close

Enter

Log in using OpenID

CLM-36 kullanma kılavuzu

embedDownload
Kapasitif Seviye Ölçer CLM-36
Description
CLM36 tank, silo, kanal ve konteynýr gibi pek çok
yerdeki sývý, toz ve parçacýklý katýlarýn sürekli seviye
ölçümü için tasarlanmýþtýr. CLM paslanmaz çelik
gövde, çýkarýlabilir elektronik modül ve ölçüm
elektrodundan oluþur. Ölçüm elektrodu çeþidi
kullaným türü ve ölçüm yerine göre belirlenir.
Elektrod ve tank çeperi (polimer esaslý tanklarda
referans elektrodu) bir kapasitör oluþtururlar ve bu
kapasitörün deðeri elektrodun daldýrma derinliði ile
doðru orantýlýdýr. Dielektrik ortam, yalýtkan ürünlerde
ürünün kendisi tarafýndan, iletken ürünlerde ise
elektrodun izolasyonu tarafýndan oluþturulur.
Elektronik modül oluþan kapasitansý 4 ÷ 20 mA
çýkýþ akým sinyallerine dönüþtürür ve iki telli sistem
ile uzun mesafelere iletilebilir.
Elekronik modül hassasiyeti 8 farklý kademeden seçilebilir. Sensörün maksimum ve minimum seviye kalibrasyonu sahada üzerinden kolayca
yapýlabilir. CLM serisi kapasitif seviye ölçüm sensörleri; normal ortamlar (N versiyon) ve yanýcý, patlayýcý ortamlar (Xi versiyon) olmak üzere i
ki farklý versiyonda üretilir. Bununla birlikte 200 °C sýcaklýk opsiyonu ve deðiþik proses baðlantý versiyonlarý mevcuttur.
Kolektör
Elektronik modül ve gövde
M. vers. - metrik vida M-36x2
G vers. G-G1” vida
Konteynýr çeperi
Yay
Triclamp kaplin ile gövde
Çubuk elektrodlu
versiyon
Çubuk elektrod ve
referans tüplü versiyon
CLM-36_ _-10-_
CLM-36_ _-11-_
CLM-36_ _-12-_
CLM-36_ _-20-_
CLM-36_ _-21-_
CLM-36_ _-22-_
Halat elektrodlu
versiyon
CLM-36_ _-30-_
CLM-36_ _-32-_
CLM-dat-1.6
Çapa ile halat
elektrodlu versiyon
CLM-36_ _-31-_
Yüksek sýcaklýklarda
kullanýlan versiyon
CLM-36_T-_ _-_
Versiyonlarýn Özellikleri
- CLM-36_ _-10-_
kaplanmamýþ çubuk elektrod- yalýtkan sývýlarýn(yað,dizel,petrol),toz ve parçacýklý katýlarýn
(pudra,çimento,plastik granl vb. ) seviye ölçümünde kullanýlýr.
- CLM-36_ _-11-_
tamamen PTFE kaplanmýþ çubuk elektrod- metalik tankalarda, beton karterlerinde,rezervuar vb yerlerde,
kirlenmiþ sývýlarda dahil olmak üzere, su ve iletken sývýlarýn seviye ölçümünde kullanýlýr. max. uzunluk 3m
- CLM-36_ _-12-_
model 11 ile ayný- FEP ile elektrod kurulumu
- CLM-36_ _-20-_
kaplanmamýþ çubuk elektrod ve referasn tüp--temiz yalýtkan sývýlarýn seviye ölçümünde kullanýlýr. Referans tüp sayesinde
tank boyutlarý ve þekli çýkýþ sinyalini etkilemez. Kirli ve viskozitesi yüksek sývýlarda, parçacýklý katýlarýn seviye ölçünde
kullanýlamaz.
- CLM-36_ _-21-_ tamamen PTFE kaplý rod elektrod ve referans tüp- iletken sývýlarýn seviye ölçümünde kullanýlýrlar. Genelde plastik tanklardaki
seviye ölçümünde kullanýlýrlar. kirli yada viskozitesi yüksek sývý ve parçavýklý katýlarý seviye ölçümünde kullanýlamazlar.
