close

Enter

Log in using OpenID

7km pac profıbus dp, 7km pac swıtched ethernet profınet

embedDownload
SENTRON
Genişletme modülleri
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı
Yayım
05/2013
Answers for infrastructure and cities.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC
1
___________________
Giriş
SWITCHED ETHERNET PROFINET
2
___________________
Emniyet bilgileri
Alçak Gerilim Enerji Dağıtımı ve
Elektrik Tesisatı Teknolojisi
Genişletme modülleri
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM
PAC SWITCHED ETHERNET
PROFINET
Cihaz kitabı
3
___________________
Açıklama
4
___________________
Montaj
Parametrelendirme/adreslem
5
___________________
e
6
___________________
Yapılandır
Servis, bakım ve atığa
7
___________________
ayırma
Alarm, hata ve sistem
8
___________________
mesajları
9
___________________
Teknik özellikler
10
___________________
Ölçü resimleri
A
___________________
Ek
B
___________________
EGB direktifleri
C
___________________
Kısaltmalar listesi
05/2013
A5E01168846G-06
Yasal bilgi ve uyarılar
İkaz bilgisi konsepti
Bu kullanma kılavuzu, kendi güvenliğiniz ve mal kaybı veya zarar oluşmasını önlemek için dikkat etmeniz gereken
bilgi ve uyarılar içermektedir. Kişisel güvenliğiniz ile ilgili bilgi ve uyarılar bir ikaz üçgeni ile belirtilmiştir, genel mal
hasarı ile ilgili bilgi ve uyarılar için ise ikaz üçgeni kullanılmamıştır. Tehlike kademesine bağlı olarak, ikaz bilgi ve
uyarıları, en önemliden daha az önemlilere göre, aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.
TEHLIKE
eğer bildirilen dikkat etme önlemlerine uyulmazsa, ölüm veya ağır yaralanma olacağı anlamına gelir.
İKAZ
eğer bildirilen dikkat etme önlemlerine uyulmazsa, ölüm veya ağır yaralanma olabileceği anlamına gelir.
DIKKAT
eğer bildirilen dikkat etme önlemlerine uyulmazsa, hafif yaralanma olabileceği anlamına gelir.
DIKKAT
eğer bildirilen dikkat etme önlemlerine uyulmazsa, mal hasarı olabileceği anlamına gelir.
Birden fazla tehlike derecesinin aynı anda ortaya çıkması halinde, en yüksek tehlike derecesine ait uyarı bilgisi
kullanılır. Eğer ikaz üçgenli bir uyarı bilgisinde insanlara zarar gelebileceği hususuna dikkat çekiliyorsa, aynı ikaz
bilgisine ayrıca bir mal hasarı ile ilgili uyarı da eklenmiş olabilir.
Yetkili personel
Bu dokümantasyon içinde açıklanan ürünü/sistemi sadece ilgili görev için uygun nitelikte olan kalifiye personel
kullanabilir. Ürünün/Sistemin kullanımı esnasında ilgili göreve ilişkin dokümantasyona ve özellikle bu
dokümantasyon içinde belirtilen güvenlik ve uyarı bilgilerine dikkat edilecektir. Kalifiye personel, gerekli eğitime ve
deneyime sahip olduğundan bu ürünleri/sistemleri kullanırken riskleri fark edebilecek ve olası tehlikeleri
önleyebilecek bilgiye sahiptir.
Siemens ürünlerinin amaca uygun kullanımı
Lütfen şunlara dikkat ediniz:
İKAZ
Siemens ürünleri sadece katalogda ve ilgili teknik dokümantasyonda öngörülmüş kullanım durumları için
kullanılmalıdır. Eğer yabancı ürünler ve yabancı bileşenler kullanılırsa, bu ürün ve bileşenler Siemens tarafından
tavsiye edilmiş ya da kullanımına izin verilmiş olmalıdır. Ürünlerin kusursuz ve güvenli kullanımı için, gerektiği
şekilde taşınması, gerektiği şekilde depolanması, yerleştirilmesi, montajı, kurulması, devreye sokulması,
kullanılması ve muhafaza edilmesi ya da onarılması şarttır. İzin verilen çevre koşullarına uyulmalıdır. İlgili
dokümantasyonlarda verilen bilgi ve uyarılara dikkat edilmelidir.
Markalar
Tescil ibaresi ® ile işaretlenmiş tüm isim ve tanımlar, tescil edilmiş Siemens AG markalarıdır. Bu yazıdaki diğer
isim ve tanımlar, üçüncü kişiler tarafından kendi amaçları için kullanılmaları halinde sahiplerinin haklarına tecavüz
edilmiş olması söz konusu olabilecek markalar olabilir.
Sorumluluk üstlenmeme mesuliyeti
Bu yazının içeriğini, tarif edilen donanım ve yazılıma uygunluğu açısından kıyasladık. Yine de farklılıklar ve
sapmalar olabilir ve bu nedenle tamamen uyumluluk hususunda herhangi bir sorumluluk üstlenmiyoruz ve garanti
vermiyoruz. Bu yazıda verilen bilgiler muntazam aralıklar ile kontrol edilmektedir ve gerekli düzeltmeler yazının
müteakip baskılarına işlenmektedir.
Siemens AG
Industry Sector
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
ALMANYA
Doküman sipariş numarası: 3ZW1012-0KM03-1AH1
Ⓟ 06/2013 Teknik değişiklikler yapma hakkımız saklıdır
Copyright © Siemens AG 2007.
Tüm Hakları Saklıdır
İçindekiler
1
2
Giriş ........................................................................................................................................................... 9
1.1
Mevcut dokümanın amacı..............................................................................................................9
1.2
Erişim yardımcıları .........................................................................................................................9
1.3
1.3.1
1.3.2
Teslimat içeriği .............................................................................................................................10
7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülünün teslimat kapsamı ..........................................10
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünün teslimat kapsamı ..................10
1.4
Teknik Destek ..............................................................................................................................10
1.5
Diğer dokümantasyonlar ..............................................................................................................11
Emniyet bilgileri ....................................................................................................................................... 13
2.1
3
4
Emniyet bilgileri ............................................................................................................................13
Açıklama.................................................................................................................................................. 15
3.1
Kullanım sahası............................................................................................................................15
3.2
7KM PAC PROFIBUS DPV1 genişletme modülünün güç özellikleri ...........................................16
3.3
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET modülünün güç özellikleri ..........................................17
3.4
Yapı..............................................................................................................................................18
3.5
3.5.1
3.5.2
PROFIBUS fonksiyonları .............................................................................................................20
Kısıtlı desteklenen fonksiyonlar ...................................................................................................20
Desteklenmeyen fonksiyonlar ......................................................................................................20
Montaj...................................................................................................................................................... 21
4.1
Montaj ve devreye alma için işlem şekli.......................................................................................21
4.2
Paketten çıkartma ........................................................................................................................22
4.3
Montaj ve bağlantı........................................................................................................................23
4.4
Devreye almadan önceki tedbirler ...............................................................................................27
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
5
İçindekiler
5
Parametrelendirme/adresleme................................................................................................................. 29
5.1
Ölçüm büyüklükleri...................................................................................................................... 29
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
Periyodik veri trafiği..................................................................................................................... 30
PROFIBUS DP'de periyodik veri trafiği ....................................................................................... 30
PROFINET IO'da periyodik veri trafiği ........................................................................................ 31
Ana tip 1 ...................................................................................................................................... 32
Ana tip 2 ...................................................................................................................................... 34
Ana tip 3 ...................................................................................................................................... 35
Ölçüm büyüklüklerinin serbestçe seçilmesi ................................................................................ 37
PAC4200'deki dijital girişler ve dijital çıkışlar .............................................................................. 38
Periyodik kanalda durum bilgisi .................................................................................................. 40
Kontrol Byte'ları ........................................................................................................................... 41
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.3.9
5.3.10
5.3.11
5.3.12
5.3.13
5.3.14
5.3.15
5.3.16
5.3.17
5.3.18
5.3.19
5.3.20
5.3.21
5.3.22
5.3.23
PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği ........................................................................ 43
Giriş ............................................................................................................................................. 43
DPV1 veri setlerinin içeriği .......................................................................................................... 44
Sistem teşhisi DS1 ...................................................................................................................... 46
Ana tip 1 ve Ana tip 2 DS51 ........................................................................................................ 47
DS68 çıkış sinyallerinin durumu.................................................................................................. 48
Giriş sinyallerinin durumu DS69.................................................................................................. 49
Minimum ve maksimum akım değerleri DS72 ............................................................................ 50
Minimum ve maksimum voltaj değerleri DS73............................................................................ 51
Minimum ve maksimum güç değerleri DS74 .............................................................................. 52
Minimum ve maksimum şebeke frekansı ve THD değerleri DS76 ............................................. 53
Durum ve teşhis DS92 ................................................................................................................ 54
Komutlar DS93............................................................................................................................ 55
Akım ölçüm değerleri, voltaj ölçüm değerleri ve güç ölçüm değerleri DS94............................... 57
İşletim saati sayacı ve üniversal sayaç DS95 ............................................................................. 58
7KM PAC DS131 için ayarlar ...................................................................................................... 59
Limit ihlalleri DS132 .................................................................................................................... 61
Akım DS202 ................................................................................................................................ 64
Voltaj DS203 ............................................................................................................................... 65
Güç DS204.................................................................................................................................. 66
Enerji sayacı DS205.................................................................................................................... 67
Bir DS206 ölçüm periyodu üzerinden ortalama güç değerleri .................................................... 68
I&M cihaz kimliği DS255 ............................................................................................................. 69
Adresleme şeması ...................................................................................................................... 71
5.4
Veri setininin SIMATIC S7 ile okunması ve yazılması ................................................................ 72
5.5
Veri setinin diğer PROFIBUS DP-Master'larıyla okunması ve yazılması ................................... 72
5.6
Veri setlerinin okunması ve veri setlerinin yazılması için protokol sırası .................................... 73
5.7
DS51 ve DS205 veri setlerinin okunması ................................................................................... 76
5.8
5.8.1
5.8.2
5.8.3
Veri formatları.............................................................................................................................. 78
Enerji sayaçları............................................................................................................................ 78
Limitler......................................................................................................................................... 79
Dijital girişlerin durumu ve dijital çıkışların durumu..................................................................... 80
5.9
5.9.1
PROFIenergy'de periyodik olmayan veri trafiği........................................................................... 81
I&M cihaz kimliği ......................................................................................................................... 82
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
6
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
İçindekiler
6
7
8
Yapılandır ................................................................................................................................................ 85
6.1
Ön ayarlar ....................................................................................................................................85
6.2
Yapılandırma senaryoları.............................................................................................................86
6.3
7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülü adresinin değiştirilmesi.......................................87
6.4
GSD/GSDML dosyası yardımıyla konfigürasyon.........................................................................88
6.5
7KM PAC ölçüm cihazındaki 7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülü için bilgiler ve
ayarlar ..........................................................................................................................................97
6.6
7KM PROFINET ölçüm cihazındaki 7KM Switched Ethernet PROFINET genişletme
modülü için bilgiler ve ayarlar.......................................................................................................98
Servis, bakım ve atığa ayırma ............................................................................................................... 101
7.1
Temizlik ......................................................................................................................................101
7.2
Tamir ..........................................................................................................................................102
7.3
Atığa ayırma...............................................................................................................................102
7.4
Firmware Güncellemesi .............................................................................................................103
Alarm, hata ve sistem mesajları............................................................................................................. 105
8.1
9
10
Teknik özellikler ..................................................................................................................................... 111
9.1
Normlar ......................................................................................................................................111
9.2
7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülünün teknik özellikleri ..........................................112
9.3
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünün teknik özellikleri..................114
9.4
PAC PROFIBUS DP genişletme modülünün iletişim arabirimi..................................................116
9.5
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünün iletişim arabirimi .................118
9.6
Etiketler ......................................................................................................................................119
Ölçü resimleri......................................................................................................................................... 121
10.1
A
A'dan Z'ye kapsamlı destek .......................................................................................................123
EGB direktifleri....................................................................................................................................... 125
B.1
C
Ölçü resimleri .............................................................................................................................121
Ek .......................................................................................................................................................... 123
A.1
B
PROFIBUS DPV1'e proses alarmı.............................................................................................109
Elektrostatik tehlike altındaki yapı elemanları (EGB).................................................................125
Kısaltmalar listesi................................................................................................................................... 127
C.1
Kısaltmalar .................................................................................................................................127
Sözlük.................................................................................................................................................... 129
Endeks................................................................................................................................................... 131
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
7
İçindekiler
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
8
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
1
Giriş
1.1
Mevcut dokümanın amacı
Bu el kitabı şu kişilere yöneliktir:
● Planlamacı
● İşletmeci
● Devreye alan
● Servis ve bakım personeli
Bu el kitabı şunları içerir:
● 7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülünün uygulanmasıyla ilgili ayrıntılar
● 7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülü için izin verilen işletim koşulları
● 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünün uygulanmasıyla ilgili
ayrıntılar
● 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülü için izin verilen işletim
koşulları
Gerekli temel bilgiler
El kitabının anlaşılması için, otomasyon teknolojisi konusunda genel bilgilere ve PROFIBUS
ile PROFINET hakkında temel bilgilere sahip olunması gerekir.
1.2
Erişim yardımcıları
Genel
El kitabı, şununla bilgilere hedefli erişime destek olur:
● İçindekiler dizini
● Şekil ve tablo dizini
● Kısaltmalar dizini
● Sözlük
● İndeks
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
9
Giriş
1.3 Teslimat içeriği
1.3
Teslimat içeriği
1.3.1
7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülünün teslimat kapsamı
Açıklama
Paket içinde bulunanlar:
● 7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülü
● 7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülünün işletim kılavuzu
1.3.2
kapsamı
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünün teslimat
Açıklama
Paket içinde bulunanlar:
● 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülü
● 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünün işletim kılavuzu
1.4
Teknik Destek
Internet'ten ek destek alma olanakları:
Teknik Destek (http://www.siemens.com/lowvoltage/technical-support)
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
10
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Giriş
1.5 Diğer dokümantasyonlar
1.5
Diğer dokümantasyonlar
Genel bakış
ölçüm cihazına ait örn; parametreler, değerler, ayar olanakları gibi diğer bilgileri şu el
kitaplarında bulabilirsiniz:
● 7KM PAC ölçüm cihazı için cihaz el kitabı
● 7KM PAC ölçüm cihazı için işletim kılavuzu
SIMATIC hakkında daha fazla bilgiyi şu el kitaplarında bulabilirsiniz:
● SIMATIC "NET PROFIBUS Networks"
● SIMATIC "Configuring Hardware and Communication Connections STEP 7"
● "SIMATIC PCS 7 Library PAC3200"
● "System Manual Library 7KM PAC3200 for SIMATIC WinCC"
Destek (http://support.automation.siemens.com)
PROFIBUS ve PROFINET hakkındaki diğer bilgileri bulabileceğiniz yerler:
● PROFIBUS RS485-IS User and Installation Guide
(http://www.profibus.com/pall/meta/downloads/article/00332/)
● PI International'daki PROFIBUS ve PROFINET belgeleri (http://www.profibus.com/)
● PROFIenergy profili (http://www.profibus.com/nc/downloads/downloads/commonapplication-profile-profienergy/display/)
7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülü hakkındaki diğer bilgileri 7KM
PAC PROFIBUS DP genişletme modülü işletim kılavuzunda bulabilirsiniz.
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülü hakkındaki diğer bilgileri 7KM
PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülü işletim kılavuzunda bulabilirsiniz.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
11
Giriş
1.5 Diğer dokümantasyonlar
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
12
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Emniyet bilgileri
2.1
2
Emniyet bilgileri
Genel emniyet bilgileri
TEHLIKE
Tehlikeli voltaj
Ölüm tehlikesi veya ağır yaralanma tehlikesi mevcuttur.
Çalışmalara başlamadan önce, sistemin ve cihazın enerjisini kesiniz.
Not
Nem nedeniyle tehlike
Nem veya ıslanma, modülün çalışma özelliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Modülün içine
nem veya su girmemesini sağlayınız.
Modülü yüksek nem veya su içeren bir ortamda çalıştırmayınız. Cihazın ortam koşullarına
dikkat ediniz.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
13
Emniyet bilgileri
2.1 Emniyet bilgileri
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
14
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
3
Açıklama
3.1
Kullanım sahası
7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülü ve 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET,
bir 7KM PAC ölçüm cihazı ile birlikte kullanım için öngörülmüştür. 7KM PAC PROFIBUS DP
genişletme modülü ve 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET için 7KM PAC ölçüm cihazı
ile aynı direktifler geçerlidir.
7KM PAC PROFIBUS DPV1 genişletme modülünün kullanım sahası
7KM PAC PROFIBUS DPV1 genişletme modülü 7KM PAC ölçüm cihazını PROFIBUS ağına
bağlar. Bu sayede 7KM PAC ölçüm cihazı enerji yönetim sistemlerine ve otomasyon
sistemlerine entegre edilir, örn.:
● TIA ortamı
● SIMATIC, Örn.
– Modül yazılımları ölçüm büyüklüklerini resim modüllerinde gösterir ve bunları
SIMATIC S7 içinde işlenmeye devam edilmesi için kullanıma sunar.
– SIMATIC S7 CPU'ları sistem fonksiyon modülleri (SFB 52, SFB 53, SFB 54) içerir.
CPU'lar bunlarla alarm mesajlarını okuyabildikleri gibi veri setlerini de okuyabilir ve
yazabilir .
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünün kullanım sahası
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülü, 7KM PAC ölçüm cihazını IRT
(Isochronous Real-Time) dahil olmak üzere PROFINET'e bağlar. Bu sayede 7KM PAC
ölçüm cihazı enerji yönetim sistemlerine ve otomasyon sistemlerine entegre edilir, örn.:
● TIA ortamı
● SIMATIC, Örn.
– PROFIenergy (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/41986454)
– Kullanıcı, sistem fonksiyon modülleri SFB 52, SFB 53 ve SFB 54 ile PROFIenergy
protokolünü kendi başına programlayabilir.
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülü PROFIenergy profilini
destekler. Böylece değerler, PROFINET üzerinden periyodik olmayan bir şekilde iletişim
kurulabilir.
● PROFIenergy "Query_Measurement"i destekleyen diğer sistemler ölçüm büyüklüklerine
erişebilir.
Ayrıca bakınız
Diğer dokümantasyonlar (Sayfa 11)
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
15
Açıklama
3.2 7KM PAC PROFIBUS DPV1 genişletme modülünün güç özellikleri
3.2
7KM PAC PROFIBUS DPV1 genişletme modülünün güç özellikleri
7KM PAC PROFIBUS DPV1 genişletme modülü yardımıyla, işletim sırasında 7KM PAC
ölçüm cihazlarına erişim olanağınız olur.
Genel bakış
Performans özellikleri şunlardır:
● 7KM PAC PROFIBUS DPV1 Master-Slave prensibi temelinde iletişim:
7KM PAC PROFIBUS DPV1 genişletme modülü 7KM PAC ölçüm cihazının ölçüm
değerlerini 7KM PAC PROFIBUS DPV1 Master için hazırlar. Örn. 7KM PAC
PROFIBUS DPV1 Master'dan gelen komutlar vs. gibi bilgileri alır ve 7KM PAC ölçüm
cihazına iletir.
● Fonksiyon: 7KM PAC PROFIBUS DP Slave
● DPV1 Master ve Sınıf 2 Master'lar ile iletişim
● Periyodik veri aktarımı
● Periyodik olmayan veri aktarımı
● Her ölçüm cihazı tipi ve 3VA güç şalteri için özel GSD dosyası. Bu kumandaya doğru
bağlantı imkânı verir
● Baud hızının otomatik algılanması
● Saat senkronizasyonu cihaz tipine bağlı
● PROFIBUS adresinin ayarlanması:
– Cihazda
– powerconfig parametrelendirme yazılımıyla
– PROFIBUS başına
● Teşhis alarmları ve proses alarmlarının oluşturulması
● 7KM PAC ölçüm cihazında yerel ekran üzerinden de teşhis imkânı
● LED aracılığıyla durum göstergesi
● 7KM PAC ölçüm cihazı ile 7KM PAC PROFIBUS arasında potansiyel ayırma.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
16
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Açıklama
3.3 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET modülünün güç özellikleri
3.3
