close

Enter

Log in using OpenID

:G fJ/

embedDownload
T.C.
MALiYE BAKANLIGI
Muhasebat Genel Mudtirlugu
Say1 :
Konu:
22/05/2014
90192509-809.99-5297
Ta~mtrlarla !Igili !~Iemler
Sayt~tay Ba~kanhgmca 2012 yilt kamu idaresi hesaplarmda yapllan denetimler
sonucunda; 9e~itli nedenlerle kullanllamaz hale gelen stoklar veya hurdaya aynlmasma karar
verilen maddi duran varhklar, bagt~, hibe, proje, bedelsiz devir, okul pansiyonlar1 gibi
kaynaklardan edinilen ta~mular ile binalarm ytktmt, baktmt ya da onanm1 suasmda ortaya
91kan hurdalardan ekonomik deger ta~tyanlann ilgili hesaplara ahnmasma ve bunlardan satl~I
yapllanlarm kayttlardan 91karllmasma ili~kin muhasebele~tirme i~lemlerinin mevzuata uygun
olarak yaprlmadrgr ve ta~mtr mal satr~larmdan elde edilen gelirlerin muhasebe birimlerince
farkh yardtmct hesap kodlarma kaydedildigi anla~Ilmt~tlr.
Aynca, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan "Kamu idaresi
Hesaplannm Sayt~taya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin
Bildirilmesi Hakkmda Usul ve Esasfar" ile gene! btit9e kapsammdaki kamu idarelerinin her
biri, kurumsal bazda idare hesabmr vermekle ytiktimlti tutulmu~ bulunmaktadtr.
Sayx~taya verilmesi gereken kamu idaresi hesaplanmn soz konusu Usul ve Esaslarda
belirlenen formata uywn derecesinin arhrllmasmda, gene! btit9eli idarelerin mali i~lemlerinin
muhasebele§tirilmesinde tiim kayrtlarm kurumsal kod kullamlarak yapllmasr da onem arz
etmektedir.
Bu nedenle, yukartda yer alan i~lemlerin mevzuata uygun olarak yapilabilmesini
teminen harcama birimleri, sati~a yetkili birimler ve muhasebe birimlerince yapllacak
i~lemlere ~agxda yer verilmi~tir.
()
1- Harcama birimlerince yapdacak i~lemler
a) Ytpranma, kmlma, bozulma nedeniyle kullanllamaz hale gelen 150-tlk Madde ve
Malzeme Hesabmda kayxth tiiketim malzemeleri, Ta~mu Mal Yonetmeliginin 27 nci
maddesine gore tespit edilen ekonomik degerleri Uzerinderi,
b) Hurdaya aynlmasma karar verilen 253-Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabx,
254-Ta~xtlar Hesabt ve 255-Demirba~lar Hesabmda kaytth varhklar ise aym Yonetmeligin
28 inci maddesi uyarmca kaytth degerleri iizerinden,
muhasebe kayxtlarmm yaptlmast amactyla harcama birimlerinin muhasebe hizmetlerini
yUrUten muhasebe birimlerine bildirilecektir. Aynca, soz konusu varhklar, satt~ i~lemlerinin
gcryekle~tirilmesini teininen, genel but9e kapsammdaki kamu idarelerinde illerde dcftcrdarhk
milli cmlak daire ba~kanhklarx/milli ~mlak mU<.lUrlUkl~rin~, ilvd~r<.le malmUdUrlilldcri/ilyc
:G
milli emlak mUdUrlUklerine, diger idarelerde ise satt~a yetkili birimlere bildirilecektir.
~~
c) Binalarm ytklmt, baktmt ya da onanmt Strasmda ortaya ytkan hurdalar ile ilgili
~ olarak . ortaya 91kan hurdalarm yUkleniciye buakllacagma clair sozle§mede hOkUm
~·g V'\ ~ bulunmamasx halinde ekonomik deger ta~Iyanlarm tespit edilen degerleriyle birlikte harcama
··;; ·~ oo \) birimlerince satx~a yetkili birimlere ve muhasebe birimlerine bildirilmesi gerekmektedir .
0
,,e";
• ww<S---'
~-5j ~....a~
~-' ~
:§a
..
~
:~
> >-
~
,·
-~ -------------------~~~~-~~-----------------...
en:=
g~
~ ~!:::: t·
u.
