close

Enter

Log in using OpenID

ankara kalkınma ajansı

embedDownload
ANKARA
KALKINMA AJANSI
www.ankaraka.org.tr
TÜRKİYE'NİN
En Genç Kalkınma Ajansı
Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını
azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve
gelişimini hızlandırmak üzere kurulmuş olan bir kamu
kurumu olup, ülkemizdeki 26 Kalkınma Ajansı arasındaki
en genç kalkınma ajansıdır.
Ankara ilini kapsayan ve katılımcı bir anlayışla
bölgesel dinamikleri harekete geçirmeyi amaçlayan
Ankara Kalkınma Ajansı; kamu kesimi, özel sektör
ve sivil toplum arasında işbirlikleri geliştirmekte,
bölgesel kalkınma stratejileri oluşturmakta, mali
destek programları yürütmekte ve bölgeyi ulusal
ve uluslararası platformlarda temsil etmek amaçlı
çalışmalar yapmaktadır.
Kalkınma
Bakanlığı
koordinasyonunda,
karar
organı Yönetim Kurulu ve danışma organı Kalkınma
Kurulu olan Ankara Kalkınma Ajansı’nın kurumsal
organizasyonu,
bölgedeki
önemli
aktörlerin
temsilcilerini ortak amaçlar doğrultusunda toplayan
bir yapıdadır.
Yönetim
Kurulu
Kalkınma
Kurulu
Genel
Sekreter
İç
Denetçi
İș Geliștirme
ve Strateji
Program
Yönetimi
İzleme ve
Değerlendirme
Kurumsal
İletișim
Destek
Hizmetleri
Yatırım
Destek Ofisi
Yönetim Kurulu, Ajansın karar organıdır. Büyükşehir
Belediye Başkanı, Ticaret Odası Başkanı, Sanayi
Odası Başkanı ve Kalkınma Kurulu üyeleri arasından
seçilen 3 diğer üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu
başkanlığını Ankara Valisi yapmaktadır.
Kalkınma Kurulu, Ajansın danışma organıdır. Bölgesel
gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu
kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum
kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında
işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere
oluşturulan ve 100 üyeden oluşan bir kuruldur.
Genel Sekreterlik, Ajansın icra organıdır. Genel
Sekreter, uzmanlar, iç denetçi ve destek personelinden
oluşmaktadır.
FAALİYETLER
ANKARA’YI BİLİYORUZ
Ankara Kalkınma Ajansı gerek kanunla kendisine
verilen görevlerle gerekse de kurumsal stratejik
planında ortaya koyduğu hedef ve öncelikler
doğrultusunda Ankara’nın bilgi ve referans
merkezi olma amacıyla hareket etmektedir.
Sürdürülebilir bir büyüme için Ankara Kalkınma
Ajansı, Ankara’nın kalkınması adına doğru stratejileri
belirlemek ve tasarlamak için nitelikli ve güvenilir
verileri derlemek ve üretmek amaçlı önemli faaliyetler
geliştirmektedir. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından
üretilen bu bilgiler ilgili olabilecek tüm kesimlerin
kullanımına ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bu
doğrultuda, Ankara ile ilgili birçok verinin yer aldığı ve
yıllık olarak güncellenen “İstatistiklerle Ankara” yayını
başta olmak üzere çeşitli çalışmalar hazırlanmakta
ve ilgili paydaşların kullanımına sunulmaktadır.
Ayrıca Ankara Kalkınma Ajansı, gerek Ankara’nın
kent merkezindeki gerekse de alt bölgelerindeki
ilçelere yönelik bilgi üretimini ve kurumsal bir hafıza
oluşturulmasını amaçlamaktadır.
Yaşam Kalitesi Yüksek, Dünya ile
Rekabet Eden, Düşünce ve Yeniliğin
BAŞKENTİ ANKARA
Bu doğrultuda en önemli görevlerinden biri Ankara’nın
2023 yılına doğru geleceğini tasarlayan, önceliklerini
belirleyen ve bölgedeki diğer kurumlara da rehber
olacak bir çalışma olan Bölge Planı’nı hazırlamaktır.
Ankara Bölge Planı, Ankara’nın kalkınması için gerekli
yol haritasını tespit eden bir strateji, koordinasyon
ve yönlendirme belgesi olup, bölgenin dinamiklerini,
uzun vadeli kalkınmasında engel oluşturabilecek
kırılganlıklarını ve kalkınmanın sürdürülebilir hale
getirilmesi için istifade edilebilecek potansiyellerini
iyi analiz ederek uzun vadeli bir gelişim perspektifi
sunmayı amaçlamaktadır.
Son olarak, Ankara ekonomisi için kritik öneme sahip
sektörleri daha detaylı analiz etmek ve anlamak için
hazırlanan sektör raporları da ajansın Ankara’ya dair
veri üretmek noktasında yürüttüğü diğer önemli
çalışmalardır.
ANKARA’YI DESTEKLİYORUZ
Mali ve Teknik Destek Programları
Yerel potansiyelin harekete geçirilerek bölgenin
kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik
öneme sahip hususların öncelikli hale getirilerek
uygulamaya aktarılması amacıyla Ankara Kalkınma
