close

Enter

Log in using OpenID

buraya - Savunma Sanayii Müsteşarlığı

embedDownload
T.C.
M.S.B.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
GÖZCÜ İHA SİSTEMİ LOJİSTİK
DESTEK PROJESİ
İHALE İLANI
Nisan 2015
Gözcü İHA Sistemi Lojistik Destek Projesi İhale İlanı
Proje /Sistem Adı:
Gözcü İHA Sistemi Lojistik Destek Projesi
Proje /Sistem
2. Paket TİHA (MALE) Doğrudan Alım Programı kapsamında
Kapsamı:
tedarik edilen Gözcü İHA Sisteminin Kullanıcı kabiliyetleri
dışındaki Lojistik Destek ihtiyacının 5 (beş) yıllık süre boyunca
tedarik edilmesi
Teklife Çağrı
1. İhale kapsamında gizlilik dereceli belgelerin firma, kurum,
Dosyası (TÇD)
kuruluşlara gönderilmesinde, ilgili firma, kurum, kuruluşların
Teslim Şartları ve
uygun seviyede Tesis Güvenlik Belgesi’ne ve belgelerin
İstenilen Belgeler:
teslim edileceği çalışanlarının uygun seviye Kişi Güvenlik
Belgesi’ne sahip olması ve teslimat sırasında bu belgeleri
ibraz etmeleri gerekir. Uygun Gizlilik Dereceli Tesis
Güvenlik Belgesine ve Şahıs Güvenlik Belgesine sahip
olmayanlara TÇD verilmez.
2. Teklife Çağrı Dosyası’nı alacak firma, kurum, kuruluş
yetkilisi(leri)nin kimlik bilgilerinin olduğu orijinal yetki belgesi
SSM’ye ibraz edilecektir.
3. Teklife
Çağrı
Dosyası'nın
temsilci(ler)
tarafından
alınabilmesi için, temsilin kapsamını ve temsile yetkili
kişinin(lerin) kimlik bilgilerini içeren noter onaylı temsil
belgesinin kopyasının SSM'ye sunulması şarttır.
4. Teklife Çağrı Dosyası bedeli 5.000 ABD Doları'dır. Bu bedel
Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nun T.C. Merkez
Bankası, Ankara Şubesi, TR500000100100000953101000
No'lu ABD Doları Döviz Hesabına yatırılacaktır. Bankadan
alınacak dekontun üzerinde “Gözcü İHA Sistemi Lojistik
Destek Projesi İhalesi Teklife Çağrı Dosyası Bedeli” ibaresi
yer alacaktır.
5. TÇD bedeli bankaya yatırılacak ve bankadan alınacak
dekont, yetkilendirilen söz konusu kişi tarafından SSM’ye
ibraz edilecektir.
6. TÇD
tesliminde,
TÇD’yi
almak
ve
TÇD
Teslim
Taahhütnamesini imzalamak hususunda yetkilendirilen kişi
2
tarafından Ek-1’de yer alan TÇD Teslimat Tutanağı ve TÇD
Teslimat Tutanağı’nın Ek-B’sinde yer alan TÇD Teslim
Taahhütnamesi imzalanacaktır.
7. Teklife Çağrı Dosyası’nı alma konusunda yazılı olarak
yetkilendirilmiş firma temsilcisi(leri) tarafından, SSM’den
elektronik ortamda teslim alınabilecektir.
TÇD Teslim
TÇD 24 Nisan 2015 tarihi saat ile 16:00'a kadar, SSM İnsansız
Tarihleri ve TÇD
ve Akıllı Sistemler Daire Başkanlığı, Operatif ve Stratejik
Teslim Yeri:
İnsansız Sistem Projeleri Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
TÇD 10 Haziran 2015 tarihi saat ile 16:00'a kadar, SSM
İnsansız ve Akıllı Sistemler Daire Başkanlığı, Operatif ve
Stratejik
İnsansız
Sistem
Projeleri
Müdürlüğüne
teslim
edilebilecektir.
İrtibat Noktası
İsmail AKTAŞ, Proje Müdürü
Bilgileri:
Tel: 0 312 411 93 42
e-mail: [email protected]
Diğer Hususlar:
Müsteşarlıktan TÇD almayan firma, kurum, kuruluşlar teklif
veremezler.
SSM’lığı herhengi bir yükümlülük üstlenmeksizin, verilen
teklifleri
kabul
edip
etmemekte,
teklifleri
değerlendirip
değerlendirmemekte, yeni teklif istemekte, tekliflerden birini,
bazılarını