.
'
.
------.: ______________________________________ ;. _______________________ _
Dikmen Caddesi Merasim Sokak 06100 Dikmen/Ankara Ayrmtlh bilgi i9in irtibat:H.AYCI
f\ ,..,.J.
Telefon•
(312 .
JS .1,7 55~ks~: (3~2 419 ~553 . . .
. · . _.
J'f) .6,~ ~ ~~a"~r·
e-pos~
~~l-¢.!r.fta1~at'!&- . ;~lll'imk A~:
· · ·
0 ·muhasebatgov;tr · · · • · · · ·
nJ o
o'$\lrme 'C:rarrt' · a~$k'1l~~~
., .... ~ ""
. GELE N EVRAKIN . &J.
~j,.... '{~\·
t'
I
GIRilj 'I'ARIHI :
!2& 0-<fi-j.trL"-t..
""" , J. A --·A~ 1
\._/7
KAYIT NUMARASI:
· ~()
~trW•.- ~~~~-~~ ~ ~
fJ/
K·Vt:-
L\
•
J-
0
(}\
i
~Y) Kamu idarelerince bag1~ ve yard1m yoluyla edinilen ta~m1rlar; bag1~ ve yardtmda
bulunan tarafmdan ispat edici bir beige ile degeri belirtilmi~ ise bu deger, belli bir degeri
yoksa deger tespit komisyonunca belirlenen deger iizerinden kayttlara ahnmas1 iyin muhasebe
birimlerine bildirilecektir.
2- Sat1~a yetkili birimlerce yapdacak i~lemler
a) Genel biitye kapsammdaki kamu idarelerinde milli emlak birimleri diger idarelerde
ise satl~a yetkili birimlerce satllan hurda malzemelerin sat!~ bedelleri harcama birimleri
itibar1yla muhasebe birimlerine bildirilecektir.
3- Muhasebe birimlerince yapdacak i~lemler
a) Genel biitye kapsammdaki kamu idarelerinin,muhasebe hizmetlerini yiiriiten merkez
muhasebe birimleri, defterdarhk muhasebe miidiirliikleri ve malmiidiirliiklerine harcama
birimleri tarafmdan bildirilen kullamlamaz hale gelen ta~mtrlar, hurdaya aynlan t~m1rlar ve
sat1~ iyin milli emlak birimlerine teslim edilenler ile bunlardan sat1~1 yapllanlardan elde edilen
gelirler ilgili harcama birimlerinin kurumsal koduyla hesaplara ahnacaktlr.
b) Gene! biitye kapsammdaki kamu idarelerinin mUhasebe hizmetlerini yilriiten merkez
muhasebe birimleri ile biinyelerinde milli emlak servisi bulunmayan maln1Udiirlilklerin.ce,
harcama birimlerinden intikal eden ve ekonomik degeri bulunan varhklar, varhg1 teslim eden
kurumun kurumsal koduyla kayitlara· ahnacak ve · satl~ i~lemlerinin · yaptlabilniesini teminen
511-Muhasebe Birimlerl. Aras1 i~Iemler Hesab1 aracxhgtyla hesaben merkezde Arikara
Defterdarbk Muhasebe Miidiirliigiine diger illerde ise defterdarhk muhasebe miidiirliiklerine
gonderilecek, gonderilecek bu varhklar defterdarhk muhasebe miidiirliiklerince ilgili harcama
biriminin kurumsal koduyla kayttlara almacaktlr.
Ozel biltyeli idareler ile diizenleyici ve denetleyici kurumlar, kullantlamaz hale gelen
veya hurdaya aynlan ta~m1rlar1 ve satl~ sonras1 elde edilecek gelirleri harcama biriminin
kurumsal koduyla hesaplara alacaklardtr.
Muhasebele§tirmeye ili§kin i§lemler, ekte yer alan omek muhasebe kay1tlanna gore
yapllacakt1r.
Bilgilerini ve geregini arz ve rica ederim.
CJ~
Nac1AGBAL
Bakan a;
0
Miiste~ar
EK:
Omek Muhasebe Kay1tlan (5 sayfa)
DAGITIM:
,
5018 sayllx Kanuna Ekli (I)~ (II) ve (Ill) Say1h Cetyellerd.~ Yer Alan Kamu tdarelerine
.81 il Valiligine (Defterdarhk}
Merkez Saymanltk MUdOtlilklerine
·
·':..~·· .-:;'
-·---------------------"":'·----.-----------------------------------------------------------------------..;...-.....................
