close

Enter

Log in using OpenID

ATR|AL SEPTOSTOMY BALON KATETER TEKNIK $ARTNAMESI

embedDownload
ATR|AL SEPTOSTOMY BALON KATETER TEKNIK $ARTNAMESI
1,
Balon Kateter dUqUk profilli olmalr yeni do$anlarda bile septostomy igleminin kolayltkla
yaprlmasrnt sa$lamaltdtr"
2
Kateterin ucu oncedern gekillendirilnrig multipurpose yaprda olmalt (e0imli) bdylelikle sol
atrium'a kolaylrkla girig sa$lanmrg olmalrdrr.Rahat bir manevra igin kateterin ug ktsml flexible
olmaltdtr.
3
Kateter govdesi, 4F ve 5F kalrnlrklarrnda, balon gaplart ise 9,5mm ve 13.5 mm" civartnda
olmalrdtr.
4.
Kateter gdvdesi polyrneric materyalden mamUl olmalt boylelikle iyi bir pushabilite ve yerleqim
performansr sa$lanrntg olmaltdtr.
5
Rahat bir galrgma igin kateter gdvdesi radiopaque olmerlt'dtr.Emniyetli bir pozisyonlandtrma igin
balon Uzerinde fluoroskopi altrnda iyi gdrUntU veren bir marker bulunmalldtr.
Kateterin ucu agrk olmalr,basrng alma veya 02saturasyonu olgUmlerine olanak tantmalldtr.
Balonlarla kulanrlan introducer gaplarr gok buyUk olmamalt ve kullantlan gafta g6re bir bUyUk
dlgUde introducer kuilantmt yeterli olmaltdtr.
Kateterin balonu nonr-compliant thermoplastic elastomerden mamul olmalr,gigirildi$i zaman
yeterli serllige erigerri:k septostomy iglemi strastnda esnememelidir.
I
Balonun gigme/inme sUresi hrzlr olnralrdrr.Balonun gigmesi iQin;13,5 mm'lik balon igin 2 ccve
9.5 mm'lik balon igin 1 cc.'lik volume vermek yeterli olmaltdtr.
10. Balon Kateterin gaftr koaxialyaprda olmalr,dolayrsr ile pushabilite ve steerabilitesi iyi olmaltdtr,
Ug krsmrnrn govdeyer gdre flexible olmasr sebebi ile balon kateterin sUrekli olarak merkezcil
hareketi, optimal guidewire kontrolU,iyi bir trackabilite elde edilmig olmaltdtr,
11, Teklif edilen malzemeler, CE ve FDA uluslarasr kalite belgelerine sahip olmaltdtr.
12. Kateterler,steril ve orijinal ambalajrnda teslim edilmelidir.
13 Ambalajlar Uzerinde sterilizasyon tarihi ve ydntemi ile son f.rllanma tarihi belirtilmig olmaltdtr.
Teslim edilen herbir malze ne teslimat tarihi itibarr ile en
ai
bir yrl miadlt
B/\GRUL
olmaltdtr,
ii,
v\r$E{
,/*\
Iti#fl,'-'-11h!17
xrl KFrdiYololrRr
;rp rlo 312s3 \\
,
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
72 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content