close

Enter

Log in using OpenID

a\ ,//., , - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
1..c.
MUT KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim N{üdtlrl üı
iu"i,
Konu
ii
]'i3_js8iy ] ]0,1J] ,
: Bedcn Eğitimi Öğrctnenleli
.../I | /2014
:
Toplantl Tutanağl
M
ülDüRLüĞtüNE
tnlihi]l!]c ilrc
Eğitiİli |ol]nalöIliiğii tafaftndan ilçemiz Ögretmeneıi
']eden
l4üdiir]üğijnde yapılan Bcdeı,ı
Eğitinri Ögrermen]el Kuİulu l'op]antrsr KaIaI tutanağl yaamız
ekinde gönde.il]niştir.
01]]]0]1
,
a\
,//.,
' --</ L-._z:-
Bilgileıinizi ve geı,eğini rica edelim,
a
Atillc
Ati1l
CoRCLN
sube Miidiirü
EKLER:
l
-Toplantl Tutanağl
DAG]'l lM:
Tüm okul Müdürliikleline
06 ı ı,ıoı+ VHKİ :Ö.\.KAPLAN
06 ı ,ııı.ı Ş.1 :]-.V URCUN
ilçc Mi]lü EğjtiD Doğx.ol Mx]r lIikujneüc.d lIık.nrel (oDag]Midtİ tiğii l'e]:ı(]]21)?rrlü0 ],aks 0 (:]24)774l707
^dİes]N,l!t
E Posıı : m(ndn]]@gm.il conı wob:hltp://mut .rcb.eo!,l
Bjlgi ıçın o.\ K^],ü_^N VHKI
Desto\ Hizfu ğıieri Şube
Miidiirlüğ.
r
ü:
BEDEN EĞiTiMi öĞRETMENLERi ToPLANT! TUTANAĞl
l
opLantü l arih;:0:1.11 2014
Toplantlsaati:13.00
Toplantı Yeri :Mut oğretmen EVi
q!! d!rr! v]i c1!!]et
l-BaşVurulan spor dallarlnln
yarü
final Ve final maçlannln yapılma5l
2- 27 Aral!k Atatürk Koşusu
3-24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili yapllacak sportiffaalii, -.|"r,
.]-Yarl)malaroa
\e
l
llcLck odüllenn temlnl
1,okul sporlarının yarl final Ve final maçlarünln yapllma5l:
küçük Erkekler Futsali ikincı dönem ilçe bazlnda futsalturnuvasl düzenlenecek olup okullardan
da^a .onra kallLm 'isresi dIlnacaLtl..
ylldlz Erkekler Futsal:Gruplardan çlkacak ilk ikitaklmlar araslnda {ilk altl takım araslnda )tek
deVreli lig usuİüne göre müsabakatar yapllacakttr.( 16 Mart-27 Mart tarihleri arasl yapıİacaktlr,)
Yıldız Klz Volevbol:Gruplardan çıkan ilk iki tak,mlar ara'.',nüa (ilk altı takım arasında ) tek devre
lig usulüne göre müsabakalar Yapllacaktlr.( Maçlar 1 Ni5an _ 1O Ni5an tarihleri araslnda yapllacaktlr.)
Genc ErkekIer Futsal: 19 Mayls Gençlik Haftasl nedeniYle gr(lplar!ardan çlkan ilk iki taklmlar
araslnda {ilkaltltaklmaraslnda)tekdeVreli lig usulüne göre mü5abakalar yapllacaktır,
GenÇ Kızlar VoIevbol: 19 Mayls Gençlik Haftasünda Liseler arasl Voleybolturnuvası
düzenlenecektir,
GenÇ Erkekler VoleVbol: 19 Mayl5 Gençlik Haftaslnda Li5eler araslVoleyboltLırnuvası
düzentenecektir.
2-27 Araılk Atatürk Koşu5u: 25 Arallk 2014 perşembe günü ya!llacaktır.
3 24l(a5üm oğretmenler Günü ile ilgili okullal arasü Vo]eybo]turnuVa5ı düzenlenecektir.Takımlar
dlşarldan en fazla iki oyuncu transfer edebileceklerdir, Taklın çlkaramayan okullardan iki tanesi bir
araya gelerek tek bir takım çlkarabilecellerdir, İki okulun birlikte çlkardtğl taklmlarda dlşarldan
transfer Vapllmayacaktır,
4 5poriii faa]i}etlere katilan okul]ar:
/
herkate8oriiçln 20,00TL
Futsal:25.0oTL,Voleybol:25.ooTL,27ArallkAtatürkKoşu5ırndakatlldlğl
l(atlllm üçreti ödenecektir.spor KuIübü parasltoplanmadlğlndan dolayı, okul müdürleritaraflndan
Ziraat Bankası Mut şubesi ilçe Lig Heyetihe5ablna (Hesap Numara5l:33409319-5007)yatlrdığlna dair
dekontu maçlardaİ once i]çe formatörüne teslim edecek!erdir,
Özeür ÖzsAN
Burcu KlLlNç
Şchit Inl]]r Çc]]k Anado]u l_]ses] Göl(su ortaokulu
Beden Eğilimi Öğretıneni
Beden tğitinlı Ogrelnıeni
Mehmet AL|NCAK
Mut Gazi ortaokulu
Beden Eğitimi Öğretmeni
cihan oKtJR
saklz ortaokulü.ı
Beden Eğitimi Öğretmeni
ARstAl.,]
Şehit Ahmet Ersoy oİlaokulu
AZat
BedenEğitimiÖğretmeni
son8ül ÖZTEKMEN
Karacaoğlan ortaokulı.]
Beden Eğıtimj Öğretmeni
cengiz KÜÇÜKlşlK
BAĞÇALi
Mut Gazi ortaokulu Mut Mesleki Ve Teknik Anadolu
Beden Eğitimi Öğretmen; Beden Eğitirni Öğretmeni
Hayatİ
Lisesi
Harun KESK|N
Atilla TÜRKMEN
Mut Anadolu i,t].L
sehit Emin çelik Anadolu Lisesi
Beden Eğitimi Öğretmeni Beden Eğitimi Öğretmeni
]cAL]
Mut Anadoıu Lisesi
Özay
],
Şam]l Ş|MŞEK
Mut cumhuriyet ortaokü]lu
BedenEğitimiÖğretmeni BedenEğitimjÖğretmeni
Ahmet AKTUFAN
Mareşal FeV2i Çakmai( Yatlll Bölge okulu
Beden Eğitimi Öğretmeni
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
380 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content