Dikmen Caddesi Merasim Sokak 06100 Dikmen/Ankara Aynnt1h bilgi iyin irtibat:H.AVCI
Telefon: (312)415 17 55 Faks: (312)419 45 53
,e-pos~a: m,[email protected]~hasebllt.gov.tr Elektronik Ag: muhasebat.gov.tt
. •:
,. :
! .
:.; ". {
.
.~
.
•
"I
,,
)
, I
.,
EK-1
ORNEKLER
Ornek : 1- Artvin iii Yusufeli il9e Milli Egitim MOdUr!UgU deposunda bulunan ve kay1th
degeri 1.000 TL olan ilk madde ve malzeme su baskm1 nedeniyle kullamlamaz hale gelmi~tir.
Kullamlmaz hale gelen varhklarm 250 TL'ye satdabilecegi komisyonca tespit edilmi~tir. il9ede
malmOdUriOgU bUnyesinde milli emlak servisi bulunmaktad1r.
il9e Milli Egitim MUdUr!UgUnce dUzenlenen Ta~m1r i~Iem Fi~i ve Kay1ttan DU~me Teklif
ve Onay Tutanagmm muhasebe biriinine intikal etmesi Uzerine ilgili muhasebe birimince il9e
Milli Egitim MUdUr!UgUnUn -13.l.00.62.285~umsal kodu ile a~ag1daki muhasebe kayd1
yapliacaktlr.
·
·
'
)
157- Diger Stoklar Hesab1 (Hurda degeri tutan)
630.11.08.02.02- Giderler Hesab1
150-flk Madde ve Malzeme Hesab1
250
750
I.OOO
I)
Varhklar 300 TL'ye satllm1~ ve bedeli muhasebe biriminin veznesine yatmlmi~tir.
(Satlian varhklar il9e Milli Egitim MUdUriUgUnOn- I 3.I.00.62.285- kurumsal koduyla hesaplardan
ylkanlacak ve sat1~ tutan il9e Milli Egitim MOdUr!UgOnOn kurumsal koduyla gelir
kaydedilecektir.)
()
630.1 I .08.02.02- Giderler Hesab1
I 57- Di er Stoklar Hesab1
250
I 00- Kasa Hesab1
600. I I .08.02.02- Gelirler Hesab1
805- Gelir Yans1tma Hesab1
800.06.02.0 I.O I- BUt9e Gelirleri Hesabt
300
250
300
300
300
2)
Varhklar I 50 TL'ye satJlmJ~ ve bedeli muhasebe biriminin veznesine yatmlmi~ttr.
(Sat1Ian varhklar tl9e Milli Egitim MUdOr!UgOnOn -I 3.1.00.62.285- kurumsal koduyla hesaplardan
91kanlacak ve satJ~ tutan il9e Milli Egitim MUdUriUgUnUn kurumsal koduyla gelir
kaydedilecektir.)
·
·630.11.08.02.02- Giderler Hesab1
157- Di er Stoklar Hesab1
250
IOO- Kasa Hesab1
600. I I .08.02.02- Gelirler Hesabt
805- Gelir Yansttma Hesabt
800.06.02.0 I .01- BUt9e Gelirleri Hesabt
ISO
250
150
150
ISO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---
Dikmen Caddesi Merasim Sokak 06100 Dikmen/Ankara Ayrmt1h bilgi
Telefon: (312)415 17 55 Faks: (312)419 45 53
e-posta: [email protected] Elektronik Ag: muhasebat.gov.tr
i~in
irtibat:H.AVCI
3) Varhklar 250 TL'ye satliml$ ve bedeli muhasebe biriminin veznesine yatmlml$tlr.
(Satilan varhklar il9e Milli Egitim MUdUriUgOnOn ~13.1.00.62.285~ kurumsal koduyla hesaplardan
yikanlacak ve satl$ tutan il9e Milli Egitim MOdUriUgunOn kurumsal koduyla gelir
kaydedilecektir.)
