close

Вход

Log in using OpenID

Beylerbeyi Mah. BBHA (Gaski Hizmet Alanı ve Su Deposu)

embedDownload
EY
GÜN
www.turkmetal.org.tr
7h5.è0(7$/è'(5*ï6ïª1ï1è(.ï'ï5è_è6$<,è
ERDEMiR ,û,/,û,/
Herkese
$\O×N
Seyyanen
675 TL ZAM
Pevrul
KAVLAK
7UN0HWDO6HQGLNDVÐ
*HQHO%DëNDQÐ
WZLWWHUFRPNDYODNSHYUXO
IDFHERRNFRPSHYUXONDYODN
DÜNYANIN en zor işlerinin başında gelir,
demir çelik işçiliği…
Yüksek fırında ateşin karşısında,
Çelikhanede potada,
Kok bataryada,
Sıcak haddanede şeridin karşısında,
Sevkiyatta tonlarca yükün altında…
Her aşaması zor, ağır, zahmetli ve tehlikeli bir
iştir.
Oradan eve götürülen ekmek en
helalindendir.
AZ KALDI...
Orada dökülen her damla alınteri, altın
değerindedir.
Ve değerini bulan her damla alınteri, bizim
için en değerli ödüldür.
Tıpkı Erdemir’de olduğu gibi…
Erdemir’de sözleşme için masaya oturduk.
Her aşamasında işçiye danıştık. Birlikte tek
yumruk olduk. İstediğimizi aldık. Ayrıntılarını
bu sayfalarda okuyacağınız sözleşmeyi
bağıtladık. Şimdi bir kez daha bakın Erdemir
işçisinin yüzüne… Erdemir işçisinin gülen yüzü;
mutluluğu, huzuru ve güveni anlatacaktır.
Ama Erdemir işçisi, bugünlere kolay gelmedi.
Türk Metal’de örgütlenebilmek için iki yıl en ağır
koşullarda mücadele etti. Pes etmedi. Korkmadı.
Yılmadı. Bedel ödedi. Ama sonunda kazandı. Türk
Metal’de örgütlendi. İşte o gün Erdemir işçisinin
kaderi değişti. Bugün Türkiye’nin en iyi ücretini
alıyorlar. Hak ediyorlar. Analarının ak sütü gibi
helal olsun. Peki ya sen, İsdemirli kardeşim?
Sen hak etmiyor musun?
Buradan, İsdemir’de hala bekleyenlere,
izlemekle yetinenlere, karar veremeyenlere, bir
türlü hareket geçemeyenlere soruyorum: Siz ne
yapacaksınız? Erdemir işçisi ile aranızdaki ücret
makasının açılmasına… Sosyal olanaklarınızın
dağlar kadar farklı olmasına… Vakfın içinin
boşaltılmasına… Alicengiz oyunlarına… Seyirci
mi kalacaksanız?
Ama bilin ki; seyirci kaldığınız yarınınız ve
geleceğinizdir. Ya seyirci kalacaksınız ya da
alınterinize, hakkınıza hukukunuza, geleceğinize,
çoluk çocuğunuzun yarınına sahip çıkacaksınız.
Gelin, Türk Metal saflarına katılın, geleceğinize
sahip çıkın.
