close

Enter

Log in using OpenID

00.PR.10 Tasarım ve Geliştirme Prosedürü

embedDownload
*
rxrtr.9i
TASARIM VE GELI$TIRME PROSEDURU
1. AMA9
Bu prosed[ir, Muratpaga Belediyesine ba$h birimlerde yeni iir[in ve/veya hizmet tasanm ve geligtirme
sUreqlerini; planlama, s0reg agamalannr belirleme, gozden gegirme, dogrulama, gegerli ktlma ve bu iglemler igin
sorumluluklarr ve yetkileri belirleme ve tasarrm ve de$igikliklerinin konkol[i esaslannr belirler.
2. KAPSAM
Yeni iinin ve hizmet tasanm faaliyetlerini kapsar.
3.TANIMLAR
Uriin/Hizmet: Bina, alt yapr, list yapr, yazrlrm, peyzaj, metal igleri ve mobilya.
Tasanm:
Yeni bir 0nin/hizmet ortaya grkarma stirecinin proielendirilmesidir.
3.2.
3.3. Uygun Olmayan Ur0n/Hizmet: Tasanm ve geligtirme planlamasrnda belirtilen gartlan kargrlamayan lirijn
3.'1.
veya hizmet.
3.4. Uygunsuzluk: Uygun olmayan tirtin/hizmetin ortaya qtkmastna sebep olan durum.
3.5, Diizeltme: Uygun olmayan tirtin/hizmetin ortaya grkmasrna neden olan uygunsuzluklar ile ilgili sorumlu
birim tarafrndan gerqeklegtirilen hrzlandtnlmtg iglemler.
3.6. Gflncelleme: Tasanm ve geligtirme stirecinde belirlenen gartlann geqerliligini koruyup korumadtgt ile ilgili
yaprlan gozden gegirme faaliyeti.
4. SORUMLULUKLAR
Bu prosediinin hazrrlanmasr,
revizyonu, iptali, da$rtrlmast
ve
argivlenmesinden yonetim temsilcisi,
uygulanmasrndan ttim birim yoneticileri ve birim kalite temsilcileri sorumludur.
5. iLGiLiDOKUMANLAR
5.1. Teknik gartname haztdama Ktlavuzu
5.2. Diizeltici Faaliyetler Prosedtirii
5.3. Onleyici Faaliyet Prosedtirti
5.4. Kayrtlann Kontrolii Prosedtini
5.5. Uygun Olmayan tirtin/hizmet Konkol Prosedi.irti
5.6, i9 Tetkik Posediini
5.7, S[reg Hazrrlama Rehberi
5.8. Srireg Tantmlama Formu
5,9. Unin / Hizmet Tasanm Plant
5.10. Tasanm Gozden Gegirme Formu
6. UYGULAMA
6.l.Tasanm ve Geligtirme Planlamast:
a-) Tasanm Ekibinin Olugturulmast:
Bu prosediir kapsamrnda yeni 0riin hizmet tasanmr yapacak olan birimler: Tasanmt yaprlacak olan
[riin
veya hizmet ile ilgili bilgi, birikim, deneyim yoni.inden farkh niteliklerde ki personeli; birim igi ve birim dtqt
personelden olugturur,
Tasanm Ekibinde yer alacak personel:
Teknik uzman,
Mtihendis veya mimar,
Satrn alma personeli,
Uretim personeli,
Hizmet personeli,
Yonetim Temsilcisi,
iletigim
sorumlusu.
r
00.PR. 1 0/R.02/1 .3
*
trtttti
TASARIM VE GELigTiRME PROSEDURU
b-) Tasanm Ekibinin G6revleri:
Yeni tiriin veya hizmet tasarrmr ile ilgili olugturulan tasanm ekibinin gorevleri, ekip lideri taraftndan planlama,
uygulama, izlemeolgme-analiz, iyilegtirme faaliyetlerini kapsayacak gekilde belirlenir.
6.2.Tasanm Planlama: Tasanm ekibi taraftndan, geligtirilecek olan [inin veya hizmet ile ilgili:
Urrin/hizmet tanrmr,
Tasanm s0reci agamalan,
Mevzuat, ulusal ve uluslararast standartlar,
Yonetim ve paydag istek ve beklentileri,
iyi ornek uygulamalar ( benchmarking ),
Onceki benzer tasanmlardan elde edilen bilgiler,
Fonksiyon ve performans gartlan,
izleme prosedtirti,
Unin gergeklegtirme takvimi,
Gozden gegirme periyodu,
Yaklagrk maliyet,
Urlin/hizmet gerqeklegtirme sliregleri,
Uri.in/hizmet kalite planr belirlenir.