630.11.08.02.02~
Giderler Hesab1
157- Diver Stoklar Hesab1
250
250
I 00~ Kasa Hesab1
600.11.08.02:02- Gelirler Hesab1
250
-
805Gelir Yans1tina Hesab1
· ·- --· ···-800.06.02.0 I .0 I~ BO~e Gelirleri Hesab1
250
250
250
Ornek 2- Mugla iii Bodrum il9e Tanm MUdUr!UgUnUn deposunda bulunan, kay1th degeri
15.000 TL, birikmi$ amortismam 9.000 TL olan demirba$ hurdaya aynlm1~ olup, il9e Milli Emlak
MildOriUgune teslim edilmi$tir.
)
(
/
i19e Tanm MUdilr!UgUnce dUzenlenen Ta~m1r i~Iem Fi~i ve Kay1ttan DU~me Teklif ve
Onay Tutanagmm muhasebe birimine intikal etmesi Uzerine ilgili muhasebe birimince il9e Tanm
MUdOrlUgUnUn -17.1.00.62.250- kurumsal kodu ile a~ag1daki muhasebe kayd1 yap1lacakt1r.
294~ Elden <;.1kanhicak Stoklar ve Maddi Duran Varhklar
Hesab1
257- Birikmi$ Amortismanlar Hesab1
255- Demirba~lar Hesab1
299~ Birikmi~ Amortismanlar Hesab1
15.000
9.000
15.000
9.000
1)
Hurdaya aynlan demirba~ il9e Milli Emlak MUdUrlUgU tarafmdan 7.000 TL'ye
satllmi~ ve bedeli muhasebe biriminin veznesine yatmlmi~tir. (Satllan varhk il9e Tanm
MUdUrlilgUnUn -17.1.00.62.250- kurumsal koduyla hesaplardan 91kanh1cak ve sat1~ tutan fl9e
Tanm MUdilrlilgUnUn kurumsal koduyla gelir kaydedilecektir.)
I 00· Kasa Hesab1
299- Birikmi~ Amortismanlar Hesab1
294- Elden <;1kanlacak Stoklar ve Maddi
0
7.000
9.000
15.000
Duran Varhklar Hesab1
600.11.08.02.02- Gelirler Hesab1
805- Gelir Yans1tma Hesab1
800.06.02.0 1.0 I~ Bat9e Gelirleri Hesab1
1.000
7.000
7.000
.
.
---~---------------------------------------------------------------------------------------~---------------------
Dikmen Caddesi Merasim Sokak 06100 Dikmen/Ankara Ayrmtth bilgi i9in irtibat:H.AVCI
Telefon: (312)415 17 55 Faks: (312)419 45 53
·
e-posta: [email protected] Elektronik Ag: muhasebat.gov.tr
.,_
2)
Hurdaya aynlan demirba~ ilc;e Milli Emlak MUdUrlilgG tarafmdan 5.000 TL'ye
sattlm1~ ve bedeli muhasebe biriminin veznesine yatmlmi~tir. (Sattlan varhk ilc;e Tan~
MUdOrli.igUnUn -I 7.1.00.62.250- kurumsal koduyla hesaplardan 91kanlacak ve sat1~ tutan ilc;e
Tarim MUdUriOgOni.in kurumsal koduyla gelir kaydedilecektir.)
I 00- Kasa Hesab1
299- Birikmi~ Amortismanlar Hesab1
630. I I .08.02.02- Giderler Hesab1
294- Elden <;1kanlacak Stoklar ve Maddi
Duran Varhklar Hesab1
805- Gelir Yans1tma Hesab1
800.06.02.0 1.01- Bi.itc;e Gelirleri Hesab1
5.000
9.000
I.OOO
15.000
5.000
5.000
Ornek : 3- inonU Oniversitesinin deposunda bulunan, kay1th degeri I 0.000 TL, birikmi~
amortismam 10.000 TL olan demirba~ hurdaya aynlm1~ olup, sat1~a yetkili birime teslim
edilmi§tir.
Oniversitenin ilgili harcama birimi tarafmdan di.izenlenen Ta~m1r i~Iem Fi~i ve Kay1ttan
Teklifve Onay Tutanagmm muhasebe birimine intikal etmesi Uzerine muhasebe birimince
· harcama biriminin kurumsal kodu ile a~ag1daki muhasebe kayd1 yaprlacakt1r.
