close

Enter

Log in using OpenID

Bakanlık Yazısı

embedDownload
Siii:' fr
gtrsi,,]sf,l
1.\-.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI
Tanm Reformu Genel Miidiirliiiii
FAKS TEYiDi
".
'-l')
rr-'I t l Ot-.
Sayr | 82.981071-042-15'l'l
Konu : TUKAS
-
22/041201.4
ul[[ulilllu,,
TRGM
E-|(fr1AN
vALiLiciNE
(Il Grda Tarrm ve Halvancrhk Miidiirlii$i)
Tanm Biigi Sistemi igerisinde yer alan Tanmsal Uretim Kayt Sistemi ltufes) ile
ttim tanmsal igletmelerin iiretim bilgileri kayrt altrna alnarak iqletme bilgilerinin tamhlrrun
ve giiLncellenmesinin sallanmasr hedeflenmektedir. Tarrmsal iqletmelerin temel
depiqkenlerinden elde edilen bu kayrtiar 2014 7lLh Genel Tanm Sayrmr igin de esas tegkil
edecektir. Bu amagla, "Tanm Bilgi Sistemi Kullaml arak 2014 Yrh Genel Tanm Sayrmrmn
Yaprlmasr ve Kayrt Sisteminin Siirdiiriilebilirlifinin Saglanmasrna Iliqkin Protokol"
Bakanlrfrmrz ve Kalkrnma Bakanhlr arasmda Bakan diizeyind e 28 Haziran 2013 tarihinde
imzalanmrg, Tanmsal Uretim Kayt Sisiemi Ydnetmeligi 18 $ubat 2074 tarlh ve 28917 sayh
Resmi Gazetede yaymlanarak yiiriirliife girmigtir.
ilinizde tarrmsal faaliyet yapan tiim igletmelerin TUKAS'a kayrt edilmesi ve tanmsal
iqletme kaydrmn tamhfrmn safilanmasr amacr ile yaprlacak iglemlere iliqkin olarak hazrrlanan
t "
'I-J'-,-,
^ kullanrlarak
UKAS
l anm Saymrmn geligtirilmesine y6nelik gdrev ve sorumluluklara
iligkin talimatname, Siireg Y6netimi ve takibi tablosu i1e Organizasyon $emasr ekte
iletilmektedir. Bunun yam srra TARGEL personeli gcirevlendirme iqlemlerine ili$kin link il
Miidiirleriae tammlanan e-posta adreslerine gdnderilmi$tir.
TUKAS gahqmalanmzrn ekteki talimatname i1e siireg y6netimi ve takibi tablosunda
belirtilen esaslar dikkate alnarak yerine getirilmesi, ay,nca TARGEL personeli
g6revlendirmeleirin 24.04.2014 tarihirre kadar yazrh olarak ve [email protected]
elektronik posta adresine iletilmesi hususunda gerefiini rica ederim.
KUSEK
a.
MiidirV.
EK:
(2 sayfa)
2- Siireg Y6netimi ve Takibi Tablosu (1 sayfa)
1- Talimatname
3- Organizasyon $emasr (1 safa)
ildttle. :,,',':,:r
-9$l
DAGITIM:
r.r- r..-^!
6I +r
Ll IVtUOUnUgU
CBS Daire Baqkanl[r
Telefon: (0312) 258 78
01
icin irtibat: CBS Daire Bsk.
Faks: (0312) 2587899
EK1
i;nnritr KAyIT sisrpvri ruI-LANILARAK,,TARIM SAyIMININ"
cnligrinir,nrnsiNB yONnLix c6nnv vn soRUMLULUxr,lnrNl il,i$rix
TARTMSAL
ra.r-iNrarN.qNm
1-
TUKAS'Ia ilgili yetkilendirme ve 30 Afustos 2014 tarihinde sona erecek Tanm
Sayrmrna y<inelik kaydrn iqleyiqinden ve tamamlanmasrndan 11 Miidiirii sorumludur.