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET modülünün güç özellikleri
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülü yardımıyla, işletim sırasında
7KM PAC ölçüm cihazlarına erişim olanağınız olur.
Genel bakış
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülü şu güç özelliklerine sahiptir:
● SENTRON cihazları için geçme iletişim modülü
● Entegre Ethernet Switch aracılığıyla SENTRON cihazları ve diğer Ethernet katılımcıları
arasında doğrudan bağlantı
● Entegre Ethernet Switch aracılığıyla Ring yedekliliği desteği
● SENTRON cihazları, PROFINET IO üzerinden doğrudan SIMATIC S7 ve SIMOTION ile
iletişim kurar. Bunun anlamı:
7KM PAC Switched Ethernet PROFINETgenişletme modülü (PROFINET IO cihazı),
PROFINET IO kontrolörü için ölçüm büyüklükleri ve SENTRON cihazları için durumlar
hazırlar. Modül, PROFINET IO kontrolöründen örn. komutlar gibi bilgiler alır ve bunları
SENTRON cihazlarına iletir.
● PROFINET IRT desteği sayesinde SENTRON cihazları doğrudan ürün otomasyonu
ağlarına eklenebilir, örneğin SIMATIC S7, SINUMERIK, SINAMICS ve SIMOTION'un
yanında
● 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülü ile SENTRON cihazlarının
ölçüm büyüklükleri, standart PROFIenergy üzerinden "Query_Measurement" servisi ile
okunabilir ve adreslenebilir.
● GDSML dosyalarının kullanımı sayesinde SIMATIC STEP 7 veya diğer programlama
sistemleri ile kolay mühendislik
● Bir kumanda elemanının proses görüntüsünün, münferit ölçüm büyüklüklerinin ve
durumların seçimiyle optimum şekilde kullanımı
● 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülü aracılığıyla,
SENTRON cihazlarının şu ana kadarki tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Bu,
powermanager ve powerconfig kullanımını mümkün kılar.
● İki RJ 45 konektörü aracılığıyla 10 ve 100 MBit/s veri hızları desteklenir.
● Harici besleme voltajı gerekmez
● SENTRON cihazı tarafından desteklenirse saat senkronizasyonu
● IP ayarları: IP adresi, Subnet, Gateway
– Cihazda
– powerconfig parametrelendirme yazılımıyla
– PROFINET üzerinden, örn. STEP 7 HW-Konfig'de
● Teşhis alarmlarının oluşturulması
● Yerel ekran üzerinden de teşhis imkanı
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
17
Açıklama
3.4 Yapı
● LED aracılığıyla durum göstergesi
● SENTRON cihazları ile 7KM PAC Switched Ethernet arasında potansiyel ayırma
3.4
Yapı
7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülünün yapısı
①
②
③
④
SUB-D yuvası
7KM PAC PROFIBUS DPV1 genişletme modülünün SENTRON cihazına montajı için vida
Havalandırma ağızları
LED
Resim 3-1
7KM PROFIBUS DPV1 genişletme modülünün yan ve ön tarafının şematik görünümü
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
18
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Açıklama
3.4 Yapı
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünün yapısı
①
②
③
④
RJ 45 konektörü
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünün montajı için vida
Havalandırma ağızları
LED
Resim 3-2
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünün yan ve ön tarafının
şematik görünümü
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
19
Açıklama
3.5 PROFIBUS fonksiyonları
3.5
PROFIBUS fonksiyonları
3.5.1
Kısıtlı desteklenen fonksiyonlar
Kısıtlı desteklenen fonksiyonlar
SENTRON cihazını bir Y linki arkasında sadece DPV0 modunda çalıştırabilirsiniz. Y linkinin
arkasında cihaz sadece DPV0-Slave olarak yapılandırılabilir. Periyodik olmayan tüm servisle
ve alarmlar DPV0'da olduğu gibi kapalıdır. Bunun sonucunda SENTRON cihazı alarm
göndermez. Master, alarmların yerine cihaza özgü teşhis alarmlarını değerlendirir.
3.5.2
Desteklenmeyen fonksiyonlar
Desteklenmeyen fonksiyonlar
Aşağıdaki PROFIBUS iletişim modları desteklenir:
● SYNC / UNSYNC
● FREEZE / UNFREEZE
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
20
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
4
Montaj
4.1
Montaj ve devreye alma için işlem şekli
Tesis projelendirilmesine ait şu bilgilerin mevcut olması önkoşuldur:
● Cihazın montaj yeri
● Planlanan PROFIBUS adresi veya PROFINET istasyon adı
İşlem şekli
1. SENTRON cihazını ve genişletme modülünü monte ediniz.
2. SENTRON cihazını bağlayınız.
3. Genişletme modülünü PROFIBUS/ PROFINET ağına bağlayınız.
4. Tüm bağlantıları ve ayarları kontrol ediniz.
5. SENTRON cihazına besleme gerilimi veriniz. Sonrasında SENTRON cihazı genişletme
modülü ile çalışmaya hazır olur.
6. SENTRON cihazını SENTRON cihazına ait el kitabında anlatıldığı şekilde
parametrelendiriniz.
7. 7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülü:
SENTRON cihazında planlanan adresi ayarlayınız.
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülü:
SENTRON cihazında gerekli ayarları yapınız.
8. Genişletme modülünü yapılandırınız. Yapılandırma aracı olarak Örn. STEP 7'nin
HW-Konfig seçeneğini kullanabilirsiniz.
– SENTRON cihazını PROFIBUS / PROFINET ağına atayınız.
– 7KM PAC PROFIBUS DPV1 genişletme modülü:
GSD dosyasını dahil ediniz.
– Genişletme modülü 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET Modül:
GSDML dosyasını dahil ediniz.
– SENTRON cihazı için ana tipleri ya da istenen ölçüm büyüklüklerini seçiniz.
– Parametrelendirmeyi PROFIBUS DP Master'a veya PROFINET IO kontrolörüne
aktarınız.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
21
Montaj
4.2 Paketten çıkartma
Ayrıca bakınız
Paketten çıkartma (Sayfa 22)
Montaj ve bağlantı (Sayfa 23)
Devreye almadan önceki tedbirler (Sayfa 27)
Ön ayarlar (Sayfa 85)
Yapılandırma senaryoları (Sayfa 86)
7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülü adresinin değiştirilmesi (Sayfa 87)
7KM PROFINET ölçüm cihazındaki 7KM Switched Ethernet PROFINET genişletme modülü
için bilgiler ve ayarlar (Sayfa 98)
GSD/GSDML dosyası yardımıyla konfigürasyon (Sayfa 88)
Periyodik veri trafiği (Sayfa 30)
4.2
Paketten çıkartma
EGB direktiflerine riayet ediniz. Paketi dikkatli bir şekilde açınız. Zor kullanmayınız.
Kontroller
Yapı grubunu teslim aldıktan sonra, yapı grubunu monte etmeden önce aşağıdaki kontrolleri
yapınız:
● Paketin hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.
● Paket içeriğinde eksik olup olmadığını kontrol ediniz.
● Yapı grubunda dıştan hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
Aşağıdaki hallerde Siemens satış ortağınıza başvurunuz:
● Paket hasarlı olduğunda.
● Paket içeriği eksik olduğunda
● Yapı grubu hasarlı olduğunda.
Depolama
Modülleri kuru şekilde depolayınız.
Not
Yoğuşma oluşumu
Cihaza ilk defa elektrik vermeden önce cihazı en az iki saat işletim odasında bekletiniz.
Böylece sıcaklığın dengelenmesini sağlayabilir ve yoğuşmayı önleyebilirsiniz.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
22
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Montaj
4.3 Montaj ve bağlantı
Ayrıca bakınız
Elektrostatik tehlike altındaki yapı elemanları (EGB) (Sayfa 125)
4.3
Montaj ve bağlantı
Takım
Genişletme modülünün montajı için aşağıdaki aletlere ihtiyacınız olacaktır:
● Bir adet yıldız tornavida PZ1, ∅ 2,9 mm, 0,5 Nm cal. ISO 6789
● Kullanılan iletişim hatlarının topraklaması için topraklama kelepçeleri
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünde genel olarak dikkat edilmesi
gereken noktalar
Not
Cihazda arızalar ortaya çıkabilir
7KM Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünü sadece bağlı tüm katılımcılar bir
bina içindeyse ve bir enerji besleme şebekesi üzerinden besleniyorsa kullanınız:
 Bir LAN'da
 LAN'ın bir segmentinde
7KM PAC PROFIBUS DPV1 genişletme modülünde genel olarak dikkat edilmesi gereken noktalar
Not
Bus uç direnci
7KM PROFIBUS DPV1 genişletme modülünün kullanımında Bus ucu dirençleriyle doğru
şekilde bağlamaya dikkat ediniz.
Bu bağlamda şunlara dikkat ediniz:
● "PROFIBUS RS485-IS User and Installation Guideline" içindeki PROFIBUS montaj
direktifleri
● "SIMATIC NET PROFIBUS Networks"
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
23
Montaj
4.3 Montaj ve bağlantı
Montaj
SENTRON cihazını işletime almadan önce genişletme modülünü monte ediniz. EGB
direktiflerine riayet ediniz.
DIKKAT
İşletimin sınırlanması ve tehlikeye düşürülmesi
Hasarlı yapı grupları işletimi sınırlar ve tehlikeye düşürür. Hasarlı yapı gruplarını
çalıştırmayınız.
DIKKAT
SUB-D fişi arızalı olduğunda, RJ 45- konektörü arızalı olduğunda ve SENTRON cihazı fişi
arızalı olduğunda
Kirli veya eğilmiş pinler, fişlerin ve konektörlerin fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Fişler
ve konektörler zarar görebilir. Pinlerin kirlenmesini önleyiniz.
Şunlara dikkat ediniz:
 pinler arasında metal parçaların bulunmamasına.
 pinlere metal parçaların yapışmamasına.
 pinlerin bükülmemesine.
Pinlere dokunmayınız.
Not
Havalandırma ağızlarını kapatmayınız
Havalandırma ağızları kapatıldığında genişletme modülü çok ısınabilir. Havalandırma
ağızlarının kapatılmamasına dikkat ediniz.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
24
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Montaj
4.3 Montaj ve bağlantı
7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülünün montajı
Resim 4-1
7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülünün monte edilmesi
1. Gerilim olmamasını sağlayınız.
2. Üstünüzdeki elektriği deşarj ediniz.
3. SENTRON cihazını monte ediniz.
4. Genişletme modülünü takmadan önce, akım klemensleri ve voltaj klemenslerinin 7KM
PAC üzerine takılmış olmasına dikkat ediniz.
5. 7KM PAC PROFIBUS DPV1 genişletme modülünü sadece plastik muhafazasından
tutunuz.
6. 7KM PAC PROFIBUS DPV1 genişletme modülünü SENTRON cihazına takınız. Kılavuz
pimlerin doğru konuma sahip olması için kullanılan kılavuzlar, 7KM PROFIBUS DPV1
genişletme modülünü doğru bir şekilde takmanıza yardım eder. Yuvayla ilgili ayrıntılı
bilgiler için 7KM PAC. cihaz el kitabına bakınız.
7. 7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülünün SN62217-B3x22 cıvatalarını 0,5 Nm ile
7KM PAC üzerinde sıkınız.
8. SUB-D fişini SUB-D yuvasına takınız.
9. SUB-D fişini sıkınız.
10.PROFIBUS kablosu için yeterli, mekanik bir çekme desteği sağlayınız. Kablonun
yalıtımını cihazın yakın çevresinde bir topraklama kelepçesiyle topraklayınız.
11.Kablonun yalıtımını her iki uçta da topraklayınız.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
25
Montaj
4.3 Montaj ve bağlantı
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünün montajı
Resim 4-2
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünün monte edilmesi
1. Gerilim olmamasını sağlayınız.
2. Üstünüzdeki elektriği deşarj ediniz.
3. SENTRON cihazını monte ediniz.
4. Modülü takmadan önce, akım klemensleri ve voltaj klemenslerinin 7KM PAC üzerine
takılmış olmasına dikkat ediniz.
5. 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünü sadece plastik
muhafazasından tutunuz.
6. 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünü SENTRON cihazına
takınız. Kılavuz pimlerin doğru konuma sahip olması için kullanılan kılavuzlar, 7KM PAC
Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünü doğru bir şekilde takmanıza yardım
eder. Yuvayla ilgili ayrıntılı bilgiler için 7KM PAC cihaz el kitabına bakınız.
7. 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünün SN62217-B3x22
cıvatalarını 0,5 Nm ile SENTRON cihazında sıkınız.
8. RJ45 soketlerini RJ45 konektörlerine takınız.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
26
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Montaj
4.4 Devreye almadan önceki tedbirler
9. İki Ethernet kablosu için yeterli, mekanik bir çekme desteği sağlayınız. Her kablonun
yalıtımını cihazın yakın çevresinde bir topraklama kelepçesiyle topraklayınız.
10.Her kablonun yalıtımını iki uçta da topraklayınız.
Not
SENTRON cihazlarının monte edilmesi için
SENTRON cihazının montajıyla ilgili bilgileri SENTRON cihazı işletim kılavuzunda ve el
kitabında bulabilirsiniz.
Ayrıca bakınız
Diğer dokümantasyonlar (Sayfa 11)
Emniyet bilgileri (Sayfa 13)
Elektrostatik tehlike altındaki yapı elemanları (EGB) (Sayfa 125)
Paketten çıkartma (Sayfa 22)
Devreye almadan önceki tedbirler (Sayfa 27)
4.4
Devreye almadan önceki tedbirler
Kontroller
Genişletme modülünü doğru monte ettikten sonra aşağıdaki kontrolleri yapınız:
1. Genişletme modülünün SENTRON cihazı üstüne doğru takılmış olup olmadığını kontrol
ediniz.
2. 7KM PAC PROFIBUS DPV1 genişletme modülü:
PROFIBUS kablosu fişinin 7KM PAC PROFIBUS DPV1 genişletme modülünün SUB D
yuvasına doğru takılmış ve sıkılmış olduğunu kontrol ediniz.
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülü:
Ethernet kablosunun fişinin 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme
modülünün RJ 45 konektörüne doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol ediniz.
3. Havalandırma ağızlarının kapatılmamış olmasını kontrol ediniz.
4. Kablo tesisatı için yeterli, mekanik bir çekme desteği sağlayınız.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
27
Montaj
4.4 Devreye almadan önceki tedbirler
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
28
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Parametrelendirme/adresleme
5.1
5
Ölçüm büyüklükleri
SENTRON cihazının ölçüm büyüklükleri ve durum bilgileri, PROFIBUS veya PROFINET
üzerinden üst seviyedeki enerji yönetim sistemine veya otomasyon sistemine sunulur.
PROFINET
PROFINET, bunun için şu iki alternatifi sunar:
● PROFINET IO üzerinden periyodik veri trafiği
● PROFIenergy ile PROFINET IO üzerinden periyodik olmayan veri trafiği
Ölçüm büyüklükleriyle ilgili bilgiler
Ölçüm büyüklükleri arasında Örn; şunlar sayılabilir:
● Ölçülen ölçüm değerleri
● Ölçülen ölçüm değerlerinin uç değerleri
● Enerji değerleri
Durum bilgileri arasında Örn; şunlar sayılabilir:
● Ayarlanan limitler
● Cihazların durumları
Ölçüm büyüklüklerinin ayrıntılı bir açıklamasını ilgili SENTRON cihazının el kitaplarında
bulabilirsiniz. Bu cihaz kitabında PROFIBUS DP ve PROFINET ölçüm büyüklüklerini
bulabilirsiniz.
Ölçüm büyüklükleri ve durum bilgileri hem periyodik veri trafiğinde, hem de periyodik
olmayan veri trafiğinde sunulur.
Ölçüm büyüklükleri ve durum bilgileri periyodik veri trafiğinde şu şekilde sunulur:
● Önceden tanımlanmış yapı, ana tipler
● Münferit ölçüm büyüklükleri olarak
Ölçüm büyüklükleri ve durum bilgileri periyodik olmayan veri trafiğinde veri setleri olarak
sunulur.
Not
SIMATIC modül yazılımları
SENTRON cihazı kapsamlı ve çok yönlü ölçüm büyüklükleri ve durum bilgileri sunar.
SIMATIC için kullanılan 7KM/7KT PAC modül yazılımları TIA ortamıyla ve SIMATIC
ortamıyla entegrasyonu basitleştirir ve kolaylaştırır.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
29
Parametrelendirme/adresleme
5.2 Periyodik veri trafiği
Ayrıca bakınız
Giriş (Sayfa 9)
Enerji sayaçları (Sayfa 78)
Diğer dokümantasyonlar (Sayfa 11)
5.2
Periyodik veri trafiği
5.2.1
PROFIBUS DP'de periyodik veri trafiği
Açıklama
Periyodik veri trafiğinde her mesaj seçilebilir sayıda kullanım verileri aktarır. Periyodik veri
trafiği özellikle sürekli olarak ve hızlı bir şekilde ihtiyaç duyulan bilgilerin aktarılması için
uygundur. İki telgraf arasındaki zaman aralığı şuna bağlıdır:
● Katılımcı sayısına
● Veri miktarına
● Baud hızı
PROFIBUS'un aktarabildiği mevcut tüm veri türleri, ilgili SENTRON cihazına ait GSD
dosyasında tanımlanmıştır. Zamandan tasarruf ederek devreye almak ve verimli veri
aktarımı için önceden tanımlanmış ölçüm büyüklüklerine sahip üç ana tip bulunmaktadır.
Bunun yanında kullanıcı, aktarılacak olan ölçüm büyüklüklerini tek tek tanımlayabilir.
Ana tipin seçilmesi
Her SENTRON cihazını bireysel olarak yapılandırabilirsiniz. Yapılandırma sırasında
PROFIBUS DP yapılandırma aracı içinde GSD dosyasından şunları seçiniz:
● Ana tip 1, Ana tip 2 ve diğer ölçüm büyüklüklerinden oluşan herhangi bir kombinasyon
● Ana tip 3 ve diğer ölçüm büyüklüklerinden oluşan herhangi bir kombinasyon
Not
Miktar donanımına dikkat ediniz
PROFIBUS için SENTRON cihazlarının miktar donanımı 7KM9300-0AB00-0AA0'da maks.
244 Byte giriş verisi ve 2 Byte çıkış verisi içerir.
7KM9300-0AB01'de giriş verileri maks. 240 Byte ve çıkış verileri 2 Byte içerir.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
30
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Parametrelendirme/adresleme
5.2 Periyodik veri trafiği
Ayrıca bakınız
Normlar (Sayfa 111)
Diğer dokümantasyonlar (Sayfa 11)
5.2.2
PROFINET IO'da periyodik veri trafiği
Açıklama
Periyodik veri trafiğinde her mesaj seçilebilir sayıda kullanım verileri aktarır. Periyodik veri
trafiği özellikle sürekli olarak ve hızlı bir şekilde ihtiyaç duyulan bilgilerin aktarılması için
uygundur. 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülü, zaman yönetiminde
PROFINET tarafından gerçek zamanlı olarak (Real-Time (RT)) sınıflandırılır.
● PROFINET IO kontrolörü parametrelendirilebilir güncelleme süresini belirtir.
● 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülü, 1 - 512 ms arasındaki
güncelleme sürelerini destekler.
PROFINET'in aktarabildiği mevcut tüm veri türleri, ilgili SENTRON cihazına ait GSDML
dosyasında tanımlanmıştır. Zamandan tasarruf ederek devreye almak ve verimli veri
aktarımı için önceden tanımlanmış ölçüm büyüklüklerine sahip ana tipler bulunmaktadır.
Bunun yanında kullanıcı, aktarılacak olan ölçüm büyüklüklerini tek tek tanımlayabilir.
Ana tipin seçilmesi
Her SENTRON cihazını bireysel olarak yapılandırabilirsiniz. Yapılandırma sırasında,
yapılandırma aracı içinde GSDML dosyasından şunları seçiniz:
● 7KM PAC 'de Ana tip 1, Ana tip 2 ve diğer ölçüm büyüklüklerinden oluşan herhangi bir
kombinasyon
● 7KM PAC 'de Ana tip 3 ve diğer ölçüm büyüklüklerinden oluşan herhangi bir
kombinasyon
Not
Miktar donanımına dikkat ediniz
PROFINET IO için 7KM PAC miktar donanımı maks. 240 Byte giriş verisi ve 2 Byte çıkış
verisi içerir.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
31
Parametrelendirme/adresleme
5.2 Periyodik veri trafiği
5.2.3
Ana tip 1
Yapı
Ana tip 1'in yapısı sabit olarak verilmiştir. Ana tip 1'in uzunluğu 20 Byte giriş verisi ve 2 Byte
kontrol Byte'ıdır (çıkış verileri). Ana tip 1'de aşağıdaki bilgiler aktarılır.
Tablo 5- 1
Ana tip 1 yapısı
Byte
Veri değeri
Format
Birim
0 ... 3
Durum bilgisi
Unsigned long
—
4 ... 7
Akım L1
Float
A
8 ... 11
Akım L2
Float
A
12 ... 15
Akım L3
Float
A
16 ... 19
Toplam Aktif güç
Float
W
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
32
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Parametrelendirme/adresleme
5.2 Periyodik veri trafiği
Ana tip 1 ile 7KM PAC yapılandırması örneği
Not
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünün parametrelendirilmesi
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünü 7KM PAC PROFIBUS DP
genişletme modülüne benzer şekilde parametrelendiriniz.
Resim 5-1
7KM PROFIBUS DPV1 genişletme modülünün parametrelendirilmesi - Örnek 1: Ana tip
1'in Yuva 1'e eklenmesi
Ayrıca bakınız
Periyodik kanalda durum bilgisi (Sayfa 40)
Kontrol Byte'ları (Sayfa 41)
Ana tip 2 (Sayfa 34)
Ana tip 1 ve Ana tip 2 DS51 (Sayfa 47)
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
33
Parametrelendirme/adresleme
5.2 Periyodik veri trafiği
5.2.4
Ana tip 2
Yapı
Ana tip 2, Ana tip 1 için bir tamamlamadır. Bu sayede, projelendirme aşaması sırasında Ana
tip 1 ve Ana tip 2'yi kolayca ekleyebilirsiniz. Ana tip 2'yi ayrı bir birim olarak da
kullanabilirsiniz. Ana tip 2'in yapısı sabit olarak verilmiştir. Ana tip 2, 24 Byte uzunluğundadır.
Tablo 5- 2
Ana tip 2 aşağıdaki giriş verilerini aktarır
Byte
Veri değeri
Format
Birim
0 ... 3
Voltaj L1-L2
Float
V
4 ... 7
Voltaj L2-L3
Float
V
8 ... 11
Voltaj L3-L1
Float
V
12 ... 19
Aktif enerji Giren Tarife 1
Double Float
Wh
20 ... 23
Toplam güç faktörü
Float
—
Ayrıca bakınız
Ana tip 1 (Sayfa 32)
Ana tip 1 ve Ana tip 2 DS51 (Sayfa 47)
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
34
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Parametrelendirme/adresleme
5.2 Periyodik veri trafiği
5.2.5
Ana tip 3
Yapı
Ana tip 3'in yapısı sabit olarak verilmiştir. Ana tip 3 kontrol Byte'larını içerir.
Tablo 5- 3
Ana tip 3 uzunluğu
Cihaz
Byte cinsinden uzunluğu
PAC3200
112
PAC4200
116
Tablo 5- 4
Byte
Ana tip 3 aşağıdaki giriş verilerini aktarır:
Veri değeri
Format
Birim
0 ... 3
Durum bilgisi
Unsigned long
—
4 ... 7
Voltaj L1-N
Float
V
8 ... 11
Voltaj L2-N
Float
V
12 ... 15
Voltaj L3-N
Float
V
16 ... 19
Voltaj L1-L2
Float
V
20 ... 23
Voltaj L2-L3
Float
V
24 ... 27
Voltaj L3-L1
Float
V
28 ... 31
Akım L1
Float
A
32 ... 35
Akım L2
Float
A
36 ... 39
Akım L3
Float
A
40 ... 43
Güç faktörü L1
Float
—
44 ... 47
Güç faktörü L2
Float
—
48 ... 51
Güç faktörü L3
Float
—
52 ... 55
THD Voltaj
L11)
Float
%
56 ... 59
THD Voltaj L21)
Float
%
60 ... 63
THD Voltaj
L31)
Float
%
64 ... 67
THD Akım
L11)
Float
%
68 ... 71
THD Akım L21)
Float
%
72 ... 75
THD Akım
L31)
Float
%
76 ... 79
Şebeke frekansı
Float
Hz
80 ... 83
3 Fazlı Ortalama Akım
Float
A
84 ... 87
Toplam Görünen güç
Float
VA
88 ... 91
Toplam Aktif güç
Float
W
92 ... 95
Toplam reaktif güç (VARn)
Float
Var
96 ... 99
Toplam güç faktörü
Float
—
100 ... 103
Voltajın amplitüt asimetrisi
Float
%
104 ... 107
Akımın amplitüt asimetrisi
Float
%
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
35
Parametrelendirme/adresleme
5.2 Periyodik veri trafiği
Byte
Veri değeri
108 ... 111
Son periyodun uzunluğu
112 ... 115
Nötr iletken
akımı2)
Format
Birim
Unsigned long
s
Float
A
1) 7KM PAC3200'de THD-R
2) 7KM PAC3200'de değil
Ayrıca bakınız
Periyodik kanalda durum bilgisi (Sayfa 40)
Kontrol Byte'ları (Sayfa 41)
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
36
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Parametrelendirme/adresleme
5.2 Periyodik veri trafiği
5.2.6
Ölçüm büyüklüklerinin serbestçe seçilmesi
Yöntem
Aktarılacak olan diğer münferit ölçüm büyüklüklerini periyodik aralıkta belirtebilirsiniz.
Resim 5-2
7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülünün yapılandırılması - Örnek 2: Ölçüm
büyüklüklerinin eklenmesi
Not
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünü aynı şekilde
parametrelendiriniz.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
37
Parametrelendirme/adresleme
5.2 Periyodik veri trafiği
5.2.7
PAC4200'deki dijital girişler ve dijital çıkışlar
Yöntem
PROFIBUS DP / PROFINET IO üzerinden genişletme modülünün 7KM PAC 4DI/2DO dijital
girişlerini ve dijital çıkışlarını okuyabilirsiniz.
Resim 5-3
7KM PAC4200 'deki dijital girişlerin ve dijital çıkışların PROFIBUS DP üzerinden yapılandırılması
Not
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünü aynı şekilde
parametrelendiriniz.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
38
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Parametrelendirme/adresleme
5.2 Periyodik veri trafiği
Dijital girişlerin durumu ve dijital çıkışların durumu
PROFIBUS / PROFINET üzerinden şunlar kullanılabilir:
● SENTRON cihazının dahili girişlerinin giriş durumu
● SENTRON cihazının dahili çıkışlarının çıkış durumu
● İlgili genişletme modülünün 7KM PAC 4DI/2DO giriş durumu
● İlgili genişletme modülünün 7KM PAC 4DI/2DO çıkış durumu
Tablo 5- 5
Şema: 7KM PAC ölçüm cihazının dijital girişlerin durumu ve dijital çıkışların durumu
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
Byte 0
MSB
—
—
—
—
—
—
—
Byte 1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Byte 2
—
—
—
—
—
—
—
Byte 3 3)
—
—
—
—
—
—
DI / DO 0.11) 2)
DI /DO 0.01) 2) , LSB
x.11) 2)
DI / DO x.01) 2) , LSB
Byte
3 4)
—
—
—
—
DI / DO x.3
DI / DO x.2
DI / DO
1) = Okuma erişimi
2) "0" = KAPALI; "1" = AÇIK1)
3) Entegre dijital girişler ve dijital çıkışlar
4) İlgili 7KM PAC 4DI/2DOgenişletme modülünün dijital girişleri ve dijital çıkışları
Kısaltma
Anlamı
LSB
En düşük değerli Byte
MSB
En yüksek değerli Byte
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
39
Parametrelendirme/adresleme
5.2 Periyodik veri trafiği
5.2.8
Periyodik kanalda durum bilgisi
Durum bilgisi
Durum bilgisi, periyodik veri trafiğinde Ana tip 1'in ve Ana tip 3'ün bir veri yapısının
başlangıcında her veri alışverişinde gönderilir. Dijital durum bilgisini yapılandırma sırasında
da ekleyebilirsiniz. Durum bilgileri, cihazın statik teşhis verileri olarak ele alınır.
Tablo 5- 6
Dijital durum bilgisinin 4 Byte'ının yapısı - Statik teşhis
Byte
Bit
Açıklama
Byte n
Sistem durumu
0
Güç ortalaması senkronizasyonu yok veya
gerçekleştirilemedi
1
Cihaz yapılandırma menüsü aktif
2
Voltaj çok fazla
3
Akım çok fazla
4
Ayrılmış
5
Ayrılmış
6
Yazma koruması etkin
7
Ayrılmış
8
Ayrılmış
9
maximum pulse rate exceeded
10
Ayrılmış
11
Ayrılmış
12
Ayrılmış
13
Ayrılmış
14
Ayrılmış
15
Ayrılmış
16
Temel yapılandırma değişti
Byte n + 1
Cihaz durumu
Byte n + 2
Cihaz teşhisi
Byte n + 3
Bileşen teşhisi
17
Limit aşımı veya altına düşülmesi geliyor veya gidiyor
18
maximum pulse rate exceeded
19
Ayrılmış
20
Ayrılmış
21
Ayrılmış
22
Ayrılmış
23
Ayrılmış
24
Ayrılmış
25
Ayrılmış
26
Ayrılmış
27
Ayrılmış
28
Ayrılmış
29
Ayrılmış
20
Ayrılmış
31
Ayrılmış
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
40
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Parametrelendirme/adresleme
5.2 Periyodik veri trafiği
Onaylanana kadar teşhis bilgileri etkin kalır. Neden mevcut olduğu sürece durum bilgileri etki
kalır. Durum bilgileri onaylanmaz.
5.2.9
Kontrol Byte'ları
Açıklama
Kontrol Byte'ları standart olarak Ana tip 1 ve Ana tip 3 ile teslim edilir. Alternatif olarak,
kontrol Byte'larını yapılandırma sırasında ekleyebilirsiniz.
Bu komutlarla, örn. bellek içeriğini silebilir veya tarifeyi değiştirebilirsiniz. Bir Bit atadığınızda,
bu Bit'e ait fonksiyon etkinleştirilir. Ardından kontrol Bit'ini geri sıfırlamanız gerekir. Sınıf 1
Master/PROFINET IO kontrolörü, bu komutları PROFIBUS Slave'e/PROFINET IO cihazına
gönderir.
Not
Komutlar kaybolabilir
Kontrol byte'ının bir Bit'ini 1 saniyeden kısa bir çevrimle değiştirirseniz, komutlar kaybolabilir.
Bir Bit'teki değişiklikler sadece 1 saniyeye eşit veya daha uzun bir çevrimle etkili olur.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
41
Parametrelendirme/adresleme
5.2 Periyodik veri trafiği
Yapı
Tablo 5- 7
Byte
Byte n
Byte n + 1
Kontrol Byte'larının yapısı
Bit
0
Etkinleştirme
Açıklama
Artan eğri
değişimi1)
Maksimum değerlerin sıfırlanması
1
Artan eğri
değişimi1)
Minimum değerlerin sıfırlanması
2
Artan eğri değişimi1)
3
Artan eğri
değişimi1)
4
Artan eğri
değişimi1)
5
Seviyeye hassas
Proses sayacı Başlat / Dur
6
Artan eğri değişimi1)
Proses sayacı Kopyala ve Sıfırla
7
Artan eğri değişimi1)
Proses sayacı sıfırla
0
Artan eğri
değişimi1)
Yüksek tarifeye (HT) geçiş
1
Artan eğri
değişimi1)
Düşük tarifeye (LT) geçiş
2
Seviyeye hassas
3
Enerji sayaçlarının sıfırlanması
Cihaz teşhisinin sıfırlanması
Ölçüm periyodu senkronizasyonu
0.0 çıkışını devreye sok:
Seviyeye hassas
0.12) çıkışını devreye sok:
4
—
Ayrılmış
5
—
Ayrılmış
6
—
Ayrılmış
7
—
Ayrılmış