DU~me
294- Elden <;rkanlacak Stoklar ve Maddi Duran Varhklar
Hesab1
257- Birikmi$ Amortismanlar Hesabi
255- Demirba~lar Hesab1
299- Birikmi~ Amortismanlar Hesab1
()
IO.OOO
I 0.000
IO.OOO
IO.OOO
Hurdaya aynlan demirba~ sat1~a yetkili birim tarafmdan 3.000 TL'ye satilm1~ ve bedeli
vezneye yatmlmt§tJr. (Satilan varhk harcama biriminin kurumsal koduyla hesaplardan 91kanlacak
ve sat1~ tutan harcama biriminin kurumsal koduyla gelir kaydedilecektir.)
100- Kasa Hesab1
299- Biril<mi~ Amortismanlar Hesab1
294- Elden <;rkanlacak Stoklar ve Maddi
Duran Varhklar Hesab1
600.11.08.02.02- Gel irler Hesabt
805- Gelir Yansrtma Hesabt
800.06.02.01.01- BUtc;e Gelirleri Hesabt
3.000
10.000
I0.000
3.000
3.000
3.000
---...-----------":"·---------------..-----------------------------------------·---------------------------------------
Dikmen Caddesi Merasim Sokak 06100 Pikmen!Ankara Ayrmt1h bilgi i9in irtibat:H.AVCI
Telefon: (312)41 S 17 55 Faks: (312)419 45 53
e-posta: [email protected] Elektronik Ag: muhasebat.gov.tr
(hoek 4- istanbul Aile ve Sosyal Politikalar il MUdUrliigUniln hizmet binasmm bak1m ve
onanm1 s1rasmda ortaya 91kan hurda malzemelerin (kap1, pencere, dolap vs.) 2.000 TL oldugu
tespit edilerek muhasebe birimine ve Milli Emlak Dairesi Ba~kanhgma bildirilmi~tir. Muhasebe.
birimince bildirilen tutar, Aile ve Sosyal Politikalar il MUdUr!Ugilniln -24.1 .00.62.350- kurumsal
koduyla hesaplara ahnacaktJr. (Sozle~mede, hurda malzemelerin yilkleniciye bJrakiiacagma ili~kin
herhangi bir hOkUm bulunmamaktad1r.)
2.000
600.05.09.01.99- Gelirler Hesab1
2.000
istanbul Milli Emlak Dairesi Ba~kanhgmca 2.500 TL'ye sat1lan hurda malzemeler
muhasebe biriminin veznesine yatmlm1~tlr. (Sat1lan varhk Aile ve Sosyal Politikalar 11
MUdUrlUgilnUn -24.1.00.62.350- kurumsal koduyla hesaplardan 91kanlacak ve satl~ tutan Aile ve
Sosyal Politikalar 11 MUdUrlUgUniln kurumsal koduyla gelir kaydedilecektir.)
630.1 I .08.02.02- ·Giderler Hesab1
157- Di ~ er Stoklar Hesab1
2.000
I 00- Kasa Hesab1
2.500
600.11.08.02.02- Gelirler Hesab1
805- Gelir Yans1tma Hesab1
800.06.02.09.99- Biltve Gelirleri Hesab1
2.000
2.500
. 2.500
2.500
Ornek : 5- Maliye Bakanhg1 ·Muhasebat Genel MUdUrlilgU deposunda bulunan ve kay1th
degeri I .000 TL olan ilk madde ve malzeme su baskm1 nedeniyle kullandamaz hale gelmi~tir.
Kullamlmaz hale geler) varhklarm 250 TL'ye satiiabilecegi komisyonca tespit edilmi~tir.
a)
MuhasebatGenel Mildilrlilgilnce dOzenlenen Ta~mtr i~Iem Fi~i ve Kay1ttan DU~me
Teklif ve Onay Tutanagmm merkez muhasebe birimine intikal etmesi iizerine merkez muhasebe
birimince Muhasebat Gf.mel MUdUriUgUnOn -12.1.32.00.932- kurumsal kodu ile a~ag1daki
rnuhasebe kaydt yapiiacakttr.
157- Diger Stoklar Hesab1
(Hurda degeri tutan)
630.1 1.08.02.02- Giderler Hesab1
I 50-ilk Madde ve Malzeme Hesabt ·
250
750
].000
b)
Satt~mm yaptlmasJ amactyla soz konusu varhk merkez muhasebe birimince
Ankara Defterdarhk Muhasebe MUdUriOgilne hesaben gonderilmi~tir.
