close

Enter

Log in using OpenID

"ı-l]- ıH-hJ], - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C,
MUT KAYMAKAMLIĞI
llçe lvlllll 11gltlm &tuourlugu
s,v|
^JLü
:89ı 87ı09.4ı 0/
Konu :EBA Çizgi-Karikatür
'OJ
/.3ııoızo,ıq
Yarrşmasl
MİrDİ]Rr,İTĞt']NE
iügi : iı Milli Eğitim Müdürlüği.iniin 30/09/2014 tarih ve 4295508 sayrlı yazrsı.
İlgi yazı gcreği; Eğitimde fatih projesi kapsamnda yürütülen Eğitim Bilişin Ağ1 (EBA)
çalışmaları çerçevesinde verilerin oluşturulmasl, eğitimin görsel bo}utrınun ortaya çıkarılmasr,
EBA'nln tanrtlmt ve l'alklndallk oluşturulmasl karikatiır sanatınln öğIetmen ve öğIenciler alasmda
yaygrl aştır mast amacryla resmi ve özel okul öğretmenleri ile ortaokul ve lise
öğrencilerine yönelik olarak "l.EBA Çizgi Karikatür Yarışmas1' diizenleneceği
bildirilmektediI.
İlgi yaz ekte göndeiilmiş olrıp, ilgililere duyuru yapılarak yarışııaya katllımın sağlanaİak
katı]lmcıiar hak]<ındaki ekli listenin doldurularak 03l|712071 ta hine kadar müdürlüğümüze
göndeİilnesi hususunda;
EKLER:
1-Yazı
-. .,I4 oL
/
uL
M[Jb.
l../ı0/20ıı nı"-u"
:M.Rahmi BAŞ
Mut ilçe MiIl: Eğitim MüdürlOğü
ı,ı
"ı-l]ıH-hJ],
Doğancl 1,4ah. Hükümel Konağ
Kat 33600 Mut/ lüERsiN
2,
fel
Fa?s
web
;
(0324)
7741!n7 -30
. {0324) 774 17
a7
:htlp:rmrt.meb.9ovk
ıiİRff.lll
grno
§şnrrr
T.c.
r,,r tsiN v,\Liı.i(,,i
\. ;
§ıyı
|
iı ııiııi ııgıti,n vıioıotgiı
if'
69908]96/.199/4295508
]0;'09/?01,1
l<oınI Eg^ Ç]2.İi1l (ırik.lnl ynll§]nx§
.,...*dgl_,.,,.,*"n o*n
",Ğ,^,o
Milıi Eğilim Nriidiirıiiğü)
(ilç€
llgi: MEB, YeDilik !c Eğjü!
]
10/.l2I5047 sı!üh yaz§ı.
Tckno
ojilcti G.İ.Müd.ğii'nüD 25/09]20]4 l.rinl]
!.
Bakanllğjt]lz Yeİilik vc Eğnio TekDo|ojilori Gene] Mi]dnnitğil'niiır ilgi yızüsü jtei
Eiilimdc latih Pro.]cg kapsanı a )iiddilfu Eğninr Di!şnh Alr (El]A) ç;İnn.lan
çerçevcsindc leıileriı1Olılt ıxlnıa1, eğiınıi. gii6d boyuıu.u ortiya çllo.tj!ına!, EBA'DjD
tanltiml Vc lııkurd.il]( o]ışlunrİra
,
kari](aüin sınailnün öğretDen
..Jl,.J.l,flrJ.19!.].....ni\ü.'..,.oLJnğTl,ı.-l..]!olL.J!....d,.!l
,i]İcliı( olaolr
"
1.EBA Çjzgi
Kıİiliıtür '1'ırışmıg't dircİ
lt öiJjl.il.| ı.asnh
jrc
Lcütc.ği ]rildiri]njet edi,,
Bnk lllğımlz YcniLik vc ]]ğitiıİ Te]iDotojilcri cofl Mndiiıliiğiiniin il8i yülİ lc
eklcı ilililtlc gijncgiı,t]iş o]ul, öİ.Otüıüjl vc öİrcR.i olün.k üzcre iki q.{.gorld.
niizcn]..cn "fgjlnİ" ko.u]u yaİş]nan0 ]ıçcıiz g.ncln]delri ıi]m olüul !€ ]flı;nLri
duy!.uhıı,.yİ.ııxıl!DıyactkinJGürlıı!ıısiğlanaııkiıİtlnr.lla!ıı]rklndJck]iljsl.nilı
dold
dmlhı
vc ]tliidünüğiihüz Ycoilik ve Eğitnı T.k.o]ojitği Şubcsbte faDd.iinc§
BilAil.rnriz] vc eotğ li.ioa
cdcifl
[Irİıtl]AcIŞ
E(1,1!lt
İki-2: Şlluüİrc
ııti
.]:
(4
saylı)
,!i"\.,
l3 Jk0
iJ. l
dil,F.;- fü_$)
I<ıılİn
Flnntr l)
(^+,l.-.,
i(ayİrakiollğ
(l]çcMiili]]iı!
