close

Enter

Log in using OpenID

100. YILINDA I. DÜNYA SAVAŞI Uluslararası Sempozyum

embedDownload
“Savaşan Devletlerin Tarihçilerinin Gözüyle”
100. YILINDA I. DÜNYA SAVAŞI
Uluslararası Sempozyum
12-15 KASIM 2014
ANTALYA
Bilim Kurulu:
Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE
Prof.Dr. Turhan KAÇAR
Prof. Dr. Azmi ÖZCAN
Prof. Dr. Bülent ÖZDEMİR
Prof. Dr. Tufan BUZPINAR
Prof. Dr. Yıldıray ÖZBEK
Prof. Dr. Fahrettin TIZLAK
Prof.Dr. Arif BİLGİN
Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR
Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN
Prof. Dr. Mehmet SEYİTDANLIOĞLU
Prof. Dr. Mevlüt ÇELEBİ
Prof. Dr. İdris BOSTAN
Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR
Prof. Dr. Feridun M. EMECEN
Prof. Dr. Mustafa DAŞ
Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN
Prof. Dr. Taha Niyazi KARACA
Prof. Dr. Ali AKYILDIZ
Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ
Prof. Dr. Vahdettin ENGİN
Doç. Dr. Recep KARACAKAYA
Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL
Doç. Dr. Ali SATAN
Prof. Dr. Ali ARSLAN
Doç. Dr. Gültekin YILDIZ
Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK
Sempozyum Düzenleme Kurulu:
Sempozyum Sekretaryası
Doç. Dr. Salih TUNÇ
Araş. Gör. Hatice DURGUT
Doç. Dr. İlhami YURDAKUL
Araş. Gör. Seda TAN
Yrd. Doç. Dr. Güven DİNÇ
Araş. Gör. Elif ALTEN
Yrd. Doç. Dr. Şahin DOĞAN
Araş. Gör. Diren ÇAKILCI
Yrd. Doç. Dr. Refik ARIKAN
Araş Gör. Abdullah ZARARSIZ
Yrd. Doç. Dr. Halim DEMİRYÜREK
Araş Gör. Ömer TATAR
Through the Eyes of the Warring Countries’ Historians”
THE FIRST WORLD WAR CENTENARY
International Symposium
12-15 November 2014
ANTALYA
Scientific Committee:
Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE
Prof.Dr. Turhan KAÇAR
Prof. Dr. Azmi ÖZCAN
Prof. Dr. Bülent ÖZDEMİR
Prof. Dr. Tufan BUZPINAR
Prof. Dr. Yıldıray ÖZBEK
Prof.Dr. Fahrettin TIZLAK
Prof.Dr. Arif BİLGİN
Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR
Prof.Dr.Mustafa Sıtkı BİLGİN
Prof. Dr. Mehmet SEYİTDANLIOĞLU
Prof.Dr.MevlütÇELEBİ
Prof. Dr. İdris BOSTAN
Prof.Dr. İbrahim Ethem ATNUR
Prof. Dr. Feridun M. EMECEN
Prof.Dr. Mustafa DAŞ
Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN
Prof. Dr. Taha Niyazi KARACA
Prof. Dr. Ali AKYILDIZ
Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ
Prof. Dr. Vahdettin ENGİN
Assoc. Prof. Dr. Recep KARACAKAYA
Prof.Dr.Mehmet Ali ÜNAL
Assoc. Prof. Dr. Ali SATAN
Prof. Dr. Ali ARSLAN
Assoc. Prof. Dr. Gültekin YILDIZ
Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK
Symposium Orginizing Committee:
Symposium Secretariat:
Assoc. Prof. Dr. Salih TUNÇ
RA. Hatice DURGUN
Assoc. Prof. Dr. İlhami YURDAKUL
RA. Seda TAN
Asst. Prof. Dr.Güven DİNÇ
RA. Elif ALTEN
Asst. Prof. Dr. Şahin DOĞAN
RA. Diren ÇAKILCI
Asst. Prof. Dr. Refik ARIKAN
RA. Abdullah ZARARSIZ
Asst. Prof. Dr. Halim DEMİRYÜREK
RA. Ömer TATAR
Sempozyum Çağrısı
Akdeniz Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
“Savaşan Devletlerin Tarihçilerinin Gözüyle”
100. YILINDA I. DÜNYA SAVAŞI
Uluslararası Sempozyum
I. Dünya Savaşı, bütün dünyayı derinden etkileyen, rejim değişiklikleriyle sonuçlanan,
dünya siyasi haritasını yeniden şekillendiren insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden
biridir. Bu savaşın 100. yılında Akdeniz Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin
işbirliğiyle,“-Savaşan Devletlerin Tarihçilerinin Gözüyle- 100. YILINDA I. DÜNYA
SAVAŞI” Uluslararası Sempozyumu 12-15 KASIM 2014 tarihleri arasında, Antalya’da
Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.
Sempozyumda, I. Dünya Savaşı sırasında uluslar arası ilişkiler, savaşan ülkelerdeki siyasi
gelişmeler, cephelerdeki askeri hareketlilikler, savaş teknolojisi ve lojistiği, göç, sosyoekonomik hayat ve günlük yaşama ilişkin bildiriler sempozyum kapsamında
değerlendirilecektir. Savaşa katılan devletlerin akademisyenlerini bir araya getirecek olan bu
sempozyumda siz kıymetli bilim insanlarını da özgün bir çalışmayla aramızda görmekten
onur duyacağız.
SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU ADINA
Doç. Dr. Salih TUNÇ (Akdeniz Üniversitesi)
Doç. Dr. İlhami YURDAKUL (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi )
Call For Papers
Akdeniz University and Bilecik Şeyh Edebali University
THE FIRST WORLD WAR CENTENARY
“Through the eyes of warring countries’ historians”
International Symposium
The First World War wasone of the most significant catastrophes that the history of
humanity had seen. It influenced the World deeply in a variety of ways and resulted in regime
changes, and reshaped the political map of the World. This great tragic event must be
reinterpreted and evaluated in its centenary through the eyes of the warring countries’
historians. The First World War Centenary International Symposium will be held in
Akdeniz University (Antalya) between 12-15 November 2014 with the collaboration of
Bilecik Şeyh Edebali University.
In this symposium the papers related to the following topics are particularly encouraged
and invited: the international relations of the period, the political developments in the
countries that participated in World War I, the logistics and technology of the war, the socioeconomic changes, migrations, and changing nature of the daily life. The symposium
especially aims at bringing the scholars of the countries which were involved in that Great
War.
We will be delighted and greatly honored to see and to host you among the contributing
scholars in this occasion.
ON BEHALF OF THE SYMPOSIUM ORGANIZING COMMITTEE
Assoc.. Prof. Salih TUNÇ
(Akdeniz University)
Assoc. Prof. İlhami YURDAKUL
(Bilecik Şeyh Edebali University)
Sempozyum Takvimi
Bildirileri Özetlerinin son gönderilme tarihi
Kabul edilen bildirilerin Duyurulması
Bildiri tam metinlerinin son gönderilme tarihi
Sempozyum Programının ilanı
Sempozyum Günleri
18 Temmuz 2014
1 Ağustos 2014
Sempozyum sırasında teslim edilecektir.
24 Ekim 2014
12–15 Kasım 2014
Symposium Calendar
Deadline for Abstract Submission
Notification of Acceptance
Deadline for Full Paper Submission
Symposium Program’s Announcement
Symposium Dates
18 July 2014
1 August 2014
Will be accepted during the symposium
24 October 2014
12-15 November 2014
Sempozyum Şartları / Symposium Essentials


Sempozyum için katılım ücreti talep edilmeyecektir.
Katılımcıların ulaşım giderleri kendileri tarafından karşılanacak, konaklamaları
ise Sempozyum organizasyonu tarafından sağlanacaktır.



There is no participation fee for the symposium required.
Transportation expenses are to be paid by participants.
Accommodation will be provided by Symposium organization.
YAZIM KURALLARI
1- Yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir.
2- Makale başlığı 14 punto/bold ve ortalanarak yazılmalıdır.
3- Yazar Adı, makale başlığı altında, sağa yaslı ve 12 punto yazılmalıdır. Yazara ait
kişisel bilgiler, yazarın unvanı, bağlı bulunduğu kurum (var ise) ve elektronik posta
adresi, ilk sayfada sayfa altı dipnotu (*) olarak verilecektir.
4- Özet ve anahtar kelimeler 11 punto Times New Roman yazılmalıdır.
5- Bildiriniz, Giriş, Alt Başlıklar ve Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.
6- Metin Times New Roman, 12 punto ve her iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
7- Dipnotlar Times New Roman 10 punto ile yazılmalıdır. Dipnotlar sayfa altlarında ve
aşağıdaki örnekler esas alınarak yazılmalıdır.
 Kitap:
Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi: Sosyal, Ekonomik Kültürel Temeller,
İstanbul, 1996, s.45.
 Makale, Ansiklopedi Maddesi vs.
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Ali Suâvi ve Çırağan Sarayı Vak’ası”, Belleten, VIII/29,
Ankara, 1994, s.72.
8- Makalede kullanılan kaynaklar “Kaynakça” başlığı altında, 12 punto ve aşağıdaki
örnekler esas alınarak yazılmalıdır.
 Kitap:
KARPAT H., Kemal, Türk Demokrasi Tarihi : Sosyal, Ekonomik Kültürel
Temeller, İstanbul, 1996.
 Makale, Ansiklopedi Maddesi vs.
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, “Ali Suâvi ve Çırağan Sarayı Vak’ası”, Belleten,
VIII/29, Ankara-1994, s.71–118.
SPELLING RULES
1. Writing languages are Turkish and English.
2. Article’s title must be written in 14 point/bold and centered.
3. Author’s name, in 12 point, must be written below the article’s title as aligned to the
right. Author’s personal information, title, affiliation (if any) and e-mail must be
provided in first page as asterisk footnote (*).
4. Abstract and key words must be written in 11 point and Times New Roman font.
5. Your declaration must be composed of Introduction, Subtitles and Conclusion
sections.
6. Text must be written in 12 point and Times New Roman font as aligned to both the
left and right.
7. Footnotes must be written in 10 point and Times New Roman font. Footnotes must be
written at the bottom of the pages and based on examples below.
Books:
Kemal H. Karpat, Turkey’s Politics: The Transitions to a Multi-Party System,
New Jersey, 1959, p. 45.
Articles etc.
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Ali Suâvi ve Çırağan Sarayı Vak’ası”, Belleten, VIII/29,
Ankara, 1944, p.72.
8. Sources used in the article must be placed under the “Bibliography” title in 12 point,
bold and based on examples below.
Books:
KARPAT H., Kemal, Turkey’s Politics: The Transitions to a Multi-Party System,
New Jersey, 1959.
Articles etc.:
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, “Ali Suâvive Çırağan Sarayı Vak’ası”, Belleten,
VIII/29, Ankara, 1944, pp. 71-118.
Symposium Abstract Submitting Form
Sempozyum Bildiri Özeti Kayıt Formu
“Through the eyes of warring countries’ historians” FIRST WORLD WAR CENTENARY
Symposium/
International Symposium, 12-15 November 2014,Antalya, TURKEY
Sempozyum
“Savaşan Devletlerin Tarihçilerinin Gözüyle” 100. YILINDA I. DÜNYA SAVAŞI Uluslararası
Sempozyum 12-15 KASIM 2014, Antalya, TÜRKİYE
Title of Paper/
Bildiri Başlığı
For the more than one author the section below can be multiplied.
Birden fazla yazarı olan bildirilerde aşağıdaki bölüm çoğaltılabilir.
First Name/Ad
Family Name/Soyad
Title/ Ünvan
Position/Görev
Affiliation/Kurum
Country/Ülke
E-mail
Telephone(s)
Fax
Abstract
Bildiri Özeti
(250-300 words)
(250-300 kelime)
Keywords/
Anahtar Kelimeler
Please email to: [email protected] as an attached file.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
538 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content