5 I 1- Muhasebe B irimleri Aras1 i Iemler Hesabt .
157- Diver Stoklar Hesab1
250
250
---·---~--------~----------------------------------------------------------~-----------------------~-------M·----· Dikmen Caddesi Merasim Sokak 06100 Dikmen/Ankara Aynnt1h bilgi iyin irtibat:H.A VCI
Te1efon: (312)415 17 55 Faks: (312)419 45 53
e-posta: [email protected] Elektronik Ag: muhasebat.gov.tr
()
c)
Ankara Defterdarhk Muhasebe MUdUrlilgU hesaben gonderilen varl!gt, hurdayt
teslim eden Muhasebat Genelt MUdilrlUgUnUn -12.1.32.00. 932- kurumsal koduyla hesaplara
almt~ttr.
250
5 I I- Muhasebe Birimleri Arast i Iemler Hesabt
250
Ornek : 6- Saghk Ba~anhgt Strateji Geli~tirme Ba~kanhgt deposunda bulunan, kaytth
degeri 15.000 TL, birikmi~ amdrtismam 9.000 TL olan demirba~ hurdaya aynlmt~ttr.
a)
Strateji Geli~ti ~me Ba~kanhgmca dUzenlenen Ta~mtr i~lem Fi~i ve Kayittan
Teklif ve Onay Tutanagmm merkez muhasebe birimine intikal etmesi Uzerine merkez
muhasebe birimince Strateji Geli~tirme Ba~kanhgmm -I 5.1.00.23.923- kurumsal kodu ile
a~agtdaki muhasebe kaydt yapilacakttr.
DU~me
I5.000
294- Elden <;tkanlacak Stoklar ve Maddi Duran Varhklar
Hesab1
257- Birikmi~ Amortismanlar Hesabt
255- Demirba$lar Hesabt
299- Birikini~ Amortismanlar Hesabt
9.000
15.000
9.000
b)
Sat1~mm yapiimasJ amac1yla soz konusu varhk merkez muhasebe birimince
Ankara Defterdarhk Muhasebe MUdUrlilgUne hesaben gonderilmi~tir.
0
511- Muhasebe Birimleri Aras1 i$1emler Hesabt
294- Elden <;tkanlacak Stoklar ve Maddi Duran
Varhklar Hesab1
I 5.000
299- Birikmi Amortismanlar Hesab1
51 I- Muhasebe Birimleri Aras1 i~lemler Hesab1
9.000
15.000
9.000
c)
Ankara Defterdarhk Muhasebe MUdUriUgU hesaben gonderilen varhgt, Strateji
Geli§tinne Ba§kanhgmm -15.1.00.23.923- kurumsal koduyla hesaplara almi§tir.
294- Elden <;1kanlacak Stoklar ve Maddi Duran Varhklar
Hesab1
511- Muhasebe Birimleri Aras1 i$1emler Hesab1
15.000
15.000
511- Muhasebe Birimleri Aras1 i Iemler Hesab1
9.000
9.000
Ornek 7- Eski~ehir ilinde bulunan Anadolu Lisesi'ne bir ogrenci velisi tarafmdan
televizyon bagi§lanmt§tJr. Televizyon ile birlikte faturast da okul mUdUrlilgUne ibraz edilmi~ olup,
fatura bedeli 2.000 TL'dir.
255- Demirba far Hesabt
600.04.04.02.02- Gelirler Hesabt
Dikmen Caddesi Merasim Sokak 06100 Dikmen/Ankara Ayrmtth bilgi
Telefon: (312)415 17 55 Faks: (312)419 45 53
e-posta: [email protected] Elektronik Ag: m\lha~eb~tfgov.tr
' . .·
~.,r~;,~;:
2.000
2.000
i~in
irtibat:H.AVCI
·
.....- .
- ¥.'; .
: •,
.. . .. ~ A , ;• . . ..
•
()
( ..,,,.-·
.l
- ~·~ ·'M."W'I' '"' ~ ·
·
1
.... r~1'_~·~;t:'f:t !~~~
. ·.; ' ~ .
.~· :tJ:.:;·:):~\'';,~~,.,~~::
·~;
lVICl G:(HH. O-t.JU
;·:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
328 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content