Yetkil endirme Iglemleri
:
TUKAS 11 sorumlulan (KTV $ube Miidiiril), sisteme tammlandrktan sonra TUKAS
Ydnetmeli[inde belirtilen il miidiirli.ifii kapsamrnda g<irev yapacak veri girig
personelleri ve dosya kabul gdrevlilerini sistemde yetkilendireceklerdir.
b) il Uiidiirleri, I Utidlirltigtine balh olan ilgelerde TUKAS i19e sorumlusu olarak
..
ir
r'-r-r
Iloe Miidiirlennl vetkllendlreceklerdir. Il koordinatdrii TUKAS il sorumlusudur.
Koordinasyon ve Tanmsal Veriler $ube Miidiirlerince yiiriitiilecek T0KAS il
a)
sorumlululuna vekAleten g6revlendirme yapiarnaz.
c) TUKAS i1 sorum1usu, TRGM (CBS Daire Bagkanhfr) ile igbirligi yaparak, gelecek
d)
e)
0
c)
h)
3-
planlamaya gdre ilge merkezi veri girig gdrevlilerini agrkta kalan kdy kalmamak
iizere sorumluluk k6ylerine g6re TARGEL personelini veri girig g6revlisi olarak
sistemden tammlayacaklardrr.
Kayt igin kullamlacak Tabletler TARGEL personeline ekte yer alan "Tanm Sayrmr
siireg ydnetimi ve takibi" tablolarrnda belirtildigi gibi (Madde 14) il Miidiirliigii
Koordinasyon ve Tarrmsal Veriler $ube Miidiirtince teslim edilecektir.
TUKAS'Ia gdrev alacak Il Miidiirlerinin ve TUKAS Il Sorumlulanmn ilk gifieleri
il mtidiirtine g6nderilecek ve il miidiiriince ilgili personele verilecektir.
Il Miidiiriine TARGEL personeli g6rev dalrlmr Bakanhkga g6nderilecektir.
TUKAS kapsammda TARGEL personelinin kurumsal e posta adresleri Bakanhkca
tarumlanacaktrr.
TUKAS il Sorumlulanna da, gaLgma ile ilgili tabletler verilerek sistemin takibi
saElanacaktr.
Qiftgi Kayrt Sistemi(QKS) Iglemleri
:
kayt Sistemi baqrurulan esnasrnda TUKAS y6netmelili ekinde yer alan B
formu Qiftgi Kayt Sistemi dosya kabul gdrevlilerince talep edilerek ve eksiksiz
a) Qiftgi
doldurulmasr sallanacaktrr.
b) B ..formunda yer alan bilgiler QKS
Sistem Sorumlusu i1e koordine edilerek
TUKAS-WEB sistemine TUKAS veri giriq g<irevlilerince girilecektir.
Il
4-
,i
r
Kay'lr rsremlen
il ve ilge Merkezlerine TUKAS'a kayrt olmak igin bagruran
igletme sahiplerinin kaytlarr TUKAS ydnetmeliline uygun olarak illilge veri giriq
personeli tarafindan TUKAS_WEB iizerinden yaprlacakhr.
b) il ve i19e Miidirliilti sorumluluk alanlannda bulunan kdylerde tanmsal iqletme
kaytlan, TARGEL personeli tarafindan sorumlu olduklan kdylerde parsel bazrnda
yaprlacaktrr.
c) Kayt yaprlacak parsellerde dncelikli olarak Tabletlerde dolgu rengi olmayan yani
QKS'ne kayrth olmayan parsellerden ve parselleri kullanan igletmelerden
baslanacaktrr.
a) Olmasr durumunda
Ir
EK1
d) QKS'ne
e)
0
s)
h)
i)
kayth olup hayvancrltk ve alet ekipman varhlr
ahnmayan tarrmsal
igletmelerin kaydr koylerde g6revlendirilen TARGEL personeli tarafinddn
gergekl e gtirilecektir.
TARGEL personelinin gahgma alam Ek 2 Madde I2'de belirtildi[i gibi tabletlere
y.ll.lii olarak verilecektir
TUKAS kaydrmn ilerleme durumu Il Tanmsal Veriler $ube ve Koordinasyon $ube
Miidiirtince uygulama iizerinden veriler sisteme girildikge izlenecektir.
il CgS ve QKS sorumlulan Tanm Sayrmr iglemleriyle ilgili TARGEL personeline,
sorumluluk konulan kapsamrnda destek hizmeti vereceklerdir.