ON = 1

OFF = 0

ON = 1

OFF = 0
1) Yalnızca 0'dan 1'e değişim yapılması bu fonksiyonu etkinleştirir, örn. Bit 8'in 0'dan 1'e geçişi halinde yüksek tarifeye
geçilmesine neden olur. Değer 1'in veya 1'den 0'a geri almanın bir etkisi yoktur.
2) 7KM PAC4200'den itibaren
Not
Yalnızca bir defa kontrol Byte'ları
Kontrol Byte'ları cihaz başına bir defa mevcut olmalıdır. Parametrelendirme sırasında Ana tip
1'i veya Ana tip 3'ü eklediğinizde, kontrol Byte'larını ayrı olarak eklememelisiniz.
Ayrıca bakınız
Ana tip 1 (Sayfa 32)
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
42
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Parametrelendirme/adresleme
5.3 PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
5.3
PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
5.3.1
Giriş
Ön koşul
Periyodik olmayan veri trafiği için DPV1 uyumlu bir Sınıf 1 Master veya DPV1 uyumlu bir
Sınıf 2 Master'a ihtiyaç duymaktasınız.
Açıklama
Periyodik veri trafiğine ek olarak, Örn. parametreler, teşhis bilgileri, komutlar gibi veriler ve
diğer veriler periyodik olmayan şekilde aktarılabilir. Periyodik olmayan veri aktarımı,
periyodik veri trafiğiyle paralel olarak gerçekleşir.
Periyodik olmayan veri trafiğinden şu yöntemlerle faydalanabilirsiniz:
● SIMATIC için kullanılan 7KM PAC modül yazılımları ölçüm büyüklüklerini resim
modüllerinde gösterir ve bunları SIMATIC S7 içinde işlenmeye devam edilmesi için
kullanıma sunar.
● SIMATIC S7 CPU'ları sistem fonksiyon modülleri (SFB 52, SFB 53, SFB 54) içerir.
CPU'lar bunlarla alarm mesajlarını okuyabildikleri gibi veri setlerini de okuyabilir ve
yazabilir .
● Diğer her PROFIBUS DP Master veri setlerini uygulayabilir.
Not
Master'larla periyodik olmayan bağlantılar
Genişletme modülü aynı anda maksimum beş periyodik olmayan bağlantıyı destekler:
Sınıf 2 Master ile maksimum dört ve Sınıf 1 Master ile bir.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
43
Parametrelendirme/adresleme
5.3 PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
5.3.2
DPV1 veri setlerinin içeriği
DPV1 veri setlerinin tanımlanması
DPV1 veri setleri, VL / WL güç şalterlerine benzer şekilde tanımlanmıştır. Sistem modüler bir
yapıya sahiptir.
7KM PAC cihazları için veri setleri
Tablo 5- 8
Veri seti
numarası
7KM PAC cihazlarının veri setleri Slot numarası 1 üzerinden adreslenmiş
Açıklama
Sadece 7KM PAC3200
şununla
7KM9300-0AB00-0AA0
Tüm 7KM PAC şununla Erişim
7KM9300-0AB01-0AA0
DS1
Sistem teşhisi
X
X
R
DS51
Ana tip 1 ve Ana tip 2
X
X
R
DS68
Çıkış sinyallerinin durumu
X
—
RW
DS69
Giriş sinyallerinin durumu
X
—
R
DS72
Minimum ve maksimum akım değerleri
X
—
R
DS73
Minimum ve maksimum voltaj değerleri
X
—
R
DS74
Minimum ve maksimum güç değerleri
X
—
R
DS76
Minimum ve maksimum şebeke frekansı,
THD değerleri
X
—
R
DS92
Durum ve teşhis
X
—
R
DS93
Komutlar
X
X
W
DS94
Akım ölçüm değerleri, voltaj ölçüm
değerleri ve güç ölçüm değerleri
X
—
R
DS95
İşletim saati sayacı ve üniversal sayaç
X
—
RW
DS131
7KM PAC için ayarlar
X
—
RW
DS132
Limit ayarları
X
—
RW
DS202
Akım
X
—
R
DS203
Voltaj
X
—
R
DS204
Güç
X
—
R
DS205
Enerji sayaçları
X
X
RW
DS206
Bir ölçüm periyodu üzerinden ortalama
güç değerleri
X
—
R
DS255
I&M cihaz kimliği
X
X
IM0: R
IM1 ila IM4:
RW
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
44
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Parametrelendirme/adresleme
5.3 PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülü için veri setleri
Ayrıca 7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülünün kendisi için bir veri seti mevcuttur.
Bu veri setini Slot numarası 0 üzerinden adresleyebilirsiniz.
Tablo 5- 9
PAC PROFIBUS DP genişletme modülü için DPV1 veri setleri
Veri seti numarası
Açıklama
Erişim
DS255
I&M veri setleri
RW
Kısaltma
Anlamı
R
Read
W
Write
RW
Read ve Write
Ayrıca bakınız
Adresleme şeması (Sayfa 71)
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
45
Parametrelendirme/adresleme
5.3 PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
5.3.3
Sistem teşhisi DS1
DS1
DS1 veri seti sistem teşhisi için kullanılan verileri içerir.
Tablo 5- 10
DS1 veri setinin yapısı - Sadece okuma erişimi
Byte
Bit
pozisyonu
0
—
4
Format
Açıklama
32
Unsigned char
Başlık
—
32
Unsigned long
Ayrılmış
8
—
16
Unsigned short
Ayrılmış
10
—
8
Unsigned char
Teşhis sinyalinin uzunluğu.
11
—
8
Unsigned char
Teşhisin durum tipi
12
—
8
Unsigned char
Teşhisin slot numarası
13
—
8
Unsigned char
Teşhis için kullanılan Specifier
14
0
1
Bit
Ayrılmış
1
1
Bit
Ayrılmış
2
1
Bit
Ayrılmış
3
1
Bit
Ayrılmış
4
1
Bit
Ayrılmış
5
1
Bit
Ayrılmış
6
1
Bit
Ayrılmış
7
1
Bit
Cihaza özgü teşhis verileri mevcuttur.
0
1
Bit
Internal com. not ready
1
1
Bit
Internal com. failed
2
1
Bit
Ayrılmış
3
1
Bit
Data invalid - internal fault
(CRC error)
4
1
Bit
Ayrılmış
5
1
Bit
Data invalid - internal fault (Frame
error)
15
16
Bit cinsinden
uzunluğu
6
1
Bit
Data invalid - internal fault (Timeout)
7
1
Bit
Firmware PAC,Module incompatible
0
1
Bit
Voltage out of range
1
1
Bit
Current out of range
2
1
Bit
Maximum pulse rate exceeded
3
1
Bit
Limit violations
4
1
Bit
Ayrılmış
5
1
Bit
Ayrılmış
6
1
Bit
Ayrılmış
7
1
Bit
Ayrılmış
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
46
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Parametrelendirme/adresleme
5.3 PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
Byte
Bit
pozisyonu
17
0
Bit cinsinden
uzunluğu
Format
Açıklama
1
Bit
Output not remote operated
1
1
Bit
Invalid val.for Op.Hrs/Univ.Cnt.1)
2
1
Bit
Invalid. val. for energy counter
3
1
Bit
Invalid settings for PMD1)
4
1
Bit
Invalid settings for limits1)
5
1
Bit
Ayrılmış (geçersiz DSxx verileri)
6
1
Bit
Ayrılmış (geçersiz DSxx verileri)
7
1
Bit
Ayrılmış (geçersiz DSxx verileri)
Byte toplamı: 18
1) sadece 7KM PAC3200'de
5.3.4
Ana tip 1 ve Ana tip 2 DS51
DS51
DS51 veri seti, Ana tip 1 ve Ana tip 2'yi içerir.
Tablo 5- 11
DS51 veri setinin yapısı - Sadece okuma erişimi
Byte
Bit sayısı
Format
Açıklama
0
32
Struct
Başlık
4
32
Unsigned long
Ayrılmış
8
16
Unsigned short
Ayrılmış
10
160
Struct
Ana tip 1
30
192
Struct
Ana tip 2
Byte toplamı: 54
Ayrıca bakınız
Ana tip 1 (Sayfa 32)
Ana tip 2 (Sayfa 34)
DS51 ve DS205 veri setlerinin okunması (Sayfa 76)
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
47
Parametrelendirme/adresleme
5.3 PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
5.3.5
DS68 çıkış sinyallerinin durumu
DS68
DS68 veri seti çıkış sinyallerini içerir.
Yalnızca 7KM9300-0AB00-0AA0 için geçerlidir
Tablo 5- 12
DS68 veri setinin yapısı - Okuma erişimi ve yazma erişimi
Byte
Bit sayısı
Format
Açıklama
0
32
Struct
Başlık
4
32
Unsigned long
Ayrılmış
8
16
Unsigned short
Ayrılmış
10
32
Unsigned long
Dijital çıkışların durumu (Bit kodlu)
14
32
Unsigned long
Ayrılmış
18
32
Unsigned long
Ayrılmış
22
32
Unsigned long
Ayrılmış
Byte toplamı: 26
Ayrıca bakınız
Dijital girişlerin durumu ve dijital çıkışların durumu (Sayfa 80)
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
48
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Parametrelendirme/adresleme
5.3 PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
5.3.6
Giriş sinyallerinin durumu DS69
DS69
DS69 veri seti giriş sinyallerini içerir.
Yalnızca 7KM9300-0AB00-0AA0 için geçerlidir.
Tablo 5- 13
DS69 veri setinin yapısı - Sadece okuma erişimi
Byte
Bit sayısı
Format
Açıklama
0
32
Struct
Başlık
4
32
Unsigned long
Ayrılmış
8
16
Unsigned short
Ayrılmış
10
32
Unsigned long
Dijital girişlerin durumu (Bit kodlu)
14
32
Unsigned long
Ayrılmış
18
32
Unsigned long
Ayrılmış
22
32
Unsigned long
Ayrılmış
Byte toplamı: 26
Ayrıca bakınız
Dijital girişlerin durumu ve dijital çıkışların durumu (Sayfa 80)
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
49
Parametrelendirme/adresleme
5.3 PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
5.3.7
Minimum ve maksimum akım değerleri DS72
DS72
DS72 veri seti maksimum ve minimum akım değerlerini içerir.
Yalnızca 7KM9300-0AB00-0AA0 için geçerlidir.
Tablo 5- 14
Byte
DS72 veri setinin yapısı - Sadece okuma erişimi
Bit sayısı
Format
Açıklama
0
32
Struct
Başlık
4
32
Unsigned long
Ayrılmış
8
16
Unsigned short
Ayrılmış
10
32
Float
Maksimum Akım L1
14
32
Float
Maksimum Akım L2
18
32
Float
Maksimum Akım L3
22
32
Float
Maksimum 3 Fazlı Ortalama Akım
26
32
Float
Minimum Akım L1
30
32
Float
Minimum Akım L2
34
32
Float
Minimum Akım L3
38
32
Float
Minimum 3 Fazlı Ortalama Akım
Byte toplamı:
42
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
50
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Parametrelendirme/adresleme
5.3 PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
5.3.8
Minimum ve maksimum voltaj değerleri DS73
DS73
DS73 veri seti maksimum ve minimum voltaj değerlerini içerir.
Yalnızca 7KM9300-0AB00-0AA0 için geçerlidir.
Tablo 5- 15
DS73 veri setinin yapısı - Sadece okuma erişimi
Byte
Bit sayısı
Format
Açıklama
0
32
Struct
Başlık
4
32
Unsigned long
Ayrılmış
8
16
Unsigned short
Ayrılmış
10
32
Float
Maksimum Voltaj L1-N
14
32
Float
Maksimum Voltaj L2-N
18
32
Float
Maksimum Voltaj L3-N
22
32
Float
Maksimum Voltaj L1-L2
26
32
Float
Maksimum Voltaj L2-L3
30
32
Float
Maksimum Voltaj L3-L1
34
32
Float
Maksimum 3 Fazlı Ortalama Voltaj L-N
38
32
Float
Maksimum 3 Fazlı Ortalama Voltaj L-L
42
32
Float
Minimum Voltaj L1-N
46
32
Float
Minimum Voltaj L2-N
50
32
Float
Minimum Voltaj L3-N
54
32
Float
Minimum Voltaj L1-L2
58
32
Float
Minimum Voltaj L2-L3
62
32
Float
Minimum Voltaj L3-L1
66
32
Float
Minimum 3 Fazlı Ortalama Voltaj L-N
70
32
Float
Minimum 3 Fazlı Ortalama Voltaj L-L
Byte toplamı: 74
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
51
Parametrelendirme/adresleme
5.3 PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
5.3.9
Minimum ve maksimum güç değerleri DS74
DS74
DS74 veri seti maksimum ve minimum güç değerlerini içerir.
Yalnızca 7KM9300-0AB00-0AA0 için geçerlidir.
Tablo 5- 16
Byte
DS74 veri setinin yapısı - Sadece okuma erişimi
Bit sayısı
Format
Açıklama
0
32
Struct
Başlık
4
32
Unsigned long
Ayrılmış
8
16
Unsigned short
Ayrılmış
10
32
Float
Maksimum Görünen güç L1
14
32
Float
Maksimum Görünen güç L2
18
32
Float
Maksimum Görünen güç L3
22
32
Float
Maksimum Aktif güç L1
26
32
Float
Maksimum Aktif güç L2
30
32
Float
Maksimum Aktif güç L3
34
32
Float
Maksimum Reaktif güç L1
38
32
Float
Maksimum Reaktif güç L2
42
32
Float
Maksimum Reaktif güç L3
46
32
Float
Maksimum Güç faktörü L1
50
32
Float
Maksimum Güç faktörü L2
54
32
Float
Maksimum Güç faktörü L3
58
32
Float
Maksimum toplam görünen güç
62
32
Float
Maksimum toplam aktif güç
66
32
Float
Maksimum toplam reaktif güç
70
32
Float
Maksimum toplam güç faktörü
74
32
Float
Minimum Görünen güç L1
78
32
Float
Minimum Görünen güç L2
82
32
Float
Minimum Görünen güç L3
86
32
Float
Minimum Aktif güç L1
90
32
Float
Minimum Aktif güç L2
94
32
Float
Minimum Aktif güç L3
98
32
Float
Minimum Reaktif güç L1
102
32
Float
Minimum Reaktif güç L2
106
32
Float
Minimum Reaktif güç L3
110
32
Float
Minimum Güç faktörü L1
114
32
Float
Minimum Güç faktörü L2
118
32
Float
Minimum Güç faktörü L3
122
32
Float
Minimum toplam görünen güç
126
32
Float
Minimum toplam aktif güç
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
52
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Parametrelendirme/adresleme
5.3 PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
Byte
Bit sayısı
Format
Açıklama
130
32
Float
Minimum toplam reaktif güç
134
32
Float
Minimum toplam güç faktörü
Byte toplamı:
138
5.3.10
Minimum ve maksimum şebeke frekansı ve THD değerleri DS76
DS76
DS76 veri seti maksimum ve minimum şebeke frekansı değerlerini ve THD değerlerini içerir.
Yalnızca 7KM9300-0AB00-0AA0 için geçerlidir.
Tablo 5- 17
DS76 veri setinin yapısı - Sadece okuma erişimi
Byte
Bit sayısı
Format
Açıklama
0
32
Struct
Başlık
4
32
Unsigned long
Ayrılmış
8
16
Unsigend short
Ayrılmış
10
32
Float
Maksimum THD-R Voltaj L1
14
32
Float
Maksimum THD-R Voltaj L2
18
32
Float
Maksimum THD-R Voltaj L3
22
32
Float
Maksimum THD-R Akım L1
26
32
Float
Maksimum THD-R Akım L2
30
32
Float
Maksimum THD-R Akım L3
34
32
Float
Maksimum şebeke frekansı
38
32
Float
Minimum şebeke frekansı
Byte toplamı:
42
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
53
Parametrelendirme/adresleme
5.3 PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
5.3.11
Durum ve teşhis DS92
DS92
DS92 veri seti, durum bilgilerini ve teşhis bilgilerini içerir.
Yalnızca 7KM9300-0AB00-0AA0 için geçerlidir.
Tablo 5- 18
Byte
DS92 veri setinin yapısı - Sadece okuma erişimi
Bit sayısı
Format
Açıklama
0
32
Struct
Başlık
4
32
Unsigned long
Ayrılmış
8
16
Unsigned short
Ayrılmış
10
32
Unsigned long
Cihaz teşhisi ve cihaz durumu (Bit kodlu)
14
32
Unsigned long
Limit ihlalleri (Bit kodlu)
18
32
Unsigned long
Ana parametrelerin değişim sayacı
22
32
Unsigned long
Tüm parametrelerin değişim sayacı
26
32
Unsigned long
Değişim sayacı Limitler
Byte toplamı:
30
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
54
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Parametrelendirme/adresleme
5.3 PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
5.3.12
Komutlar DS93
DS93
DS93 veri seti komut bilgilerini içerir.
Tablo 5- 19
Byte
DS93 veri setinin yapısı - Sadece yazma erişimi
Bit
Bit sayısı
pozisyonu
Format
Açıklama
0
—
32
Struct
Başlık
4
—
32
Unsigned long
Ayrılmış
8
—
16
Unsigned short
Ayrılmış
10
—
8
Unsigned char
Komut sayacı
0
11)
Bit
Maksimum değerlerin sıfırlanması
1
11)
Bit
Minimum değerlerin sıfırlanması
2
11)
Bit
Enerji sayaçlarının sıfırlanması
3
11)
Bit
Cihaz teşhisinin sıfırlanması
4
11)
Bit
Ölçüm periyodu senkronizasyonu
5
1
Bit
Proses sayacı Başlat / Dur
6
1
Bit
Proses sayacı Kopyala ve Sıfırla
7
1
Bit
Proses sayacı sıfırla
0
11)
Bit
Yüksek tarifeye (HT) geçiş
1
11)
Bit
Düşük tarifeye (NT) geçiş
2
12)
Bit
0.0. çıkışının devreye sokulması 3) (eğer
parametrelendirilmişse)
3
12)
Bit
0.1 çıkışının devreye sokulması3) 4) (eğer
parametrelendirilmişse)
4
1
Bit
Ayrılmış
5
1
Bit
Ayrılmış
6
1
Bit
Ayrılmış
11
12
13
7
1
Bit
Ayrılmış
0
11)
Bit
Cihazın fabrika ayarına resetlenmesi
1
11)
Bit
Cihazın resetlenmesi
(IP adresi değişmez)
2
1
Bit
PAC PROFIBUS DP genişletme modülünün
fabrika ayarına resetlenmesi
3
1
Bit
Ayrılmış
4
1
Bit
Ayrılmış
5
1
Bit
Ayrılmış
6
1
Bit
Ayrılmış
7
8
Bit
Ayrılmış
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
55
Parametrelendirme/adresleme
5.3 PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
Byte
Bit
Bit sayısı
pozisyonu
Format
Açıklama
14
—
Unsigned char
Ayrılmış
8
Byte toplamı: 15
1) "1"in anlamı: Eylem uygulanır.
"0"ın anlamı Eylem uygulanmaz.
2) "1"in anlamı: Sinyal = 1
"0"'ın anlamı: Sinyal = 0
3) eğer parametrelendirilmişse ve mevcutsa
4) 7KM PAC3200'de değil
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
56
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Parametrelendirme/adresleme
5.3 PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
5.3.13
Akım ölçüm değerleri, voltaj ölçüm değerleri ve güç ölçüm değerleri DS94
DS94
DS94 veri seti akım ölçüm değerleri, voltaj ölçüm değerleri ve güç ölçüm değerlerini içerir.
Yalnızca 7KM9300-0AB00-0AA0 için geçerlidir.
Tablo 5- 20
DS94 veri setinin yapısı - Sadece okuma erişimi
Byte
Bit sayısı
Format
Açıklama
0
32
Struct
Başlık
4
32
Unsigned long
Ayrılmış
8
16
Unsigned short
Ayrılmış
10
32
Float
Voltaj L1-N
14
32
Float
Voltaj L2-N
18
32
Float
Voltaj L3-N
22
32
Float
Voltaj L1-L2
26
32
Float
Voltaj L2-L3
30
32
Float
Voltaj L3-L1
34
32
Float
Akım L1
38
32
Float
Akım L2
42
32
Float
Akım L3
46
32
Float
Görünen güç L1
50
32
Float
Görünen güç L2
54
32
Float
Görünen güç L3
58
32
Float
Aktif güç L1
62
32
Float
Aktif güç L2
66
32
Float
Aktif güç L3
70
32
Float
Reaktif güç L1
74
32
Float
Reaktif güç L2
78
32
Float
Reaktif güç L3
82
32
Float
Güç faktörü L1
86
32
Float
Güç faktörü L2
90
32
Float
Güç faktörü L3
94
32
Float
THD-R Voltaj L1
98
32
Float
THD-R Voltaj L2
102
32
Float
THD-R Voltaj L3
106
32
Float
THD-R Akım L1
110
32
Float
THD-R Akım L2
114
32
Float
THD-R Akım L3
118
32
Float
Şebeke frekansı
122
32
Float
3 Fazlı Ortalama Voltaj L-N
126
32
Float
3 Fazlı Ortalama Voltaj L-L
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
57
Parametrelendirme/adresleme
5.3 PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
Byte
Bit sayısı
Format
Açıklama
130
32
Float
3 Fazlı Ortalama Akım
134
32
Float
Toplam Görünen güç
138
32
Float
Toplam Aktif güç
142
32
Float
Toplam Reaktif güç
146
32
Float
Toplam güç faktörü
150
32
Float
Voltajın amplitüt asimetrisi
154
32
Float
Akımın amplitüt asimetrisi
158
32
Float
Aktif tarife
Byte toplamı:
162
5.3.14
İşletim saati sayacı ve üniversal sayaç DS95
DS95
DS95 veri seti işletim saati sayacının değerini ve yapılandırılabilen üniversal sayacın
değerini içerir.
Yalnızca 7KM9300-0AB00-0AA0 için geçerlidir.
Tablo 5- 21
DS95 veri setinin yapısı - Okuma erişimi ve yazma erişimi
Byte
Bit sayısı
Format
Açıklama
0
32
Struct
Başlık
4
32
Unsigned long
Ayrılmış
8
16
Unsigned short
Ayrılmış
10
32
Unsigned long
İşletim saati sayacı1)
14
32
Unsigned long
Üniversal sayaç1)
Byte toplamı:
18
1) 0xFFFFFFFF'nin anlamı: Eylem yok.
Diğer her değer kaydedilir.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
58
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Parametrelendirme/adresleme
5.3 PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
5.3.15
7KM PAC DS131 için ayarlar
DS131
DS131 veri seti, 7KM PAC ölçüm cihazı için ayar parametrelerini içerir.
Yalnızca 7KM9300-0AB00-0AA0 için geçerlidir.
Tablo 5- 22
DS131 veri setinin yapısı - Okuma erişimi ve yazma erişimi
Byte
Bit sayısı
Format
Açıklama
0
32
Struct
Başlık
4
32
Unsigned long
Ayrılmış
8
16
Unsigned short
Ayrılmış
10
32
Unsigned long
Bağlantı tipi:

0 = 3P4W

1 = 3P3W

2 = 3P4WB

3 = 3P3WB

4 = 1P2W
14
32
Unsigned long
Voltaj dönüştürücüsü üzerinden voltaj ölçümü?
18
32
Unsigned long
Primer voltaj
22
32
Unsigned long
Sekonder voltaj
26
32
Unsigned long
Akım dönüştürücüsü üzerinden akım
ölçümü?1)
=Evet
30
32
Unsigned long
Primer akım
34
32
Unsigned long
Sekonder akım
38
32
Unsigned long
Akımı ters çevir?
42
32
Unsigned long
Şebeke frekansı
46
32
Float
Sıfırların kaldırılması (% Nominal akım)
50
32
Unsigned long
Ölçüm periyodu
54
32
Unsigned long
Senkronizasyon
58
32
Unsigned long
0.0 dijital girişinin kullanım şekli
62
32
Unsigned long
Ayrılmış
66
32
Unsigned long
0.0
dijital girişinin sayma bilgilerinin kullanımı
70
32
Unsigned long
0.0
dijital girişindeki sayma bilgilerinin değerliği
(kWh / kvarh başına impulslar)
74
32
Unsigned long
0.0
dijital çıkışının şalt grubu düzenlemesi
78
32
Unsigned long
0.0 dijital çıkışının kullanım şekli
82
32
Unsigned long
0.0 dijital çıkışının limit düzenlemesi
86
32
Unsigned long
Ayrılmış
90
32
Unsigned long
0.0 çıkışının sayım sinyali kaynağı
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
59
Parametrelendirme/adresleme
5.3 PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
Byte
Bit sayısı
Format
Açıklama
94
32
Unsigned long
0.0
dijital çıkışında sayma bilgilerinin değerliği
(1000 Wh / VARh başına impulslar)
98
32
Unsigned long
0.0 dijital çıkışının impuls uzunluğu
102
32
Unsigned long
İletişim kutularının dili
106
32
Unsigned long
Faz ismi IEC / UL
110
32
Unsigned long
Kaynak üniversal sayacı
114
32
Unsigned long
Ekran güncelleme çevrimi
118
32
Unsigned long
Ekran Kontrast
122
32
Unsigned long
Ekran parlaklığı
126
32
Unsigned long
Ekran dimmerli parlaklığı
130
32
Unsigned long
Ekran dimmer süresi
Byte toplamı:
134
1) Bu parametre sadece okunabilir.
Ayrıca bakınız
Diğer dokümantasyonlar (Sayfa 11)
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
60
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Parametrelendirme/adresleme
5.3 PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
5.3.16
Limit ihlalleri DS132
DS132
DS132 veri seti limitlerin ayarlanması için parametreler içerir.
Yalnızca 7KM9300-0AB00-0AA0 için geçerlidir.
Tablo 5- 23
DS132 veri setinin yapısı - Okuma erişimi ve yazma erişimi
Byte
Bit sayısı
Format
Standart
Açıklama
0
8
Unsigned
char
-
1
8
Unsigned
char
0x00
2
8
Unsigned
char
-
3
8
Unsigned
char
0x00
Başlık Alt slot numarası
4
32
Unsigned
long
0x00
Ayrılmış
8
16
Unsigned
short
0x00
Ayrılmış
10
8
Unsigned
char
0x01
Limit veri setinin indeksi
11
8
Unsigned
char
0x00
Ayrılmış
12
32
Unsigned
long
0
16
32
Float
0
Histerez
20
32
Unsigned
long
0
Gecikme
24
32
Unsigned
long
0
Limit Lojikte operasyon
28
32
Unsigned
long
0
Kaynak
32
32
Float
0
Değer
36
32
Unsigned
long
0
Mod ≥ / <
40
32
Unsigned
long
0
44
32
Float
0
Histerez
48
32
Unsigned
long
0
Gecikme
52
32
Unsigned
long
0
Limit Lojikte operasyon
56
32
Unsigned
long
0
Kaynak
60
32
Float
0
Değer
Başlık koordinasyonu
Başlık rezerve
Başlık Slot numarası
Limit 0
Limit 1
ON/OFF
ON/OFF
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
61
Parametrelendirme/adresleme
5.3 PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
Byte
Bit sayısı
Format
Standart
64
32
Unsigned
long
0
68
32
Unsigned
long
0
Açıklama
Mod ≥ / <
Limit 2
ON/OFF
72
32
Float
0
Histerez
76
32
Unsigned
long
0
Gecikme
80
32
Unsigned
long
0
Limit Lojikte operasyon
84
32
Unsigned
long
0
Kaynak
88
32
Float
0
Değer
92
32
Unsigned
long
0
Mod ≥ / <
96
32
Unsigned
long
0
Limit 3
ON/OFF
100
32
Float
0
Histerez
104
32
Unsigned
long
0
Gecikme
108
32
Unsigned
long
0
Limit Lojikte operasyon
112
32
Unsigned
long
0
Kaynak
116
32
Float
0
Değer
120
32
Unsigned
long
0
Mod ≥ / <
124
32
Unsigned
long
0
128
32
Float
0
Histerez
132
32
Unsigned
long
0
Gecikme
136
32
Unsigned
long
0
Limit Lojikte operasyon
140
32
Unsigned
long
0
Kaynak
144
32
Float
0
Değer
148
32
Unsigned
long
0
Mod ≥ / <
Limit 4
ON/OFF
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
62
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Parametrelendirme/adresleme
5.3 PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
Byte
Bit sayısı
Format
Standart
Açıklama
152
32
Unsigned
long
0
156
32
Float
0
Histerez
160
32
Unsigned
long
0
Gecikme
164
32
Unsigned
long
0
Limit Lojikte operasyon
168
32
Unsigned
long
0
Kaynak
172
32
Float
0
Değer
176
32
Unsigned
long
0
Mod ≥ / <
Limit 5
ON/OFF
Byte toplamı:
180
Ayrıca bakınız
Diğer dokümantasyonlar (Sayfa 11)
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
63
Parametrelendirme/adresleme
5.3 PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
5.3.17
Akım DS202
DS202
DS202 veri seti akım değerlerini içerir.
Yalnızca 7KM9300-0AB00-0AA0 için geçerlidir.
Tablo 5- 24
DS202 veri setinin yapısı - Sadece okuma erişimi
Byte
Bit sayısı
Format
Açıklama
0
32
Struct
Başlık
4
32
Unsigned long
Ayrılmış
8
16
Unsigned short
Ayrılmış
10
32
Float
Akım L1
14
32
Float
Akım L2
18
32
Float
Akım L3
22
32
Float
THD-R Akım L1
26
32
Float
THD-R Akım L2
30
32
Float
THD-R Akım L3
34
32
Float
3 Fazlı Ortalama Akım
Byte toplamı: 38
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
64
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Parametrelendirme/adresleme
5.3 PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
5.3.18
Voltaj DS203
DS203
DS203 veri seti, voltaj değerlerini içerir.
Yalnızca 7KM9300-0AB00-0AA0 için geçerlidir.
Tablo 5- 25
DS203 veri setinin yapısı - Sadece okuma erişimi
Byte
Bit sayısı
Format
Açıklama
0
32
Struct
Başlık
4
32
Unsigned long
Ayrılmış
8
16
Unsigned short
Ayrılmış
10
32
Float
Voltaj L1-N
14
32
Float
Voltaj L2-N
18
32
Float
Voltaj L3-N
22
32
Float
Voltaj L1-L2
26
32
Float
Voltaj L2-L3
30
32
Float
Voltaj L3-L1
34
32
Float
THD-R Voltaj L1
38
32
Float
THD-R Voltaj L2
42
32
Float
THD-R Voltaj L3
46
32
Float
3 Fazlı Ortalama Voltaj L-N
50
32
Float
3 Fazlı Ortalama Voltaj L-L
Byte toplamı:
54
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
65
Parametrelendirme/adresleme
5.3 PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
5.3.19
Güç DS204
DS204
DS204 veri seti güç değerlerini içerir.
Yalnızca 7KM9300-0AB00-0AA0 için geçerlidir.
Tablo 5- 26
DS204 veri setinin yapısı - Sadece okuma erişimi
Byte
Bit sayısı
Format
Açıklama
0
32
Struct
Başlık
4
32
Unsigned long
Ayrılmış
8
16
Unsigned short
Ayrılmış
10
32
Float
Görünen güç L1
14
32
Float
Görünen güç L2
18
32
Float
Görünen güç L3
22
32
Float
Aktif güç L1
26
32
Float
Aktif güç L2
30
32
Float
Aktif güç L3
34
32
Float
Reaktif güç L1
38
32
Float
Reaktif güç L2
42
32
Float
Reaktif güç L3
46
32
Float
Güç faktörü L1
50
32
Float
Güç faktörü L2
54
32
Float
Güç faktörü L3
58
32
Float
Toplam Görünen güç
62
32
Float
Toplam Aktif güç
66
32
Float
Toplam Reaktif güç
70
32
Float
Toplam güç faktörü
Byte toplamı: 74
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
66
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Parametrelendirme/adresleme
5.3 PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
5.3.20
Enerji sayacı DS205
DS205
Master, DS205 veri seti üzerinden Double Float formatındaki tüm enerji sayaçlarını okuyabilir
ve ayarlayabilir.
Tablo 5- 27
DS205 veri setinin yapısı - Okuma erişimi ve yazma erişimi
Byte
Bit sayısı
Format
Açıklama
0
32
Struct
Başlık
4
32
Unsigned long
Ayrılmış
8
16
Unsigned short
Ayrılmış
10
64
Double Float
Aktif enerji Giren Tarife 11)
18
64
Double Float
Aktif enerji Giren Tarife 21)
26
64
Double Float
Aktif enerji Çıkan Tarife 11)
34
64
Double Float
Aktif enerji Çıkan Tarife 21)
42
64
Double Float
Reaktif enerji Giren Tarife 11)
50
64
Double Float
Reaktif enerji Giren Tarife 21)
58
64
Double Float
Reaktif enerji Çıkan Tarife 11)
66
64
Double Float
Reaktif enerji Çıkan Tarife 21)
74
64
Double Float
Görünen enerji Tarife 11)
82
64
Double Float
Görünen enerji Tarife 21)
Byte toplamı: 90
1) 0xFFFFFFFFFFFFFFFF'nin anlamı: Eylem yok. Diğer her değer kaydedilir.
Ayrıca bakınız
DS51 ve DS205 veri setlerinin okunması (Sayfa 76)
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
67
Parametrelendirme/adresleme
5.3 PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
5.3.21
Bir DS206 ölçüm periyodu üzerinden ortalama güç değerleri
DS206
DS206 veri seti bir ölçüm periyodu üzerinden ortalama güç değerlerini içerir.
Yalnızca 7KM9300-0AB00-0AA0 için geçerlidir.
Tablo 5- 28
DS206 veri setinin yapısı - Sadece okuma erişimi
Byte
Bit sayısı
Format
Açıklama
0
32
Struct
Başlık
4
32
Unsigned long
Ayrılmış
8
16
Unsigned short
Ayrılmış
10
32
Float
Kümülatif Aktif Güç, Giren
14
32
Float
Kümülatif Reaktif Güç, Giren
18
32
Float
Kümülatif Aktif güç, Çıkan
22
32
Float
Kümülatif Reaktif Güç, Çıkan
26
32
Float
Son periyotta maksimum aktif güç
30
32
Float
Son periyotta minimum aktif güç
34
32
Float
Son periyotta maksimum reaktif güç
38
32
Float
Son periyotta minimum reaktif güç
42
32
Unsigned long
ms cinsinden son periyodun uzunluğu
46
32
Unsigned long
s cinsinden Anlık periyodun zaman
noktası
Byte toplamı: 50
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
68
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Parametrelendirme/adresleme
5.3 PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
5.3.22
I&M cihaz kimliği DS255
DS255 veri seti, bir 7KM PAC ölçüm cihazının net bir şekilde tanımlanması için I&M verilerini
içerir.
I&M veri setlerinin adreslenmesi
7KM PAC için I&M veri setleri:
Slot no: 1 ve İndeks 255'i endeksleyiniz.
7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülü Slot no: 0 ve İndeks 255'i endeksleyiniz.
için I&M veri setleri:
Slot no: 0'ı, Örneğin HW-Konfig'teki DP-Slave'in özelliklerini tanımladığınız teşhis adresinde
adresleyebilirsiniz.
Tablo 5- 29
DS255 veri setinin yapısı, IM0 verileri; Sadece okuma erişimi
Byte
Bit sayısı
Format
Standart
Açıklama
0
8
Unsigned char
0x08
Geliştirilmiş fonksiyonNUM
1
8
Unsigned char
0x00
Ayrılmış
2
16
Unsigned short
65000
I&M İndeks:= I&M 0
4
80
10 Byte
0x00
I&M başlığı
14
16
Unsigned short
42
IM0 üretici-ID1)
16
160
Char 20
—
IM0 sipariş numarası
36
128
Char 16
—
IM0 seri numarası
52
16
Unsigned short
—
IM0 donanım sürümü
54
32
1*char
3*unsigned short
—
IM0 Firmware sürümü
58
16
Unsigned short
0x0000
IM0 değişiklik sayacı
60
16
Unsigned short
F600
IM0 Profile ID
62
16
Unsigned short
0x00
IM0 Specific Profile ID
64
16
Unsigned short
0x0101
IM0 I&M verileri sürümü
66
16
Unsigned short
001E
IM0 desteklenen I&M verileri
I&M veri bloğu 0
Byte toplamı: 68
1) Standart: 42. "42", Siemens AG için kullanılır
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
69
Parametrelendirme/adresleme
5.3 PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
Tablo 5- 30
DS255 veri setinin yapısı, IM1 verileri - Okuma erişimi ve yazma erişimi
Byte
Bit sayısı
Format
Standart
Açıklama
0
8
Unsigned char
0x08
Geliştirilmiş fonksiyon NUM
1
8
Unsigned char
0x00
Ayrılmış
2
16
Unsigned short
65001
I&M İndeks:= I&M 1
4
80
10 Byte
0x00
I&M başlığı
14
256
Char 32
20h
IM1 Tesis kodu
46
176
Char 22
20h
IM1 Yer kodu
I&M veri bloğu 1
Byte toplamı: 68
Tablo 5- 31
DS255 veri setinin yapısı, IM2 verileri - Okuma erişimi ve yazma erişimi
Byte
Bit sayısı
Format
Standart
Açıklama
0
8
Unsigned char
0x08
Gelişmiş fonksiyon NUM
1
8
Unsigned char
0x00
Ayrılmış
2
16
Unsigned short
65002
I&M İndeks:= I&M 2
4
80
10 Byte
0x00
I&M başlığı
I&M veri bloğu 2
14
128
Char 16
"YYYY-AA-GG"
IM2 montaj tarihi
30
304
Char 38
20h
Ayrılmış
Byte toplamı: 68
Tablo 5- 32
DS255 veri setinin yapısı, IM3 verileri - Okuma erişimi ve yazma erişimi
Byte
Bit sayısı
Format
Standart
Açıklama
0
8
Unsigned char
0x08
Gelişmiş fonksiyon NUM
1
8
Unsigned char
0x00
Ayrılmış
2
16
Unsigned short
65003
I&M İndeks:= I&M 3
4
80
10 Byte
0x00
I&M başlığı
432
Char 54
20h
IM3 yorum
I&M veri bloğu 3
14
Byte toplamı: 68
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
70
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Parametrelendirme/adresleme
5.3 PROFIBUS DP'de periyodik olmayan veri trafiği
Tablo 5- 33
DS255 veri setinin yapısı, IM4 verileri - Okuma erişimi ve yazma erişimi
Byte
Bit sayısı
Format
Standart
Açıklama
0
8
Unsigned char
0x08
Gelişmiş fonksiyon NUM
1
8
Unsigned char
0x00
Ayrılmış
2
16
Unsigned short
65004
I&M İndeks:= I&M 4
4
80
10 Byte
0x00
I&M başlığı
432
Char 54
00h
IM4 imza
I&M veri bloğu 2
14
Byte toplamı: 68
5.3.23
Adresleme şeması
PROFIBUS, verilerin adreslenmesi sırasında Slave'lerin fiziksel olarak modüler şekilde
yapılandırılmış ya da dahili olarak modüller adı verilen fonksiyon birimlerinden oluştuğunu
varsayar.
Modüler sistem tasarımı
Periyodik olmayan veri trafiğinde, yazma erişimi ya da okuma erişimi için onaylanmış tüm
veri setleri için modüller tahsis edilir. Bu veri setlerini Slot numarası ve indeks yardımıyla
adresleyebilirsiniz. Slot numarası modülü adresler ve indeks, modüle ait olan veri setlerini
adresler. Her veri seti maksimum 240 Byte büyüklüğünde olabilir. Her Slotun kendine ait veri
setleri olabilir.
Her slotu münferit olarak adresleyebilir ve Örn; slotun I&M verileri gibi slotun özel bilgilerine
erişebilirsiniz.
Y
İlgili 7KM PAC ölçüm cihazı için maksimum slot sayısı
Resim 5-4
Ölçüm cihazı: Modüler konsept
Ayrıca bakınız
DS51 ve DS205 veri setlerinin okunması (Sayfa 76)
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
71
Parametrelendirme/adresleme
5.4 Veri setininin SIMATIC S7 ile okunması ve yazılması
5.4
Veri setininin SIMATIC S7 ile okunması ve yazılması
SIMATIC S7 ve diğer PROFIBUS DP Master'leri veri setlerinin okunması ve yazılması için
kullanılan fonksiyonlar sunar.
SIMATIC S7
SIMATIC S7 şu sistem fonksiyon modüllerini sunar:
● SFB 52 "RDREC" (read record): Veri setini oku
● SFB 53 "WRREC" (write record): Veri setini yaz
● SFB 54 "RALRM" (read alarm): Alarm mesajını oku
Sistem fonksiyon modüllerinin açıklaması çalışma şekli ve kullanımıyla ilgili bilgiler SIMATIC
el kitaplarında ve STEP 7 Çevrimiçi Yardım bölümünde mevcuttur.
5.5
Veri setinin diğer PROFIBUS DP-Master'larıyla okunması ve
yazılması
PROFIBUS DP-Master
Diğer PROFIBUS DP Master'ları PROFIBUS-Kılavuzu "IEC 61131-3'e göre İletişim ve Proxy
Fonksiyon blokları" ile şu fonksiyonları sunar:
● Fonksiyon modülü "RDREC" (read record): Veri setini oku
● Fonksiyon modülü "WRREC" (write record): Veri setini yaz
● Fonksiyon modülü "RALRM" (read alarm): Alarm mesajlarının okunması
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
72
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Parametrelendirme/adresleme
5.6 Veri setlerinin okunması ve veri setlerinin yazılması için protokol sırası
5.6
Veri setlerinin okunması ve veri setlerinin yazılması için protokol
sırası
Prensip olarak
Sınıf 1 Master bir gönderme yetkisine sahiptir ve talep ve yanıt yoluyla MS0 kanalı üzerinden
arka arkaya Slave 1, Slave 2, vb ile iletişim kurar. Daha sonra, gönderme yetkisini Sınıf 2
Master'a aktarır. Sınıf 2 Master, programlanan çevrimin kalan süresinde herhangi bir Slave
ile periyodik olmayan bir bağlantı kurabilir ve MS2 kanalı üzerinden bu Slave ile veri alış
verişi yapabilir. Devam eden çevrim süresinin sonunda, gönderme yetkisini Sınıf 1 Master'a
geri verir. Sınıf 1 Master, benzer şekilde MS1 kanalı üzerinden periyodik olmayan bir şekilde
Slave'ler üzerinde veri alış verişi yapabilir.
7KM PAC ölçüm cihazı için çeşitli veri setleri tanımlanmıştır. Her veri seti maksimum 200
Byte uzunluğunda olmalıdır. Bu, periyodik olmayan verilerin Routing özelliğini destekler.
Bir Sınıf 1 Master PROFIBUS DB ya da Sınıf 2 Master ve Slave arasında periyodik olmayan
veri alış verişi için DPV1 protokolü kullanılır. DPV1 protokolü aşağı doğru uyumludur. Bu
sayede, kablo demetine PROFIBUS DP-V0 ve PROFIBUS DP-V1 cihazlarını
bağlayabilirsiniz.
Bir Sınıf 2 Master ile Slave'lerle iletişim kurabilirsiniz; bu Slave'ler
● bir Master tarafından yapılandırılmamış ve parametrelendirilmemiş olmalıdır.
● Bir Sınıf 1 Master ile bağlantıları olmalıdır.
PROFIBUS DP modülü üzerinden en fazla dört adet Sınıf 2 DP-Master aynı anda PAC
üzerine erişebilir.
DPV1 mesaj formatları
Resim 5-5
DPV1 mesaj formatı Read talebi
Resim 5-6
DPV1 mesaj formatı Read cevabı
Resim 5-7
DPV1 mesaj formatı Write talebi
Resim 5-8
DPV1 mesaj formatı Write cevabı
Yazma sırasında uzunluğun tam olmasına dikkat ediniz.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
73
Parametrelendirme/adresleme
5.6 Veri setlerinin okunması ve veri setlerinin yazılması için protokol sırası
Resim 5-9
DPV1 mesaj formatı Alarm cevabı
Fonksiyon numarası