Az kaldı…
2
VARDiYAGÜNEY
h5(70(.è.$=$10$.è.$=$1',50$.èï67ï<258=
(5'(
HERK ESE SAA
6|]OHñPH\Hè7UNè0HWDOè*HQHOè%DñNDQëè3HYUXOè.DYODNèYHè(UGHPLUè<|QHWLPè.XUXOXè%DñNDQëè$OLè3DQGëUèLP]DèNR\GX
S
·]OHĠPH\HLP]DNR\DQ7½UN
0HWDO*HQHO%DĠNDQò3HYUXO
.DYODNV·]OHĠPHKHGHɔHULQL
E½\½N·O¨½GHWXWWXUGXNODUòQò
V·\OHGL.DYODN*D]HWH9DUGL\Dŧ\D
ĠXD¨òNODPD\ò\DSWòũ6RQ0(66
*UXS6·]OHĠPHVLV½UHFLQHJLUHUNHQ
·QFHOLàLPL]LQ½FUHWOHUDUDVòQGD
DGDOHWYHHĠLWOLàLVDàODPDNROGXàXQX
V·\OHPLĠWLP$\QòWH]JDKWDD\QòLĠL
\DSDQLNLDUNDGDĠòPò]DUDVòQGDVDGHFH
NòGHPIDUNò\½]½QGHQROXĠDQ½FUHW
X¨XUXPXQXGDUDOWPDPò]JHUHNL\RUGX
%XDPD¨OD\ROD¨òNWòN0(66*UXS
V·]OHĠPHVLQGH·QHPOL·O¨½GHEXQX
VDàODGòN0(66¨DWòVòDOWòQGD(UGHPLU
\·QHWLPLLOHGHV·]OHĠPHPDVDVòQD
RWXUGXàXPX]GD·QFHOLNOLDPDFòPò]
EX\GX+HUNHVHVDDW½FUHWOHULQGH
7/]DPDOGòN%XQHGHPHN".òGHPLQH
EDNòOPDNVò]òQ(UGHPLUŧGH¨DOòĠDQ
KHUNHVLQ½FUHWOHULQHD\OòNVH\\DQHQ
OLUD]DPGHPHN%XKHU(UGHPLU
LĠ¨LVLL¨LQJH¨HUOLELU]DPRUDQò%·\OHFH
RUWDODPDVDDW½FUHWLQLOLUD\DGRàUX
¨HNWLN<DQLEXV·]OHĠPHLOHRUWDODPD
½FUHWOHUH]DPDOPòĠROGXN
$PDEL]LPL¨LQGDKDGD·QHPOLVL
JHQ¨DUNDGDĠODUòPò]òQ½FUHWOHULQH
DOGòàòPò]]DPRUDQòQòQŧWHQID]OD
ROPDVò<DQLJHQ¨DUNDGDĠODUòPò]D
RUWDODPDQòQSXDQ½]HULQGH
]DPDOPòĠROGXN%XGDJHQ¨OHULQ
½FUHWOHULQLQNòGHPOLDUNDGDĠODUòPò]òQ
½FUHWOHULQH\DNODĠWòUòOPDVòDQODPòQD
JHOL\RU6·]OHĠPHW½P(UGHPLUOL
DUNDGDĠODUòPò]òPXWOXHWWLDPDEHQL
DVòOVHYLQGLUHQJHQ¨DUNDGDĠODUòPò]
LOHNòGHPOLOHUDUDVòQGDNLX¨XUXPXELU
QHE]HGDKDGDUDOWPDPò]ROGX7½P
(UGHPLUOLNDUGHĠOHULPLQ\DUDUODQGòàò
(UGHPLU9DNIòŧQDDOGòàòPò]PLO\RQ
7/GH\LQH½\HOHULPL]HKL]PHW
RODUDNG·QHFHNWLU$\UòFDWRSOX
SDUDYDU6RV\DO\DUGòPODUGDNL
DUWòĠRUDQòPò]LVH%XRUDQòQ
HQɔDV\RQLOHNDUĠòODĠWòUòOGòàòQGD
QHNDGDU\½NVHNELUUDNDPROGXàX
GDKDL\LDQODĠòODFDNWòU.òVDFDVòL\L
ELUV·]OHĠPHROGX+HGHɔHULPL]H¨RN
\DNòQVRQX¨ODUDOGòN7½P(UGHPLUOL
DUNDGDĠODUòPò]DKD\òUOòROVXQ'DUòVò
ñVGHPLUOLDUNDGDĠODUòPò]òQEDĠòQDűŪ
(UGHPLU·GH
V|]OHìPH
EDéÐWODQGÐ7UN
0HWDOLOH0(66
oDWÐVÐDOWÐQGD
(UGHPLU\|QHWLPL
LOH\DNODìÐN