]a
ciivonil E|Oktİ.nik
imzaiü
,
"';;:
T'.,l
sı!,
:
'
ııiıı'
"..
r
tni,iL \(
teitlft,ı.ı<,rşııCı
rIiıim'rl!oInjil..i l-rn!ı Mi,di,ln']il
]ü.],
37ı]oj372/]]01,12l504?
]tontr: EBA Çizgi/
1,
KlilırilrY lş
{$
V
(ilMilIi
Eğili
Li!iĞji.]i
Miidii],lüğii)
n,ll.
J l1,)]
J:,\ü,,,lr(\, "hl",!
,l iJ.f^llll '11.1\xpln
,,
,le,i, o|u,'un,lmx, \J cın n
,oe,el
r
,
, \_1a..
9 , md
ı|i Iı"J,'J,rL,,\
:'" : -" -'"
|",1"
, ıc,,"r,",Ja",J"!ü, f_Jj n":"
;l]'i,;;:]', ,:".,,",;':." "c,".ı ,ı,,1,
,,j"f,],tl
,
,";ı-,"ı
"of
B.j,lı,j.trao,Eı"
.,r,,,;".,;,,",;,.
(1ıi
,:;,.:r_i ;a;,, ,', ,d,.. . d ı.. o,..,ıi J.^t,, ın\!,7"i
",\',mj"'
"-,
-
"eo,:oo di
;"..,.", " öE,.1. o'j,j ü/a,c ",
t",, ,L ;.5' n ,,e|, y'1,,, , lcı | rı ındfcoe vcr JLflJ,"l ,
-"':
ılJ\!üuİn
İ""";
,',-,],.-*.,,ı,,-iir/rc-...".,ı,o,j
uü hun6unül] ge,<A,fu
n!x cdAnm
l,:,.
IKI
l.
fu.i*.rü,yf,ş
a$
Ştflürıİr5i(6
s,yt'
",
enr lPr
"
,
i [o |J',
ıu,,, {, i,,,il",
l3^ çi76
i. EsA
1. Y^RlşMANlN
KARiı<ATÜR YARlşMAsl şARTNAiüf5j
AMAcl:
y.n]lkVeEğünıTeknoüo]ieric.n. Mi]di]l tjğutarofndai düzenjen!n bı yaış a ]3T.lkM I
Eğt,nsnen]'ningerelimaiVolemc]kekldoğrUitu5Und3aörcnciel]nVe.ğfutmcnL.İnkaiktır
k ana l]«.d.r harckci c JFğ JJ(
ya
ındtr,c, b İ an ilüşh yenrde] ge $nü]cn "Öğlet m Prcgmnü Jn'na uygun olaEk;
.
.
.
.
.
[ğ t me, ç zg iin di]şOn.o Ve milahğ dönü5mel dyebie.€ğ]nr[arikatülgdzüyebaklm.snü
sağ amakVc orüaya ç]ka.ak bak 5 aç 1aın, bnlğ t]n ç,( s o amk ku laİf.k,
Fath projeliVeLğt]m Bii5ümAğ'nlntantü.nas (ap9a ndafark]nda
ğanrr]lliy.Drojeyi
payl.rtr] <Unm,k,
iğ |de yelVeic.€l
0ğretnrenVe ötle^c lol n kş 5.1ccIJ]mine katk da bUlunmak, estet]kduyum Ve hoğcd 1.1ii
KaikatÜ. s.tratn ncel5inine t k da bu|unmak.
Duygu Ve d]rlün.ererin caıEe sJnaüça]§maIar aGc, ;, ie 5e.g]eyeb lmelel Ve
çewedek]lel e pay 3JmJ]trn zdvk J ab]lüne eİ ç l ortam 5ağüJmak,
. oesdş,strn saLetk.]k]erdebuunmar§k3n ğ, ve zevkin n oluşnras rakatkrnğimJ!
. (tr kJtüryan5nJ9yhjh.53örü, ba§kalanna sayg,, bigininy:şamalktan han, (cnü]i]iıfade a
etme, 0letienle.n
ı, gEDEf KlİlE:
gcl..ekkuşakaraakta.lma!cbik,zan,maıiğanak
yar §n]a 6ğretnrenVe öğıPnciolhak uzero ]kikateEo, d. yapü a.akOr
ii öğrğlmenler.
Re5mi VP özel oku]la.da güjrcv yapan li
llelm
i
3,rcNU
Ve o:dl.ku]Lann
]
ofa
Ve ]i5e k
!m]al ndanğlPn]m gdlen
rUm
öğreno er.