TUKAS kayt iqlemleri esnasmda olugabilecek zorunlu hallerde (TARGEL
personeliyle kaydrn tamamlanamama durumu, dolum, askerlik vb.), TARGEL
personelinin gtirev yapamamasr durumunda kullanmrg oldulu tablet ve iizerindeki
gdrevler n Miidiiri.i ve Il sorumlulannca KKM'e bildirilecek ve g<irev il Vttidlirtince
bagka bir personele verilecek ve kaydrn aksamamasr igin azami <izen
gosterilecektir.
TUKAS baqvurusunda bulunmayan igletmelerin tanmsal kaytlan tespit komisyonu
marifetiyle TARGEL personeli tarafindan yerinde tespiti yaprlarak kayrt edilir.
Eger igletme sorumlusuna ulagtlamtyor ise muhtar veya ihtiyar heyeti onayr ile
kayt iglemi tamamlamr.
TARGEL personelinin Bakanhk bilgisinde bulunan gorev yerlerini g<isteren liste il
baznda il l,liidtirlerinin ve KTV $ube lVliidiirlerinin (il Sistem Sorumlusu) e-mail
adreslerine gdnderilmiqtir. il Vtiidtirleri ve KTV $ube Mtidiirleri bu bilgiler
dofrultusunda tbs.tarim.gov.tr adresine girerek bu adreste koy bazrnda TARGEL
personel gtirev yerlerini belirtecek ve 24.04.2014 tarihi mesai bitimine kadar tist
yazrda yer alan e-mail adresine gecikmeye mahal vermeden grinderilecektir.
TARIM SAYIMI SUREC
E
YONETIMi VE TAK|Bi
SrraN
Planlanan Kapanr5
ig Paketi lg Paketi
o
TUKAS
Birim
ll Mudurlerinin iletigim bilgileri temin edilecektir,
Tarihi
CBS
Daire Ba5kanlr[r 4.10.20L4
BS
Daire Bagkanlrfir 4.21,.201,4
CBS
Daire Bagkanlr$r 4.I8.20t4
Organizasyon gemasr grkarrlacaktrr. Gorev tanrmlarr ile birlikte il
I
TUKAS
2 TUKAS
3 TUKAS
4 TUKAS
M Lld rlrl
il
u
M Lld ti rl
kle ri ne go nderil
ecektir.
erine TARG EL personel dagr hm r gonderi lecektir.
TUKAS tarrm sayrmr kapsamrnda TARGEL Personelinin kurumsal e- mail
6llgr rsrem
n mla nacaktrr.
ll Mtidurlerinin ve Koordinatorlerin ilk gifreleri il Miidilrune
gonderilecekti r
Baska nlrEr
ad reslerini n ta
r
4.30.2014
CBS
Daire BaskanlrEr 4.21.20L4
CBS
Daire Ba5kanlrfr 4,24.2014
CBS
Daire Ba5kanlr$r 5.20.201,4
il Mirdur0nun onayr ile il sorumlularr tarafrndan, yazrhm aracrlr$r ile
formla rr dolduracaktrr.
5 TUKAS
TARG EL kavrt
5 rUKAS
TARGEL personelinin ilk 5ifreleri
il Mildiirrlne gonderilecektir
yonetimi igin kurallar zinciri hazrrlanacaktrr. Merkezden ilgililere
yazr gonderilerek bu bilgiler payla5rlacaktrr.
TARGEL personelinin belirlenmi5 sorumlu oldu[u koyler
Sureg
7 TUKAS
IBS Daire Ba5kanlrfr 4.18.2014
netle5tirilecektir. Bununla ilgili merkezde geli5tirilen form, il MUdurleri
aracrIgr ile ilge mud0rlerine gonderilecektir. Gorev sahasrnrn Ulkevi
8
IUKAS
9 TUKAS
kapsamasr merkezde ydnetilecektir.
CBS
Daire BaSkanlrEr 4,24,2014
ll Koordinasyon gube M0durleri tarafrndan tabletler TARGEL
personeline teslim edilecektir. Bu i5lemin yaprlabilmesi igin 1- Kaydrnrn
yaprlm15 olmasr 2- Koy atamasrnrn yaprlmr5 olmasr 3Gdrevlendirmesinin yaprlmr5 olmasr gerekmektedir.
