close

Enter

Log in using OpenID

12.Ulusal `x Geriatri Kongresi

embedDownload
2.DUYURU
12.
Ulusal 'x
Geriatri Kongresi
5 - 8 Mart 2015
Limak Limra Otel Kemer/Antalya
wvvw. geriatrikongresi. com
\
10
Ulusal
Geropsikiyatri
Sempozyumu 2015
Taşlılık da sevgi gibidir saklanmaz.
Thomas Dekker
TÜRK
AİLE VE
SOSYAL POLİTİKALAR
BAKANLIĞI
GERİATRİ
VAKFI
^
— —
BDENN
K O N G R E VE O R G A N İ Z A S Y O N
Danışmanlık San ve T•c L!d $!ı
12 .
5 - 8 Mart2015
Limak Limra Otel Kemer/Antalya
Ulusal
Geriatri Kongresi
Ct 1
O
vo i
g£r \ ^ \
www.geriatrikongresi.com
10.
Değerli Meslektaşlarımız,
Dünyamız her geçen gün yaşlanmakta, yaşlanan dünya ile birlikte beklenen yaşam
süresi uzam akta ve yaşlı insanların toplum içindeki oranı giderek artm aktadır.
Ülkemizde yaşlanma ve yaşlıların sağlık sorunları ile uğraşan bilim insanları bu
gerçekler
karşısında
kayıtsız
kalmayarak T ürk
Geriatri
Vakfı ile G eriatri ve
ONURSAL BAŞKAN
Prof. Dr. Rüveyde BAYRAKTAR
G erontoloji Derneği gibi sivil toplum örgütlerini kurarak yaşlanma konusunda
çalışm alar
başlatmışlardır.
Bu
çalışmaların
paylaşıldığı
geçen
11
kongreye
ülkemizin dört bir yanından bu konuyla ilgili bilim insanlarının desteği bize bu
sene
12.’sini yapacağım ız
ulusal
kongredeki
hedeflerimize
KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. M. Refik MAS
ışık tutacaktır.
“Türk G eriatri Vakfı ve Geriatri ve G ero ntolo ji D erneği” tarafından A lzhe im e r
Vakfı, Geropsikiyatri D erneği’ nin katkılarıyla 5-8 Mart 2015 tarihlerinde, Limak
BİLİMSEL SEKRETERYA
Limra Oteli A ntalya’ da düzenlenecek olan “ 12. ULUSAL GERİATRİ KONGRESİ VE
Prof. Dr. İsmet KIRPINAR
10. GEROPSİKİYATRİ SEMPOZYUMU 20 15” gerçekleştirilecektir. Kongremiz bu yıl
da tüm geriatri ve geropsikiyatri ile ilgili branşlardan Hekimlerin,
Pratisyen
Hekimlerin, Hemşire, Psikolog, Fizyoterapist, Sosyal Hizmet Uzmanı, Beslenme
Uzmanı
Bu
yıl
ve
da
bu
alana
duyan
kongremizde TNTS
D eğerlendirilm esi
katkılarıyla
ilgi
Kursu
herkesi
kucaklamasını
G rubunun desteği
II” düzenlenecektir.
kongremizde “ Kronik
Yara
ile “ Yaşlının
Ayrıca
Bakımı
arzu
Kursu
etmekteyiz.
N örokognitif
Hartm ann
G roup’ un
” düzenlenecektir.
Kongremizin bilimsel bir şölen havasında geçmesi, yaşlanma ve yaşlı sağlık
sorunlarına ilgi duyan tüm sağlık çalışanlarının katılım ıyla mümkün olacaktır.
Kongremizde buluşmak dileğiyle...
DÜZENLEME KURULU
Yrd. Doc. Dr. Ümit ATEŞKAN
Prof. Dr. Zuhal BAHAR
Prof. Dr. Engin EKER
Prof. Dr. Ahmet Turan IŞIK
Uzm. Dr. Gülüstü KAPTANOĞLU
Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN
Prof. Dr. Selim NALBANT
Prof. Dr. Kaynak SELEKLER
Prof. Dr. Bilgen TANELİ
Saygılarım ızla
Kongre Başkanı
Prof. Dr. M. Refik MAS
TÜRK
AİLE VE
SOSYAL POLİTİKALAR
BAKANLIĞI
GERİATRİ
VAKFI
/
*
Geriatri ve
Gerontoloji Demeği
12 .
Ulusal
Geriatri Kongresi
i 9e n h < ^
5 - 8 Mart2015
Limak Limra Otel Kemer/Antalya
www.geriatrikongresi.com
10.
Ulusal
Geropsikiyatri
Sempozyumu 2015
5 Mart 2015
- KURS BAŞLANGIÇ SAATLERİ 10.30 DUR.