Bir hata ortaya çıkarsa:
0x80 ile DPV1'den alınan fonksiyon numarasının Boole VEYA bağlantısı
= B#16#DE Veri setinde oku
= B#16#DF veri setinde yaz
Hata kodu çözme
Hata algılamanın yeri: 7KM PAC PROFIBUS DPV1 0x80 genişletme modülü
Hata kodu 1
Hata algılaması (bakınız ayrıca "Hata kodu 1'i gönderme nedenleri" tablosu)
Hata kodu 2
—
Resim 5-10
DPV1 hata mesajı
Not
Hata mesajının ve hata kodunun yapısı, PROFIBUS normu ile uyumludur
Diğer bilgiler için, Bkz. IEC 61158 ve "PROFIBUS Profile Guidelines Part 1: Identification &
Maintenance Functions".
Fonksiyon numaraları
Tablo 5- 34
En önemli fonksiyon numaralarının anlamı
Fonksiyon numarası
Anlamı
0x48
Idle
0x51
Data Transport
0x56
Resource Manager Response
0x57
Initiate
0x58
Abort
0x5C
Alarm Acknowledge (sadece MS1)
0x5E
Read
0x5F
Write
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
74
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Parametrelendirme/adresleme
5.6 Veri setlerinin okunması ve veri setlerinin yazılması için protokol sırası
Nedenleri
Tablo 5- 35
Hata kodu 1'i gönderme nedenleri
Hata kodu 1
Hata
Anlamı
0xA0
Okuma hatası
"Write only" erişim yetkili bir DSx'e okuma erişimi sırasında
ortaya çıkar
0xA1
Yazma hatası
"Read only" erişim yetkili bir DSx'e yazma erişimi sırasında
ortaya çıkar
0xA9
Fonksiyon desteklenmiyor.
IM0 verilerine yazma erişimi sırasında ortaya çıkar
0xB0
Geçersiz indeks
Geçerlenmemiş bir DSx'te ortaya çıkar, Örn;

DS255'in I&M başlığındaki indeks geçersizse.

DS255'in I&M başlığındaki Extendet_Func_Num 0x08
eksikse.
0xB1
"Write" uzunluk hatası
Yaz DSx için yanlış bir uzunluk bilgisinde ortaya çıkar
0xB2
Geçersiz slot
Read ve Write DSx için geçersiz bir slot bilgisinde ortaya
çıkar
0xB5
Durum çakışması
Şu durumlarda ortaya çıkar:
0xC2
Geçici olarak mümkün değil

Önceden indeksleme olmadan Read DS255'te

Önceden indeksleme olmadan Read DSx'te

Read DSx'te, eğer bu DSx önceden Write DSx
üzerinden sıfırlanmadıysa.1)
Şu durumlarda ortaya çıkar:

Write DS'te.
PAC PROFIBUS DP genişletme modülü başka bir
işlemle meşgul.