- CLM-36_ _-22-_
Model 21 ile ayný-FEP izoleli elektrod
- CLM-36_ _-30-_
poliolefin kaplý çelik halat ve paslanmaz çeliki aðýrlýklý halat elektrod bir çok parçacýklý katý malzemenin ( tahýl, plastik granül,
pudra, çimento vb. )ve yalýtkan malzemelerin seviye ölçümünde kullanýlýrlar.
- CLM-36_ _-31-_
model 30 gibi, ayrýca yüksek silolar için dinamik demirleme, 20m `ye kadar
- CLM-36_ _-32-_
tamamen kaplý halat elektrot(FEP halat izolasyonu, PTFE gövde izolasyonu) iletken ve yalýtkan sývýlarýn seviye ölçümünde
kullanýlýr.20m`ye kadar.
- CLM-36_ _-_ _-M thread process coupling M36x2
- CLM-36_ _-_ _-G thread process coupling G1"
- CLM-36_ _-_ _-C sanitary Triclamp process coupling
- CLM-36N_-_ _-_ normal alanlarda kullaným
- CLM-36Xi_-_ _-_ Ex-proof- patlayýcý alanlarda kullaným için(yanýcý toz, gaz ve buhar olan ortamlar)
- CLM-36_T-_ _-_
yüksek sýcaklýklarda kullaným, max. sýcaklýk +200°C
Teknik Tanýmlamalar
Çalýþma alanlarý (EN 60079-14, EN 50281-1-2 göre) ve Performans
CLM-36N(T)-_ _-_
CLM-36Xi-_ _-_
II1GDT83°CEEXiaIIBT5
with isolating repeater (e.g. IRU-420
CLM-36XiT-_ _-_
II1/2GDT83°CEEXiaIIBT5 with isolating repeater (e.g. IRU-420
Model
Patlayýcý olmayan alanlar için
tüm CLM ler için
bölge 0, bölge 20
elektrod parçasý
bölge 0, bölge 20
bölge 1, bölge 21
gövde
CLM-36
Besleme gerilimi CLM-36N(T)-_ _-_
CLM-36Xi(T)-_ _-_
Akým çýkýþý: Düþük seviyede
Yüksek seviyede
Maksimum iç deðeri(Xi versiyon)
Hassasiyet aralýðý
Ortam çalýþma seviyesinin maksimum kapasitesi
Minimum seviye kapasitans regulasyon oraný
Lineer deðiþim sapma oraný
9 ÷ 36 V DC
9 ÷ 30 V DC
4 mA
20 mA
Ui=30VDC Ii=132mA Pi=0,99W Ci=370nF Li=0,9mH
20, 30, 50, 100, 150, 300, 500, 1000 pF
70, 250, 600, 1200, 3000, 7000, 18000, 36000 pF
minimum 1:2
maksimum 1 %
Sýcaklýk deðiþimi sapma oraný
maksimum 0,05% / K
Voltaj deðiþimi sapma oraný
maksimum 0,3 mA / V
Ýç direnç /elektrik dayanýmý (elektrot-gövde)
Baðlantý kapasitesi/elektrik dayanýmý
(gövde/besleme kablolarý)
Proses sýcaklýk-basýnç aralýðý (Ex-zone 0) (EN 50284)
Koruma sýnýfý
Elektrik baðlantý soketi
1 MW / 250 V AC
var. N 47 nF / 250 V AC
var. Xi 23 nF / 500 V AC
-20…+60°C / 0,8…1,1 bar (0,08… 0,11 MPa)
IP 65
DIN 43650 Hirschmann GDM 2009
Tavsiye edilen kablo
2x0,75 mm2
Maksimum yükleme (seri) direnci (U = 24 V)
Rmax=750 W
c. 0,5 kg
Gövde aðýrlýðý: elektrot hariç yüksek sýcaklýkversiyon NT, XiT
c. 1 kg
Sýcaklýk ve Basýnç Direnci
CLM-36_ _-10, 20, 11, 21, 12, 22
CLM-36_ _-30, 31, 32
CLM-36_T-_ _
Sýcaklýk
Bölge 0
Ortam sýcaklýk aralýðý-elektronik parçalar ile gövde üzerinde