G|UWD\VUHQ
J|UìPHOHUGHVRQ
QRNWD0DUW·WD
NRQXOGX6|]OHìPH
LOHD\OÐNFUHWOHUH
VH\\DQHQ
7/]DPDOÐQGÐ
%|\OHOLNOH
RUWDODPDGD
FUHWOHUGH
·\HJHOHQ
EXDUWÐì\HQL
NÐGHPLD]RODQ
LìoLOHUH·H
YDUDQRUDQGD
\DQVÐGÐ6|]OHìPH
LOHVRV\DO
\DUGÐPODUGDGD
LON\ÐOLoLQ
RUDQÐQGDDUWÐì
VDéODQGÐ$\UÐFD
V|]OHìPH\H
J|UHKHUNHVH
7/WRSOX
SDUD|GHQHFHN
6|]OHìPHQLQELU
EDìND|QHPOL
D\UÐQWÐVÐGD
LìYHUHQLQ
(UGHPLUYDNIÐQD
\DSDFDéÐ
PLO\RQ7/
NDWNЫ
h5(70(.è.$=$10$.è.$=$1',50$.èï67ï<258=
VARDiYAGÜNEY
3
(0ñ5ŧ'(6—=/(ğ0(
ATTE 2,257 /$</ ,.7$675 TL ZAM
(UGHPLU%DĠDUGò6òUD6HQGHñVGHPLU
7½UN0HWDOLOH(UGHPLUDUDVòQGDEDàòWODQDQ
V·]OHĠPHQLQD\UòQWòODUòQòELUEDVòQD¨òNODPDVòLOH
NDPXR\XQDGX\XUDQ7½UN0HWDO(UHàOLğXEH%DĠNDQò
<XVXI=L\D2GDEDĠROGXğXEH·Q½QGHNLD¨òNODPD\D
¨RNVD\òGD(UGHPLULĠ¨LVLNDWòOGò2GDEDĠD\UòQWòODUò
D¨òNODGòN¨D(UGHPLULĠ¨LVLQLQFRĠNXVXGDDUWWò+HU
NDOHPL¨LQDOòQDQ]DPRUDQODUòD¨òNODQGòN¨D(UHàOLŧGH
ũ7½UN0HWDOŪVORJDQODUò\½NVHOGL<XVXI=L\D2GDEDĠ
EDVòQD¨òNODPDVòQòĠXV·]OHUOHELWLUGLũ(YHWELUOLàLPL]
EHUDEHUOLàLPL]VD\HVLQGH¨RNJ½]HOELUV·]OHĠPH\H
LP]DDWWòN*XUXUOX\X]0XWOX\X]$PDDUNDGDĠODU
EXELUD]EXUXNELUPXWOXOXN0XWOXOXàXPX]ñVGHPLUOL
DUNDGDĠODUòPò]GDDUDPò]DNDWòOòQFDWDPRODFDNŪ%X
V·]OHUGHQVRQUD(UGHPLULĠ¨LVLũ(UGHPLU%DĠDUGò6òUD
6HQGHñVGHPLUŪVORJDQòQòDWWò
Erdemir’deki sözleşme İsdemir’de de yankı buldu
(UGHPLUV|]OHìPHVLQL
\DNÐQGDQWDNLSHGHQ
êVGHPLUOLHPHNoLOHU
FUHWOHUGHNLIDUNÐQLNL
NDWÐQD\DNODìPDVÐQÐQWHN
VRUXPOXVXQXQ\ÐOGÐU
êVGHPLU·Ho|UHNOHQHQ
VDKWHVHQGLNDFÐODU
ROGXéXQXV|\OHGL
TÜRK METAL DERGİSİ’NİN EKİDİR / SAYI: 25
YAYIN SAHİBİ
Türk Metal Sendikası Adına: Pevrul KAVLAK
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Mustafa Kemal ŞEN
YÖNETİM MERKEZİ
Türk Metal Sendikası Genel Merkezi Basın
Müşavirliği / Beştepe Mahallesi
Yaşam Caddesi 1. Sokak No:7/A 06520
Söğütözü/ANKARA
Telefon: 0312 292 64 00 / Faks: 0312 284 40 18
[email protected]
www.turkmetal.org.tr
PRODÜKSİYON: KARATAHTA
CTCP REPROTEK
BASKI: Ziraat Gurup Matbaacılık A.Ş.