KURS - 2
KURS - 1
YAŞLININ NÖRO-KOGNİTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Moderatör: TNTS Grubu
GERİATRİK OLGULARDA BASI (YATAK) YARALARI
BAŞTA OLMAK ÜZERE KRONİK YARALARA YAKLAŞIM
Moderatör: Hartmann Grubu
- Yaşlılarda neden bası yaraları sık görülür
- Yaşlanan Beyin
- Derinin anatom isi
- Dem ansta Nöropsikolojik Testler
- Dem ansta Taram a Testleri M M SE-M OCA
- Eğitim sizler için taram a testi (COST)
- Kronik Yara için risk faktörleri
- Kronik Yara Tedavisi
- Yara Bakımı
- Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi
- Bası Yarası Tedavisi
- 3 Kelime 3 Şekil Testi
- Diyabetik Yara Tedavisi
- Artırılm ış İpuçlu Hatırlama
- Yara tedavi Uygulam aları:
- Benton Yüz Tanım a Testi
M aketler üzerinde tüm katılım cıların pratik yapm ası sağlanacaktır
- Saat Çizim i Testi
- İz Sürm e Testi
- İşlevsel Faaliyetler Anketi
- Kapanış ve Tem enniler
AİLE VE
SOSYAL POLİTİKALAR
BAKANLIĞI
©
TÜRK
GERİATRİ
VAKFI
/
*
Geriatri ve
Gerontoloji Demeği
12.
Ulusal
Geriatri Kongresi
5 - 8 Mart2015
Limak Limra Otel Kemer/Antalya
www.geriatrikongresi.com
10.
Ulusal
Geropsikiyatri
Sempozyumu 2015
6 Mart 2015
Salon I
08.45 - 09.00 Açılış
1. OTURUM : DEMANS (09.15- 10.45)
- Parkinsonian Demanslar
- Davranış Bozukluğu Ön Planda Olan Demanslar
- Alzheimer Tedavisinde Yenilikler
- Alzheimer Hastalığı Önlenebilir mi?
Salon I
Oturum Başkanları: Engin EKER - Ahmet Turan IŞIK
Gülsen Babacan YILDIZ
İsmet KIRPINAR
Ahmet Turan IŞIK
Engin EKER
Salon I I
(10.45 - 11.00) KAHVE ARASI
2. OTURUM : TEMEL GERONTOLOJİ VE GERİATRİ (11.00 - 12.30)
Oturum Başkanları: Özden UZUNALİMOĞLU - Zuhal BAHAR
- Yaşlılığın Biyolojisi
- Yaşlılık Algısı ve Bu Algının Yaşlı Sağlığına Etkileri
- Ayrıntılı Geriatrik Değerlendirme
- Bakım İlkeleri
M.Refik MAS
Sevgisun KAPUCU
Ümit ATEŞKAN
Serap ÜNSAR
YAŞLILIK: TECRÜBE HER ŞEY İÇİN YETERLİ Mİ? (11.00 - 12.30)
Oturum Başkanı: İsmet KIRPINAR
- Yaşlılıkta Çalışma ve İş Ehliyeti
- Yaşlılıkta Sürücü / Ehliyet İşlemleri
- Pilotların 60 Yaş Kuralı; Bugünün 60 Yaşındaki
Pilotları Yaşlı mıdır?
- Yaşlılıkta Adli ve Hukuki Değerlendirme
Orhan DOĞAN
Servet EBRİNÇ
Muzaffer ÇETİNGÜÇ
Fatih ÖNCÜ
(12.30 - 13.30) ÖĞLE ARASI
3. OTURUM : GERİATRİDE KORUYUCU TIP UYGULAMALARI (13.30-15.00)
Oturum Başkanları: Ayfer KARADAKOVAN - Hülya HARUTOĞLU
- Düşmelerin Önlenmesi
Pınar SOYSAL
Aziz KARAOĞLU
- Hangi Malignite? Hangi Yaşlı? Ne Zaman?
- Aşılama
Selim NALBANT
- Egzersiz:Hangi Yaşlıya Ne Zaman? Ne Kadar?