edilmesinde
veya
tamamını
tamamen
reddetmekte,
serbesttir.
Savunma
ihalenin
Sanayii
iptal
İcra
Komitesi ihaleyi uygun gördüğü Yüklenici Adayına verebilir. Bu
durumlarda TÇD satın alan firma, kurum, kuruluşlar tarafından
SSM’den herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. TÇD satın
alan firmalar, TÇD ilanında yer alan şartları kabul etmiş
sayılırlar.
3
EK-1
T.C.
M.S.B.
SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI
GÖZCÜ İHA SISTEMİ LOJİSTİK DESTEK PROJESİ TEKLİFE ÇAĞRI DOSYASI
TESLİMAT TUTANAĞl
Teslim Alan Firma / Receiving Company
Adı/Name:
Adres/Address:
Temas Noktası/Point of Contact:
Tel/Phone :
Faks/Fax:
e-posta adresi/e-mail address:
Teslim Alan / Receiving Person
Adı/Name:
Görevi/Position :
Firma/Company:
Adres/Address :
Tel/Phone :
Faks/Fax:
e-posta adresi/e-mail address :
Aşağıda imzası bulunan ve yukarıda “Teslim Alan” olarak belirtilen şahıs Türkiye
Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan Gözcü İHA Sistemi Lojistik Destek Projesi Teklife Çağrı Dosyası'nı (1 adet
CD-ROM) ................................. tarihinde “…………….......…….……..…” adına almıştır.
EKLER:
EK-A: Yetki Belgesinin Orjinali.
EK-B: TÇD Teslim Taahhütnamesi
EK-C: Banka Dekontu Fotokopisi (5.000 ABD Doları tutarında)
EK-D: Kişi Güvenlik Belgesi’nin Kopyası
EK-E: Tesis Güvenlik Belgesi’nin Kopyası
Teslim Eden / Delivered By :
Teslim Alan / Received By :
4
EK-B
TÇD TESLİM TAAHHÜTNAMESİ
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın (SSM) Gözcü İHA Sistemi Lojistik Destek Projesi
kapsamında, firma tarafından yapılacak ve alt yüklenicilere yaptırılacak çalışmalarda;
1. Türkiye Cumhuriyeti’nin “gizlilik ve güvenlik” ile ilgili mevzuat gereklerine
uyulacağını,
2. SSM tarafından TÇD ile veya ihale kapsamında bilahare verilecek olan Hizmete
Özel ve üstü gizlilik dereceli bilgi, doküman ve kalemlerin;
a. İhale kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sadece SSM’nin
yazılı onayıyla Üçüncü taraflara açıklanacağını veya verileceğini,
b. İhale kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı dışında herhangi
bir
amaçla
kullanılmayacağını,
çoğaltılmayacağını
ve
üçüncü
taraflara
verilmeyeceğini,
c. Bilmesi Gereken prensibine uygun olarak, gerekli Şahıs Güvenlik Belgesi’ne
sahip kişilere kullandırılacağını,
d. İhale sona ermiş veya feshedilmiş olsa dahi, ilgili mevzuat ve uygulamaları
dikkate alarak, SSM tarafından verilecek talimata uygun olarak korunacağını,
imha edileceğini ve işlem görmesinin sağlanacağını,
e. SSM tarafından kendisine sağlanan gizlilik dereceli bilgi, doküman ve kalemlerin
kaybolması,
çalınması,
hasara
uğraması
veya
bu
gibi
durumlardan
şüphelenilmesi halinde, 24 (yirmi dört) saat içerisinde, SSM’ye yazılı bildirimde
bulunulacağını,
3. İhale kapsamında gerçekleştirilecek gizlilik dereceli işlerin ifası ile ilgili olarak
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatından haberdar olunduğu, bunların tamamen
anlaşıldığı, gerekli olan tüm güvenlik gereklerinin sağlanacağı ve tedbirlerin
alınacağı beyan ve taahhüt edilir.
İMZA
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
259 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content