close

Enter

Log in using OpenID

aort kapak hastalıkları

embedDownload
AORT KAPAK HASTALIKLARI
Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ
Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi
Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.
AORT STENOZU



· Valvular
· Subvalvular
· Supravalvular
VALVULAR STENOZ











Romatizmal AS
Akut romatizmal ates , pankardit
Kapak cuspları ödematöz kalınlasmıs
Organize vegetesyonlar
Kusplar deforme
Non-romatizmal AS
2/3’ünde en sık patoloji biküspit aorta
Populasyonda insidans %0.9-2
15 yas üstü AS.’larında %54
Progresif kalsifikasyon ile AS gelisebilir
Unikusp AS olabilir
Dejeneretif Tip AS : (Senil; İdiopatik Kalsifiye;
Aterosklerotik AS)
Mitral kapağın anterior leaflet ve anulusu da etkilenir
Koroner arter lezyonu da birlikte olur
Temel Patolojik Değisiklikler




- Siddetli kalsifikasyon
- Kapak alanında daralma
- Transvalvuler gradiyentteki artıs sonuçta
yeterli kan akımı sağlanamaz
- Hafif bir yetmezlik olabilir
AS







Normal aort kapak alanı 2.5-3.5 cm2
Kapak alanı 1 cm2’nin altına inince semptomatik
0.7 cm2’nin altına inince ciddi AS
LVOT obstrüksiyonu ve afterload artması nedeni
ile LV buna konsantrik hipertrofi ile cevap verir
Kas kitlesi artar ve LV kitlesi 2-3 kata çıkar
Fonksiyonel sonucu olarak kapakta gradiyent
olusur
Grd. 90-180 mm.Hg arası çok ciddidir
AS’da Aort Kapak
Replasmanı
Endikasyonu











- Ciddi AS + semptomatikse
- Ciddi AS + CABG uygulanacaksa
- Ciddi AS + diğer kapak ya da aort cerrahisi
- Orta AS + CABG / aort / diğer kapak cerrahisi
- Asemptomatik ciddi AS’lularda
- Aşağıda sayılan 5 madde dısı asemptomatik ciddi AS’da
ani ölümü önlemek için
1-LV sistolik disfonksiyonu
2- Egzersize anormal cevap (hipotansiyon)
3- Ventriküler tasikardi
4- Ciddi LV hipertrofisi (>15mm)
5- Kapak alanı<0,6 cm²
Aort Yetmezliği





Aort kökü diseksiyonu acil operasyon gerektirir
Ölüm sebebi, pulmoner ödem, ventriküler aritmi,
elektromekanik disosiasyon, sirkülatuar kollaps
Akut aort yetmezliğinde intra aortik balon
pompası KONTRENDİKE!!
Niprus ve pozitif inotroplar akımı arttırır,
LVEDB’nı azaltır, cerrahi öncesi fayda sağlar
Kompansatuar tasikardi olduğundan ß blokör
kullanımı genellikle diseksiyonda faydalıdır





Hafif AY de semptom görülmez
Orta ve ağır AY uzun yıllar asemptomatik
LV fonksiyonları bozulmaya basladığında
semptomatik
İlk semptom efor dispnesi
Kalp yetmezliği gelisimi uzun yıllar alabilir
EKO Endikasyonu
** Ciddi akut AY’i tanımlamak için
** Kr. AY’yi tanımak için
** AY etyolojisini saptamak için
** LV hiperplazisi ve sistolik fonksiyon için
** Yeni veya olağan semptomu olan
hastalarda
** Asemptomatik ciddi AY’de LV çap ve
fonksiyonu için
** Asemptomatik aort kökü genislemesinde
Kronik Siddetli AY’de AVR
Endikasyonu










** Class III-IV semptomlu LV sistolik fonksiyonu Korunmus ve dinlenim
EF’si >%50
** Class II semptomu olan korunmus LV sistolik fonksiyonu (EF>%50)
bunun yanında progresiv LV dilatasyonu veya dinlenim EF ‘lerinde gerileme
veya egzersiz testlerinde efor toleransında azalma
** Canadian Heart Assc.’a göre Class II ya da KAH ile birlikte ya da değilse
** Asemptomatik veya semptomatik+ hafif ya da orta LV disfonksiyonu
olan dinlenimde EF %25-49 arası
** AY olup da CABG veya baska aort cerrhisi planlananlar
** Class II semptomları olan + LV EF dinlenimde >%50 + >50 + takiplerde
LV boyutu ve sistolik fonksiyonu stabil Olan egzersiz toleransı stabil olan
hastalar
** Asemptomatik + Normal LV sistolik fonksiyonu (EF %50) Fakat ciddi LV
dilatasyonu (EDÇ >75 mm ESÇ>55 mm)
** AY+ ciddi LV disfonksiyonu (EF<%25)
** Asemtomatik+ N. LV sistolik (EF>%50)+ progresiv LV dilatasyonu
EDÇ:70-75 mm ESÇ: 50-55mm
** Asemptomatik + EF dinlenim >50 + EDÇ<70 ESÇ<50 LV sistolik çapı
4.0-5.0 arası opere >5.5 ise inop!!!
İdiopatik Hipertrofik
Subaortik Stenoz













İdiopatik konsantrik hipertrofi = hipertrofik KMP
Fonksiyonel ya da yapısal LVOTO  AS gibi semptomlar veren
myocard
Otozomal dominant?
LV’de asimetrik hipertrofi
Ventriküler septum orta ve üst kesimlerinde kalınlaşma
LV serbest duvarı ya da apikal kısımlarda konsantrik hipertrofi
LA dilate
LV kavitesi küçük
Sistolde mitral kapağın anterior leafleti ile ventriküler septumun alt
kısmının teması ile olusan fibroelastosis’i gösteren plak olusumu
Ant. leaflette abrazyon
Patofizyoloji (Klasik Triadı):
*Diyastolde ventriküler komplians azalır
*Sistolde hiperkontraktil LV
*Intraventriküler outflow gradiyenti
MEKANİK VE BİYOPROSTETİK AORT KAPAK REPLASMANI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
3 177 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content