Ajansı tarafından çeşitli mali ve teknik destekler
sağlanmaktadır. Ankara Bölge Planında belirlenen
öncelik ve stratejilere göre tespit edilen alanlarda
Ajans;
•Yerel kurumların teknik kapasitesinin artırılması
amacıyla finansal olmayan, Teknik Destek
mekanizmasını,
•Kısa dönemli stratejik araştırma, planlama ve
yatırım fizibilite çalışmaları için Doğrudan Faaliyet
Desteği mekanizmasını,
•Daha uzun dönemli ve uygulama içerikli projeler için
de Proje Teklif Çağrısı yöntemini kullanmaktadır.
Teknik
Destekler
Mali
Destekler
Faizsiz Kredi
Desteği
Doğrudan
Finansman Desteği
Faiz
Desteği
Güdümlü
Proje Desteği
Proje Teklif
Çağrısı Yöntemi
Doğrudan
Faaliyet Desteği
Yatırım Destek Faaliyetleri
Ajans bünyesinde bulunan Yatırım Destek Ofisi (YDO),
Ajans tarafından gerçekleştirilen bu çalışmalardan
derlenen bilgileri ve diğer çalışmalarla Ajans kurumsal
hafızasında oluşan deneyimi dileyen yerli veya yabancı
yatırımcıya Ankara’daki yatırım alanları (sektörel ve
mekânsal olarak) hakkında danışmanlık hizmeti olarak
sunmaktadır. Yine bu doğrultuda özellikle yabancı
yatırımcı ve yerli girişimciler için büyük önem taşıyan
resmi süreçler hakkında bilgilendirme ve hatta talep
edilmesi halinde işlem takibi yapma hizmeti de YDO
tarafından sunulmaktadır.
Girişimcilik Ekosistemi ve Yenilikçilik Faaliyetleri
Bölgede yenilikçilik kültürünün gelişmesi için Ajans,
bölgenin öncelikli alanlarında koordinatör, destekçi
ve rehberlik edici görevini azami derecede yürütme
vizyonuyla hareket etmektedir. Bu alanda alışılagelmiş
diğer fon sağlayıcı kurumların da yürüttüğü projelere
maddi destek mekanizması dışında bölgeye özgün
çözüm modelleri de denemektedir. Bu yaklaşımla
bölgede Ar-Ge ve yenilikçiliğin gelişmesi üzerine
sektörel veya alansal bazlı işbirliği ve etkileşim
platformları oluşmasını teşvik etmektedir.
ANKARA’YI BİR ARAYA GETİRİYORUZ
İşbirliğinin öneminin ve işbirliği eksikliğine yol açan
dinamiklerin farkında olan Ankara Kalkınma Ajansı
öncelikle kurumsal yapısı ile başkent bölgesinde
işbirliği kültürünün geliştirilmesi için çalışmaktadır.
Daha önce belirtildiği üzere Ajansın Yönetim Kurulu
ve Kalkınma Kurulu organları bu açıdan bölgedeki
önemli paydaşları bir araya getiren bir platform olarak
kayda değerdir. Bunun yanında Ankara Kalkınma
Ajansı destek programlarında işbirliği içeren projelere
öncelemektedir. Yine Ajans’ın öncülüğünde yürütülen
ve Ankara’daki Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB)
potansiyelinin tespit edilmesi, harekete geçirilmesi,
Ankara’nın teknoloji merkezi imajının tanıtılması
ve TGB’ler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun
artırılması amaçlarını taşıyan “TechAnkara” projesi bu
bağlamda önemli bir örnektir.
ANKARA’YI TANITIYORUZ
Ankara Kalkınma Ajansı’nın yürütmekle olduğu bir
diğer görev ise Ankara’nın zenginlik ve potansiyeli ile
Ajansın faaliyetlerini, Ankara’nın ekonomik, sosyal,
kültürel ve tarihsel zenginliklerini ve yatırım imkanlarını
bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak ve
görünürlüğünü artırmak ve tanıtmaktır. Bu kapsamda
ajans kurulduğu günden bu yana sistemli bir yaklaşımla
ve ilgili yerel kuruluşlarla işbirliği içerisinde Ankara’nın
sahip olduğu potansiyeli yurt içinde ve yurt dışında
tanıtmak üzere birçok etkinliğe katılım sağlamıştır. Bu
anlamda Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat
Fuarı (EMITT), Berlin Turizm Borsası Fuarı (ITB),
Moskova Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (MITT),
CEBİT Fuarı gibi sektörün önemli fuarlarına Ankara
çatısı altında katılım sağlanmıştır. Bununla birlikte
sektörel olarak Ankara Sanayi Fuarı, Avrupa İnovasyon
Zirvesi, Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi, Ulusal
Bilişim Kurultayı, Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel
İşbirliği Günleri ve Ankara Finans Zirvesi gibi birçok
etkinlikte Ankara tanıtımı yapılmıştır.
Aşağı Öveçler Mahallesi 1322. Cadde (Eski 6. Cadde) No:11 06460 Çankaya/Ankara
Telefon: 0312 310 03 00 - Faks: 0312 309 34 07
E-posta: [email protected]
www.ankaraka.org.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
4 152 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content