close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

embedDownload
zo,/oE/?o-14
'13
i37
TUE
(FAtl0?E287521 13
lTAl{-E I LGEH-UEI{AE
P , On1/ BnZ
|[|nililLn[fllillilill[ffitt[l
t
Konu :
Sayr
Gtlnltl Evrek
1e/062014
84777171-253-117734
SiSr Gllvenlik Yaz Okulu Duyurusu
I$RABIJK iixtrrunsirEsl REKTOTUGONE
"Siber Giivenlik" konusunde iilkemizin yetiruig insan ihtiyacrnr kargtlamsk amactyls'
ilniversite dfirencilerinc yrinelik olErEk, filetfA,X BILGEM tarafrndan,2g A$ustos 2014 - 05
Eyltil 2014 tarihleri arasmda Ankaratda "Siber Gtlvenlik Yaz Okulu" dllzenlenecektir,
Bagvurusu kebul edilen 0frencilerin yeme/igme ve konaklama giderlerinin tnmamt T{IBITAK
BILGEM tarafindan kargrlenacaktrr.
Siber C0venlipin hem teknik hem de sosyat boyutu olan bir konu olmasrndan dolayr Siber
G0vcnlik YF Okulu'nda teknik igcrikli ve sosyal igerikli olmak llzcre iki paralel program
bulunmakta{r.
Bilgisayar Miihcndisli[i dgrencilerlnin bagvurusuna agtk olan tcknik igerikli eiitim
Sihr Olvsnlik elanrnda temel ve detaylr gllncel bilgiler igeren, a$
gllvenliii, wcb gUvenliti, suma testi, dijitel adli analiz, zararh yazrlm analizi vb. efitimleri
verilecektir. Teknik etitimlerin tamamlenmasr soffa.srnda taktmlar halinde bayra$r yakala
kapramtnda katrltmcrlara
(Capturc-the.flag) yarrgmasr yaprlarak $prenilenlerin uygulanrnast satlanacektrr.
Uluslararasr lligkilcr, Hukuk, Kamu Ydnetimi, Siyaset Bilirrri, lglctme ve lktisat
B0l0mledndcn Sfrencilcrin bagvurabilecefii Soeyal Bilirrler agrrhklr programde isc Siber
Gllvenlifin pplitik, stratejik ve hukuki boyutu ele ahnacakttr, Sosyal Bilimler a$rrhkh program
konunun uzmanlan trrafrndan verilecek egitimler ve olay tartrgmalartndan olulmaktadrr. Bu
programla, Sgsyal Bilimler a$rrhklt efitim g6ten Sprcncilerin Sibcr Giivenlik konusunda tcmel
teknik bilgi birikiminin olugturulnrast ve Siber Gtlvenlik konusunda lllkenin ihtiyacr olan
btltUnc0l strateji ve politikalarr geligtirccek kipilerin yetigtirilmcsi hedeflenmcktedir.
Siber Gllvcnlik Yaz Okulu'na katrlmak isteyen 6grenciler bagnrularmr tntemet llzerinderr
gergeklegtireaeklerdir. Bagvuruda bulunaoak 6[rencilerin CV ve not dUk[mlerini (transkript) l l
Temmuz 2014 tsrihinc kadar [email protected] sdreslne yollamalarr gerekmektedir,
Prograr4a ait detayh bilgiyc, bagvuru ve scgrnc kriterlerine hto://egc,bil8efi,tubitsk.$ov.trl
web sayfasr tfzerinden ulagilabilir.
Siber G0venlik Yaz Okulu'na gerrkan bagvurulann yaprlabilmcsi igin fiprencilerinizin konu
hrkknda bilgilondirilme$ihususunu bilgilerinize seygrlanmla arzlficaederim,
Prof. Dr. A.Arif ERGfN
Merkez Begkanr
!!rt Gilvrnll Ehktronl* lmze ih lrnrrhuntpbr.
[email protected]+k.gw.lr drrrinr 0.ports yoll|nrlFrul y8Frlrbillr,
Elcklronik lmls Klnununr
SIBBR oT\GNLTK E}IETITO8O
0O F0 261 648 I I 00 hnpl//s rvlr,HtBcm,rubir0t.tov.rr
TPEITAI{, BttGEM Orbl' / KocBrlt T0 262 648 I0
(Frx)026?87s21 19
?lilil
Bfr6ill
|
lrrt-
-J!
DA6IflM
Gemli;
BOTUN
Bilgi:
YOKs
(HA
Eu ialE ,
Evnf
KURIJLU
UMTZCIT,IK VE IIAEERLE$ME BAKANLIdI
GENEL MuDuRrudtD
tE
lHl Xrrrullr_dil
l*r l|l Inllrnnrhn
l.FBn'Elhndrnl nprlrtilir.
Clv.dlDl&trodf
.Eo
BLeEMG1[e./EcrrEli
tg6 1n9i/\rw$r,tq96rrrffrgry.E
I
e, oozrooe
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
223 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content