Mehtap MALKOÇ
YAŞLILIK DÖNEMİNİN ÖZEL SORUNLARI (13.30-15.00)
Oturum Başkanı: Ali ÇAYKÖYLÜ
- Yaşlılıkta Cinsellik
- Yaşlılıkta Bağımlılık
- Yaşlılıkta Yeme Bozuklukları
- Yaşlılıkta Somatizasyon
Sultan DOĞAN
Cüneyt EVREN
Fulya Maner
Semra ULUSOYKAYMAK
(15.00 - 15.15) KAHVE ARASI
PANEL (15.15 - 16.20)
- 65+ Yaşlı Hakları Derneği Paneli
Gülüstü KAPTANOGLU
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,
Yaşlanma ve Bellek Merkezi
Demet ÖZBABALIK
HUZUERVLERİ VE YAŞLI BAKIM REHABİLİTASYON MERKEZLERİ
Oturum Başkanı: Nil TEKİN
- Huzurevi Hizmetlerinde Kalite Standartları
- Bakım Hizmetlerinde Koruyucu ve Önleyici Hizmetler
-Yaşlının Bakımevine Kabul Öncesi Değerlendirilmesi
-Yaşlılıkta Beslenme Sorunları
- 1 (15.15 - 16.45)
Reyhan ÖZGÖBEK
İpek ALMASULU YURT
Sona ÇINAR
Eda ŞİRNEVAİ
(16.20 - 16.30) KAHVE ARASI
4. OTURUM : DEMANSTA FARKLI KLİNİK DURUMLAR VE TEDAVİLERİ (16.30 - 18.00)
Oturum Başkanları: Bilgen TANELİ - Vecdet TEZCAN
- Demansta Depresyon ve Tedavisi
Recep TÜTÜNCÜ
- Demansta Psikotik Belirtiler ve Tedavisi
Alpay ATEŞ
- Demansta Ajitasyon / Davranış Bozuklukları Tedavisi
Ayhan ALGÜL
- Demansta Davranış Bozukluklarına Non-Farmakolojik Yaklaşımlar
Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
AİLE VE
..
SOSYAL POLİTİKALAR
BAKANLIĞI
©
TÜRK
GERİATRİ
VAKFI
*
Geriatri ve
Geronloloji Demeği
Ulusal
ıGeriatri Kongresi
5 - 8 Mart2015
Limak Limra Otel Kemer/Antalya
www.geriatrikongresi.com
10.
Ulusal
Geropsikiyatri
Sempozyumu 2015
7 Mart 2015
Salon I
5. OTURUM : İLAÇ VE YAŞLILIK (09.00 - 10.30)
- Yaşlıda İlaç Etkinliğini Değiştiren Süreçler
- Polifarmasi ve Önlenmesi
- Antipsikotik ve Antidepresan Kullanım Esasları
- Antikolinerjik Etki ve İlaçlar
Salon I
Oturum Başkanları: Rüveyde BAYRAKTAR - M. Refik MAS
Cansel KÖSE ÖZKAN
Fatih TUFAN
Kerem DOKSAT
Turgay ÇELİK
Salon I I
(10.30 - 11.00) KAHVE ARASI
6. OTURUM : YAŞLILARDA SIK GÖRÜLEN KLİNİK DURUMLARIN YÖNETİMİ (11.00 - 12.30)
Oturum Başkanları: Şeref DEMİREL - Selim NALBANT
- Hipertansiyon
Şeref DEMİREL
- Deliryum
Derya KA YA
- Malnütrisyon
Sevnaz ŞAHİN
- Osteoartirit
Levent TEKİN
GERİATRİK HASTALARDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ VE GEREKLİLİKLERİ (11.00 - 12.30)
Oturum Başkanı: Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU
- Geriatrik Hastalarda Farmakoterapi ve
Gül ERYILMAZ
Farmakodinamik Çözüm Önerileri
Işıl GÜLCEĞİZ GÜL
- Geriatrik Hastalarda Kan-İlaç Düzeyleri
Gülfizar SÖZERİ VARMA
- Yaşlılarda Psikoterapi ve Kombine Tedavi
Derya İPEKÇİOĞLU
- Yaşlılarda EKT
(12.30 - 13.30) ÖĞLE ARASI
(13.30 - 14.15) SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanı: Bülent KARAKUŞ
Oturum Başkanı: M. Kürşat ALDEMİR
7. OTURUM : HUZUREVLERİ VE YAŞLI BAKIM REHABİLİTASYON MERKEZLERİ-2 (14.15 - 15.45)
Oturum Başkanı: Avni ÖZKAYA
- Yaşlı Hizmetler Zincirinde Bakımevlerinin Rolü
Nil TEKİN
- Huzurevi ve YBRM lerde Yapısal Özellikler
Peral TİRYAKİ
- Multidisipliner Yaklaşım
Mesut YALÇIN
- Huzurevlerinde Sık Karşılaşılan Enfeksiyonlar ve
Yaprak Hatice KARAKOÇ
Korunma Yöntemleri
FARKLI KLİNİK DURUMLAR VE YAŞLILIK (14.15 - 15.45)
Oturum Başkanı: Engin EKER
- Demans, Yaşlanma ve Mikro RNA
- Down Sendromu - Demans İlişkisi
- Yaşlılık Depresyonunda Ayırıcı Tanı
- Yaşlıda Anksiyolitik Kullanımı
Murat EMÜL
Aynur GÖRMEZ
Emel KOÇER
Görkem KARAKAŞ UĞURLU
(15.45 - 16.00) KAHVE ARASI
8. OTURUM : YAŞLIDA AĞRI - UYKU - TÜKENMİŞLİK (16.00 - 17.15)
Oturum Başkanları: Bilgen TANELİ - Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
Elif ORAL
- Uyku Bozuklukları
- Ağrı ve Non-Farmakolojik Yaklaşım
Hicran BEKTAŞ
- Yaşlı Bakımında Tükenmişlik Sendromu
Çiçek HOCAOĞLU
KAPALI SERVİSTE GERİATRİK HASTA (16.00 - 17.15)
Oturum Başkanı: Hüseyin GÜLEÇ
- Şizofrenler Yaşlanınca
- Çok Geç Başlangıçlı Şizofreni: Tanısal Güçlükler
- Yaşlılarda Organik Hastalıkların Psikiyatrik
Yansımaları; Kapalı Servis Deneyimleri
Haluk USTA
Murat YALÇIN
Merih ALTINTAŞ
(17.15 - 17.30) SONUÇ BİLDİRİSİ VE KAPANIŞ
AİLE VE
SOSYAL POLİTİKALAR
BAKANLIĞI
©
TÜRK
GERİATRİ
VAKFI
*
Geriatri ve
Gerontoloji Demeği
12.