CLM-36Xi
CLM-36N
Sýcaklýk
Sýcaklýk aralýðý-elektrot üzerinde
CLM-36_ _-30, 31
CLM-36_ _-10, 11, 12, 20, 21, 22
CLM-36_ _-32
Sýcaklýk
Kullanýlan Malzemeler
Ýsteðe baðlý
Model
standart malzemeler
Gövde
hepsi
Ps.çelik W. Nr. 1.4541 (AISI316) Ps.çelik W. Nr. 1.4571 (AISI316Ti)
insulating bushing
hepsi
CLM kýsýmlarý
Elektrot
Elektrot kaplamasý
PTFE
CLM-36_ _-10, 11, 12, 20, 21, 22-_ Ps.çelik W. Nr. 1.4541 (AISI316) Ps.çelik W. Nr. 1.4571 (AISI316Ti)
CLM-36_ _-30, 31, 32-_
çinko kaplý çelik çubuk
-
CLM-36_ _-11, 21-_
PTFE
-
CLM-36_ _-12, 22, 32-_
FEP
-
CLM-36_ _-30, 31-_
polyole n (modi ed PE)
PTFE
Aðýrlýk izolasyonu
CLM-36_ _-32-_
PTFE
-
Aðýrlýk/ çapa mekanizmasý
Referans tüp
CLM-36_ _-30, 31, 32-_
CLM-36_ _-20, 21-_
Ps.çelik W. Nr. 1.4541 (AISI316) Ps.çelik W. Nr. 1.4541 (AISI316) Ps.çelik
W. Nr. 1.4571 (AISI316Ti)
Elektrik Baðlantýsý
+U
CLM güç ünitesine yada kontrolöre 6-8 mm dýþ çapýnda (tavsiye
edilen damar kesiti 0,5-0,75mm2) iki damarlý kablo vasýtasýyla,
Blendaj
GDM (DIN43650) konnektörü kullanýlarak baðlanacak þekilde
dizayn edilmiþtir. Baðlantý þekli ve konektörün iç yapýsý resimde
(Resim -1) gösterilmiþtir. 30 metreyi geçen kablo uzunluklarýnda
blendajlý kablo kullanmak gerekir. Kablo blendajý sokete
0V
baðlanmalý, elektrik panosuna baðlanmamalýdýr
Baðlantý Þekli
The inside of the
connector socket
Kurulum
Seviye ölçerler bir tankýn veya konteynýrýn üst kapaðýna dik þekilde, flanþla, paslanmaz çelik sabitleme somunuyla yada DN32 tri-clamp (sýkýþtýrma)
ile monte edilecek þekilde dizayn edilmiþtir. CLM metal bir tanka monte edildiðinde, gövde üzerinde topraklama yapýlmasý gerekmez.
Beton havuzlarda yada silolarda kullanýldýðýnda metalik köþebent ile yadayardýmcý metal konstrüksiyon ile var ise silonun metal koruyucusuna
baðlanmasý önerilir. Cam veya plastik tanklarda, referans elektrodu olmayan model kullanýlýr ise, tankýn dýþ çeperine yardýmcý metal elektrod monte
edilir ve bu elektrod sensörün gövdesi ile irtibatlandýrýlýr.
Baðlantý ebat çizimleri aþaðýda verilmiþtir.
CLM-dat-3.6
CLM-36_ _-10, 11, 12-_
CLM-36_ _-20, 21, 22-_
metal veya metal olmayan tanklarda
referans tüp ve türevlerinde
Yardýmcý elektrot width =
minimum30mm(sadece
metalik olmayan
tanklarda gereklidir)
h
- tabandan minimum mesafe- min. 50mm
- duvara olan mesafe - isteðe baðlý
E - elektrot uzunluðý- Elektrot alt ucu ölöülen en düþük seviyenin
en az 20 mm altýna yerleþtirilmelidir
h
a
d
- tabandan olan uzaklýk en az 50mm olmalýdýr.
- tank çeperinden olan uzaklýk en az 50mm olmalýdýr.
