close

Enter

Log in using OpenID

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE

embedDownload
BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI
Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ait aşağıda, adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici
teminatı, ihale tarihi, ihale saati, kira süresi belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.
maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü arttırma sureti ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
1-İdarenin
a) Adı
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Eskikuyumcular Mh. Salih Tozan Cd. No:1 Karesi/BALIKESİR
b) Adresi
c) Telefon ve Faks Numarası
d) Elektronik Posta Adresi (varsa)
2-İhale Konusu
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Yeri
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer:
b) Tarihi ve Saati:
c) Usulü:
Tel: 0.266.2391510 Dahili: 1921-1922-1923 Faks:0.266.2390320
[email protected]ıkesir.bel.tr
Aşağıdaki tabloda belirtilen 1 adet taşınmazın kiralanması
Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali
Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu
24/02/2015 Salı Günü Saat:16:20’de başlayıp aşağıdaki tabloda
gösterilen sıraya göre.
Açık Teklif Usulü
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a) Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından 2015 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı sureti.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminat yatırıldığına dair belgenin aslı.
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile
.noter tasdikli imza beyannamesi.
f)
İş
ortaklığı
olması
halinde,
iş
ortaklığı
beyannamesi.
g)
İhale
dökümanının
satın
alındığını
gösteren
belgenin
aslı
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin
her
bir
ortak
tarafından
ayrı,
ayrı
verilmesi
zorunludur.
ı) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve
1.Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.
i) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (g), (ı)
bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge,
gayrimenkul kiralanması hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli
imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
5- İhale dökümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 100,00.-TL (Yüz Türk Lirası) bedel ile satın
alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
6- Paşaalanı Mahallesi Terminal Caddesi (Şehirlerarası Otobüs Terminali)
Kafeterya/Lokantanın ilk 60 aylık tutarı defaten peşin olarak ödenecektir.
12/B/124-148
nolu
7- 22-O I-II-III-IV Pafta 6683 Ada 2 Parseldeki Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde yer alan taşınmazların
aylık Ortak Gider Aidatları ihaleye çıkılan muhammen kira bedeli üzerinden KDV ilave edilerek her ay
(Ortak Gider Aidatlarının artışı her yıl ÜFE oranında artırılarak yeniden hesaplanıp) ödenecektir.
8- İhale başvuru dosyaları 23/02/2015 Pazartesi günü saat: 17:00’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 6.
Kat Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona
ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
PAFTA
220-I-II-III-IV
ADA
6683
PARSEL
2
YÜZÖLÇÜMÜ (m²)
50+370=420
KAT
Zemin Kat
İLÇESİ
Karesi
ADRES
Paşaalanı Mh. Terminal Cd.
No:12/B/124-148
MUHAMMEN BEDELİ (TL)
NİTELİĞİ
RESTORANT
PASTANE
FASTFOOD/ IZGARA
SALONU
AYLIK (TL)
TOPLAM (TL)
4.000,00+KDV
480.000,00+KDV
GEÇİCİ
TEMİNATI
(TL)
KİRA
SÜRESİ
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
14.400,00
10 YIL
24.02.2015
16:20
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
56 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content