Read DS'te.
PAC PROFIBUS DP genişletme modülü devam eden
işlemle meşgul.
1) başl. 7KM PAC4200
Ayrıca bakınız
Adresleme şeması (Sayfa 71)
DS51 ve DS205 veri setlerinin okunması (Sayfa 76)
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
75
Parametrelendirme/adresleme
5.7 DS51 ve DS205 veri setlerinin okunması
5.7
DS51 ve DS205 veri setlerinin okunması
7KM9300-0AB01-0AA0 bulunan 7KM PAC'de, tüm DS51 ve DS205 veri setleri CALL
mekanizmasıyla DS255'in I&M verilerine benzer şekilde okunur. Bu, 7KM9300-0AB00-0AA0
bulunan 7KM PAC3200 için de geçerlidir.
Not
Diğer bilgiler
CALL mekanizması ile ilgili diğer bilgiler için, Bkz. IEC 61158-6, Bölüm 6 ve "PROFIBUS
Profile Guidelines Part 1: Identification & Maintenance Functions".
Yöntem
Resim 5-11
Örnek: DS51'in okunması
DP-Master Write DSxx talebi ile verileri endeksler. Endeksleme işlemi, içeriği önemli
olmayan 4 Byte uzunluğundaki bir başlıkla gerçekleştirilir. Read-DS talebinin
endekslenmesinden sonra sadece bu DP-Master verileri alabilir. Eğer başka bir Master bu
verileri almaya çalışırsa, bu Master'a ait Read-DS talebi 0xB5 hata koduyla reddedilir.
Aynı şekilde bu DP Master'ın sonraki Read-DS talepleri ve diğer tüm DP Master'ların
endeksleme girişimleri, DP Master talep edilen verileri alana kadar 0xC2 hata koduyla
reddedilir.
Endekslenen her Read-DS talebi, 10 saniyelik bir maksimum kullanım ömrüne sahiptir. Daha
sonra 7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülü yeni bir endeksleme için hazırdır.
7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülü, Write talebinin formel doğruluğunu şu
açılardan kontrol eder:
● Mesaj uzunluğu: Örn; endekslemede 4 Byte
● İndeks
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
76
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Parametrelendirme/adresleme
5.7 DS51 ve DS205 veri setlerinin okunması
Bir hata ortaya çıkarsa, talep reddedilir ve bir hata kodu gönderilir
Ayrıca bakınız
Veri setlerinin okunması ve veri setlerinin yazılması için protokol sırası (Sayfa 73)
Adresleme şeması (Sayfa 71)
Ana tip 1 ve Ana tip 2 DS51 (Sayfa 47)
Enerji sayacı DS205 (Sayfa 67)
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
77
Parametrelendirme/adresleme
5.8 Veri formatları
5.8
Veri formatları
5.8.1
Enerji sayaçları
Float formarında enerji sayaçları
7KM PAC ölçüm cihazları PROFIBUS / PROFINET üzerinden aşağıdaki tabloda listelenen
ölçüm büyüklüklerini Float ve Double Float formatında verir. Bunlar Örn; Float formatında
SIMATIC içinde daha kolay değerlendirilir. Enerji sayaçlarının yüksek sayaç kayıtları,
maksimum 7 ondalık basamakla Float formatında çözümlenir.
Tablo 5- 36
Float formatında tedarik edilebilen enerji sayaçları
Ad
Format
Değer aralığı
Aktif enerji Giren Tarife 1
Float
Aşma 1.0e+12
Aktif enerji Giren Tarife 2
Float
Aşma 1.0e+12
Aktif enerji Çıkan Tarife 1
Float
Aşma 1.0e+12
Aktif enerji Çıkan Tarife 2
Float
Aşma 1.0e+12
Reaktif enerji Giren Tarife 1
Float
Aşma 1.0e+12
Reaktif enerji Giren Tarife 2
Float
Aşma 1.0e+12
Reaktif enerji Çıkan Tarife 1
Float
Aşma 1.0e+12
Reaktif enerji Çıkan Tarife 2
Float
Aşma 1.0e+12
Görünen enerji Tarife 1
Float
Aşma 1.0e+12
Görünen enerji Tarife 2
Float
Aşma 1.0e+12
GSD dosyasında, Double Float formatındaki ölçüm büyüklükleri (D) ile ve Float formatındaki
ölçüm büyüklükleri (F) ile tanımlanır.
Not
Enerji sayaçlarının sıfırlanması
Örn. günlük tüketimin ya da aylık tüketimin hesaplanması için Float formatındaki bu ölçüm
büyüklükleri ile hesaplamalar yaparsanız, 7'den büyük değerlerde gösterilebilen hanelerde
belirsizlikler ortaya çıkar. Sayaç değeri 7 haneyi aşmadan önce enerji sayacını sıfırlayarak
ölçüm değerlerinin hassasiyetini garanti edebilirsiniz.
Ayrıca bakınız
Ölçüm büyüklükleri (Sayfa 29)
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
78
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Parametrelendirme/adresleme
5.8 Veri formatları
5.8.2
Limitler
7KM PAC3200 limitler sunar. Bu limitler PROFIBUS üzerinden "Limit ihlalleri" ölçüm
büyüklüğünde kullanıma hazır bulunur.
7KM PAC3200 ölçüm cihazının limitleri
Tablo 5- 37
Kullanılabilir limitler
Ad
Byte
Bit
Format
Değer aralığı
Erişim
Limit Lojik
0
0
Bit
0, 1
R
Limit 0
3
0
Bit
0, 1
R
Limit 1
1
Bit
0, 1
R
Limit 2
2
Bit
0, 1
R
Limit 3
3
Bit
0, 1
R
Limit 4
4
Bit
0, 1
R
Limit 5
5
Bit
0, 1
R
R
Read; Okuma erişimi
Not
Limit ihlalleri teşhis mesajlarını devreye sokabilir.
Diğer 7KM PAC ölçüm cihazlarının limitleri
7KM PAC ölçüm cihazı için kullanılan limitleri ilgili cihaz kitabında bulabilirsiniz.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
79
Parametrelendirme/adresleme
5.8 Veri formatları
5.8.3
Dijital girişlerin durumu ve dijital çıkışların durumu
7KM PAC ölçüm cihazının giriş durumu ve çıkış durumu
PROFIBUS üzerinden şunlar kullanılabilir:
● "Dijital girişlerin durumu" ölçüm büyüklüğünde 7KM PAC ölçüm cihazındaki dahili girişin
giriş durumu
● "Dijital çıkışların durumu" ölçüm büyüklüğünde 7KM PAC ölçüm cihazındaki dahili çıkışın
çıkış durumu
Tablo 5- 38
Şema: 7KM PAC ölçüm cihazının giriş durumu ve çıkış durumu
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
Byte 0
MSB
—
—
—
—
—
—
—
Byte 1
—
—
—
—
—
—
—
—
Byte 2
—
—
—
—
—
—
—
—
Byte 3
—
—
—
—
—
—
DI / DO 0.11) 2)
DI /DO 0.01) 2) , LSB
1) = Okuma erişimi
2) "0" = KAPALI; "1" = AÇIK1)
Kısaltma
Anlamı
LSB
En düşük değerli Byte
MSB
En yüksek değerli Byte
Ayrıca bakınız
DS68 çıkış sinyallerinin durumu (Sayfa 48)
Giriş sinyallerinin durumu DS69 (Sayfa 49)
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
80
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Parametrelendirme/adresleme
5.9 PROFIenergy'de periyodik olmayan veri trafiği
5.9
PROFIenergy'de periyodik olmayan veri trafiği
PROFIenergy
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülü, periyodik olmayan veri trafiğini
Standart PROFIenergy'ye (Query_Measurement) uygun olarak destekler.
Ayrıca bakınız
Diğer dokümantasyonlar (Sayfa 11)
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
81
Parametrelendirme/adresleme
5.9 PROFIenergy'de periyodik olmayan veri trafiği
5.9.1
I&M cihaz kimliği
Bu veri seti, bir 7KM PAC ölçüm cihazının net bir şekilde tanımlanması için I&M verilerini
içerir.
I&M veri setlerinin adreslenmesi
7KM PAC için I&M veri setleri:
Yuva "X1" Slot no: 0 ve
Subslot 0x8000 adresleyiniz.
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET
genişletme modülü için I&M veri setleri
Yuva "0" Slot no: 0 ve
Subslot 1 adresleyiniz.
Slotu ve Subslotu, örneğin HW-Konfig'deki PROFINET cihazının
özelliklerini tanımladığınız yuva teşhis adresiyle adresleyebilirsiniz.
Tablo 5- 39
0xaff0 veri setinin yapısı, IM0 verileri; Sadece okuma erişimi
Byte
Bit sayısı
Format
Standart
Açıklama
0
16
Unsigned short
0x0020
Blok tipi: IM0
2
16
Unsigned short
0x0038
Blok uzunluğu
4
8
Unsigned char
0x01
Blok sürümü High
5
8
Unsigned char
0x00
Blok sürümü Low
0006
16
Unsigned short
42
IM0 Üretici ID1)
0008
160
Char 20
—
IM0 sipariş numarası
0028
128
Char 16
—
IM0 seri numarası
0044
16
Unsigned short
—
IM0 donanım sürümü
0046
32
1*char
3*unsigned short
—
IM0 Firmware sürümü
0050
16
Unsigned short
0x0000
IM0 değişiklik sayacı
0052
16
Unsigned short
F600
IM0 Profile ID
0054
16
Unsigned short
0x00
IM0 Specific Profile ID
0056
16
Unsigned short
0x0101
IM0 I&M verilerinin sürümü
0058
16
Unsigned short
001E
IM0 desteklenen I&M verileri
I&M veri bloğu 0
Byte toplamı: 60
1) Standart: 42. "42", Siemens AG için kullanılır
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
82
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Parametrelendirme/adresleme
5.9 PROFIenergy'de periyodik olmayan veri trafiği
Tablo 5- 40
0xaff1 veri setinin yapısı, IM1 verileri - Okuma erişimi ve yazma erişimi
Byte
Bit sayısı
0
16
2
16
4
8
5
8
0006
0040
Format
Standart
Açıklama
Unsigned short
0x0021
Blok tipi: IM1
Unsigned short
0x0038
Blok uzunluğu
Unsigned char
0x01
Blok sürümü High
Unsigned char
0x00
Blok sürümü Low
256
Char 32
20h
IM1 Tesis kodu
176
Char 22
20h
IM1 Yer kodu
I&M veri bloğu 1
Byte toplamı: 60
Tablo 5- 41
0xaff2 veri setinin yapısı, IM2 verileri - Okuma erişimi ve yazma erişimi
Byte
Bit sayısı
Format
Standart
Açıklama
0
16
Unsigned short
0x0022
Blok tipi: IM2
2
16
Unsigned short
0x0038
Blok uzunluğu
4
8
Unsigned char
0x01
Blok sürümü High
5
8
Unsigned char
0x00
Blok sürümü Low
I&M veri bloğu 2
0006
128
Char 16
"YYYY-AA-GG"
IM2 montaj tarihi
0022
304
Char 38
20h
Ayrılmış
Byte toplamı: 60
Tablo 5- 42
0xaff3 veri setinin yapısı, IM3 verileri - Okuma erişimi ve yazma erişimi
Byte
Bit sayısı
Format
Standart
Açıklama
0
16
Unsigned short
0x0023
Blok tipi: IM3
2
16
Unsigned short
0x0038
Blok uzunluğu
4
8
Unsigned char
0x01
Blok sürümü High
5
8
Unsigned char
0x00
Blok sürümü Low
432
Char 54
20h
IM3 yorum
I&M veri bloğu 3
0006
Byte toplamı: 60
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
83
Parametrelendirme/adresleme
5.9 PROFIenergy'de periyodik olmayan veri trafiği
Tablo 5- 43
0xaff4 veri setinin yapısı, IM4 verileri - Okuma erişimi ve yazma erişimi
Byte
Bit sayısı
Format
Standart
Açıklama
0
16
Unsigned short
0x0023
Blok tipi: IM4
2
16
Unsigned short
0x0038
Blok uzunluğu
4
8
Unsigned char
0x01
Blok sürümü High
5
8
Unsigned char
0x00
Blok sürümü Low
432
Char 54
00h
IM4 imza
I&M veri bloğu 2
0006
Byte toplamı: 60
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
84
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
6
Yapılandır
6.1
Ön ayarlar
7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülünün fabrika çıkışı ön ayarları
Tablo 6- 1
Fabrika ayarları
Parametre
Değer
Adres
126
Bit / s cinsinden Baud hızı
Otomatik saptama
Bağlı 7KM PAC ölçüm cihazının tipi
Otomatik saptama
Dil
İletişim parametreleri 7KM PAC ölçüm cihazında
ayarlanmış olan dilde gösterilir.
Ön ayar: İngilizce
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünün fabrika çıkışı ön ayarları
Tablo 6- 2
Fabrika ayarları
Parametre
Değer
IP adresi
0.0.0.0
Gateway
0.0.0.0
Subnet
0.0.0.0
İstasyon adı
—
Bağlı 7KM PAC ölçüm cihazının tipi
Otomatik saptama
Dil
İletişim parametreleri 7KM PAC ölçüm cihazında
ayarlanmış olan dilde gösterilir.
Ön ayar: İngilizce
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
85
Yapılandır
6.2 Yapılandırma senaryoları
6.2
Yapılandırma senaryoları
SIMATIC ortamında 7KM PAC ölçüm cihazı ve genişletme modüllerini şu şekilde
yapılandırabilirsiniz:
● 7KM PAC ölçüm cihazının PROFIBUS üzerinden STEP 7 üzerinden ve cihaza özgü GSD
dosyası üzerinden bağdaştırılması
● 7KM PAC ölçüm cihazının PROFINET üzerinden STEP 7 üzerinden ve cihaza özgü
GSDML dosyası üzerinden bağdaştırılması
PROFIBUS'un/PROFINET'in STEP 7 ve GSD/GSDML dosyası üzerinden bağlantısının
konfigürasyonu
Resim 6-1
PROFIBUS'un/PROFINET'in STEP 7 ve GSD/GSDML dosyası üzerinden bağlantısının
konfigürasyonu
Not
Başka araçlarla yapılandırma
Yapılandırma için başka üreticilere ait yapılandırma araçlarını da kullanabilirsiniz.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
86
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Yapılandır
6.3 7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülü adresinin değiştirilmesi
6.3
7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülü adresinin
değiştirilmesi
Belirgin adresin girilmesi
Her cihaz belirgin bir adrese ihtiyaç duyar. Adres, PAC PROFIBUS DP genişletme
modülünde kaydedilir. Adres 126, yalnızca devreye alma için kullanılır. Veri iletişimi için
kullanılmamalıdır.
Veri aktarımını başlatmadan önce her cihazın adresini değiştiriniz. Adresi şu şekilde
değiştirebilirsiniz:
● 7KM PAC ölçüm cihazı menüsü üzerinden
● powerconfig ile Ethernet arabirimi üzerinden
● PROFIBUS yapılandırma yazılımı, örn. STEP 7 ile
● PROFIBUS arabirimi üzerinden bir Sınıf 2 Master ile
DIKKAT
Cihazda adres değişiklikleri hemen geçerli
7KM PAC'de PROFIBUS DP Slave adresini değiştirdiğinizde, menüden çıkıldıktan sonra
7KM PAC PROFIBUS DP genişletme menüsü otomatik olarak yeniden başlatılır. Daha
sonra yeni adres aktiftir. PROFIBUS DP Master'ı yeni adresle yeniden projelendiriniz.
Uyarlama etkin olana kadar iletişim kesilir.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
87
Yapılandır
6.4 GSD/GSDML dosyası yardımıyla konfigürasyon
6.4
GSD/GSDML dosyası yardımıyla konfigürasyon
GSD/GSDML dosyasının görevi
GSD dosyası:
● PROFIBUS'ta ASCII formatında bir metin dosyası.
● PROFINET'te XML formatında bir dosya
Burada münferit 7KM PAC cihazları açıklanır:
● Ölçüm büyüklükleri
● Durum bilgileri
● Kontrol bilgileri
● İletişim özelliklerini
GSD dosyası Sınıf 1 Master'a ve GSDML dosyası da PROFINET IO kontrolörüne bu verileri
sunar. GSD dosyası bir cihaz yapılandırması için temeli teşkil eder.
PROFIBUS cihazları belirgin bir PROFIBUS tanım numarasına ve bir GSD dosyasına
sahiptir. GSD dosyası 7KM PAC ölçüm cihazına göre uyarlanmıştır.
PROFIBUS GSD dosyasının isim uzlaşması
GSD dosyasının adı şu bilgileri içerir:
Tablo 6- 3
Dosya adının yapısı
Yerler
Anlamı
1 ... 2
"SI" Siemens için kullanılır
3 ... 4
GSD dosyasının sürümü, Örn; birinci sürüm için "01" kullanılır
5 ... 8
Tanım numaraları; bu numaralar PNO tarafından verilir.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
88
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Yapılandır
6.4 GSD/GSDML dosyası yardımıyla konfigürasyon
PROFIBUS GSDML dosyasının isim uzlaşması
PROFINET GSDML dosyası dilden bağımsızdır. Bu dosyada tüm cihazlar ve tüm diller
açıklanmıştır. GSDML dosyasının adı şu bilgileri içerir:
Tablo 6- 4
Dosya adının yapısı
Alanlar
Anlamı
1
"GSDML"
2
GSD dosyasının Vx.y formatındaki sürüm numarası
3
Üreticinin adı
4
Cihaz ailesinin adı
5
GSDML dosyasının şu formattaki oluşturulma tarihi: YYYYAAGG
6
GSDML dosyasının şu formattaki opsiyonel oluşturulma tarihi: hhmmss
hh, 00 … 24 aralığında geçerlidir.
7
"XML" dosya adının uzantısı
PROFIBUS GSD dosyasının dili
GSD dosyası dile göre değişir.
Tablo 6- 5
GSD dosyalarının uzantısı
GSD dosyasının dile bağlı uzantısı
Dil
GSE
İngilizce (ANSI)
GSG
Almanca
GSF
Fransızca
GSI
İtalyanca
GSP
Portekizce
GSS
İspanyolca
GSD
Dilden bağımsız (İngilizce IEC)
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
89
Yapılandır
6.4 GSD/GSDML dosyası yardımıyla konfigürasyon
PROFIBUS GSD dosyasının cihaz ve genişletme modülünün Firmware sürümüne atanması
Tablo 6- 6
GSD dosyasının adı, Örn;
GSD dosyasının adı
Anlamı
SIEM8163.GSx
Firmware sürümü 1.0.1 olan bir 7KM PAC3200 genişletme modülü
ile birlikte 7KM PAC PROFIBUS DP-V0 ölçüm cihazı için GSD
dosyası
SI018163.GSx
Firmware sürümü 2.0.0 olan bir PAC PROFIBUS DP-V1
genişletme modülü ile birlikte 7KM PAC3200 ölçüm cihazı için
GSD dosyasının "01" sürümü
SI018173.GSx
Firmware sürümü 3.0.0 olan bir PAC PROFIBUS DP genişletme
modülü ile birlikte 7KM PAC4200 ölçüm cihazı için GSD
dosyasının "01" sürümü
Not
GSD dosyasının en yeni sürümü
GSD dosyasının en yeni sürümünü Internet'te bulabilirsiniz Online servis ve destek
(http://www.siemens.com/automation/service&support).
STEP 7 örneği üzerinde GSD dosyası yardımıyla yapılandırma
Not
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülü
Aynı prosedür 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünün kullanımında
da geçerlidir.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
90
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Yapılandır
6.4 GSD/GSDML dosyası yardımıyla konfigürasyon
Tablo 6- 7
İzlenecek yöntemle ilgili örnek
İşlem
1
Resim
SIMATIC
Manager'de
HW-Konfig
seçeneğini
başlatınız.
Başlattıktan sonra HW-Konfig
2
"Options"
menüsünde >
"Install GSD file"
üzerine basınız.
"Install GSD file" fonksiyonunun açılması
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
91
Yapılandır
6.4 GSD/GSDML dosyası yardımıyla konfigürasyon
İşlem
3
Resim
GSD dosyasının
kaydedilmiş olduğu
dizini seçiniz.
GSD dosyasına sahip dizinin seçilmesi
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
92
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Yapılandır
6.4 GSD/GSDML dosyası yardımıyla konfigürasyon
İşlem
4
Resim
GSD dosyasını
kurunuz.
GSD dosyası kurulumu
GSD dosyası kurulumu başarıyla tamamlandıktan sonra şu mesaj gösterilir:
GSD dosyası kurulumu başarıyla tamamlandı
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
93
Yapılandır
6.4 GSD/GSDML dosyası yardımıyla konfigürasyon
İşlem
5
Resim
Bir yapı grubu
taşıyıcısını ve
bunun içine gerekli
yapı gruplarını
ekleyiniz, örn.
PROFIBUS DP
arabirimine sahip
CPU. CPU
eklendikten sonra
bir pencere açılır.
Bunun içinde
PROFIBUS Master
adresini
ayarlarsınız.
PROFIBUS Master adresinin ayarlanması
6
Donanım ağacında
7KM PAC ölçüm
cihazını seçiniz:
"PROFIBUS DP"
> "Additional
Devices"
> "SENTRON"
> "PAC"
HW Config içindeki ölçüm cihazını ekleyiniz
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
94
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Yapılandır
6.4 GSD/GSDML dosyası yardımıyla konfigürasyon
İşlem
7
Resim
7KM PAC ölçüm
cihazını, donanım
ağacından
PROFIBUS DP
Master sistem 1'e
sürükleyiniz.
7KM PAC
PROFIBUS DP
genişletme
modülünün
adresini
ayarlayınız.
7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülü adresinin ayarlanması
8
7KM PAC ölçüm
cihazı sembolüne
tıklayınız.
Bağlı 7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülü ile HW-Konfig
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
95
Yapılandır
6.4 GSD/GSDML dosyası yardımıyla konfigürasyon
Not
Universal module kullanmayınız
Önceden tanımlanmış veri tipleri ve kullanılabilir ölçüm değerleri nedeniyle STEP 7 Universal
module'ün kullanımı yapılandırma sırasında desteklenmez.
Ayrıca bakınız
Ön ayarlar (Sayfa 85)
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
96
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Yapılandır
6.5 7KM PAC ölçüm cihazındaki 7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülü için bilgiler ve ayarlar
6.5
7KM PAC ölçüm cihazındaki 7KM PAC PROFIBUS DP genişletme
modülü için bilgiler ve ayarlar
7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülü 7KM PAC ölçüm cihazına takılmışsa, bu
modül üzerindeki ayrı bir ekran görüntüsü üzerinde PAC PROFIBUS DP genişletme modülü
hakkındaki bilgileri okuyabilir ve PAC PROFIBUS DP genişletme modülünün adresini
ayarlayabilirsiniz.
7KM PAC ölçüm cihazındaki bilgiler ve ayarlar
Cihazın modeline bağlı olarak ölçüm cihazı ana menüsünde şu komutu seçiniz:
● 7KM PAC "Ayarlar" > "PROFIBUS MODULE"
● 7KM PAC "Ayarlar" > "Genişletme modülü" > "MODx" > "PROFIBUS MODULE"
Daha sonra şu ekran görüntüsünü göreceksiniz:
Resim 6-2
7KM PAC'da PROFIBUS adresinin ayarlanması
Ekran görüntüsünün üstteki yarısında arka arkaya şu bilgiler bulunmaktadır:
● Sipariş numarası
● 7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülünün seri numarası
● 7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülünün Firmware sürümü
● "DIAG" alanında 7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülünün iletişim durumunu
görebilirsiniz:
Tablo 6- 8
Anlamıyla birlikte iletişimin durumu
Durum
Anlamı
BAUD_SRCH
Baud cinsinden Baud hızının algılanması için PROFIBUS'un Master'ını arar.
WAIT_PRM
7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülü parametrelendirmeyi ya da
Master'ın bir talebini bekler.
PRM_FAULT
Hatalı parametrelendirme; Örn. yanlış GSD dosyası
WAIT_CFG
Parametrelendirme iyi durumda. PAC PROFIBUS DP genişletme modülü
konfigürasyonu bekler.
CFG_FAULT
Hatalı konfigürasyon mesajı, Örn. yanlış bir ölçüm büyüklüğü yapılandırıldı.
DATA_EXCH
Konfigürasyon iyi durumda. Veriler bir Sınıf 1 Master ile değiştirilir.
CON_MC2
Konfigürasyon iyi durumda. Bir Sınıf 2 Master ile bağlantı kuruldu.
"PROFIBUS ADDRESS":
Her genişletme modülü belirgin bir adrese ihtiyaç duyar. İşletime alma amacıyla 126
numaralı adres önceden ayarlanmıştır. Bu adresi değiştiriniz!
Geçerli adres aralığı:
1 ... 125
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
97
Yapılandır
6.6 7KM PROFINET ölçüm cihazındaki 7KM Switched Ethernet PROFINET genişletme modülü için bilgiler ve
ayarlar
6.6
7KM PROFINET ölçüm cihazındaki 7KM Switched Ethernet
PROFINET genişletme modülü için bilgiler ve ayarlar
Eğer 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülü 7KM PAC ölçüm cihazının
üzerine takıldıysa, bu bileşen üzerinde ayrı bir ekran görüntüsünde 7KM PAC Switched
Ethernet PROFINET genişletme modülü ile ilgili bilgileri okuyabilir ve modül ayarlarını
yapabilirsiniz.
7KM PAC ölçüm cihazındaki bilgiler ve ayarlar
Cihazın modeline bağlı olarak ölçüm cihazı ana menüsünde şu komutu seçiniz:
● 7KM PAC "Ayarlar" > "Switched Ethernet"
● 7KM PAC "Ayarlar" > "Genişletme modülleri" > "MODx" > "Switched Ethernet"
Not
Geçerli Firmware Sürümleri
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülü için ön koşul:
 7KM PAC3200 V2.1.2'den sonraki bir Firmware sürümünden itibaren
 7KM PAC4200 V1.3.1'den sonraki bir Firmware sürümünden itibaren
Daha eski sürümlerde ekran görüntüsünde ayar yapamazsınız. Burada tüm bilgiler
gösterilir. Ayarları bir PROFINET yazılımında, örneğin HW-Konfig'de yapabilirsiniz.
Daha sonra şu ekran görüntüsünü göreceksiniz:
Resim 6-3
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülü - 7KM PAC'deki bilgiler
Şu bilgileri görürsünüz:
● Sipariş numarası
● 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünün seri numarası
● 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünün Firmware sürümü
● "DIAG" alanında 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünün iletişim
durumunu görebilirsiniz
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
98
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Yapılandır
6.6 7KM PROFINET ölçüm cihazındaki 7KM Switched Ethernet PROFINET genişletme modülü için bilgiler ve ayarlar
Tablo 6- 9
Anlamıyla birlikte iletişimin durumu
Durum
Anlamı
Çözümü
OK
Genişletme modülü çalışmaya hazırdır.
—
INIT
Genişletme modülü başlangıç aşamasındadır.
—
SYS_ERR
7KM PAC ve 7KM PAC Switched Ethernet
PROFINET genişletme modülünün donanım ve /
veya Firmware'i birbirine uymuyor.
Destek bölümüyle temas
kurunuz.
● 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünün maksimum 26 karakter
uzunluğundaki istasyon adının ilk karakteri
"IP-ADDR.":
Burada modülün IP adresini ayarlayabilirsiniz. Bir PROFINET IO kontrolörü bu ayarları kendi
projelendirmesiyle değiştirebilir.
"- ->" menü seçeneğini çağırınız. Daha sonra şu ekran görüntüsünü göreceksiniz:
Resim 6-4
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülü - 7KM PAC'deki ayarlar
"SUBNET":
Burada modülün SUBNET adresini ayarlayabilirsiniz. Bir PROFINET IO kontrolörü bu
ayarları kendi projelendirmesiyle değiştirebilir
"GATEWAY":
Burada modülün Gateway'in adresini ayarlayabilirsiniz. Bir PROFINET IO kontrolörü bu
ayarları kendi projelendirmesiyle değiştirebilir
"SNTP-IP":
Burada SNTP sunucusunun adresini ayarlayabilirsiniz. Bu bileşen zaman senkronizasyonu
için kullanılır.
"MAC":
Burada 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülün MAC adresi gösterilir.
"MAC P1", "MAC P2":
Burada PROFINET Switch Portlarının Ethernet adresleri gösterilir.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
99
Yapılandır
6.6 7KM PROFINET ölçüm cihazındaki 7KM Switched Ethernet PROFINET genişletme modülü için bilgiler ve
ayarlar
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
100
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Servis, bakım ve atığa ayırma
7.1
7
Temizlik
Açıklama
7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülü ve 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET
Modül genişletme modülü bakım gerektirmez.
Not
Temizleme maddeleri nedeniyle zarar
Temizleme maddeleri cihazda zarara neden olabilir. Temizleme maddeleri kullanmayınız.
Not
Fiş arızalı olduğunda
Fişin pinlerinin bükülmemesine dikkat ediniz. Pinler bükülmüş olduğunda, fiş hasar görebilir.
1. Gövdeyi yalnızca kuru, tüy bırakmayan, anti-statik bir bezle temizleyiniz.
2. Pinleri dikkatli bir şekilde anti-statik bir kıl fırçayla temizleyiniz.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
101
Servis, bakım ve atığa ayırma
7.2 Tamir
7.2
Tamir
İşlem şekli
Not
Sertifika ve garantinin geçerliliğini yitirmesi
Yapı grubunu açtığınızda, bu yapı grubuna ait sertifika ve Siemens firmasının verdiği garanti
geçerliliğini yitirir. Yapı grubunu tamir etme yetkisine yalnızca üretici sahiptir. Arızalı veya
hasar görmüş yapı gruplarını, tamir veya değiştirme işlemi için Siemens firmasına geri
gönderiniz.
Yapı grubu arızalı veya hasarlı olduğunda aşağıdaki adımları izleyiniz:
1. Üstünüzdeki elektriği deşarj ediniz.
2. Yapı grubu sökünüz.
3. Yapı grubunu, taşıma işlemi sırasında zarar görmemesi için uygun şekilde paketleyiniz.
4. Yapı grubunu Siemens firmasına geri gönderiniz. Adresi şuradan öğrenebilirsiniz:
– Siemens satış ortağınız
– Teknik Destek
Ayrıca bakınız
Elektrostatik tehlike altındaki yapı elemanları (EGB) (Sayfa 125)
7.3
Atığa ayırma
Atığa ayırma ve geri dönüşüm
Yapı gurubunu ülkenizde geçerli kanun ve yönetmeliklere göre atığa ayırınız veya geri
dönüşüme tabi tutunuz.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
102
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Servis, bakım ve atığa ayırma
7.4 Firmware Güncellemesi
7.4
Firmware Güncellemesi
powerconfig
Not
Bir Firmware güncellemesinin yapılması
Bir Firmware güncelleştirmesi yapmadan önce Teknik Destek bölümüne bu işlemin gerekli
olup olmadığını sorunuz. Firmware güncelleştirme işlemini sadece bu işlem kesinlikle
zorunluysa gerçekleştiriniz.
Firmware güncellemesini, powerconfig konfigürasyon yazılımı ile yapınız. Firmware
güncellemesi işleminin gerçekleştirilmesiyle ilgili ayrıntılı bilgileri powerconfig Çevrimiçi
Yardım bölümünde bulabilirsiniz.
7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülünün Firmware güncellemesi için Ethernet bağlantısı
powerconfig ile 7KM PAC ölçüm cihazının Ethernet arabirimi arasında fiziksel bir Ethernet
bağlantısı kurunuz.
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünün Firmware güncellemesi için Ethernet
bağlantısı
7KM powerconfig ile 7KM Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünün Ethernet
arabirimi arasında fiziksel bir Ethernet bağlantısı kurunuz.
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünün Firmware güncellemesi
7KM PAC ölçüm cihazı Ethernet arabirimi üzerinden yapılamaz.
Firmware güncelleştirmesi sırasında elektrik kesilmesi
DIKKAT
Firmware güncellemesi sırasında elektrik kesilmesi, genişletme modülünün çalışır
durumdan çıkmasına neden olur
7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülünün Firmware güncellemesi yaklaşık 8 ila 13
dakika sürer. 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünün Firmware
güncellemesi yaklaşık 3 dakika sürer. Modülün bir Firmware güncelleştirmesi için, modül ile
birlikte 7KM PAC 'i devre dışı kalma emniyeti olan bir besleme voltajına bağlayınız.
Bu güvenlik önlemine rağmen voltaj kesilirse, powerconfig'de modülün Firmware
güncelleştirmesini yeniden başlatmayı deneyiniz.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
103
Servis, bakım ve atığa ayırma
7.4 Firmware Güncellemesi
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
104
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Alarm, hata ve sistem mesajları
8
PROFIBUS DP için teşhis ve proses alarmları
SENTRON PAC gerek
● teşhis fonksiyonlarını PROFIBUS DPV0'ye gerekse de
● teşhis alarmlarını ve
● proses alarmlarını PROFIBUS DPV1'e uygulayabilir.
SENTRON PAC (= DP-Slave) ile PROFIBUS-Master, örn. SIMATIC S7 veya PC arasındaki
iletişim PROFIBUS için tanımlanmış protokol sekanslarına göre gerçekleşir.
Kullanıcı için aşağıda açıklanan veriler yerel arabirimler üzerinden tahsis edilir.
SIMATIC ortamında alarmlar OB40 ve OB82 bildirilir. Teşhis verileri SFB 54 üzerinden
okunur.
Not
PROFINET IO, proses alarmlarını desteklemez.
PROFINET - Teşhis alarmları kanal teşhisi olarak gerçekleştirilir. Ayrıntılı bilgiler SFB54
üzerinden okunabilir. Hangi hata tipinin hangi hata metnine ait olduğunu öğrenmek için
GSDML içine bakılabilir.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
105
Alarm, hata ve sistem mesajları
PROFIBUS DPV0 için teşhis verileri
Slave teşhis mesajı yapısı
Pozisyon
İçerikler
Byte 0
İstasyon durumu
Bit
Değer
İçerikler
İçerik ve değerler PROFIBUS
Profile Guidelines Part 3'e göre
Byte 1
Norma göre Slave teşhisi
Byte 2
Byte 3
Master adresi
Byte 4
Kimlik numarası
(high)
Byte 5
Kimlik numarası
(low)
Byte 6
Başlık
Tip +
Uzunluk
Byte 7
Durum tipi
1
Byte 8
Slot No.
0=
Modül
1 = PAC
Byte 9
Specifier
1=
gelen
2=
giden
Byte 10
User-Data 1
Byte 11
Byte 12
Byte 13
User-Data 2
User-Data 3
User-Data 4
Cihaza özgü teşhis mesajı
Bit 0
…6
d.c.
Ayrılmış
Bit 7
1
Teşhis verileri mevcut
Bit 0
1
PAC ile iletişim henüz hazır değil
Bit 1
1
PAC ile iletişim mümkün değil
Bit 2
d.c.
Ayrılmış
Bit 3
1
Dahili hata (CRC error)
Bit 4
d.c.
Ayrılmış
Bit 5
1
Dahili hata (Frame error)
Bit 6
1
Dahili hata (Timeout)
Bit 7
1
PAC ve modül Firmware sürümü
birbirine uymuyor
→ Firmware güncellemesi gerekli
Bit 0
1
Voltaj çok fazla
Bit 1
1
Current out of range
Bit 2
1
Maximum pulse rate exceeded
Bit 3
1
Limit ihlali
Bit
4...7
d.c.
Ayrılmış
Bit 0
1
Dijital çıkışlar uzaktan kumanda
edilemez
Bit 1
d.c.
Ayrılmış
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
106
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Alarm, hata ve sistem mesajları
Pozisyon
İçerikler
Bit
Değer
İçerikler
Bit 2
1
Enerji sayacı yazma işlemi
başarısız
Bit 3
1
Yazma koruması nedeniyle
yazma işlemi reddedildi veya
yazma koruma devresi
değiştirilmiş.
Bit 4
d.c.
Ayrılmış
Bit 5
1
Dahili iletişim hatası
Bit 6
1
Dahili iletişim hatası
Bit 7
1
Dahili iletişim hatası
PROFIBUS DPV1'e teşhis alarmı
Teşhis alarmı mesajının yapısı PROFIBUS DPV0 için teşhis mesajıyla çok benzerdir.
Pozisyon
İçerikler
Byte 0
İstasyon durumu
Bit
Değer
İçerikler
İçerik ve değerler PROFIBUS
Profile Guidelines Part 3'e göre
Byte 1
Norma göre Slave teşhisi
Byte 2
Byte 3
Master adresi
Byte 4
Kimlik numarası
(high)
Byte 5
Kimlik numarası
(low)
Byte 6
Başlık
Tip +
Uzunluk
Byte 7
Alarm tipi
1
Byte 8
Slot No.
0=
Modül
1 = PAC
Byte 9
Specifier
1=
gelen
2=
giden
Byte 10
Alarm-Data 1
Cihaza özgü teşhis mesajı
Bit 0
1
PAC ile iletişim henüz hazır değil
Bit 1
1
PAC ile iletişim mümkün değil
Bit 2
d.c.
Ayrılmış
Bit 3
1
Dahili hata (CRC error)
Bit 4
d.c.
Bit 5
Ayrılmış
Dahili hata (Frame error)
Bit 6
1
Dahili hata (Timeout)
Bit 7
1
PAC ve modül Firmware sürümü
birbirine uymuyor
→ Firmware güncellemesi gerekli
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
107
Alarm, hata ve sistem mesajları
Pozisyon
İçerikler
Byte 11
Alarm-Data 2
Byte 12
Alarm-Data 3
Bit
Değer
İçerikler
d.c.
Ayrılmış
Bit 0
1
Dijital çıkışlar uzaktan kumanda
edilemez
Bit 1
d.c.
Ayrılmış
Bit 2
1
Enerji sayacı yazma işlemi
başarısız
Bit 3
1
Yazma koruması nedeniyle yazma
işlemi reddedildi veya yazma
koruma devresi değiştirilmiş.
Bit 4
d.c.
Ayrılmış
Bit 5
1
Dahili iletişim hatası
Bit 6
1
Dahili iletişim hatası
Bit 7
1
Dahili iletişim hatası
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
108
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Alarm, hata ve sistem mesajları
8.1 PROFIBUS DPV1'e proses alarmı
8.1
PROFIBUS DPV1'e proses alarmı
Ana fikir
Proses alarmı mesajının yapısı teşhis alarmı mesajlarıyla çok benzerdir
Pozisyon
İçerikler
Byte 0
İstasyon durumu
Bit
Değer
İçerikler
İçerik ve değerler PROFIBUS
Profile Guidelines Part 3'e göre
Byte 1
Norma göre Slave teşhisi
Byte 2
Byte 3
Master adresi
Byte 4
Kimlik numarası (high)
Byte 5
Kimlik numarası (low)
Byte 6
Başlık
= 6 limit
ihlali
olmadan
Cihaza özgü teşhis mesajı
= 10 limit
ihlali ile
Byte 7
Alarm tipi
2
Byte 8
Slot No.
0 = Modül
1 = PAC
Byte 9
Specifier
1 = gelen
2 = giden
Byte 10
Alarm-Data 1
Bit 0
1
Voltaj çok fazla
Bit 1
1
Voltaj çok fazla
Bit 2
1
İmpuls frekansı çok yüksek
Bit 3
1
Limit ihlali bağıntısı
Ayrıntılar için bakınız Byte 12 ila
15 arası
Bit 4...7
Byte 11
Alarm-Data 2
Byte 12
Alarm-Data 3
Byte 13
Alarm-Data 4
Byte 14
Alarm-Data 5
d.c.
Ayrılmış
d.c.
Ayrılmış
Bit 0
1
Limit ihlali bağıntısı
Bit 1
1
Bağlantı 1 durumu
Bit 2
1
Bağlantı 2 durumu
Bit 3
1
Bağlantı 3 durumu
Bit 4
1
Bağlantı 4 durumu
Bit 5...7
d.c.
Ayrılmış
d.c.
Ayrılmış
Bit 0
1
Limit ihlali 8
Bit 1
1
Limit ihlali 9
Bit 2
1
Limit ihlali 10
Bit 3
1
Limit ihlali 11
Bit 4...7
d.c.
Yedek
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
109
Alarm, hata ve sistem mesajları
8.1 PROFIBUS DPV1'e proses alarmı
Pozisyon
İçerikler
Bit
Değer
İçerikler
Byte 15
Alarm-Data 6
Bit 0
1
Limit ihlali 0
Bit 1
1
Limit ihlali 1
Bit 2
1
Limit ihlali 2
Bit 3
1
Limit ihlali 3
Bit 4
1
Limit ihlali 4
Bit 5
1
Limit ihlali 5
Bit 6
1
Limit ihlali 6
Bit 7
1
Limit ihlali 7
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
110
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Teknik özellikler
9.1
9
Normlar
Açıklama
Tablo 9- 1
Cihaz, aşağıdaki normlara uygundur
Norm
Başlık
IEC 60603-7
Elektronik tertibatlar için konektörler - Bölüm 7: Yalıtılmış serbest ve sabit konektörler için
tasarım spesifikasyonu, 8 kutuplu
IEC 61158-2:2004
"Digital data communication for measurement and control - Fieldbus for use in industrial
control systems - Part 2: Physical layer specification and service definition"
IEC 61158-3:2003
"Digital data communications for measurement and control - Fieldbus for use in industrial
control systems - Part 3: Data link service definition"
IEC 61158-4:2004
"Digital data communication für measurement and control - Fieldbus for use in industrial
control systems - Part 4: Data link protocol specification"
IEC 61158-5:2004
"Digital data communications for measurement and control - Fieldbus for use in industrial
control systems - Part 5: Application layer service definition"
IEC 61158-6:2004
"Digital data communications for measurement and control - Fieldbus for use in industrial
control systems - Part 6: Application layer protocol specification"
IEC 61784-1:2004
PROFIBUS ve PROFINET normu
Not
Diğer normlar
Yukarıda yazılı normlara ek olarak, "SENTRON PACxxxx" el kitabında belirtilen normlar
geçerlidir.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
111
Teknik özellikler
9.2 7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülünün teknik özellikleri
9.2
7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülünün teknik özellikleri
Mekanik veriler
Tablo 9- 2
7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülünün mekanik verileri
Değerler
Gövde ölçüleri (yükseklik x genişlik x derinlik)
63 mm x 43 mm x 22 mm
SUB-D yuvasına sahip gövde ölçüleri (yükseklik x 69 mm x 43 mm x 22 mm
genişlik x derinlik)
Montaj konumu
7KM PAC ölçüm cihazı üzerinde dikey
Gövde modeli
VDT 3400 Yapı 36
Toleranslar
DIN 16901:1982-11'e göre
Ağırlık
45 g
7KM PAC ölçüm cihazına soket
14 uçlu fiş
Kablo uzunluğu
Baud hızına bağlıdır.
Kablo uzunlukları hakkında ayrıntılı bilgileri
IIEC 61158-2:2004 normu, Bölüm 21.1 ve
IEC 61158-2:2003 içinde bulabilirsiniz
Akım beslemesi
Akımı 7KM PAC sağlar
Soğutma
Havalandırma ağızları şeklinde pasif hava
soğutması
Yanabilirlik sınıfı
V-0
Elektrik verileri
Tablo 9- 3
PAC PROFIBUS DP genişletme modülünün elektrik verileri
Değerler
TIA/EIA-485-A1)
ANSI
PROFIBUS arabirimi için
devre, cihazdan galvanizle ayrılmış
5V±%5
Yüklenilebilirlik (PROFIBUS DP fişindeki 5V'a ait) Maks. 10 mA
7KM PAC ölçüm cihazı ile PROFIBUS DP
arabirimi arasındaki elektrik izolasyonu
500 V
Potansiyel ayırma
Genişletme modülünde
İzolasyon voltajı
Maksimum 500 V
1) eskiden RS 485
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
112
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Teknik özellikler
9.2 7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülünün teknik özellikleri
Ortam ve çevre koşulları
Tablo 9- 4
Ortam ve çevre koşulları
Ortam ve çevre koşulu
Değerler
DIN EN 60529'a göre koruma türü
IP20
izin verilen kirlilik derecesi
2, IEC 61010-1:2001'e göre
Geri dönüşüm sembolü
> PC / ABC <
Not
Diğer teknik özellikler
Diğer mekanik veriler ve elektrik verileri ve ayrıca ortam ve çevreyle ilgili koşullar 7KM PAC
ölçüm cihazına ait olanlarla aynıdır. Ayrıntılı bilgileri 7KM PAC ölçüm cihazına ait işletme
kılavuzunda ve cihaz kitabında bulabilirsiniz.
Ayrıca bakınız
Normlar (Sayfa 111)
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
113
Teknik özellikler
9.3 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünün teknik özellikleri
9.3
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünün
teknik özellikleri
Mekanik veriler
Tablo 9- 5
Mekanik veriler
Değerler
Gövde ölçüleri (yükseklik x 1) genişlik x
derinlik)
63 mm x 43 mm x 22 mm
Montaj konumu
7KM PAC ölçüm cihazı üzerinde dikey
Gövde modeli
VDT 3400 Yapı 36
Toleranslar
DIN 16901:1982-11'e göre
Ağırlık
36 g
7KM PAC ölçüm cihazına soket
14 uçlu fiş
Kablo uzunluğu
En azından CAT5, < 100 m
Kablo uzunlukları ile ilgili diğer bilgileri Internet'te
(http://www.profibus.com/nc/downloads/downloads/p
rofinet-cabling-and-interconnectiontechnology/display/) bulabilirsiniz.
Akım beslemesi
Akımı 7KM PAC sağlar
Soğutma
Havalandırma ağızları şeklinde pasif hava
soğutması
Yanabilirlik sınıfı
V-0
Elektrik verileri
Tablo 9- 6
Elektrik verileri
Değerler
7KM PAC ölçüm cihazı ile 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET AC 1.500 V
genişletme modülü Ethernet arabirimi arasındaki elektrik izolasyonu
Potansiyel ayırma
Genişletme modülünde
Ethernet arabirimi ve Ethernet ekranı arasındaki elektrik izolasyonu
AC 500 V
Montaj kılavuzundaki bilgilere dikkat ediniz:
Montaj ve bağlantı (Sayfa 23)
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
114
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Teknik özellikler
9.3 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünün teknik özellikleri
Ortam ve çevre koşulları
Tablo 9- 7
Ortam ve çevre koşulları
Ortam ve çevre koşulu
Değerler
DIN EN 60529'a göre koruma türü
IP20
izin verilen kirlilik derecesi
IEC 61131'e göre 2
Geri dönüşüm sembolü
> PC / ABC <
Not
Diğer teknik özellikler
Diğer mekanik veriler ve elektrik verileri ve ayrıca ortam ve çevreyle ilgili koşullar 7KM PAC
ölçüm cihazına ait olanlarla aynıdır. Ayrıntılı bilgileri 7KM PAC ölçüm cihazına ait işletme
kılavuzunda ve cihaz kitabında bulabilirsiniz.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
115
Teknik özellikler
9.4 PAC PROFIBUS DP genişletme modülünün iletişim arabirimi
9.4
PAC PROFIBUS DP genişletme modülünün iletişim arabirimi
Teknik özellikler
Tablo 9- 8
İletişim arabirimi teknik özellikleri
Değerler
Bağlantı
9 uçlu, SUB-D yuvası
Veri aktarımı PROFIBUS-DP:
Desteklenen Baud hızları kBit / s olarak
9,6 / 19,2 / 45,45 /, 93,75 / 187,5 / 500 / 1 500 /
3 000 / 6 000 / 12 000
Desteklenen adres aralığı
1 ila 126 1)
Desteklenen iletişim protokolleri
Şunlar için PROFIBUS DP-V1:
Aktarılacak ölçüm büyüklükleri