- yardýmcý tüp tanktan olan uzaklýk - minimum. 40+E/20 (mm)
CLM-36_ _-30-_
konteynýr ve silolarda(metal ve metal
olmayan)
CLM-36_ _-32-_
derin tank ve kuyularda
CLM-36_ _-31-_
demir halat elektrot ile
E - elektrot uzunluðu
c - silo ekseninden olan uzaklýk (minimize edilmelidir).
-. 500 mm iletim çubuðu uzunluðu ca. 50mm
- baský yayý uzunluðu ca. 200mm
E- elektrot uzunluðý- Elektrot alt ucu ölçülen en düþük
seviyenin en az 20 mm altýna yerleþtirilmelidir.
h- tabandan olan uzaklýk en az 100 mm olmalýdýr.
a- çeperden olan uzaklýk- yaklaþýk giriþten olan
- steel anchor welding cylinder or dust-tight bushing - to
be welded into the conical bottom wall
uzaklýk kadardýr.
CLM-dat-4.6
Not: Tank þeklinin ölçüm linearitesine etkisi
Dikey tanklarda paralel yerleþtirilmiþ sensör ile
Dikey tanklarda paralel yerleþtirilmiþ sensör ile
çeper kapasitesi, liner olarak deðiþir.Eðimli tanklarda (genellikle yatay silindirlerde)
iletken olmayan ürünlerin kapasite deðiþimi, lineer deðildir. Lineer ölçüm elde
çeper kapasitesi, liner olarak deðiþir.
edebilmek için referans tüp versiyonlarý (CLM-36__-20-21-22) kullanýlýr.
KALÝBRASYON
CLM kalibrasyonu kurulumdan sonra gerçekleþtirilmelidir. (eðer kullanýlýyor ise yardýmcý elektrodun da kurulmasý gerekir)
· CLM yi miliamperölçer (kalibratör, kontrolör, vb) üzerinden besleme gerilim kaynaðýna baðlayýn.
· Tank seviyesi minimuma indirildikten sonra, minimum seviye kalibrasyonu yapmak için aþaðýdaki adýmlar izlenmelidir.
1. Vidayý çýkarýn ve konnektördeki somun kýlýfý kaldýrýn(baðlantý kablolarýna dikkat edin).
2. DIP siviçleri 2.kademeye ( 30 pF ) getirin. (Resim-2)
3. SPAN potansiyometre ayar vidasýný tamamen saða çeviriniz. (saat yönünde)
4. ZERO potansiyometre ayar vidasýný (baþlangýç kapasitesi) ile çýkýþ akýmýný 4 mA e getirin. ZERO potansiyometre
ayar vidasýný akýmý artýrmak için saða azaltmak için sola çeviriniz. 4mA elde edilemediðinde DIP sivici 3. Kademeye veya
daha üstüne getirip 4mA elde edin.
· Tank seviyesi maksimuma ulaþtýðýnda, adým adým DIP siviç kademesini yükseltin ve akým deðeri 20 mA in altýna
düþtüðünde durun. Bir kademe geri gelin. (Örneðin 21mA civarýnda). SPAN potansiyometre ayar vidasýný kullanarak akýmý
20 mA e getirin (sola çevirerek).
I out = 4 + (0,16 x seviye durumu %)
[mA]
·Tank seviyesini maksimuma getirmek mümkün olmadýðýnda, seviyeyi deðeri bilinen bir konuma getirin ve çýkýþ
akýmýný aþaðýdaki formülü kullanarak belirleyin.
Maksimum ölçüm hassasiyeti için ZERO kalibrasyonunun doðru yapýldýðýndan emin olunuz.
*) DIP Sivic 1. kademesi (20 pF) çok hassas olup sadece kýsa elektrotlu (500 mm'ye kadar) sensörler ile düþük dielektrik sabitesi olan
malzemelerin ölçümlerinde kullanýlmasý tavsiye edilir.
**) Potansiyometre ayar vidalarýnda, sonlandýrýcý bulunmamaktadýr ve bir yöne en fazla 15 tur dönebilmektedir.
Ayar elemanlarý
Aralýk
yeþil-sarý
kablo (blendaj)
mavi kablo (-)
Hassasiyet***
Yüksek
seviyenin
maksimum
kapasitesi
DIP switch
konumu
kahverengi kablo(+)
ZERO düzenleyici
(for 4 mA adj.)