Eğilim
4,TEl(Nlk: İeknik 5elbe*1l. Yan§ma.large cneksol yöntemlerii yail5la dii n] rck $
ku.nJrekolu5tU.dU(ankarik brlerdd.yan§mayak.l]a6jirler.
. Yaarma,adnamov.kıtıllmfoımuna!!$!:qb!4!!]Iadlesindenula!llibilr.
ojicli
MirilğitimBikatr ğ YeniikVeEğ]t]m rekno.jlu GeElMiidi.juİu
.ğ..nifo gdr.n ortJoIul V. lk. oğrcn.jleİ] kan
Jb]l l.
/d"o r, ı.
i
Yxn5mi.lilancJkhftİadotıiakatiir ieLJrvurüyJp.binlol.
Yı.5mayi kai la.J(escrol, An boy!t Ma. kİçi]k, A] boy!ü!ndı. DiV]k o inamJ dtr
Ka1lln].j al t.naian al] ] biçiınLOli]. !j,a!n h.rtiirü tekijk Vc m.lzeüneyi
ku ianffıak a
selbeslli el
Y;rJmayagJndtria]ğ er i]na o|mJ|d r [sqhr n annrerey
d.s 6 -,L . .,], ,d J.o, n J. \- , - J,6,, .
Gt],n.lar,ü]ih. oncehe$ang b]rulüfalVey.] uıs an, YiI Jüntrdi
f
ödii
m]n!y.n,oldl
,
yaıJmaya k3t]ama] ar,
J|j t!5p]t€diLdğihltdrdeesPlsahbiödü|end.
6şey.
İıı
Ya. şma. lJl n tJt l m formln! .ksiG z doüuhJ anV. lJ]taıunlr.] lJ!
lorm[
kte so
l mlarhinden ıjn.e bel tietr Jdt9 0O*i VeyJ e den tdd,İ.lmo ln
b
L$
,6
mrOibüoiıüliiıIj.ln^,.
Klı nrdyalşmiy..umuziekatl..aktl,Rumülçal5htr nalQ5.a,siğirn
ii
.
-.i. n.an kurumumtz sorunı. d.ğ ldİ
VeçaİoloanVoyanşma şartanna uynrayln ça şnr.]al
doğene dme d,şl lutu a.aklır.
:|]:mateden,9(i.3jüVe.rcn
MliLğtmTemel(anuiJn3mug3yLsiva5iamaç
ifadoltl içdldn, 8enc ahlJk kura
crn pon.da36r€bie.eğ
ül.ri
ı]d imra,
a
a
]
aca( l
YrĞll]:(G§anhİ Vebİn. derec-AVakihl V ,mav.k lıün.:ir.
Y3ışn]aya (atlan elerleı Yen lkVe !ğ tim lekno oj1.1 .cne M!di]l
fnna ad
ku |ai|
cs.İ
elyıl 1mi
d
ı
ka
i ği Il İİndin
erJjoVtikesiüzeindent.Jrio]nav;n Jn3çJJ.ğitm/t imVb fJaly2tle,.d.
E
E
=
F
a
g
=
::)
F
kulinn hii inn '/ei krerğitJ.İe1...riliij.n.
kabl e.rğ UuDbJğlor i|. ee2k likiV. s f i|ar
ı,lin]idüğü,neVeİdğni peş]nen
nU'nU, gerekse d ğer i]Eiimevıüa1 gereğ]^cc y..1haVa 3ofdold
(:ı
Ai
".*.i,."-l.;o..
umuma zda ger.k i b l!fu ü hakar iç]n Yoni i].Ve Eğil m Je].no o]] eri Gena
Müdürlüğüna znlmNafakdnanrVeüdiğ.i kabu edel 0u,elide ( an,an esenc için,
tsel sahib Vefu]ği izr] soncdJn kas n ik e gelja n]ayacğ n Vo eserİ yü lJl.]J|t])g[ Je
kOlanh.\ rınen etmeyeFğh VcyJbu nrnwal
hakk,
ş
o
v.ya ,naddi, mJievi
t
epte burunmayrağ n],
(atn3me ç]n herhang] btr
giyl dbrL]fu.i kJ
k lan yarrn3 korü ann! kat]İ etm § n} ] rar. ü]yg
aln]ry3nkonuaradall]kdnyet(s, YenlkVelğİim'fu|nolojle, aonc
Bİ yal §maya
,
t. l
bey;nVc
Mid[.ğireJ(İ
,6
,6
lan,n.ttrd.^i.e
{öĞRETMENLER
,,EBA
çizci !