CBS
Daire Ba5kanlr[r 5.I9.2014
CBS
Daire Ba5kanlrgr 5.15.2014
Tapu verileri, kadastro verileri, tarrm parseli verileri koy bazrnda
10 TUKAS
L7 TUKAS
bol tlnecekti r.
Tablet kimlifinin ve yonetim sistemini yiiklenecektir.
TU
5.1,5,20L4
Tabletlerdeki kimlik yonetimi ve koy bazrndaki veriler QKS kayrtlarr da
dahil olmak uzere tabletlere sorumluluk alanlarrna uygun olarak
72 TUKAS
yukl enecekti r.
IBS Daire Ba5kanlrIr 5.1s.2014
13 TUKAS
Sayrm kapatma ko5ullarr belirlenecektir.
TUiK/ TRGM
4.25.201,4
I4
TUKAS
il N4 0d [irl ii kl eri ne ta bletler teslim ed ilecektir.
Tabletler il sistem sorumlusu tarafrndan TARGEL oersoneline
TU
5.15.2014
fJ
TUKAS
daIttt
ll M0durlukleri
5.20.2014
ill
5.2t.20L4
15 TUKAS
la ca ktr
r.
TARGEL personelinin saha galrgmasrr srfrr saylmh olarak baslatriacaktrr
ilEe MLidurl0kleri
fartm sayrmrnrn ilerleme durumu KKM/ CBS'de izlenmeve
L7 TUKAS
ra5lanacaktrr.
CBS
18 TUKAS
farrm sayrmrnrn ilerleme durumu ll koordinasyon 5ube mudtjrri
:arafrndan izlenmeye ba5lanacaktrr.
ilMiidrirlrtkleri
5.21.20L4
ill
5.21,,2014
Tarrm sayrmlnda kargrlagllan sorunlarla ilgili
CBS ve
personeline destek hizmeti ba5layacaktrr.
QKS
Daire Ba5kanhgr 5.27,2074
sorumlularrnrn
19 TUKAS
TARG EL
:- gLipheli veri, teghis ve yonetimi kurallarr belirlenecektir. b- Sorunlu
"reri bildirim ve yonetimi c- Eksik veri belirleme ve yonetimi
Sayrmr kapatma yeterliligi belirlenecektir. Yerel derleme/tamamlama
il Mud0rlrtkleri/ cBs
20 TUKAS
Daire Bagkan|r[r
5.23.2014
21 TUKAS
islemlerine baslanacaktrr.
TuiK/ TRGM
6.3.201,4
22 rUKAS
Ulusal diizeyde sayrm verilerinin denetim ve derlemesi Vaptlacakttr.
TuiK/ TRGM
8.5.2014
23 TUKAS
TUIK
tarafrndan raporlama ve tescil sLireci ba5latrlacaktrr.
IBS Test ve Gergek ortamda kriEiik harita ekranr agrlacaktrr
TUIK
8.29.201.4
24
rBS/
WEBGTS
ilse M i.idurlukleri
4.r0.2014
L*3
o),
E;
o
o
F+ vl
g8
x=
s='
E: ql
CL
CL .<
Ut
F!
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
t
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
t
t1
ctc
u,
='
-o
c!3
T
c-!
CL
E:
a
c:
4tr
c
E
o
sg
3.a
Of
F9
otl.
g3
{
F9'
4,
rn
=
=
=
Cal
Ft5
@
tn
F8
1
o
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
T
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
rl
tr
1
tr
I
]A
tr
'E
@c
jt^
f.l=
:...tlrllrrlrrllrlr
v
I
I!
In0J
tr'0
0Jo
;'4=
E9
ao:
si'
-o
[email protected]
eq
m=
o
vo
Ilt
:-'trl
ln
0r
qr
=Er
z
N
-a
ltr
I
o
z
Vr
I
NI
llt
.ltl
=
I
I
6!
rr=
o8
m
I
I
mo
c=.
!t
- Ol:
r!
=o Ft
I
I
Ee.+
!r33
FFE
-a+-.
ot
--i
5
I
O:9
NY
<J
o^
@o
3
..af
6
Sx
9^
5'i
Tc
tno
g.
ea
ag='
E
-
or:
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
961 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content