SPAN tdüzenleyici
(for 20 mA adj.)
DIP switch
(aralýk seçimi için )
(iç elektronik modülün üst görünüþü)
***) Hassasiyet : 4 ÷ 20 mA. akým aralýðýna ulaþmak için elektrodun
minimal kapasite deðiþimi
Aralýk seçimi yönlendirme klavuzu
Gövde kapasitesi
gövde kapasiesi-normal performans
21 pF
Gövde kapasitesi - yüksek sýcaklýk performansý
28 pF
Elektrot kapasitesi
referans tüpsüz tüm modeller içinbaðlantý duvarýndan 250 mm uzakta
1,2 ÷ 1,5 pF / 100 mm (air)
referans tüp ile kaplanmamýþ çubuk
referans tüp ile kaplanmýþ çubuk
5,1 pF / 100 mm (hava)
5,5 pF / 100 mm (hava)
52,4 pF / 100 mm (su)
sadece kaplanmýþ elektrot için
10 pF / 100 mm (petrol)
11 pF / 100 mm (petrol)
52,4 pF / 100 mm (su)
GÜVENLÝK, KORUMA , UYUMLULUK VE EX-PROOF
Seviye ölçer CLM-36, elektrot üzerinde elektrik þokuna, ters kutupluluk, aþýrý yüklü çýkýþ akýmý, kýsa devre ve kýsa süreli aþýrý gerilim gibi durumlara
karþý korumayla donatýlmýþtýr.
Elektromanyetik uyumluluk standartlarý:EN 55022/B, EN 61326-1, EN 61000-4-2, EN61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6.
CLM-36Xi ex-proof sýnýfý FTZÚ-AO 210 Ostrava tarafýndan test edilmiþtir.
AKSESUARLAR
STANDART
Her bir CLM için :
Her 5 adet için:
- 1 adet tornavida (asbestsiz) - diðer tornavida seçenekleri isteðe baðlýdýr (PTFE, Al, vb)
- 1 adet GDM 2009 konnektör soket
- 1 adet ayar için tornavida
Ýsteðe baðlý- (Bakýnýz: aksesuar veri kataloðu)
Çelik flanþ ON-36x2
Paslanmaz çelik flanþ NN-36x2
Paslanmaz çelik rekor UM-36x2
CLM-36
-
E xxxx Elektrot uzunluðu (mm)
Proses baðlantýsý: M - Vida M36x2 / G - Vida G1" / Cl - Triclamp
Performans:
N - normal - patlayýcý olmayan alanlar için
Xi - Ex-proof - kendinden güvenli
tehlikeli(patlayýcý) alanlar için
NT, XiT- yüksek sýcaklýk
Örnek Sipariþ Kodlamasý
CLM-36N-10-G E 1100
CLM-36Xi-20-M E 900
CLM-36N- 11-Cl E 2000
CLM-36NT-11-M E 1500
CLM-36Xi-30-M E12000
CLM-36N-32-G E 6000
Elektrot performansý
10 - Çubuk, kaplanmamýþ (uzunluk 0,2 - 5 m arasý)
11 - Çubuk, PTFE kaplama (uzunluk 0,2 - 3 m arasý)
12 - Çubuk, FEP kaplama (uzunluk 0,2 - 3m arasý)
20 - Çubuk, kaplanmamýþ,referans tüp, (uzunluk 0,2 - 3 m arasý)
21 - Çubuk, PTFE kaplama,referans tüp(uzunluk 0,2 - 3 m arasý)
22 - Çubuk, FEP kaplama, referans tüp(uzunluk from 0,2 - 3 m arasý )
30 - Halat, kaplanmýþ halat ve kaplanmýþ aðýrlýk (uzunluk 1 - 12 m arasý )
31 - Model 30 gibi, çapa ile (uzunluk 2 - 20 m arasý )
32 - Halat, kaplanmýþ halat, PTFE kaplý aðýrlýk (uzunluk 2-12 m arasý )
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
267 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content