL
• Ortalama kira 500 TL. Asgari ücretli: 226 TL.
• Giyim ve ayakkabı payı: 35 TL.
• Otobüs bileti: 1,5TL. Ulaşım payı: aylık 56 TL.
• Sinema bileti:10 TL
• Kültür ve eğlence payı: aylık 9 TL.
• Eğitim hizmetleri payı: 5 TL.
Türkiye ve Sosyo-Ekonomik Koşullar
Gelir Dağılımı-2007: Nüfus dilimlerine göre
•
•
•
En yoksul yüzde 20: % 6
En zengin yüzde 20: % 45 alıyor.
İstanbul: En yoksul yüzde 20: % 8
En zengin yüzde 20: % 43
•
•
•
En yoksul yüzde 10: % 2.2
En zengin yüzde 10: % 32
İstanbul: En yoksul yüzde10: % 3.6
En zengin yüzde10: % 30
Bölgelerarası dağılım:
•
•
•
Ege-Marmara: % 52
Akdeniz:
% 11
İç Anadolu: % 15
Karadeniz : % 10
Doğu ve Güneydoğu Anadolu: % 10
Türkiye ve Sosyo-Ekonomik Koşullar
İstihdam:
Nüfus 75 milyon 15 yaş yukarısı nüfus: 55 milyon
• İşgücü 27,8 milyon İstihdam: 25 milyon
• İşsiz: 2,5- 3 milyon
• Kayıtdışı istihdam: 9 milyon % 36
• İşgücüne katılım: % 50
• Erkek: % 71,9 Kadın: % 30
• İstihdama katılım: % 46,3
• İşsizlik: % 9 Tarım-dışı işsizlik: % 11
Kadın: % 13
• Genç İşsizlik: % 17,2 ( 2011: % 18,6)
Türkiye ve Sosyo-Ekonomik Koşullar
•
•
•
•
Sosyal Güvenlik:
Sosyal güvenlikten yararlanamayan: % 38
Tarım sektöründe sigortası olmayan: % 83
Tarım-dışı sektörlerde: % 25
Türkiye ve Sosyal Belediyecilik
• 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu belediyelere, sosyal refahın arttırılması açısından görevler
veriyor
• Büyükşehir belediyeleri ile nüfufu 50 000 geçen şehirlerde kadın ve
çocuklar için koruma evleri açmak
• Okul öncesi eğitim hizmetleri vermek
• Gıda bankacılığı yapmak
• Yaşlı ve özürlüler ile dar gelirlilere koruyucu hizmet sunmak
• Madde 77: belediyenin sosyal hizmetlerinde katılımcı yaklaşım ve
uygulamalar öngörülüyor
(Uygulamada sosyal hizmetten çok sosyal yardım biçimi aldığı bir
gerçek)
Sosyal Belediyecilik
Sosyal Beklentiler: Sosyal Refah, Sosyal Gelişme, Sağlıklı
Kentler, Demokratik Kültür
• 1-Kentlerin ekonomik, sosyal, kültürel gelişimi:Alt yapı,
yenilenme, konut politikaları, kültürel merkezler, iş
olanakları
• 2-Sosyal refahın gelişimi: Sosyal hizmetler, yoksulluk ve
dışlanmanın azaltılması, eşitlik politikaları
• 3-Demokrasi kültürünün gelişimi: Belediyenin faaliyetleri
aracılığıyla sivil toplumun ve katılımcılığın teşviki
• 4- Kentlerin çevresel gelişimi: Yeşil kentler, sera gazları
salınımın azaltılması, çevrenin korunması ve yenilenmesi
Sosyal Belediyecilik
•
•
•
•
•
•
Kentlerde sosyal refahın gelişimi:
Yeni istihdam olanakları
Yetiştirme-eğitim hizmetleri
Çocuk bakım hizmetleri
Yaşlı, hasta, engelli bakım hizmetleri
Yoksullukla mücadele ve sosyal içerme
programları
• Eşitlik politikaları
Sosyal Belediyecilik
• Yerel yönetimlerin sosyo-ekonomik rollerini
belirleyen faktörler
- Kentin sosyal-ekonomik-kültürel İhtiyaçları
- Siyasal-ideolojik konum
- Mali kapasite
- Bilgi, donanım
prof.dr. meryem koray
45
Sosyal Belediyecilik
Hükümetin sosyal refah anlayışı ve ayırdığı
kaynak çok belirleyici.
Yerel yönetimlerin siyasal-ideolojik seçimleri
hizmet farkları yaratabilmekte.
Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği önemli
katkılar sağlayabilmekte
prof.dr. meryem koray
46
Sosyal Belediyecilik
• Hazırlık Aşaması:
Beldenin sosyo-ekonomik envanteri
İhtiyaçlar ve önceliklerin belirlenmesi
Sosyal Bütçenin hazırlanması
• Yatırım aşaması
Hizmetler
Yardımlar
• Değerlendirme Aşaması
Türkiye, Yerel Yönetimler ve
Sosyal Koruma
•
•
•
•
•
Kentlerde Toplum Merkezi
Ankara 5
İstanbul 8
İzmir 4
Bursa 1
prof.dr. meryem koray
48
Türkiye, Yerel Yönetimler ve
Sosyal Koruma
• Kentlerde yaşayanların sosyal hizmete erişim
olanakları
Toplum Mrk. Engelli Mrk. Gençlik Mrk.
Ankara
% 6,5
% 5,2
% 8,5
İstanbul
% 3,9
% 8,6
% 6,6
İzmir
% 0,9
% 2,5
% 1,6
Bursa
% 1,3
% 0,3
% 6,9
Ankara’da kadın sısğınma evine erişim olanağı %
13,7
Kaynak:Tepav Sosyal Hizmetlerde Kademelenme
prof.dr. meryem koray
49
Türkiye, Yerel Yönetimler ve
Sosyal Koruma
Sosyal Harcamaların Toplam Bütçedeki Payları: Bazı Örnekler 2009
Denizli B. Belediyesi: % 2,49 Toplam bütçe: 201,064,836 TL
Dağılım: Eğitim % 16,32
Sağlık %67,95
Sosyal hizmetler. %
15,73
Bursa B. Belediyesi: % 4,69 TB: 430,310,152 TL
Dağılım: Eğitim: % 13,69 Sağlık: % 6,36
Sosyal hizmetler. %
79,96
Diyarbakır B. Belediyesi: % 15,66
TB: 119 126 424 TL
Dağılım: Sağlık hizmetleri % 42,14
Sosyal hizmetler: % 57,86
Kocaeli B. Belediyesi: % 2,62
Kadıköy Belediyesi: % 9,7
prof.dr. meryem koray
50
Türkiye, Yerel Yönetimler ve
Sosyal Koruma
• Örneğin;
• Çocukların % 35’ine anneler bakıyor
• % 35’inin bakımını büyükanne ve yakınları
üstlenmiş
• % 20 ‘sinin bakımı enformel yoldan sağlanıyor
• % 10’u kreş ve yuvalardan yararlanabilmekte
prof.dr. meryem koray
51
Türkiye, Yerel Yönetimler ve
Sosyal Koruma
prof.dr. meryem koray
52