Sınıf 1 Master ile periyodik veri alışverişi için

Sınıf 1 Master ve Sınıf 2 Master ile periyodik
olmayan veri alışverişi için

Saat senkronizasyonlu DPV2
GSD dosyası aracılığıyla veya veri setleri
aracılığıyla periyodik olmayan bir şekilde
tanımlanabilir
1) Bus'a katılan her cihaz belirgin bir adrese sahip olmalıdır. Adres 126, yalnızca devreye alma için
kullanılır. Veri iletişimi için kullanılmamalıdır.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
116
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Teknik özellikler
9.4 PAC PROFIBUS DP genişletme modülünün iletişim arabirimi
PROFIBUS DP bağlantısının PIN düzeni
7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülü 9 uçlu bir SUB-D yuvası kullanır.
Resim 9-1
9 uçlu SUB-D yuvası
Tablo 9- 9
PROFIBUS bağlantısı için PIN düzeni
Pin
Tanım
Anlamı
Saha
1
NC
Boş
2
NC
Boş
3
RxD / TxD-P
Alınan / Gönderilen veriler-P
ANSI TIA/EIA-485-A1)
4
Control-P (RTS)
Kontrol sinyali
TTL
5
DGND
PROFIBUS veri temin potansiyeli
—
—
gerilimi2)
6
VP
Çıkış besleme
7
NC
Boş
8
RxD / TxD-N
Alınan / Gönderilen veriler-N
9
NC
Boş
GND
5 VEXT / 10 mA
—
ANSI TIA/EIA-485-A1)
—
1) Daha önce RS 485
2) Sadece bus uç dirençleri için
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
117
Teknik özellikler
9.5 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünün iletişim arabirimi
9.5
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülünün
iletişim arabirimi
Teknik özellikler
Tablo 9- 10
İletişim arabirimi teknik özellikleri
Değerler
Endüstriyel Ethernet:
IRT uyumlu Switch

Auto crossover

Auto negotiation
Bağlantı
2 yalıtılmış 8 kutuplu RJ 45 konektörü 1)
PROFINET IO veri aktarımı:
MBit / s cinsinden desteklenen Baud hızları
10 / 100
İstasyon adı 2)
Maksimum 26 karakter
Desteklenen iletişim protokolleri
PROFINET altyapı protokolleri, örn.
Aktarılacak ölçüm büyüklükleri

SNTP

LLDP

SNMP

...
GSDML dosyası aracılığıyla veya PROFIenergy
profili aracılığıyla periyodik olmayan bir şekilde
tanımlanabilir
1) Fiş, Bölüm 8.1.2'deki kablo uzunlukları için hazırlanan PROFINET kılavuzunun gerekliliklerine
uymalıdır. - Internet (http://www.profibus.com/nc/downloads/downloads/profinet-cabling-andinterconnection-technology/display/)
2) Bus üzerindeki her katılımcı cihaz, belirgin bir istasyon adına ve uygun bir IP yapılandırmasına
sahip olmalıdır.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
118
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Teknik özellikler
9.6 Etiketler
9.6
Etiketler
7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülü
Aşağıdaki grafik 7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülü gövdesindeki etiketlerin
yerlerini gösterir.
①
Tip etiketi
Resim 9-2
Üstü yazılı 7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülü
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülü
①
Tip etiketi
Resim 9-3
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülü model levhası
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
119
Teknik özellikler
9.6 Etiketler
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
120
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
10
Ölçü resimleri
10.1
Ölçü resimleri
7KM PAC PROFIBUS DP genişletme modülü
Resim 10-1
SUB-D yuvasıyla birlikte yandan görünüş ve önden görünüş
Resim 10-2
SUB-D yuvasıyla birlikte alttan görünüş ve üstten görünüş ve 7KM PAC PROFIBUS DP
genişletme modülü ile 7KM PAC arasındaki pim çıtasının ölçüleri
Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
121
Ölçü resimleri
10.1 Ölçü resimleri
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülü
Resim 10-3
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülü - RJ 45 konektörleri ve
7KM PAC Switched Ethernet PROFINET genişletme modülü ile 7KM PAC arasındaki
pim çıtasının boyutlarıyla birlikte üstten görünüş, önden görünüş, yandan görünüş ve
alttan görünüş
Tüm ölçüler mm olarak verilmiştir.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
122
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
A
Ek
A.1
A'dan Z'ye kapsamlı destek
Aşağıdaki bağlantılar altında diğer bilgileri bulabilirsiniz:
Faydalı bağlantılar
Tablo A- 1
Ürün bilgisi
İnternet sitesi
İnternet sitesi, geleceğe yönelik ürünlerimiz
ve sistemlerimiz hakkında hızlı ve hedefe
yönelik bilgiler vermektedir.
Bağlantı (http://www.siemens.com/lowvoltage)
Haber bülteni
Alçak voltaj enerji dağıtımı konusunda her
zaman güncel bilgiler verir.
Bağlantı
(http://www.siemens.com/lowvoltage/newsletter)
Tablo A- 2
Ürün bilgisi / Ürün seçimi ve Sistem seçimi
Bilgi ve yükleme
merkezi
Tablo A- 3
Industry Mall

Güncel kataloglar

Müşteri dergileri

Broşürler

Demo yazılımı

Kampanya paketleri
Bağlantı
(http://www.siemens.com/lowvoltage/infomaterial)
Ürün seçimi ve sistem seçimi
E-İş ve ürün bilgileri platformu. Tüm alçak
voltaj enerji dağıtımı ürün portföyümüz için
günün 24 saati kapsamlı bilgi ve sipariş
platformuna erişim:

Seçme yardımları

Ürün ve sistem yapılandırıcılar

Stok kontrolü

Teslimat durumunun izlenmesi
Bağlantı
(http://www.siemens.com/lowvoltage/mall)
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
123
Ek
A.1 A'dan Z'ye kapsamlı destek
Tablo A- 4
Ürün dokümantasyonu
Servis ve Destek
Portalı
CAx-DVD

Ürün bilgi formları

Kılavuz kitaplar / İşletim kılavuzları

Sertifikalar

Karakteristik eğriler

Yüklemeler

SSS
Bağlantı
(http://www.siemens.com/lowvoltage/support)
SENTRON hakkında ürünle ilgili CAx verileri Bağlantı
DVD üzerinde kullanıma sunulmuştur:
(http://www.siemens.com/lowvoltage/mall)
Resim veritabanı
Tablo A- 5
Henüz planlama aşamasından
projelendirme ve işletme aşamasına kadar
kapsamlı teknik bilgiler. Günün 24 saati.
Yılın 365 günü.

