close

Enter

Log in using OpenID

Nnn, n..Ae.n 6.c.. rlru,.veas rcJi t err*rri,c

embedDownload
T.C
TEKIRDAG varirici
Halk SaShpr Mtidtirltili.i
Sayr :31244781 -
157-gg
- l?g;+
Konu: Kanser Taramalan Hakkrnda
. T.c.TEKIRDAGVALILIGI
IL HALK SAGLIGI MoDuRtOGo
BULASICI oLMyN HAST.gB. Ekt:2
Tarih :20.10.2014
.Nnn, n..Ae.n 6.c.. rlru,.veas
1t:12
No:10008
rcJi t err*rri,c,[
Kanser konusunda toprumda farkrndahk salranmasr ve toplum bilincinin
geligtirilmesi,
kanserle mticadelede en etkili yrlntemlerin bagrnda gelmektedir.
Gtintimtizde dzellikle bu hedefe
y0nelik kanser eylem planlan yaprlmaktadrr.
Ulkemizde ve diinyada l-31 Ekim Meme Kanseri Bilinglendirme Ayr
olarak kutlanmaktadrr,
Bu nedenle kansere kargr farkrndah$r arttrrmak amacryla gahgmalar yaprlmaktadrr.
ulkem izde 30-65
ya$ arasr kadrnlara Rahim A[zr Kanseri,40-69 ya$ arasr
kadrnlara Meme Kanseri ve 50-70 yag arasr
kadrn ve erkeklere Ba[rrsak Kanseri taramalan yaprlmaktadrr.
Tekirda! ilimizde de bu taramalar Aile
Safh[r Merkezleri ve KETEM'de ticretsiz olarak yaprlmakta ya da ilgili
kurumlara
yrinl endiri lmektedir.
Kurumunuzda gahgan ttim personele, i.icretsiz olarak yaprlan sd,z
konusu Ulusal Kanser
Taramalanmn ve HPV DNA bilgi notunun duyurulmasr, ekte
sunulan afigin kurumunuzun
gcirtilebilen yerlerine asrlmasr hususunda
Gerelini rica ederim.
;
Vali Yardrmcrsr
DAGITIM:
Gereli igin:
Trim Kamu Kurum ve Kuruluglan
Ek:l Sayfa
I Afi9
Yazr
Bulagrcl Olmayan Hastalrklar, programlar u" fans".
$uU"si
Kanser Hizmetleri
Tef No : 0 282 258 24 00 - 2453
$ube Mi.idiirii :Dr. Hiilya BECERiR
e-posta: teki [email protected] gov.tr
FaksNo:02822582411
HPV DNA TARAMALARI
Kanser gtintimtizde Onemli
bir halk safh[r
sonrnu olarak gtindemdeki yerini korumaktadrr. Sebebi
damar
bilinen dliimler srralamasmda
kalp ve
hastahklarrndan
sonra ikinci srradaki
kanser,
0ldtirUctilti$i yarunda brraktr$r sakathklar
ve
tedavisindeki ytiksek maliyetler nedeniyle ig giiciinde
ve iilke ekonomisinde gok a$rr kayrplara neden
olmaktadrr.
Bu nedenle tilkemizde Ulusal Kanser Tarama Programr gergevesinde halen meme,
kolon ve rahim a[zr kanserlerinin taramalan yaprlmaktadrr.
Kadrn kanserleri arasrnda dnemli bir orana sahip olan serviks(rahim apn) kanseri igin,
Ulkemizdeki 30-65 ya$ arasmdaki kadrn niifusunun serviks kanseri tarama programlrun
desteklenmesi, ayru zananda en fazla kanser sebebi olan HPV (insan papilloma viriis)
stkltpmrn ve genotiplerinin ortaya konmasr igin yeni bir gahgma baglatrlmrgtrr. Konuyla ilgili
olarak Ttirkiye Halk Saph[r Kwumu Kanser Daire BagkanhSrnca beg yrlhk HPV taramasr
hizmet ahmr yaprlmrgtrr.
*i
I Alustos 2014 tarihinden itiberen 81 ilimizle
birlikte TekirdaS ilimizde de serviks kanseri
taramalannda HPV numune ahmma baglayacaktrr.
ilimiz ilk olarak
gahgmalarrm tamamladrpr
.
Siileymanpaga, $arkdy, Murath ve Malkara
ilgeleriyle tarantalara baglayrp daha sonraki
haftalarda ttim ilgelerimizde konuyla ilgili gahgmalar
baglayacaktrr.
\
w#
"
*
4
W{|p* '.i
Tekirdag Halk Sa[h$ Mtidtirltiliine balh Tekirda! Devlet Hastanesi 2. Krsrmda
faaliyet gdsteren Kanser Erken Teqhis, Tarama ve E[itim Merkezi (KETEM) biinyesinde
toplum tabanh kanser taramalan yaprlmaya devam etmektedir. KETEM'de tarama hedef
niifusundaki kigilere HPV DNA taramasr, meme ve kolon kanseri taramalan, Aile
Hekimlerinde de kolon kanseri ve HPV taramalan iicretsiz olarak yaprlacaktrr. Tiim
halkrmrzr bu taramalar konusunda bilinglendirmeye ve taramalanm yaptrrmaya davet
ediyoruz. qiinkii kanserde erken teghig hayat kurtanr.
FARKINDAYIZ KANSERi YENEC NGIZT
Dr.Mahmut AKDAG
Halk Salh[r Mtidtirii
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
140 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content