6.3.Uriin/Hizmet ile ilgili Siireglerin Tantmlanmast:
Tasanm ekibi, yeni/{.inin hizmet ile ilgili s0reg agamalannr, ig ve drg tedarikgileri ve girdileri, i9 ve dt9
m[gterileri ve grktrlan, s0reg agamalarrnda gorev alacak personeli ve sorumluluklannt, Siireg Tantmlama Formu
iizerinde belirler.
6.4.Uriin/Hizmet Gergeklegtirme Siireglerinin Tasanmr:
a-)Uri.in/Irizmet ile ilgili, stireg hazrrlama rehberine gore, akrg diyagramlan olugturulur. S0req diyagramlan
tizerinde i.inin/hizmet performansrnr etkileyebilecek olasr tehlikeler ile ilgili risk analizi yaprlarak, onleyici faaliyetler
belirlenir ve baglattltr.
b-)Uriin/Hizmet ile ilgili belirlenen stlreglerin performans kriterleri, hedefleri ve olq0m periyotlan stjreq
performans takip planrnda belirlenir.
c-)Urtin/Hizmet ile ilgili gerekli olan kaynaklann saglanmast igin, satrn alma siireci baglattltr,
6.5.Tasarrm ve Geligtirmenin Giizden Gegirilmesi:
Uretim veya hizmet ile ilgili planlanan tasanm agamalarrnda, belirli aralklar ile tir0n/hizmet iqin belirlenen
gartlann gegediligini koruyup korumadrgr, gartlarda degigiklik olup olmadr$rnr belirlemek ve gerekli olan diizeltme ve
ierekiyo[aonle-yici faaliyetleri tasanm ve geligtirme ekibi belirli arahklar ile gdzden gegirmelidir. Ur0n/hizmet ile
ilgili planlanan tasanm ve geligtirme agamalannrn gozden geqirme periyodlan, Lirtin gerqekleitirme takvimine baglt
oiarak belirlenir. Tasanm ekibinin gozden geqirme faaliyetleri, Kayrtlann Kontrolti Prosedtirtine gore muhafaza
edilir,
6,6.Tasarrm ve Geligtirmenin Do$rulanmasr ve Geqerli Ktltnmast:
Uriin/Hizmet gergeklegtirme faaliyetlerinin tamamlanmasr ile ortaya grkacak olan tjrlin ya da hizmet ile ilgili
rirtin/hizmet kalite planr ve paydaglara sunulacak olan yeni 0nin ya da hizmetin kalite planrnda belirlenen kriterleri
kargrlayrp kargrlamadrgr belirli arahklar ile tasanm ekibi tarafrndan dogrulanrr. Dogrulama faaliyetlen sonraslnda,
[iriin veya hizmetin belirlenen kalite kriterlerini kargrlamadr$rntn tespit edildigi durumlarda, gerekli olan d0zeltme ve
onleyici faaliyetler baglahlrr. Tasarrm ekibinin do$rulama faaliyetleri, Kayrtlann Kontrolii Prosedtini'ne gore
muhafaza edilir.
00.PR.10/R.02/2.3
,,<G,I,TW"'
r:x,
irtitvi
TASARIM VE GELigTiRME PRoSEDURU
6.7.Tasanm ve Geligtirme Degigikliklerinin Kontrolii:
Tasanm ve geligtirme degigiklikleri belirlenmeli ve kayrtlan muhafaza edilmelidir. Bu de$igiklikler uygulamaya
gegirilmeden once, uygun oldugunda gozden gegirilmeli, dogrulanmah, gegerli ktltnmalt ve onaylanmaltdtr. Tasartm
ve geligtirme degigikliklerinin gozden gegirilmesi, de$igikliklerin onceden teslim edilmig rinin ve liri.inri olugturan
pargalar ilzerindeki etkisinin degerlendirilmesini de igermelidir. Degigikliklerin gozden gegirilmesi ve gerekli
faaliyetlerin sonuglan ile ilgili kayrtlar muhafaza edilmelidir.
7. DAGITIM
www.muratpasa.bel.tr intemet sitesi lizerinden
tiim birim
yoneticileri, birim kalite temsilcileri, birim
doktimantasyon ve argiv sorumlulan.
00.PR 10/R 0?]3 3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 006 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content