Ticari ve teknik ürün kütük verileri

2 boyutlu ölçülü çizimler

İzometrik grafikler

3 boyutlu modeller

Ürün bilgi formları

Spesifikasyonlar
Ücretsiz yükleme için resim veritabanında
çeşitli versiyonlar bulunmaktadır:

Tüm güncel ürün fotoğrafları

2 boyutlu ölçülü çizimler

İzometrik grafikler

3 boyutlu modeller

Cihaz devre şemaları

Semboller
Sipariş numarası:
E86060-D1000-A207-A6-6300
Bağlantı
(http://www.siemens.com/lowvoltage/picturedb)
Ürün eğitimi
SITRAIN Portalı
Ürünlerimiz, sistemlerimiz ve mühendislik
araçlarımız hakkındaki bilgileri
derinleştirmek için kapsamlı eğitim programı
Bağlantı
(http://www.siemens.com/lowvoltage/training)
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
124
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
EGB direktifleri
B.1
B
Elektrostatik tehlike altındaki yapı elemanları (EGB)
Elektrostatik tehlike altındaki yapı elemanlarına, insanın algılama sınırlarının çok altında
bulunan voltajlar ve enerjiler tarafından zarar verilir. Bu tür voltajlar, bir yapı elemanı veya bir
yapı grubuna, elektro-statik deşarj yapmamış bir kişi tarafından temas edildiğinde de
meydana gelir. Bu gibi aşırı voltajlara maruz kalmış elektrostatik tehlike altındaki yapı
grupları, çoğu durumda hemen hatalı olarak algılanmaz, çünkü ancak uzun bir işletim
süresinden sonra bir hatalı tutum meydana gelmektedir.
EGB direktifleri
DIKKAT
Elektrostatik tehlike altındaki yapı elemanları
Elektronik yapı grupları elektrostatik tehlike altındaki yapı elemanlarını içerir. Yanlış
kullanım halinde bu yapı elemanları kolayca zarar görebilirler.
 Herhangi bir elektronik yapı grubuna dokunmadan hemen önce üstünüzdeki
elektrostatik yükü deşarj ediniz. Bunun için iletken özellikte, topraklanmış bir nesneye,
örn. metali çıplak kontrol panosu parçasına veya su tesisatına dokununuz.
 Yapı grubunu yalnızca plastik gövdeden tutunuz.
 Elektronik yapı gruplarına elektrik izolasyonu sağlayan malzemeler, örn. plastik folyo,
plastik parçalar, izolasyon masa örtüleri veya sentetik elyaftan giysiler ile temas
ettirmeyiniz.
 Yapı grubunu yalnızca iletken altlıklar üzerine koyunuz.
 Elektronik yapı gruplarını ve yapı parçalarını yalnızca EGB emniyetine sahip iletken
ambalajlar, örn. metalize edilmiş plastik kaplar veya metal kaplar içinde depolayınız ve
taşıyınız. Yapı grubunu monte edene kadar ambalajı içinde bırakınız.
DIKKAT
Depolama ve taşıma
Buna rağmen yapı grubunu iletken olmayan ambalaj içinde depolamanız veya taşımanız
gerektiğinde, yapı gruplarını daha önce EGB emniyetine sahip, iletken malzemeler, örn.
iletken köpük kauçuk, EGB torbası içine paketlemeniz gerekir.
Aşağıdaki resimler, elektrostatik tehlike altındaki yapı elemanları için gerekli EGB koruma
tedbirlerini göstermektedir.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
125
EGB direktifleri
B.1 Elektrostatik tehlike altındaki yapı elemanları (EGB)
(1)
EGB oturma yeri
(2)
EGB durma yeri
(3)
EGB durma yeri ve EGB oturma yeri
Koruma tedbirleri
a
İletken zemin
b
EGB masa
c
EGB ayakkabı
d
EGB manto
e
EGB bileklik
f
Dolapların toprak bağlantısı
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
126
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
C
Kısaltmalar listesi
C.1
Kısaltmalar
Genel bakış
Tablo C- 1
Kısaltmaların anlamları
Kısaltma
Anlamı
ANSI
American National Standards Institute
CAN
Controller Area Network
CE
Communautés Européennes
CEI
Commission Electrotechnique Internationale
CISPR
Comité international spécial des perturbations radioélectriques
CRC
Cyclic Redundancy Check
CSA
Canadian Standards Association
DIN
Deutsches Institut für Normierung e. V.
DP
Merkezi olmayan periferi
DS
Veri seti
EGB
Elektrostatik tehlikeye düşürülen yapı elemanları
EIA
Electronic Industries Alliance
EMU
Elektromanyetik uyumluluk
EN
Avrupa Normu
AB
Avrupa Birliği
FCC
Federal Communications Commission
GSD
Cihaz kütük verileri
GSDML
General Station Description Markup Language
HT
High Tariff
HW Config
SIMATIC Manager içinde "Donanım konfigürasyonu" modülü
I&M
Information and Maintenance
ID
İdentifikasyon numarası
IEC
International Electrotechnical Commission
IEEE
Institution of Electrical and Electronical Engineers
IP
International Protection
IRT
Isochronous Real-Time
ISM
Industrial, Scientific and Medical
ISO
International Standardization Organization
LED
Light Emitting Diode
LSB
Least Significant Bit
LT
Low Tariff
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
127
Kısaltmalar listesi
C.1 Kısaltmalar
Kısaltma
Anlamı
MSB
Most Significant Bit
MS0
Cyclic Master Slave Communication (master class 1)
MS1
Acyclic Master Slave Communication (master class 1)
MS2
Acyclic Master Slave Communication (master class 2)
NAFTA
North American Free Trade Agreement
NEMA
National Electrical Manufacturers Association
PAC
Power Analysis & Control
PMD
Power Monitoring Device
PNO
PROFIBUS Kullanıcı Organizasyonu
PTCP
Precision Transparent Clock Protocol
RALRM
Read alarm
RDREC
Read record
RET_VAL
Dönüş değeri: "Return value"
RMS
Root Mean Square; Almanca: Efektif değer
RJ
Kayıtlı jak (norma uygun yuva)
RS
Eskiden: Radio Selector; günümüzde genellikle: Recommended Standard
RT
Real-Time
SFB
Sistem fonksiyon modülü
SFC
Sistem fonksiyonu
TIA
Totally Integrated Automation
THD
Total Harmonic Distortion; Türkçe: Toplam armonik distorsiyon
THD-R
Göreli THD
UL
Underwriters Laboratories Inc.
VDE
Verein der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.
Lojik
Bağlantı sonucu
WRREC
Write record
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
128
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Sözlük
Bus
Bütün Bus katılımcılarının bağlı olduğu müşterek aktarım yolu. Tanımlanmış iki uca sahiptir.
PROFIBUS'ta Bus, iki telli bir kablodur veya fiberoptik bir iletkendir.
Bus sistemi
Bir Bus kablosu aracılığıyla fiziksel olarak birbirlerine bağlı tüm istasyonlar bir Bus sistemini
oluştururlar.
DP Sınıf 1 Master
DM Master Sınıf 1, kendisine atanmış DP Slave'lerle birlikte kullanım verileri trafiğini geliştirir.
DP Sınıf 2 Master
DP Master, Örn. giriş verileri, çıkış verileri, teşhis, kontrol Byte'larının okunması gibi
hizmetleri kullanıma sunar.
Eşpotansiyelli bağlama
Elektrikli işletim araçlarını ve iletken özellikte yabancı cisimleri eşit potansiyel veya yaklaşık
eşit potansiyelden getiren elektrik bağlantısı (topraklama iletkeni). Bu sayede bu cisimler
arasında arıza yaratacak ve tehlikeli voltajlar önlenmiş olur.
Katılımcı
Bus üzerinden veri gönderebilen, alabilen veya güçlendirebilen cihaz, örn. PROFIBUS DP
Master, PROFIBUS DP Slave.
Master
Yetki sahibi ise Master'lar, başka katılımcılara veriler gönderebilir ve başka katılımcılardan
veriler alabilir.
Periyodik işleme
DP Master düzenli olarak DP Slave'lere tepki verir. Bu sırada, DP Master Slave'lerin giriş
verilerini okur ve çıkış verilerini Slave'lere iletir.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
129
Sözlük
Periyot süresi
Bir PROFIBUS hattının periyot sırası, katılımcı sayısından elde edilir. Bu sıra, Örn. HW
Config'teki STEP 7'de ayarlanır.
PROFIBUS
PROCESS FIELD BUS, Avrupa proses ve Saha Bus normu, PROFIBUS normu EN 50170,
Bölüm 2 PROFIBUS, içerisinde saptanmıştır. Bit-seri özellikte bir Saha Bus sistemi için
fonksiyonel, elektrikli ve mekanik özellikleri belirler.
PROFIBUS, PROFIBUS uyumlu otomasyon sistemlerini ve Saha cihazlarını hücre
düzleminde ve Saha düzleminde birbirine bağlayan bir Bus sistemidir.
PROFIBUS adresi
Her Bus katılımcısına belirgin bir PROFIBUS adresi verilir. Bununla PROFIBUS'taki Bus
katılımcısı teşhis edilir.
Teslimat sırasında PAC PROFIBUS DP genişletme modülünde 126 adresi ayarlanmıştır. 1
ila 126 arası adreslere izin verilir.
PROFINET IO cihazı
Merkezi olmayan bir şekilde düzenlenen ve PROFINET IO kontrolörlerinden birinin tahsis
edildiği alan cihazı.
PROFINET IO Kontrolörü
Bir PROFINET IO Kontrolörü, bir otomasyon sisteminde kontrol programının çalıştığı
istasyondur. PROFINET IO cihazlarıyla proses verileri trafiğini yürütür.
PROFINET IO Süpervizörü
PROFINET IO Süpervizörü, devreye alma veya teşhis için kullanılan bir PG / PC veya HMI
cihazıdır.
Slave
Bir Slave, yalnızca bir Master'ın talebi üzerine onunla veri alışverişi yapabilir.
Teşhis
Teşhis, hataların, arızaların ve mesajların algılanması, yerinin saptanması, gösterilmesi
devamında değerlendirilmesidir.
Teşhis, tesis işletimi sırasında otomatik olarak gerçekleşen denetleme fonksiyonları sunar.
Bu sayede onarım süreleri ve bekleme süreleri azaltılır. Tesislerin kullanılabilirliği artar.
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
130
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Endeks
" "DIAG" alanı, 97
Besleme voltajı
Devre dışı kalma emniyeti sağlanmış, 103
Bileşen teşhisi,
Bir ölçüm periyodu üzerinden ortalama güç
değerleri, 44, 68
Bus trafiği, 16
Bus uç direnci, 23
7 7KM PAC ölçüm cihazına soket, 112
C A CALL Mekanizması, 76
Cihaz durumu, 40
Cihaz teşhisi, 40, 42
Adres, 85, 87
değiştir, 87
Adres aralığı
Desteklenen, 116
Geçerli, 97
Ağırlık, 112, 114
Akım, 32
Akım beslemesi, 112, 114
Akım değerleri, 44, 50, 64
Akım klemensleri, 25, 26
Akım ölçüm değerleri, 44, 57
Aktif enerji Çıkan, 78
Aktif enerji Giren, 78
Aktif enerji Giren Tarife 1, 34
Alet, 23
Alt slot, 82
Alttan görünüş, 121, 122
Ana tip, 30, 31
Ana tip 1, 30, 31, 32, 34, 41, 42, 44
Ana tip 2, 30, 31, 34, 44
Mesaj uzunluğu, 34
Ana tip 3, 30, 31, 35, 41, 42
ANSI TIA/EIA-485-A devresi,
Atığa ayırma, 102
Auto crossover, 118
Auto negotiation, 118
Ayar parametresi, 59
B Bağlantı, 116, 118
Baud hızı, 16, 30, 85, 97, 116, 118
Bellek içeriğinin silinmesi, 41
Besleme gerilimi verilmesi, 21
Ç Çekme desteği
Mekanik, 25, 27
Çevreyle ilgili koşullar, 113, 115
Çıkış sinyallerinin durumu, 44
Çıkış verileri, 32
Çıkışları devreye sok, 42
D Depolama, 125
Destek
Teknik,
Deşarj, 25, 26, 102, 125
Devre dışı kalma emniyeti sağlanmış besleme
voltajı, 103
Devreye alma, 87
Devreye girme kontrolü, 16
Digital data communication for measurement and
control, 111
Dijital çıkışların durumu, 39, 48, 80
Dijital girişlerin durumu, 39, 49, 80
Dil, 85
Dolapların toprak bağlantısı, 126
Double Float formatı, 78
DPV1 uyumlu Master, 43
DPV1 veri seti, 44
Durum bilgileri, 29, 32, 40, 54
Durum ve teşhis, 44
Düşük tarife, 42
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
131
Endeks
E EGB ayakkabı, 126
EGB bileklik, 126
EGB direktifleri, 22, 24, 125
EGB durma yeri, 126
EGB koruma tedbirleri, 125
EGB manto, 126
EGB masa, 126
EGB oturma yeri, 126
Eğri değişimi, 42
Elektrik izolasyonu, 112, 114
Elektrik kesintisi, 103
Elektrik verileri, 112, 114
Elektrostatik tehlike altındaki yapı grupları, 125
Enerji değerleri, 29
Enerji sayaçları, 44, 67, 78
Sıfırla, 42
Erişim yardımcıları, 9
Ethernet Switch
Entegre, 17
Etiket, 119
F Fabrika ayarları, 85
Firmware Güncellemesi, 103
Firmware güncelleştirmesi
Süre, 103
Firmware sürümü, 98
fiş
Arızalı, 101
Float formatı, 78
Fonksiyon modülü "RALRM", 72
Fonksiyon modülü "RDREC", 72
Fonksiyon modülü "WRREC", 72
G Garantinin geçerliliğini yitirmesi, 102
Gateway, 85, 99
Geçerli adres aralığı, 97
Genişletme modülünün Firmware sürümü, 97
Gerekli temel bilgiler, 9
Geri dönüşüm, 102
Geri dönüşüm sembolü, 113, 115
Gerilim olmaması, 25, 26
Giriş sinyalleri, 49
Giriş sinyallerinin durumu, 44
Giriş verileri, 32, 34, 35
Görünen enerji, 78
Gövde modeli, 112, 114
Gövde ölçüleri, 112, 114
GSD dosyası, 16, 21, 30, 86, 88
Dil, 89
GSDML dosyası, 31, 86, 88, 118
Güç değerleri, 44, 52, 66
Güç ölçüm değerleri, 44, 57
H Hata kodu 1, 75
Hata mesajı, 74
Havadaki nem, 13
Havalandırma ağızları, 18, 19, 24, 27, 112, 114
HW Config, 91
I I&M cihaz kimliği, 44
I&M veri setleri, 45, 69, 82
I&M verileri, 69, 82
IM0 verileri, 69, 82
IM1 verileri, 70, 83
IM2 verileri, 70, 83
IM3 verileri, 70, 83
IM4 verileri, 71, 84
IP adresi, 85, 99
İ İletişim
Durum, 97
İletişim arabirimi, 116, 118
İletişim parametreleri, 85
İletişim protokolleri
Desteklenen,
İletken zemin, 126
İmpuls frekansı, 40
İndeks, 71
İndeks 255, 69
İstasyon adı, 85, 99, 118
İstasyon adresi
Yanlış, 97
İşletim saatleri sayacı, 44, 58
İşletimin tehlikeye düşürülmesi, 24
izin verilen kirlilik derecesi, 113, 115
İzolasyon voltajı
maksimum, 112
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
132
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Endeks
K Ö Kablo uzunluğu, 112, 114
Katılımcı sayısı, 30
Kılavuz pim, 25, 26
Kısıtlı desteklenen fonksiyonlar, 20
Komut bilgileri, 55
Komutlar, 41, 44
Konfigürasyon mesajı
Yanlış, 97
Kontrol Byte'ları, 32, 34, 35, 41, 42
Kontrollerin yapılması, 22
Koruma türü, 113, 115
Kullanım amacı, 15
Kullanım sahası, 15
Ölçüm büyüklükleri, 29, 30, 31
Serbest seçim, 37
Ön ayarlar, 85
Önden görünüş, 121, 122
L LED, 18, 19
Limit ayarları, 44
Limitler, 79
Limitlerin ayarlanması için parametreler, 61
M MAC adresi, 99
Maksimum değerler
Sıfırla, 42
Master
Sınıf 1, 73, 97
Sınıf 2, 43, 97
Master-Slave prensibi, 16
Mekanik veriler, 112, 114
Mesaj formatları, 73
Miktar donanımı, 30, 31
Minimum değerler
Sıfırla, 42
Modüler sistem tasarımı, 71
Modülün Firmware sürümü, 98
Montaj, 21, 24
Montaj konumu, 112, 114
Montaj yeri, 21
N Nem, 13
O Ortamla ilgili koşullar, 113, 115
P Paket, 22
Paketten çıkartma, 22
Parametrelendirme, 21
Performans özellikleri, 16, 17
Periyodik olmayan veri aktarımı, 16
Periyodik olmayan veri trafiği, 43, 71
Periyodik veri aktarımı, 16
Periyodik veri trafiği, 30, 31, 40
PIN düzeni, 117
Pin, 24, 101
Potansiyel ayırma, 112, 114
Potansiyel ayrımı, 18
PROFIBUS adresi, 21, 97
PROFIBUS ağı, 21
PROFIBUS bağlantısı, 117
PROFIBUS DP Master, 16, 21, 87
PROFIBUS DP Slave, 16, 87
PROFIBUS fonksiyonları, 20
PROFIBUS identifikasyon numarası, 88
PROFIenergy, 17, 29, 81, 118
PROFIenergy protokolü, 15
PROFINET
Periyodik olmayan veri trafiği, 81
PROFINET ağı, 21
PROFINET IO, 29
Periyodik olmayan veri trafiği, 29
Periyodik veri trafiği, 29
PROFINET IO cihazı, 17, 41
PROFINET IO Kontrolörü, 17, 21, 31, 41, 88
PROFINET IRT, 17
PROFINET istasyon adı, 21
Q Query_Measurement, 15, 17, 81
R Reaktif enerji Çıkan,
Reaktif enerji Giren, 78
Real-Time, 31
RJ 45 konektörü, 19, 24, 26, 27, 118, 122
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
133
Endeks
RS 485 devresi, 112
S S7-V1 Sistem teşhisi, 46
Saat senkronizasyonu, 16, 17
SENTRON PAC enerji analizörü fişi, 114
Seri numarası, 97, 98
Seviyeye hassas, 42
SFB 52 "RDREC", 72
SFB 53 "WRREC", 72
SFB 54 "RALRM", 72
Sıcaklık dengelemesi, 22
Sıkma torku, 25, 26
SIMATIC Manager, 91
SIMATIC modül yazılımları, 29, 43
SIMATIC ortamı, 86
Sınıf 1 Master, 97
Sınıf 2 Master, 43, 97
Sipariş numarası, 97, 98
Sistem durumu,
Sistem fonksiyon modülleri, 72
Sistem fonksiyon modülleri (SFB 52, SFB 53 ,
SFB 54), 43
Slot no: 0, 69
Slot no: 1, 69
Slot numarası, 71, 82
Soğutma, 112, 114
Su, 13
SUB-D fişi, 24, 25
SUB-D yuvası, 18, 25, 27, 112, 116, 121
Subnet, 85
SUBNET, 99
Ş Şebeke frekansı, 44
Şebeke frekansı değerleri, 53
T Teşhis adresi, 69, 82
Teşhis alarmları, 79
Teşhis bilgileri, 41, 54
THD değerleri, 44, 53
Tip etiketi, 119
Toleranslar, 112, 114
Toplam aktif güç, 32
Toplam güç faktörü, 34
Topraklama, 23, 27
U Uç değerleri, 29
Ü Üniversal sayaç, 44, 58
Üstten görünüş, 121, 122
V Veri miktarı, 30
Veri trafiği
Periyodik, 30, 31, 40
Periyodik olmayan, 43
Voltaj değerleri, 44, 51, 65
Voltaj klemensleri, 25, 26
Voltaj L-L, 34
Voltaj ölçüm değerleri, 44, 57
Y Y linki, 20
Yanabilirlik sınıfı, 112, 114
Yandan görünüş, 121, 122
Yapı, 18
Yapılandır, 21
Yıldız tornavida, 23
Yoğuşma, 22
Yüksek tarife, 42
Tamir, 102
Tarife değiştir, 42
Taşıma, 125
Teknik Destek, 10, 102, 103
Teknik özellikler, 116, 118
Telgraf, 30, 31
Temizleme maddeleri
Zarar, 101
Temizlik, 13, 101
Teşhis, 17
7KM PAC PROFIBUS DP, 7KM PAC SWITCHED ETHERNET PROFINET
134
Cihaz kitabı, 05/2013, A5E01168846G-06
Diğer bilgiler
Katalog ve bilgilendirici malzemeleri indirmek için:
www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Bülten - Her zaman güncel:
www.siemens.com/lowvoltage/newsletter
Industry Mall'da e-ticaret:
www.siemens.com/lowvoltage/mall
Online destek:
www.siemens.com/lowvoltage/support
Teknik Destek
www.siemens.com/lowvoltage/technical-support
Siemens AG
Infrastructure & Cities Sector
Low and Medium Voltage Devision
Alçak Gerilim Dağıtımı
Postfach 10 09 53
93009 Regensburg
ALMANYA
www.siemens.com/lowvoltage
Değişiklik yapma hakkı saklıdır
3ZW1012-0KM03-1AH1
© Siemens AG 2007
SENTRON
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
4 857 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content