m
10.
5 - 8 Mart2015
Limak Limra Otel Kemer/Antalya
Ulusal
Geriatri Kongresi
Ulusal
Geropsikiyatri
Sempozyumu 2015
www.geriatrikongresi.com
KONGRE WEB SAYFASI
A - KONGRE KAYIT ÜCRETLERİ
Uzman
250 €
Asistan, Hemşire, Öğrenci
175 €
Firma Tem silcisi
300 €
Kongrenin
resmi
internet
sitesi
olan
www.geriatrikongresi.com
adresinden kongre ile ilgili tüm bilgilere ve gerekli form lara ulaşabilirsiniz.
KONGRE TARİHİ VE YERİ
- Kayıt ücretlerine % 18 KDV ilave edilecektir.
- Kayıt ücretlerine; bilimsel etkinlikler, basılı m alzem eler, kongre çantası ve stand
alanlarına giriş dahildir.
12. Ulusal Geriatri Kongresi ve 10. Ulusal Geropsikiyatri
Sem pozyumu
2015, 05 - 08 Mart 2015 tarihleri arasında Lim ak Limra Otel Kemer/
Antalya da gerçekleşecektir.
- Kongre Alanı Refakatçiler için açık değildir.
B - KURS ÜCRETLERİ
Yaşlının N örokognitif Değerlendirilm esi Kursu
(TNTS Grubu)
75 €
Kronik Yara Bakımı: Bası Yaralarına Yaklaşım
(Hartm an Group)
75 €
BANKA HESAP BİLGİLERİ
-Kurs ücretlerine % 18 KDV ilave edilecektir.
C - KONAKLAMA ÜCRETLERİ
Tek Kişilik
Oda (Single)
Limak Limra Otel
Kem er/Antalya
595 €
Çift Kişilik
Odada Kişi
Başı
(Double)
İki Ayrı
Yataklı Odada
Kişi Başı
(Twin)
470 €
470 €
Finansbank
ŞUBE
Öveçler Şubesi
HESAP SAHİBİ
Benn Kongre & Organizasyon Danışm anlık San.
Tic. Ltd. Şti.
TL HESAP NO
49834052
TL IBAN KODU
TR33 0011 1000 0000 0049 8340 52
EURO HESAP NO
49885891
EURO IBAN KODU
TR90 0011 1000 0000 0049 8858 91
BENN
-Konaklam a fiyatları 5 Mart 2015 giriş - 8 Mart 2015 çıkış olm ak üzere 3 gecelik
paket fiyatlardır.
- Konaklam alar Lim ak Limra Otel'in uyguladığı her şey dahil konseptindedir.
- Otelde yapılacak extra harcam alar katılım cılara aittir.
- Konaklam a fiyatlarına %8 KDV ilave edilecektir.
K O N G R E VE O R G A N İ Z A S Y O N
Danışmanlık
San.
ve
ı Aşağı Öveçler Mahallesi
Kabil Caddesi No: 50/9
D - TRANSFER ÜCRETLERİ
Ç an kaya / A N KA R A
- Kişi başı tek yön ücreti 45 €'dur
- Transfer % 18 KDV ilave edilecektir.
TÜRK
AİLE VE
SOSYAL POLİTİKALAR
BAKANLIĞI
BANKA
©
GERİATRİ
VAKFI
3
Tic.
Ltd.
Şti.
.T e l : 0.312481 21 00 . [email protected]
0.312 481 21 02 . www.bennorganlzasyon.com.tr
. F a k s : 0.312481 21 07 . Gsm : 0.5454520602
*
6
m
Geriatri ve
Gerontoloji Demeği
G
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
290 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content