close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
iL
: GENEL
TARiH: 28/11/2014
-
~~~~l.
..•.
,~.;,
~_.
.:J~, c..r-'1: :.il'J .'. ;'kll ~
I<:-i, ~..:J,
\.::
r-,;--, __ " ~~, i~.~..i, Jll ~~
~ - i, ~ -!-, ;)l~
v.,;
tUritisti ozellikle ileti~im araylan ile merak ve ilgi
uyandlracak tarzda sunulmaktadlr. Bu ~ekilde adeta bir
yalan ve glybet sektOrti meydana getirilmektedir. Bu
durumun ise dini ve ahlaki ayldan fert ve topluma ye~itli
zararlan vardlr.
Ozellikle sosyal payla~lm sitelerinde yaymlanan bir
haber, milyonlan etkileyebilmekte, kitleleri tesir altma
~;\~~ii~(.iJ~I~:;II ;)/)S:~~~I;~fl
alabilmektedir. Kimileri bilgisayar ba~mda, ilahi gozetim
:~;~~l~~j"':)Jlj
altmda olduklanm unutarak ki~ilerin haysiyetini, ~erefini .
zedeleyecek sorumsuz tutumlar sergileyebilmektedirler.
.:~·,,:!jf(;;,,~;:,-'J'r;j';~4~~;)~;);;Boylece, bir taraftan kul hakkma, diger taraftan da
toplumda
infiale
neden
olarak
kamu
hakkma
girmektedirler.
Oysa
sadece
yanmdayken
degil,
DiLiN EsiRi OLMA YALIM!
yoklugunda
da
bir
insanm
hukukunu
yignememek,
Karde~lerim!
onurunu zedelememek mtiminin iman ve ahlakmm bir
Okudugum ayet-i kerimede Ytice Rabbimiz ~oyle
geregi
degil midir? Dedikodu, yalan, iftira, glybet gibi
buyuruyor: "Her kim ~an ve ~eref istiyorsa bilsin ki,
kotii sozlerle dilini zehirli bir ok haline getirenler, bunun
~an ve ~eref biitiiniiyle Allah'a aittir. Giizel sozler
bir
hesabmm olacagml dti~tinmezlermi?
Allah'a
yiikselir,
giizel
sozii de salih
amel
~~~~i
yiikseltir ... ,,1
Okudugum hadis-i ~erifte ise Peygamber Efendimiz
(s.a.s) bizleri ~oyle uyanyor: "Allah'a ve ahiret giiniine
inanan ya haylr soylesin ya da sussun ... ,,2
Aziz Karde~lerim!
Canlllar iyinde meramml dil ile ifade etme,
konu~ma yetenegi sadece insana bah~edilmi~tir. Rahman,
insam yaratml~, ona dil~tinme ve konu~maYI ogretmi~tir.3
Kelam, Yilce Rabbimizin slfatlarmdan olup insana ilahi
bir emanettir. Bu emaneti, sahibinin nzasl dogrultusunda
kullanmak ve korumak ise mtimin olarak en onemli
soruml uIuklanm Izdand Ir.
Kur'an-I Kerim ~tiphesiz ki sozlerin, kelamm en
gilzelidir. Bu en gtizel soze iman ve itaat eden biz
mtiminlerin de, en gtizel kelaml konu~mamlz, bir ba~ka
ifade ile soztimtiztin hayrolmasl imammlzm bir geregidir.
Degerli Karde~lerim!
Dilden olytistizce ylkan kimi soz ve konu~malar
lisanm afetleri olarak nitelendirilmi~tir. Kerim Kitablmlz,
bize anlamSlZ ve bo~ konu~madan, glybetten, su-i
zandan, iftiradan, alay etmekten, yalan soylemek ve
yalan yere yemin etmekten, yapmadlgml soylemekten ve
ifsad edici her ttirlil sozden uzak durmamlzl emreder.
Bilinmelidir ki; boylesi fiiller, insanlar arasmda
huzuru bozdugu gibi ahirette de azaba neden olacaktlr.
Peygamberimiz (s.a.s) tarafmdan, "elinden ve dilinden
emin olunan insan" olarak tammlanan Mtisltiman4,
kalbiyle su-i zan besleyen, diliyle glybet eden, insanlan
arkalanndan yeki~tiren, onlann kusurlanm ara~tlran,
aYlplanm ortaya doken, sozleriyle karde~ini yaralayan
insan degildir. Milmin, boyle bir ki~ilige sahip olamaz.
imam geregi, gUzel ahlakm erdemlerini ku~anan insan
olan MUsltiman5, karde~inin mahremiyetine dil uzatarak
onun ~erefini, onur ve haysiyetini zedeleyemez.
Klymetli Karde~lerim!
Oztilerek belirtmek gerekir ki gtintimtizde bir
eglence unsuruymu~ gibi gosterilen dedikodu faaliyetleri,
asdslz soz ve ithamlar, iftira, yalan ve yirkin soztin her
Karde~lerim!
Malumdur ki kap, iyindekini dl~a yansltlr. insanm
dili de kalbinin aynasldlr. Eger ki~i berrak bir zihne,
tertemiz bir gonle sahipse dilinden de gUzellikler
doktiltir. Kotti dU~Uncelerin, yirkin i~lerin esiri olmu~ bir
kalp, dili de koreltir. i~te Allah Resulti'niln dil ile kalbin
ili~kisini vurgulayan ~u hadisi ne kadar da onemlidir:
"Zandan uzak durun. Zira zan, soziin en yalamdlr.
Birbirinize
kulak
misafiri
olmaya
~ah~maym,
birbirinizin
ozel hallerini ara~tlrmaym,
birbirinizle
iistiinliik yan~1 i~ine girmeyin,
birbirinize
haset
etmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize slrt
~evirmeyin. Ey Allah'm kullarl! Karde~ler olunuz.,,6
Aziz Miiminler!
Dil,
kelam
bize
bah~edilmi~
en
onemli
nimetlerdendir. Geliniz, bu nimeti nza-i ilahiye uygun
kullanahm.
Soylediklerimiz,
ya~adlklanmlz,
ya~adlklanmlz da soylediklerimiz olsun. SozilmUzUn,
dilimizin bir ahlakl, bir adabl olsun. Sozlerimiz hikmetli
ve ibretli, sozlerimizin gayesi de insan onuru ve
haysiyetini yUceltmek olsun. Biz, soylediklerimizin degil,
soylediklerimiz bizim esirimiz olsun. Dedikodu, glybet,
su-i zan, yalan, iftira ve yirkin sozlerle hem insanlar hem
de Rabbimiz
katmdaki
degerimizi
dU~ilrmeyelim.
Efendimiz (s.a.s)' in slkhkla dile getirdigi ~u duayl
kendimize ~iar edinelim:
"Allah'lm! Kulaglmm kotiiliigiinden,
kotiiliigiinden,
dilimin'
kotiiliigiinden,
kotiiliigiinden sana slgmIrlm.,,7
Fatlr, 35/1 O.
Buhari, Edeb, 31.
J Rahman, 55/1-4
4 Buhari, iman, 4.
5 Darimi, Rikak, 74.
6 Buhari, Edeb, 57.
7 Ebu Davud, Vitir, 32.
I
2
goziimiin
kalbimin
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
940 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content