close

Enter

Log in using OpenID

cusroDlor-, isrnr vn 6znt riruEni

embedDownload
cusroDlor-,
isrnr vn 6znt riruEni
2.1 Organnakil ameliyatlartnda, organ darnaflan ve kanallarmtn
yrkanmasr suretiyle, organt koruma amagh kullanrlacaktrr.
2.2 T ekkullanrmhk ve steril olacaktrr.
2.3 Soliisyonun oda srcakhfrndaki ozmolalitesi 310 +10 (iig yizyirmi
artr eksi on) mosmol/kg. olacak ve bu ozellik sattct firma taraftndan
belgelenecektir.
2.4 Soliisyonun pH de[eri (7-7.20) arasrnda olacaktr. * 05 (yedi iki
artr eksi virgtl beq) olacak ve bu dzellik satrct firma tarafindan
belgelenecektir.
2.5 Kalite gtivence ve tirtin kalite belgelerine iligkin hususlar idari
gartnamede belirtildigi gibi olacaktrr.
2 .7 Ihaley i kazanan firm a ytirtirltikteki Mi I I i K o dl andlrma FIi zmetl eri
Yonergesi esaslanna gore kodlandffina htiktimlerini uygulayacak ve
bununla ilgili uygulama qekli idari gartnamede belirtildi[i gibi
olacaktrr.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
67 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content