close

Enter

Log in using OpenID

Bilateral-epidural

embedDownload
MY BRAIN IS BLEEDING MY EYES ARE OPEN
Birdal GULLUPINAR, MD1, Aydin SARIHAN, MD1, Gurkan ERSOY, MD2
1
Resident. Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Dept. of Emergency Medicine, IZMIR
2 Associate Professor. Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Dept. of Emergency Medicine, IZMIR
Introduction
Giriş
Head traumas are at the first place in cause of death for people under 40.
One of the complications of head trauma is epidural hematoma. Epidural
hematoma is defined as accumulation of blood between duramater
located on the brain tissue and parietal bone. Epidural (extradural)
hematoma is seen in 1-5% of patients applying with head trauma. We
have presented this case since bilateral epidural hematoma is a rare
incident.
Kafa travmaları 40 yaş altında ölüm sebepleri arasında ilk sıralarda yer
alır. Kafa travmasının komplikasyonlarından birisi de epidural
hematomdur. Epidural hematom, kanamanın beyin dokusunun üzerinde
yer alan duramater ile kafatası kemiği arasında birikmesine denir.
Epidural (ekstradural) hematom, kafa travması ile başvuran hastaların
%1-5'inde görülmektedir Bilateral epidural hematom nadir görüldüğü için
sunduk.
Case
Olgu
A twenty four year old male patient came with a cut complaint due to
pounding. He had no unconsciousness, seizure or nausea-vomiting
complaint. Physical examination: the patient was conscious, cooperative
and oriented. GCS was 15 and there was no meningeal irritation finding.
There was a 5 cm cut on the right parietal region. His other system
examination was ordinary. In brain CT taken, a linear fracture was
detected and bilateral fronto-parietal epidural hematoma was seen at
bilateral parietal bones. No change was observed in his vitals, Glasgow
comatose scale and neurological findings during the follow-up. The
patient was taken into urgent surgery immediately after the brain surgery
consultation.
Yirmi dört yaşında erkek hasta darp sonrası başta kesi şikâyetiyle geldi.
Bilinç kaybı, nöbet, bulantı-kusma şikâyeti yoktu. Vitallerinde bir
anormallik yoktu. Fizik muayenesi: bilinç açık, koopere, oryante idi. GKS:
15, meningeal irritasyon bulgusu yoktu. Sağda parietal bölgede yaklaşık 5
cm’lik kesi mevcuttu. Diğer sistem muayenesi olağandı. Hastanın çekilen
beyin BT’ sinde bilateral fronto-parietal epidural hematom, bilateral
pariyetal kemiklerde lineer fraktür saptandı. İzlemde yaşamsal
bulgularında, nörolojik bulgusunda ve glaskow koma skalasında herhangi
bir değişiklik olmadı. Hasta beyin cerrahi konsültasyonu sonrası acil
operasyona alındı.
Discussion
Tartışma
Epidural hematomas usually occur because of arterial hemorrhages
and have a mortality of 9-22%. Raptures may occur due to the pounded
temporal bone and the fracture inflicted on this bone and blood leaking
from those may cause epidural hematoma. It is often unilateral. The most
frequently injured arteries are arteria meningea media and its branches.
Classic manifestation: short term posttraumatic unconsciousness, a
lucid interval lasting many hours and drowsiness. Only a minority of
epidural hematomas is caused by venous hemorrhage and may result in
bilateral epidural hematomas. It must be noted that every patient with
head trauma may be diagnosed as normal as a result of their physical
examinations and we must be careful as the emergency physicians.
Epidural hematomlar genellikle arteriyel kanamalar sonucu oluşur ve
mortalitesi %9-22 arasındadır. Darbe alan temporal kemik ve bu kemikte
oluşan bir kırık nedeni ile damarlarda yırtılmalar olabilir ve buradan sızan
kan sonucu epidural hematoma yol açabilir. Sıklıkla tek taraflıdır. En sık
yaralanan damar ise arteria meningea media ve dallarıdır. Klasik klinik
tablo; kısa süreli posttravmatik bilinç kaybı, saatler süren bir''lucid
interval''(şuurun açık olduğu aralık), daha sonra uyuklama olarak
tanımlanır. Epidural hematomların çok az bir kısmı venöz kanama
kaynaklıdır ve bilateral epidural hematomlara neden olabilir. Kafa
travması olan her hastanın epidural hematom olabileceği, epidural
hematomu olan hastalarında fizik muayenelerin de normal olabileceği
akılda tutulmalı ve acil servis hekimleri olarak dikkat etmemiz
gerekmektedir.
References
1. Sanham R. Soni: Bilateral asymmetrical extradural hematomas. J. Neurosurg. 38(5): 647-49, 1973
2. Jamjoom AB, Kane N, Sandeman D: Epilepsy related to traumatic extradural hematoma. Br Med J. 302 (6774): 448, 1991
3. Tsai FY, Teal JS, Hieshima GB: Neuroradiology of Head Trauma. Univercity Park Press: Baltimore,1984
Correspondence to
Birdal GULLUPINAR, MD
Phone: 0 541 94 00 369
E-mail: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
577
File Size
252 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content