Tel: 0 (312) 384 73 44 - 45
YAYIN ARALIĞI: HAFTALIK
YAYIN DİLİ: TÜRKÇE
Gazetemiz basın ahlak yasasına uyar. Haftada bir
yayımlanır ve üyelerimize ücretsiz dağıtılır.
BU GAZETE SENDİKALI İŞÇİLER
TARAFINDAN BASILMIŞTIR.
n Mehmet
Nizam: Aslında
söylenecek çok
fazla bir şey yok.
Her şey ortada...
Erdemirlilerin aldığı
ücret de, bizim
aldığımız ücret de
ortada. Fazla söze
hacet yok. Bizim
yerimize bordrolar
konuşuyor zaten.
Ama bunda bizim
et Nizam
utanacak bir şeyimiz Mehm
yok. Sendikacıyız diye 40 yıldır İsdemir’de
hiçbir şey yapmayanlar utansın. Biz zaten
elimizden geleni yapıyoruz. Sahte sendikaya
isyan ettik, Türk Metal’e geçtik. Ne için? Hak
için, adalet için. Alınterimizin karşılığı için.
Hala Türk Metal’e geçmeyen arkadaşlarımıza
sesleniyorum. Artık zaman azalıyor, bir an
önce kararlarını versinler. Neyi bekliyorlar
ki? 40 yılda değişmeyenler, 40 günde
mi değişecek? Oyundan bıkmadılar mı?
Yalandan dolandan sıkılmadılar mı? Vakıf göz
göre gitmedi mi? Milletin elinden ustabaşılığı
bunlar aldırmadı mı? Yüzde 75 deyip kaça
imza attılar. Yetmedi mi bütün bunlar? Herkes
layık olduğu biçimde yönetilir. Bu arkadaşlar
daha neyi bekliyorlar? Biz bunları hak
etmiyoruz.
n Hacı Mehmet Topçu: Ben aslında
sevindim. Erdemirli arkadaşlarım adına
sevindim. Tüm emekçiler adına sevindim.
Hiç olmazsa Erdemir’de çalışanlar haklarını
aldı dedim. Emekçilerin mücadelesi
ortaktır. Onların her kazanımına biz burada
seviniyoruz. Mutlu oluyoruz. Çünkü Erdemir
kazanırsa, biz de
kazanırız. Ama
kazanmanın
bir koşulu var:
Mücadele etmek.
Biz ancak ve
ancak mücadele
edersek
kazanabiliriz.
Türk Metal’in
+DFÐ0HKPHW7RSoX
elinde sihirli
değnek yok. Ama daha da önemlisi var. Türk
Metal’de kazanma isteği ve mücadele azmi
var. Bunlar olunca zaten başarı kendiliğinden
geliyor. Hala karar veremeyen arkadaşlarımın
bunu değerlendirmesi gerekiyor. Şöyle
bir söz var. Mücadele edenler her zaman
kazanamayabilir ama kazananlar her zaman
mücadele edenlerdir. O yüzden arkadaşlarım
şunu iyi bilsinler ki; başarı istiyorsak, daha
güzel bir hayat, daha yüksek bir ücret
istiyorsak o zaman bunun için emek vermeli,
mücadele etmeliyiz. Yoksa, gerçekten de,
böyle gelmiş böyle gider…
n Yusuf Özel: Ben Türk Metal’in
Erdemir’de çok iyi bir sonuç alacağını zaten
biliyordum. Türk Metal’in imza attığı kötü bir
sözleşme yok ki. Ben sadece Türk Metal’in ne
zam alacağını merak ediyordum. Neredeyse
asgari ücret kadar zam aldılar. Helal olsun
onlara. Helal olsun. Bir de İsdemir’e bakın.
Güya ücret makası daralacaktı. Hani ne
oldu? İki katına çıktı. Bunun sorumlusu kim?
Güya greve çıktık. Ne oldu? Fos, Hadi cevap
versinler. Ben miyim bunun sorumlusu, yoksa
bu sadece adı
sendikacı olanlar
mı? Ben mi
girdim sözleşme
görüşmelerine,
ben mi imza
attım o zam
oranlarına? Ben
mi dedim yüzde
78’in yüzde 35’i
cebimde diye?
