close

Enter

Log in using OpenID

Çalışma Yönergesi - Ulusal Gençlik Parlamentosu

embedDownload
ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde -­‐ 1: Bu çalışma yönergesinin amacı Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun oluşumunu, organlarını, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam: Madde -­‐ 2: Bu çalışma yönergesi Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun oluşumunu, çalışma ilkelerini, organlarını, organların görev ve yetkilerini kapsar. Tanımlar: Madde -­‐ 3: Bu çalışma yönergesinde; a) Ulusal Gençlik Parlamentosu: Delegelerinin kentlerinde gençlik alanında çalışma yapan gençlik meclisleri, üniversite kulüpleri, gençlik sivil toplum kuruluşları, gençlik platformları, gençlik merkezleri, gençlik kültür evleri vb. olmak üzere farklı kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan iletişim ağını, b) Ulusal Gençlik Parlamentosu Üyesi: Ulusal Gençlik Parlamentosu’na üyelik sürecini tamamlamış ve çalışmaları yürütmekten sorumlu kuruluşları, c) Kent Konseyi: 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 76. maddesi ve bu madde uyarınca T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan 8 Ekim 2006 Tarihli "Kent Konseyi Yönetmeliği" ne dayanarak oluşturulmuş katılımcı yerel yönetişim mekanizmalarını, d) Kent Konseyi Gençlik Meclisi: Kent Konseyi çatısı altında gençlerin karar alma süreçlerine aktif katılımlarını sağlamak üzere kent içerisindeki liselerin, sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin gençlik kollarının, odaların, kamu kurumlarının, mahallelerin varsa üniversitelerin 15-­‐30 yaşları arasındaki gençlik temsilcilerinin katılımıyla oluşturulmuş katılımcı yapıyı, d) Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği: Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun sekretaryasını yürüten ve çalışmalarını kolaylaştıran toplum kuruluşunu, İfade eder. 2. BÖLÜM Ulusal Gençlik Parlamentosu Amacı, İlkeleri, Oluşumu, Organları ve Toplantılara Katılımı Ulusal Gençlik Parlamentosu Amacı: Madde -­‐ 4: Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun amacı, a) Türkiye’de bütüncül bir gençlik politikasının oluşturulması sürecine katkı sağlamak, b) Ulusal Gençlik Konseyi’ne giden yolda temel teşkil etmek, c) Gençlerin ve gençlik kuruluşlarının kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör temsilcileri ile ortaklıklarını geliştirmek, d) Farklı kentlerden ve çeşitli kesimlerden gelen gençler arasında ortaklık dayanışma ve işbirliği ortamları oluşturmak ve yerel düzeyde çalışmakta olan gençlik kuruluşları arasında işbirliklerini güçlendirmek, e) Ulusal ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde gençlik haklarını korumak ve geliştirmek, f) Gençlerin yerel, ulusal ve uluslararası politika yapım sürecinde bakış açılarını yansıtabilmeleri için karar alma süreçlerine aktif katılımlarını desteklemek, g) Gençlerin ülke yönetiminde karar alma mekanizmalarını katılımlarını, gençlik ve ülke sorunlarının çözümünde sorun çözme anlayışı içerisinde aktif rol almalarını sağlamak, h) Gençlerin kent yönetiminde karar alma süreçlerine aktif katılımlarını sağlayabilmek ve yerel yönetişimi güçlendirebilmek için Kent Konseyi Gençlik Meclislerini desteklemek, i) Ulusal Gençlik Parlamentosu ağına üye olmuş yerel gençlik kuruluşları arasında bilgi paylaşımı, iletişim ve diyalog ortamlarını geliştirmek, kurumsal kapasite gelişimi için eğitim, bilgilendirme ve yayın desteği sağlamak, j) Uluslararası süreçleri takip ederek Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmelerin yerel ve ulusal düzeyde uygulanabilir olmasını sağlamak, k) Ulusal ve uluslararası karar alma süreçlerine yerel düzeyden bilgi akışını sağlamak, l) Gençliğin dayanışma ve paylaşıma yönelik özeliklerini “ortaklık” bilinci içinde geliştirmek ve gençliğe birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak, m) Gençlerin insan hakları, sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir çevre konusunda duyarlılıklarını arttırmak. n) Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak Türkiye’nin bilgi toplumu stratejisini desteklemek ve gençlik bakış açısını yansıtmak, Ulusal Gençlik Parlamentosu İlkeleri: Madde -­‐ 5: Ulusal Gençlik Parlamentosu aşağıdaki ilkeler çerçevesinde çalışmalarını yürütür. a) Şeffaflık: Ulusal Gençlik Parlamentosunun temelini oluşturan tüm kurum ve kuruluşlar ve parlamento organlarının çalışmaları arasında şeffaflık esas alınmalıdır. b) Temsil: Ulusal Gençlik Parlamentosu Yürütme ve Danışma Kurulu üyeleri sadece UGP üyesi kuruluşları temsil eder. c) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun yapmış olduğu tüm çalışmalarda cinsiyet eşitliği esastır. d) Tarafsızlık: Ulusal Gençlik Parlamentosu yürüttüğü çalışmalarda tüm siyasi partiler ve görüşlere eşit yakınlıktadır. Gençlik haklarını geliştirecek çalışmaları tüm parti ve görüşlerle yürütür. Çalışmalar herhangi bir parti ya da görüşü desteklemez. e) Gönüllülük: Ulusal Gençlik Parlamentosu çalışmalarının tümünde gönüllü katılım esas alınır. f) Yerellik: Ulusal Gençlik Parlamentosu çalışmalarının tümünde yerelden ulusala bilgi akışı esastır. Ulusal Gençlik Parlamentosu gücünü yerel mekanizmalardan alır. g) Sosyal Sorumluluk: Ulusal Gençlik Parlamentosu, kurumsal ve bireysel sosyal sorumluluk anlayışının gelişimini teşvik eder. Gençlerin çevrelerindeki sorunları sahiplenerek sorun çözme anlayışı içerisinde çözüm önerileri sunması, uygulama süreçlerine ve sonuçların takibine katılımı sosyal sorumluluk bilincinin gelişimi için önemlidir. h) Bilgi Paylaşımı: Ulusal Gençlik Parlamentosu’nu oluşturan yerel kuruluşlar arasında bilgi paylaşımı esastır. i) Kentler Arası Ortaklık: Ulusal Gençlik Parlamentosu, üye kuruluşlar arasında işbirliği ve ortaklıkların geliştirilmesini, kentler arası bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanmasını benimser. j) Bireysel ve Kurumsal Kapasite Gelişimi: Ulusal Gençlik Parlamentosu, gençlerin ve gençlik örgütlerinin kurumsal kapasitelerini geliştirici eğitsel ve sosyal içerikleri çalışmaları destekler. k) Sürdürülebilirlik: Ulusal Gençlik Parlamentosu, temelini oluşturan yerel gençlik kuruluşlarının kapasite gelişimlerini desteklemelidir. Yerel kuruluşların güçlenmesi Ulusal Gençlik Parlamentosu’nu ve politika süreçlerinin takibi konusunda sürdürülebilirlik sağlar. l) Yönetişim: Ulusal Gençlik Parlamentosu iyi yönetişim ilkesi doğrultusunda gençlikle ilgili kararların alınması ve uygulanması süreçlerinden yerel ve ulusal kamuoyu oluşturulmasına katkı sağlar. Ulusal Gençlik Parlamentosu Oluşumu: Madde -­‐ 6: Ulusal Gençlik Parlamentosu 15 – 30 yaşları arasındaki yerel düzeyde faaliyet gösteren ve Ulusal Gençlik Parlamentosu ağına üye olmuş kuruluşların temsilcilerinden oluşur. Genel kurullar için delege sayısı her yıl üye kuruluşlar arasında eşit olarak dağıtılır. Kontenjanlar genel kurul öncesi düzenlenen koordinasyon toplantısında karara bağlanır. Kontenjanlarda, kadın erkek eşitliği ve engellilere pozitif ayrımcılık sağlanmasına dikkat edilir. Bir ilde Ulusal Gençlik Parlamentosu ağına üye olmuş birden fazla kuruluş olması durumunda kontenjan kurumlar arasında dağıtılır. Ulusal Gençlik Parlamentosu Organları: Madde -­‐ 7: Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun organları şunlardır; a) Ulusal Gençlik Parlamentosu Genel Kurulu b) Ulusal Gençlik Parlamentosu Koordinasyon Kurulu c) Ulusal Gençlik Parlamentosu Danışma Kurulu d) Ulusal Gençlik Parlamentosu Yürütme Kurulu e) Çalışma Grupları Ulusal Gençlik Parlamentosu Genel Kurulu Madde -­‐ 8: Ulusal Gençlik Parlamentosu Genel Kurulu, parlamentonun en üst karar alma organıdır. Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun genel politikasını ve bir sonraki dönem çalışma alanlarını belirler. Ulusal Gençlik Parlamentosu Genel Kurulu, üye kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla oluşur. Delegelerde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına dikkat edilir. Genel Kurul içerisinde yerelden ulusala, ulusaldan yerele bilgi akışının sağlanması esas alınır. Ulusal Gençlik Parlamentosu Genel Kurulu, yılda en az 1 kez toplanır. Genel Kurul, Yürütme Kurulu ile Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği önerisi, Koordinasyon Kurulu kararı ile kesinleşen gündemi görüşür. Genel Kurul kararlarının alınmasında oybirliği sağlanmaya çalışılır. Oybirliği sağlanamadığı takdirde oy çokluğu esas alınır. Ulusal Gençlik Parlamentosu olağanüstü Genel Kurulu, UGP YK üyelerinin tamamının ortak kararı ve çağırısı ya da UGP üye kuruluşların salt çoğunluğunun çağrısı ile toplanır. Çağırıyı yapan grup genel kurul toplantı organizasyonundan sorumludur. Ulusal Gençlik Parlamentosu Koordinasyon Kurulu Madde -­‐ 9: Ulusal Gençlik Parlamentosu Koordinasyon Kurulu, Ulusal Gençlik Parlamentosu Genel Kurulu'nda alınan kararların yerelde uygulamalarının değerlendirildiği ve bilgi paylaşımının sağlandığı, Genel Kurul gündemi hazırlıklarının gerçekleştirildiği ve genel kurulda belirlenen hedeflere ulaşmak için stratejilerin belirlendiği organdır. Ulusal Gençlik Parlamentosu Koordinasyon Kurulu, Ulusal Gençlik Parlamentosu ağına üye olmuş kuruluşlar tarafından belirlenen birer delegeden, Ulusal Gençlik Parlamentosu Yürütme Kurulu, Danışma Kurulu, UGP’nin sekretaryasını yürüten Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği üyelerinden oluşur. Koordinasyon Kurulu toplantılarında cinsiyet eşitliğinin sağlanması gözetilir. UGP Koordinasyon Kurulu Genel Kuruldan almış olduğu yetkiye dayanarak toplantı öncesi üye başvurusu yapan kuruluşların üyeliklerini değerlendirir. Ulusal Gençlik Parlamentosu Koordinasyon Kurulu yılda en az 1 kez toplanır. Koordinasyon Kurulu gündemi bir önceki Genel Kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda UGP Yürütme Kurulu ve Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği kolaylaştırıcılığında belirlenir. Ulusal Gençlik Parlamentosu Yürütme Kurulu Madde – 10: Madde – 10: Ulusal Gençlik Parlamentosu Genel Kurulu ve Koordinasyon Kurulu’nda alınan kararların yerel düzeyde hayata geçirilmesinde kolaylaştırıcılık misyonunu üstlenen organdır. Karar alma yetkisi yoktur. Yürütme Kurulu üyeleri; Ulusal Gençlik Parlamentosu üye kuruluşlarının göstermiş olduğu adaylar arasından gerçekleştirilen başvuru ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilecek değerlendirme sonrasında Ulusal Gençlik Parlamentosu Genel Kurulu’nda delegelerin oylarıyla belirlenir. Ulusal Gençlik Parlamentosu Yürütme Kurulu, en fazla 8 kişiden oluşur. Ulusal Gençlik Parlamentosu Yürütme Kurulu üyeleri arasında cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına dikkat edilir. Görev süresi genel kurullar arası olarak belirlenen 1 dönemdir. Ulusal Gençlik Parlamentosu Yürütme Kurulu Seçim Kriterleri • Gençlik alanında en az 6 aylık deneyime sahip kurumsal yapılardan gelmek, • 1 yıl boyunca çalışmaları kolaylaştıracağını kurumsal ve bireysel olarak taahhüt etmek, • Başvuru formu ve kurumsal destek mektubu ile başvuru yapmış olmak, • Kolaylaştırıcılık rolü için belirlenen kurumsal teknik destek kapasitesine sahip olmak ( ofis, telefon, internet), • Ulusal Gençlik Parlamentosu sürecini bilmek, çalışmaları Ulusal Gençlik Parlamentosu ilke ve değerlere uygun bir şekilde yürütebilecek olmak, • 15-­‐30 yaş arasında olmak, • Ulusal Gençlik Parlamentosu’na üye olmuş kuruluşların temsilcisi olarak başvurmak, • En az 3 (üç) Ulusal Gençlik Parlamentosu toplantısına katılmış olmak, Mazereti dahi olsa Yürütme Kurulu’nun 2 toplantısına katılmayan ve almış olduğu sorumluluğu yerine getirmeyen Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Ulusal Gençlik Parlamentosu Danışma Kurulu: Madde -­‐ 11: Danışma Kurulu karar alma organı değildir. Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun politikalarının üretilmesinde ve çalışmalarının kolaylaştırılmasında destekleyici ve gerektiğinde bilgisine başvurulan organdır. Danışma Kurulu üyeleri, Ulusal Gençlik Parlamentosu Genel Kurulu’ndan gelen öneriler doğrultusunda Yürütme Kurulu ve Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ortaklığında yapılan değerlendirme sonucunda belirlenir. Danışma Kurulu üyeleri gençlik politikaları ile ilgili ve alanında uzman kişilerden oluştuğu gibi Ulusal Gençlik Parlamentosu çalışmalarına destek vermeye devam eden eski Yürütme Kurulu üyeleri arasından da seçilir. Danışma Kurulu Üyeleri yılda en az 2 defa toplanır. Görev süresini tamamlayan Yürütme Kurulu Üyelerinin arasından UGP DK ve Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği tarafından genel kurulda belirlenir. Ulusal Gençlik Parlamentosu Çalışma Grupları: Genel Kurul’da delegeler tarafından önerilerek kabul edilen konularda, önerilen konuyla ilgili kuruluşların bir araya gelerek oluşturmuş olduğu organdır. Görev süresi bir sonraki genel kurula kadar devam eder. 3. BÖLÜM Üyelik Sistemi, Gözlemci Statüsü Ulusal Gençlik Parlamentosu’na Üyelik Madde -­‐ 13: Ulusal Gençlik Parlamentosu’na gençlik meclisleri, üniversite kulüpleri, gençlik platformları ve yerel gençlik STK’ları gibi gençlik alanında çalışma yapan kurumlar üye olabilirler. Aday kuruluşların, Ulusal Gençlik Parlamentosu’na üyelik için, yürütme kurulu kararı almaları ve üyelik başvuru formuna ek olarak göndermeleri gerekmektedir. Adaylık başvurusunda bulunan kuruluşlar Ulusal Gençlik Parlamentosu Çalışma Yönergesini ve ilkelerini kabul etmiş sayılır. Parlamentoya üyelik başvuruları yıl boyunca devam eder. Gelen üyelik başvuruları ilk koordinasyon toplantısında değerlendirilerek karara varılır. 6 aylık periyotlarda faaliyet raporları paylaşılır. Dönem sonunda üyelik şartlarını yerine getiren kurumların üyelikleri devam eder, üyelik şartlarını yerine getirmeyen kurumların üyelikleri UGP YK ve Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği önerisi ile genel kurul tarafından düşürülür. Ulusal Gençlik Parlamentosu yeni katılımlara açıktır. Ulusal Gençlik Parlamentosu Üyelik Kriterleri: 1) Katılım, toplumsal kalkınma, eğitim, istihdam, girişimcilik, sağlık gibi gençlik ihtiyaçlarına ve sorunlarına yönelik çalışmalar yapmak, 2) Çalışmaları Ulusal Gençlik Parlamentosu ilkeleri ve amaçlarına uygun olmak. Belirli bir siyasi, dinsel grubun çıkarları doğrultusunda ya da ayrımcılığı temel alan etkinlikler yapmamak, 2) Gençlik alanında en az 6 aydır faaliyet göstermek, Ulusal Gençlik Parlamentosu Ödülleri Ulusal Gençlik Parlamentosu Genel Kurullarında Yılın Gençlik Meclisi, Yılın Sivil Toplum Kuruluşu, Yılın Üniversite Topluluğu seçimleri olmak üzere 3 kategoride ödüller verilir. Bu kategorileri için ayrı ayrı başvuru formları düzenlenir. Ulusal Parlamentosu Ödüllerine en az 1 dönem Ulusal Gençlik Parlamentosu üyesi olmuş kuruluşlar başvurabilir. Ödüller yine 1 dönem arasında yapılan çalışmalar dikkate alınarak sunulmasının ardından Ulusal Gençlik Parlamentosu üye kuruluşların delegelerinin oylaması sonucunda belirlenir. Yılın Gençlik Meclisi ödülü yapılan proje ve faaliyetlerden ziyade gençlik meclislerinin hedefi olan yerel yönetimlerin kararlarını etkileme ve politika yapım süreçlerine katılıma ilişkin yapılan çalışmalar düşünülerek belirlenir. Bu kategoriye sadece Kent Konseyi Gençlik Meclisleri aday olabilir. Yılın Sivil Toplum Kuruluşu ve Yılın Üniversite Topluluğu ödülleri bulundukları yerlerde yaptıkları proje ve faaliyetler baz alınarak değerlendirilir. Adayların başvuruları değerlendirilirken faaliyet ve projelerin dışında hak temelli savunuculuk yapabilmeli ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini giderici çalışmalar düşünülerek belirlenir. Başvuru Yapacak Kuruluşlarda Aranması Gereken Kriterler; ·∙ Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun mail grubu ve diğer sosyal medya araçlarını kullanarak çalışmaları paylaşmalıdır. ·∙ Yönetim/Yürütme Kurullarında kadın erkek eşitliği esas alınmalıdır. ·∙ Yapılan Kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik esas alınmalıdır. ·∙ Ulusal ve uluslar arası süreçlerde en az bir çalışmaya dahil olmalıdır. ·∙ Dezavantajlı gruplar için çalışmalar gerçekleştirmelidir. ·∙ Yaptıkları çalışmalarda şeffaflık esas alınmalıdır. ·∙ Sürdürülebilirlik açısından yürütme kurulları seçim dönemlerinin dışında çok fazla değişime uğramamalıdır. Gözlemci Madde -­‐ 14: Ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, bulunduğu kentte UGP üyesi bulunmayan kurum temsilcileri Ulusal Gençlik Parlamentosu toplantılarına gözlemci statüsünde katılabilirler. Gözlemcilerin, UGP’nin yapısı ile ilgili konularda oy verme hakları bulunmamaktadır. Siyasi parti gençlik kolları genel merkezleri gözlemci statüsünde toplantılara davet edilir. Gözlemciler toplantılarında görüş bildirebilirler, eylem planlarına katkıda bulunabilirler. 4. Bölüm Dayanak, Yürürlük, Yönerge Değişikliği Bu yönerge 18-­‐21 Mayıs 2004 tarihleri arasında 75 ilden 297 gençlik temsilcisinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilen Ulusal Gençlik Parlamentosu Kuruluş Zirvesi çıktılarından olan Ulusal Gençlik Parlamentosu Kuruluş bildirgesine dayanmaktadır. 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
83 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content