1,
içii^l)
ıiARixATÜn YAnlşMAr,;
KATltlM FoRMU VE TAAHHÜrNAME
YAR§MA xoMirEsi sAşkANUĞlNA
/
AN(ARA
Yarşm.y.
rJanderdiğim Karikatürl]n k6nd]me ı ü o duğ!n! daha önce di]z€n e]eı
dcİ..c, ödül Vb kauanmadlğlnl Vo h.rha.o bİ yaİşrna kapsamünda
serglenm€dğini, Ka.]kalürufoün Y€n]ik ve Eğljm İeknöojieli Genei Mudü uğün.a her
türü yayln orqanlnda sales]z yay n an.bieceğ ni yapacağü ça şmaard. ku] anilab] eceaini
ve bu yaİ Şmaya a]l öze Ş. nade hükümlelin aynen k.buI eit]ğ]mi taahhüL ei]cnm
](iki]harIVe 41dört)reGmd]n o
U§an b r
lulul
o u5furaGk ald
z:rf,FrşmayJ knüla.ak esene bi] (Ppo*JdazaG,ga.meye.e( }ai de
inbaliilanalak, İdn ı.ğrİıe "ÖĞRENci xATEcoR 5i" V.Va "ÖĞRETMIN l{AİLcoRi5T
Vokat]fcüi n rumuruyaz].İal a§ağ daıi anleı] poİa/kaGo legandere.clV.yı od!
fOA
(V.
EĞiTiM TEKNoüoJiıERi GENtt MüDüR[üjĞü
çlzci KARlKATÜn YARüşMAsl
T.knikokuLla!Yen]mahalle/Ankala
3,DEĞEnLENDinMEVEsEçİciKt,RurUNçAuşM^sll
YarrmJya lj.|de.]lenesel erYenii(ve [ğitiml,elnoü.r]el Gene Müdünüğü taEfndan
o, ,,l""lo D,
d,c". d,"",
YenikVetğitmİelnoloji]alGcie]MÜdürüği]nüngijlevendidğ]oyhakkbulunmay.nbİ
!5ltnsorJnir r
B6rcmci5cç. Kİullop]antlaİndaycla]tr.cozen.,y6hteile
çij,nml.nmelin. kiti
İ
l
Rumuıka.ikalülİn arkasna sağ ıi k.işeye, ka!hm foİhunun konu]aalii zarf,n
uz.lin€ vc kalro pak.tinin üı.İi.e va.lla.aknr,
ÖğldtmenVedğreriğa$ goVtradİes]ndan ndİe.ekjel kend aİ] le ic]l katl,n
fornı aıir do dUlüp zarf: koy,cakVe kapat lai z:n üz.r re 5Jdace lumu:l3n yJz ]acJkt.
ME3.YENiL
hiÇbir yanşmada
k e
da bulunur.
An(aGdJyap acakbnü ldJenineşchndrndinkaih.JkddülkJ7in
(oiJk Jma g deI er|Yta T!( tlJnndJn LaEü],n..Jktr
9.öDütrüRüVL MiKTARl]
3
Üç ii.u|üjk odü
i]
50lgieimoyo değeİ3Ör0
an 30i,ğletmanVe 30
öğ16n.ikarkatİd bkalbümde
Iop
ana.aktr
(öĞRENcı[ER içiN}
"EBA çlz6ı
_
1.
ü(ARi(ATüRYAR19MAsr
lüATlLlM toRMU VE TAAHHÜTNAME
YARüsMA ı(oMlTEsl B^şlüANLGNA / AN
11. YARIŞMATAKV|Ml:
.
.
.
ilontrün Tğsllhi
Değerlend]İme 5onuçlaın n AçklanmasI
Ödü İdren]eba.cov,lİadlesindenduyuluacaktlr.
3u ydndtmclkte bijntimeYen d]ğer hu5u5laİda kararVetk
5iMiliEğitim 3aian]üğ'na
a ttiİ.
d,I
',eb.
Yarşma seketeri] Alpas
e
mal
:
an T|]RAN
Ya.l§maya göndeld]ğim kaikatürün kendime al oduğ!.u daha önco düzenenen
hiçbir yarşmada deredğ öda V,b, ka2anmadığlnl ve he.ha.o bir yanşn]a kapsamnda
Müdi]nüğünc. he.
.elglenmediğ]ni Karkalijrümün Y6n lik Ve Eğit]m Tokoolojil€a G€n€l
ı,'ıyav-o.oa'noJs,'.s,-\!/..'aoğ..ori.Vlod.a.
]a,9tr.,)alözelşJlrade..P:ınler.
(as.a.ta.L'jJ
lJblo,oo:n
iy,enLaoL ptrs 1'Ea l".rede,if
RUMUz
[email protected],gov,tr
T.Lelon:0312 296 94 00/95
iı
ffiRA
7,7
,j]
Yaı5ma 5a(names n]okudumVe bütün ko5u lan
k3
Ju ediyo|um
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
925 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content