Yusuf Özel
Kim dediyse o
bunların cevabını
verecek. Biz bedel ödeyeceksek o da bedel
ödeyecek. Aynı grubun iki ayrı işyeri var. İş
aynı, işveren aynı, işçi aynı, ürün aynı, çalışma
saatleri aynı. Tek fark var. Ücretler. Bir de asıl
önemlisi sendika farkı var. Daha doğrusu
orada Türk Metal var, yani sendika var, burada
Çelik İş var, yani sendika yok.
VARDiYAGÜNEY
h5(70(.è.$=$10$.è.$=$1',50$.èï67ï<258=
*(1(/.858/ŧ'$$7$0$<$6(ˆñ0.,/,),*(ˆñ5ñ/0ñğ7ñ5
0HWLQ—QGH6H¨LP
GHàLODWDPD
éVGHPLUOL7UN0HWDOOLOHULQELOJLOHQGLUPHYHGDQÐëPDWRSODQWÐODUÐGHYDP
HGL\RU7UN0HWDOéVGHPLU7HPVLOFLVL0HWLQgQGH·QLQEDëNDQOÐèÐQGDNL
JHQLëNDWÐOÐPOÐWRSODQWÐODUGD|UJWOHQPHVUHFLNRQXVXQGDJHOLQHQQRNWD
7UN0HWDO\HOHULQLEHNOH\HQJ|UHYYHVRUXPOXOXNODUGHèHUOHQGLULOGL
M
HWLQ—QGHD¨òĠNRQXĠPDVòQGDVDKWH
VHQGLNDQòQJH¨HQKDIWD\DSWòàòĠXEH
JHQHONXUXOXQDGDGHàLQGL0DOXP
VHQGLNDQòQNLPHR\YHULOHFHàLQLLVLPLVLPGLNWH
HWWLàLQLV·\OH\HQ—QGHE·\OHFHGHOHJHQLQLUDGHVLQH
LSRWHNNRQXOGXàXQXEHOLUWWL%·\OHELUVH¨LPLOH
ĠXEH\·QHWLPLQHDWDPD\DSPDNDUDVòQGDKL¨ELU
IDUNROPDGòàòQòND\GHGHQ0HWLQ—QGH½VWNXUXO
GHOHJHOHULQLQVH¨LPLQHLOLĠNLQGH\D\JòQLGGLDODU
ROGXàXQXGLOHJHWLUGL0HWLQ—QGHĠ·\OHGHGL
ũğXEH\HJ½\DVH¨LOHQOHUDUDVòQGDEXOXQDQ5òIDW
$NGRàDQPDOXPNLĠLQLQGD\òVòQòQRàOXGXU1L\H
VH¨LOGL"(àHU\·QHWLPGHKHUKDQJLELUND¨DNROXUVD
RQDNDUĠòHPQL\HWV½EDEòROVXQGL\H%XVH¨LPLQ
KHU\DQòVDNDWWòU'HOHJHOHUJ½\DNXUXOWD\GHOHJHVL
GHVH¨WLOHUDPDNXUXOWD\GHOHJHVLQLQELOHEXQGDQ
KDEHUL\RN.XUXOWD\GHOHJHOHULQHR\NXOODQPDGòN
GL\HQNLĠLOHUYDU%XVH¨LPIDODQGHàLOGLUğXEH
\·QHWLFLOHULGH½VWNXUXOGHOHJHOHULGHDWDQPòĠWòU
$WDPD\DVH¨LPNòOòIòJH¨LULOPLĠWLUŪ
VDGHFHERĠODIYHYDDWYDUGLàHUWDUDIWD\DSòODQ
LĠOHUYDUŪGL\HNRQXĠWX0HWLQ—QGH7½UN0HWDOŧLQ
\HWNL\LDOGòNWDQVRQUD¨DOòĠPDNRĠXOODUòYH
V·]OHĠPHV½UH¨OHULQHLOLĠNLQ\DSDFDàòGHàLĠLNOLN
YHG½]HQOHPHOHUHNRQXVXQGDGDELOJLYHUGL7½UN
