close

Enter

Log in using OpenID

Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi Almış Firmaların

embedDownload
21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2014
tarihinde yürürlüğe giren Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık
Firmaları Hakkında Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde çevre danışmanlık firmalarının
nitelikleri sıralanmıştır.
Buna göre;
1) Çevre danışmanlık firmasında en az üç çevre görevlisinin sürekli istihdam edilmesi
ve bunlardan;
a) En az 2/3’ünün çevre mühendisliği bölümünden mezun veya çevre mühendisliği
konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası
kapsamında belge almış çevre görevlisi olması,
b) Birinin, kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az üç yıllık mesleki
tecrübeye sahip veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış koordinatör
çevre görevlisi olması,
c) Birinin kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az iki yıllık mesleki
tecrübeye sahip veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış çevre görevlisi
olması,
zorunludur.
2) Çevre danışmanlık firmasında verilen hizmetin niteliğine, personel sayısına ve
çalışma şartlarına uygun olacak şekilde çalışma mekânları, toplantı salonu, arşiv odası ve
hizmet aracı bulunmak zorundadır. Hizmet aracının üzerinde dışarıdan görünecek şekilde
firma ismi ve logosu, Bakanlık Logosu ile birlikte yer alır.
3) Laboratuvarları çevre mevzuatı kapsamında ölçüm ve analizleri yapmak üzere
Bakanlıkça yetkilendirilen kurum veya kuruluşlara çevre danışmanlık yeterlik belgesi
verilmez.
4) Şahıs şirketlerine Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi verilmez.
Diğer yandan yönetmeliğin geçici madde 2’de yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce
çevre danışmanlık belgesi alan firmaların, yeni yönetmelikte belirtilen şartları
yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde sağlamakla yükümlü
oldukları, bu şartları sağlayana kadar yönetmeliğin diğer hükümlerine tabi oldukları
hususları hüküm altına alınmıştır.
Bu noktada yeterlik belgesi sahibi çevre danışmanlık firmalarının dikkat etmeleri
gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.
1) Çevre Görevlisi Sayısı
Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince çevre danışmanlık firmalarında en az 3 çevre
görevlisi çalışması gerekmektedir. Bu çevre görevlilerinden bir tanesinin en az 3 yıllık
mesleki tecrübeye sahip veya 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında belge almış
koordinatör çevre görevlisi olması, diğerinin ise en az 2 yıllık tecrübeye sahip çevre
görevlisi olması şartıdır.
Bu nedenle çevre danışmanlık firmalarının, http://izinlisans.cevre.gov.tr adresi
üzerinden kendilerine ait sayfaya giriş yaptıklarında 4. menü olan “Ç.G. İşlemleri” alt
menüsünde karşılarına çıkan tablonun “Güncelleme” butonunu kullanarak öncelikli olarak
çevre görevlisi ile ilgili bu kategorilendirmeyi yapmaları ve koordinatör çevre görevlisi ile 2
yıllık tecrübeli çevre görevlisini tanımlamaları gerekmektedir.
2) Çevre Görevlisinin Tecrübe Bilgileri
Çevre görevlileri, çevre görevliliği dışında daha önce “kamu veya özel sektörde çevre ile
ilgili olarak çalışmışlar ise” bu çalışmalarına ait bilgi ve belgeleri,
http://izinlisans.cevre.gov.tr adresi üzerinden kendilerine ait sayfaya giriş yaptıklarında
“Mesleki Bilgiler” menüsünü kullanarak dolduracaklar ve beyan edeceklerdir. Bu bilgi ve
belgeler Bakanlığımızca yazılım üzerinden değerlendirilerek, çevre görevlisinin tecrübe
beyanları kontrol edilecektir. Bu bilgi ve belgelerin doğruluğu ile ilgili sorumluluk doğrudan
kişiye ait olacak, bu beyanlarda ve belgelerde herhangi bir sorun olması durumunda
Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası hükümleri uygulanacaktır.
Bakanlığımızca, çevre görevlileri veya çevre danışmanlık firmaları tarafından evrak
veya dosya olarak gönderilen mesleki tecrübelerle ilgili belge ve bilgilerin
değerlendirilmesine yönelik bir uygulama yapılmamakta olup, bu yöndeki talepler başvuru
sahiplerine iade edilecektir.
3) Bir Çevre Görevlisinin Hizmet Verebileceği İşletme Sayısı
Çevre danışmanlık firmalarında görev yapan bir çevre görevlisi Yönetmeliğin 10 uncu
maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtildiği üzere Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve
Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan işletmelerin her biri için iki puan,
Ek-2 listesinde yer alan işletmelerin her biri için bir puan olmak üzere en fazla 16 (on altı)
puana eşdeğer işletmeye hizmet verebilmektedir. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin
ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almayan işletmelere çevre
yönetim hizmeti verilmesi durumunda ise bu işletmelerin her biri (1) bir puan olarak
değerlendirilmektedir.
Bu nedenle bir çevre görevlisinin 16 puanın üzerinde işletmeye hizmet verdiği çevre
danışmanlık firmalarında bir çevre görevlisinin hizmet verebileceği işletme sayısının 16
puana göre düzenlemesi son derece önemlidir. Bu işlemin çevre danışmanlık firması
tarafından yapılmaması durumunda sistem müdahalesi ile puan kriterine zorunlu uyum
sağlanacaktır.
4) Şahıs Firmaları
Yönetmeliğin yayım tarihinden önce Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi almış şahıs
firmalarının 21.05.2014 tarihine kadar belge müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Bu
durumdaki firmalarda vergi numarası ve nevi değişikliği olacağı için müracaat unvan
değişikliği olarak değil yeni Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi alınacak şekilde
yapılacaktır. Şahıs firmaları bu amaçla kurdukları yeni firma için öncelikle
http://online.cevre.gov.tr internet adresi üzerinden danışmanlık firması kaydını
yapacaklar, akabinde http://izinlisans.cevre.gov.tr adresinden de kayıt oluşturarak yeni
belge müracaatında bulunacaklardır. Yönetmeliğin geçici 2. Maddesi üçüncü fıkrası
gereğince bu başvurulardan döner sermaye belge bedeli alınmayacaktır. Bu durumdaki
şahıs firmalarının, müracaat sırasında “Dekont” ile ilgili bölüme durumlarını özetleyen ve
Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi 3 ncü fıkrası kapsamında belge ücretinden muaf
olduklarına dair bir beyan yazısını mevcut yeterlilik belgesi ile birlikte yüklemeleri
gerekmektedir.
Yeni yeterlik belgesi onaylanan şahıs firmalarının daha sonra eski yeterlik belgelerinin
iptal edilmesine dair yazılı dilekçelerini Bakanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.
5) Çevre Danışmanlık ve Laboratuvar Yeterlilik Sahibi Firmalar
Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince laboratuvar konusunda yeterlik almış kurum
/kuruluşlara Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi verilememektedir. Yönetmelik
değişikliğinin yayım tarihinden önce her iki konuda yeterlik belgesi almış firmaların ise
01.06.2015 tarihine kadar durumlarına bu yönetmeliğe uygun hale getirmeleri
gerekmektedir. Bu durumdaki firmaların üslendikleri danışmanlık işlerine ait izin ve
denetime esas laboratuvar hizmetleri veremeyeceklerdir.
6) Unvan ve Adres Değişiklikleri
Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (ğ) bendi gereğince çevre danışmanlık firmalarının
unvan ve adres değişiklikleri halinde değişikliğin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde
yayımladığı tarihten itibaren 30 gün içinde yeniden belge başvurusu yapmaları
gerekmektedir. Bu durumdaki firmalar öncelikle http://online.cevre.gov.tr internet adresi
üzerinden gerekli güncellemeleri yapacaklar, akabinde http://izinlisans.cevre.gov.tr
adresinden kendi sayfalarına girerek “Belge Başvurusu” alt menüsünün “Başvurulacak
Belge” başlığından seçim yaparak durumlarına uygun belge yenileme müracaatında
bulunacaklardır. Unvan ve adres değişikliği nedeniyle belge yenileme işlemleri,
Yönetmelikte tanımlanan diğer şartlara ilave olarak döner sermaye belge bedeline tabidir.
7) Çevre Görevlisi Sayısının Asgari Sayısının Atına Düşmesi
Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasının (f) bendi gereğince çevre görevlisi
sayısının asgari şart olan 3’ün altına düşmesi halinde 30 gün içinde tekrar asgari sayının
sağlanması gerekmektedir. Bu süre içerisinde yeterlik şartlarının sağlanmaması, yani çevre
görevlisi sayısının yeniden 3’e ulaşamaması durumunda belge askıya alınacaktır.
Askı işlemi uygulanan çevre danışmanlık firmaları daha önceki uygulamaların aksine
portalda işlem yapamayacak, belgenin askıya alındığı veya iptal edildiği tarihten önce
yetkili makama sunulmuş olan işletmelerin çevre izni veya çevre izin ve lisansı işlemlerinin
tamamlanmasına izin verilmeyecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
282 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content