close

Enter

Log in using OpenID

BAŞVURU, DEĞERLENDİRME AR-GE İNOVASYON

embedDownload
BAŞVURU, DEĞERLENDİRME
AR-GE İNOVASYON Projesi olan Girişimci, ATILIM-TEKMER’de görevli KOSGEB
personeline başvurarak bu süreci başlatır.
KOSGEB personeli Girişimcinin bilgilerini sisteme girerek Girişimci için kullanıcı kodu
ve şifre alır. Ve bunu Girişimciye verir.
Girişimci www.kosgeb.gov.tr adresinde E-KOBİ bölümüne girerek kendisine verilen
bu kod ve şifre ile projesini dolduracağı kendi sayfasına ulaşır.
Projesini doldurduktan sonra başvurumu onaylıyorum butonuna basarak projesini
KOSGEB Uzamanın sayfasına gönderilmesini sağlar.
KOSGEB Uzmanı Girişimcinin projesini inceler; eksiklik görürse eksiklik ve hataları
Girişimciye bildirerek başvuruyu tekrar Girişimcinin kullanımına açar. Eksiklik
görmezse Girişimciye proje başvurusunun çıktısını almasını söyler.
Girişimci projesinin karekodlu çıktısını aldıktan sonra her sayfasını imzalayarak,
proje kapsamında almayı düşündüğü makine ve teçhizatla ilgili proforma faturalar
ile birlikte KOSGEB Uzmanına temsil eder.
KOSGEB Uzmanı başvuru ve proforma faturaları bilgi,belge ve şekil yönünden
inceler eksiklik yoksa Projenin ön değerlendirmesini yaparak Projenin Kurula sevk
edilmesini sağlar
Kurul tarihi Girişimciye bildirilir.
Girişimci 3 tanesi ATLIM ÜNİVERSİTESİ tarafından belirlenen 3 tanesi KOSGEB
tarafından belirlenen 6 kişilik Kurulun karşısına çıkarak projelerini sunarlar.
Kurul ve projeye görüş veren öğretim elemanları tarafından yapılan
değerlendirmelerde, OECD tarafından hazırlanan Ar-Ge ve inovasyonla ilgili
tanımların ve açıklamaların yer aldığı Frascati ve Oslo Kılavuzları da dikkate alınır.
Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; proje kabul edilebilir,
reddedilebilir veya düzeltilmesi istenebilir. Kurulun redde ilişkin kararına karşı,
öğrenme tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak
üzere itiraz edilebilir.
Kurul kararları, Ar-Ge ve İnovasyon Programı Kurul Karar Formuna işlenir, Kurul
üyelerine imzalatılır, evrak kaydına alınır ve Girişimciye 15 (on beş) gün içerisinde
yazılı olarak bildirilir.
Kurul tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması halinde, başvuru
sahibinden Taahhütname vermesi istenir. Taahhütname verme süresi, karar
bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gündür.( 60 günlük süre Girişimcini
işletmesini kurmasını ve KOSGEB Veri Tabanına kayıt olma ve Taahhütname
vermeyi kapsamaktadır) Süresi içerisinde Taahhütname vermeyen Girişimcinin
projesi reddedilmiş sayılır.
Taahhütnamenin ilgili KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, projenin başlangıç
tarihi olarak kabul edilir.
Ar-Ge ve İnovasyon Programında proje süresi en az 12 (on iki) ay, en çok 24 (yirmi
dört) aydır. Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.
Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında sağlanacak desteklerin oranı tüm
bölgelerde % 75 (yetmiş beş) olarak uygulanır. Ancak, Başlangıç Sermayesi
Desteğinde destek oranı % 100 (yüz)’dür.
Ar-Ge ve İnovasyon Programı için belirlenen destek üst limitleri proje bazlı olup,
işletmelerin her yeni projesinde destek üst limiti yeniden başlatılır.
İşletmenin aynı anda sadece 1 (bir) Ar-Ge ve İnovasyon Projesi desteklenir. İşletme,
projesini tamamlaması halinde yeni bir proje sunabilir. Ancak 2 (iki) projesi arka
arkaya başarısız tamamlanan veya sonlandırılan işletmenin bu program kapsamında
yeni başvurusu alınmaz
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
41 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content