0HWDOŧLQñVGHPLUŧGHNRĠXOODUòQL\LOHĠWLULOPHVLL¨LQ
KD]òUOòNODU\DSWòàòQòR\VDVDKWHVHQGLNDFòODUòQ
VDGHFHNRUNX\D\PD\D¨DOòĠWòàòQòYXUJXOD\DQ
0HWLQ—QGHV·]OHULQLĠ·\OHV½UG½UG½ũ%XQODU
PHVDLDUNDGDĠODUòQòQLĠWHQDWòODFDàòGHGLNRGXVXQX
\DSDUDNNHQGLOHULQHKD\DWEXOPD\D¨DOòĠò\RU
ñĠ¨LHPHàLYHHNPHàL½]HULQGHQĠDQWDMWHKGLW
YH\DODQODUODVHQGLNDFòOòN\DSPDNDO¨DNOòNWòU
1DPXVVX]OXNWXU%L]LP\RODUNDGDĠODUòPò]
J·Q½ONHUYDQòPò]òQGHàHUOL\LàLWñVGHPLULĠ¨LOHUL
EXWHKGLWOHUGHQDVODNRUNPD]ODUˆ½QN½LQDQ¨Oò
LQVDQODUGDUò]NNRUNXVXROPD]5ò]NòYHUHQ
$OODKŧWòU%XQODUVDKWHN£UOòàòG½]HQED]OòàòYH
\DODQFòOòàòVHQGLNDFòOòN]DQQHGL\RUODU6HQGLNDFòOòN
QHGLUJHOLS7½UN0HWDOŧGHJ·UV½QOHUŪ
ñVWH\HQKHUNHVDGD\RODELOHFHN
7½UN0HWDOñVGHPLU7HPVLOFLVL0HWLQ—QGH
WHĠNLODWODQPDV½UHFLQLQVRQXQD\DNODĠWòNODUòQò
EX\½]GHQ\HWNL\LDOGòNWDQVRQUD\DSòODFDNODUD
LOLĠNLQGHELOJLYHUGL—QFHOLNOHVH¨LPVLVWHPLQH
GHàLQHQ—QGHũ7½UN0HWDO\HWNL\LDOGòNWDQVRQUD
EXIDEULNDGDĠXEHEDĠNDQOòàòGDGDKLOLVWH\HQ
LVWHGLàL\HUHDGD\RODELOHFHNLVWH\HQLVWHGLàLQHR\
YHUHELOHFHNˆDUĠDIOLVWHRODFDNŪGHGLñVGHPLUŧGH
JHU¨HNGHPRNUDWLNĠHɒDIYHG½U½VWVH¨LPOHUL
JHU¨HNOHĠWLUHFHNOHULQLEHOLUWHQ—QGHũˆ½QN½
ELUWDUDIWDNXUXPVDOODĠPòĠELU\DSòRODQ7½UN
0HWDOGLàHU\DQGDWHNDGDPòQDà]òQDEDNDQ
NXUXPVDOODĠPDNWDQDFL]ELU\DSòYDU%LUWDUDIWD
%D]ÐDUNDGDìODUEL]L\ROGD
EXOGXNODUÐ\ODGHéLìWLOHU
0HWLQgQGHWHëNLODWODQPDVUHFLQLQEX
VUHoWH\DëDQDQODUÐQED]ÐODUÐQÐQNLëLOLNOHULQLQ
RUWD\DoÐNPDVÐNRQXVXQGDKD\ÐUOÐLëOHYJ|UGèQ
EHOLUWHUHNëXV|]OHUOHNRQXëPDVÐQÐWDPDPODGÐ
´%HQ\ROGDELUOLNWH\UGNOHULPLDVODXQXWPDP
DPDED]Ð\RODUNDGDëODUÐEL]L\ROGDEXOGXNODUÐQD
GHèLëWLOHU%LU]DPDQODUVHQLQGRVWOXèXQXKLoELU
ëH\HGHèLëPHPGL\HQOHUëLPGLéVGHPLULëoLVLQH
\DSÐODQODUDLV\DQHGLSEÐUDNWÐèÐPÐ]NROWXNODUD
RWXUDELOPHNLoLQEL]GHQYD]JHoWLOHU<D]ÐNµ
Author
Document
Category
Без категории
Views
1
File Size
1 080 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа