close

Enter

Log in using OpenID

AB 2030 İklim ve Enerji Paketi

embedDownload
AB 2030 İklim ve Enerji Paketi
Avrupa Komisyonu, 22 Ocak’ta açıkladığı İklim ve Enerji Paketi’nde 2030 yılına kadar
üye ülkelerin enerji ihtiyaçlarının en az yüzde 27’sinin yenilenebilir kaynaklardan
karşılanmasını ve sera gazlarının yüzde 40 oranında azaltılmasını hedeflemektedir.
Pakette ayrıca, enerji verimliliği politikalarında yenilenmiş hedefler, rekabetçi ve
güvenli bir enerji sistemi sağlamak için yeni göstergeler ve yeni bir yönetim sistemi
yer almaktadır.

Tarihçe:
İklimdeki değişimlerin gözle görünür hale gelmesi ve bu değişimlerin insan kaynaklı
faaliyetler sonucu ortaya çıktığını destekleyen bilimsel çalışmaların artması
sonucunda ülkeler 1992 yılında Rio Dünya Zirvesi olarak anılan toplantıda bir araya
gelip Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesini hazırlamışlardır. 1997
yılında Sözleşme’nin Kyoto Protokolü hazırlanmıştır,
AB Kyoto’daki küresel iklim görüşmelerinde karbon emisyonlarını azaltma hedefiyle
yola çıkmıştır.
AB 2020 İklim ve Enerji Paketi
2009’da yayımlanan ve şu anda geçerli olan AB 2020 İklim ve Enerji Paketi, 20-20-20
hedeflerini içermektedir, bu hedefler kısaca şunlardır:
AB sera gazı emisyonlarının 1990 seviyelerinin en az % 20 altına düşürülmesi,
AB enerji tüketiminin % 20'sinin yenilenebilir kaynaklardan karşılanması
Temel enerji kullanımının % 20 oranında düşürülmesi
Avrupa Birliği, 2007 yılında kararlaştırdığı bu hedeflere 2020 yılına kadar ulaşmayı
planlamaktadır.
2050 Düşük Karbon Yol Haritası
Avrupa Komisyonu'nun 2050 yılında düşük karbon üreten rekabetçi bir ekonomiye
kavuşmak amacıyla 2009’da hazırladığı yol haritası, bu tarihe gelindiğinde sanayinin
'çevre dostu' hale gelmiş olmasını, tasarruflu elektrikli araçlara ve enerji tüketimi
düşük konutlara yatırım yapılmasını, yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasını ve
enerjiyi talebe göre sevkedebilmeyi sağlayacak 'akıllı' elektrik şebekeleri kurulmasını
öngörmektedir. Tüm bunlar sayesinde 2050'ye dek karbon salımının yüzde 80
azalmış olması hedeflenmektedir.
AB 2030 İklim ve Enerji Politikası
Avrupa Komisyonu, 2013 yılı Mart ayında iklim ve enerji politikaları çerçevesinde,
Yeşil Rapor yayınladı ve Temmuz 2013’e kadar halka açık bir istişare başlattı. Rapor,
sera gazı emisyonlarının azaltımını sağlamak için potansiyel yeni hedeflerle ilgili
olarak, ara hedeflerin gerekeceğini göstermektedir. Komisyon tarafından, bu
AB Mevzuatı Uyum Şubesi
Ocak 2014
Sayfa 1
çerçevede alınan görüşler doğrultusunda AB’nin iklim ve enerji politikaları için 2030
çerçevesini oluşturmak üzere çalışmalar yürütülmüştür.
Bu kapsamda AB 2030 İklim ve Enerji Paketi, Avrupa Komisyonu tarafından 22
Ocak’ta yayımlanmıştır. 2014 Mart’ında AB liderleri tarafından görüşülmeye
başlayacak paketin resmi teklif halini alarak yürürlüğe girmeden önce Avrupa
Parlamentosu'nun onayını alması gereklidir. Paket, şu anda geçerli olan 2020
hedeflerinin yerini alacaktır.

AB neden 2030’a kadar yeni bir iklim ve enerji paketine ihtiyaç duydu?
AB 2050 Düşük Karbon Yol Haritası çerçevesinde sera gazı emisyonlarını
1990 seviyesine göre %80-%95 azaltma hedefi vardır. Bu hedefe ulaşmak için
2020 iklim hedefleri 20-20-20 olarak formüle edilmiştir.
Ancak küresel ekonomik ve finansal krizin AB’ye etkisi ile enerji fiyatlarının
yüksek seyretmesi ve daha da yükselme riski ile AB’nin ekonomisinin
kırılganlığı artmaktadır.
AB’nin orta ve uzun dönemde enerji tedariğinin ithalata dayalı olması ve
bunları politik olarar istikrarı olmayan bölgelerden sağlaması yüzünden enerji
güvenliği önemli bir sorundur.
AB enerji sisteminin ayrıca eskiyen enerji altyapısını yenilemek için önemli
miktarda yatırım ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kapsamda yatırımcıların 2020
sonrası dönemde tahmin edilebilirlik ve azaltılmış düzenleyici riski sağlayacak
açık bir politika çerçevesine ihtiyacı vardır. Böylelikle düşük karbonlu
teknolojilerde verimliliği sağlamak için ar-ge yapılması da teşvik edilmiş
olacaktır.
Ayrıca AB, 2015 yılı sonunda varılması hedeflenen küresel iklim anlaşmasında
ne kadarlık bir sera gazı emisyon azaltım hedefiyle katkıda bulunacağını
belirleyecektir.

2020 hedeflerine ulaşma konusunda gelinen nokta
Sera gazı emisyonları
AB 1999-2012 yılları arasında GSYİH’da %45’lik bir artışla birlikte, sera gazı
emisyonlarını %18 oranında azaltmayı başardı. Böylelikle 2020 hedefi olan %20’ye
ulaşmada önemli bir yol kat etti.
2020 hedefi, AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsam-içi ve kapsam-dışı sektörler
arasında paylaştırılmıştı. Kapsam-içi sektörler için 2020 hedefi, 2005 yılı seviyelerine
göre %21azaltım olarak belirlenmişti. Kapsam-dışı sektörlerde ise her üye ülke ulusal
emisyon azaltım hedefini 2005 yılı seviyelerine göre +/- %20 olarak belirlemiş,
toplamda bu ulusal kapsam-dışı sektör hedefleri AB çapında %10’a ulaşmıştı. Bu
çerçevede AB hedeflerine yaklaşıldı, ancak bazı ülkelerin kendi ulusal hedeflerini
gerçekleştirmek için ekstra çaba sarf etmeleri gerekmektedir.
Yenilenebilir enerji
AB Mevzuatı Uyum Şubesi
Ocak 2014
Sayfa 2
Yenilenebilir enerjide AB ara hedeflerini gerçekleştirmiş olsa da, 2020 hedefi olan
%20’ye ulaşabilmek için üye ülkelerin daha fazla çaba göstermeleri gerekmektedir.
2011 yılında AB toplam enerji tüketiminin %12,7’si yenilenebilir enerji kaynaklarından
karşılanmıştı.
Enerji verimliliği
Temel enerji tüketiminde enerji verimliliğini %20 arttırma hedefi konusunda da, üyeler
için zorunlu olmasa da önemli gelişme kaydedildi. 2005-2006 döneminde en 1,825
Mtoe ile en yüksek seviyesine ulaşan birincil enerji tüketimi, daha sonraki dönemde
ekonomik krizin yanısıra enerji yoğunluğunda yaşanan düşüşe paralel olarak azaldı.
Ancak yine de AB’nin enerji verimliliği hedefine ulaşması zor görünüyor.

2030 hedefleri
2030 İklim Değişikliği ve Enerji Çerçevesi’nde 2020-2030 dönemi için şu hedefler yer
almaktadır:
Seragazı emisyonlarında, sadece yerel tedbirlerle (yani uluslararası karbon
kredisi kullanmadan) 1990 seviyesine göre %40 azaltım. Bu şekilde
Komisyon’un 2050 Düşük Karbon Yol Haritası’nda yer alan %80-%95 seragazı
azaltımı hedefi maliyet-etkin bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu hedef aynı
zamanda 2015 yılında yapılacak küresel iklim anlaşmasında uluslararası
müzakerelerde önemli bir örnek oluşturacaktır. AB’nin enerji bağımsızlığı, ithal
enerji faturası, sağlığa etkileri, istihdam ve rekabetçilik konularında da fayda
sağlayacaktır. Hedefe etkin olarak ulaşabilmek için 2005 yılı seviyelere göre
ETS kapsam-içi sektörlerde %43, kapsam-dışı sektörlerde ise %30’luk
emisyon azaltılmı yapılması gerektiği hesaplanmaktadır.
Yenilenebilir enerjide toplam enerji tüketiminin en az %27’sinin yenilenebilir
enerji kaynaklarından elde edilmesi. Bu da enerji ticaretinde daha çok yerel
kaynaklarına dayanılmasını ve yenilenebilir enerji sektöründe büyümeyi
destekleyecektir.
Enerji verimliliği 2030 çerçevesinin önemli bir bileşenidir. 2030 hedefi ile ilgili
açıklamanın ise 2014 yılının sonuna doğru Enerji Verimliliği Direktifinin gözden
geçirilmesi esnasında yapılacağı belirtilmektedir.
Sera gazı emisyonu hedeflerini tutturmak için AB’de 2011-2030 döneminde yıllık
ortalama ek yatırım toplamının 38 milyar Euroya ulaşacağı ve bunun büyük kısmının
yakıt tasarrufuyla karşılanacağı tahmin edilmektedir. Bu yatırımın yarısından
fazlasına konut ve hizmet sektörlerinde ihtiyaç duyulmaktadır. 2030 yılınna kadar
enerji sistemi toplam maliyetinin %0,15 artışla yıllık 2 milyar Euro olacağı tahmin
edilmektedir.
AB Mevzuatı Uyum Şubesi
Ocak 2014
Sayfa 3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
278 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content