close

Enter

Log in using OpenID

AKARYAKIT, KALORĠFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR ANTALYA

embedDownload
AKARYAKIT, KALORĠFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR
ANTALYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ MALĠYE BAKANLIĞI MÜSTEġARLIK
8000 litre KurĢunsuz Benzin 95 Oktan, 10000 litre Motorin (diğer), 20000 litre Motorin, 50000 kg FuelOil 4 (Kalorifer Yakıtı) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2014/103050
1-Ġdarenin
a) Adresi
: SOGUKSU MAH. KAZIM KARABEKIR CAD. 07030
MURATPAġA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası
: 2422378488 - 2422378487
[email protected] c) Elektronik Posta Adresi
:
[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yerleri
c) Teslim tarihleri
1-KurĢunsuz Benzin (95 Oktan) :8.000Lt.
2-Motorin (Diğer) :10.000Lt.
3-Motorin :20.000Lt.
4-Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4) :50.000Kg.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari Ģartnameden ulaĢılabilir.
:
Defterdarlığımız ve Vergi Denetim Kurulu Antalya Küçük
ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup BaĢkanlığı resmi hizmetlerinde
kullanılmakta olan taĢıtların akaryakıt ihtiyaçları Ġlimiz
Defterdarlığı Hizmet Binasının bulunduğu, Antalya Ġl Merkezi
hudutları içerisinde ihale tarihi itibariyle faaliyet gösteren
elektronik akaryakıt takip sistemi bulunan yükleniciye ait
akaryakıt istasyonlarından teknik Ģartnamede belirtilen Ģekilde
gerçekleĢtirilecektir. Defterdarlığımız hizmet binasının ihtiyacı
olan fuel oil 4 (kalorifer yakıtı) alımı ise ihtiyaç duyulacak dönem
ve tarihlerde hizmet binasının kalorifer depolarına yapılacaktır.
:
SözleĢmenin imzalanmasını müteakip Ġlimiz Defterdarlığı
ile Vergi Denetim Kurulu Antalya Küçük ve Orta Ölçekli
Mükellefler Grup BaĢkanlığı resmi hizmetlerinde kullanılan
taĢıtları (Kiralanan veya mahkeme kararı sonucu tahsis edilen
taĢıtlar dahil olmak üzere), Ġlimiz Defterdarlığı Hizmet Binasının
bulunduğu, Antalya Ġl Merkezi hudutları içerisinde ihale tarihi
itibariyle faaliyet gösteren yükleniciye ait elektronik akaryakıt
takip sistemi bulunan akaryakıt istasyonlarından 95 oktan
kurĢunsuz benzin, motorin diğer ve motorin ihtiyaçlarını
karĢılayacaktır. Ġl Merkezi sınırları dıĢındaki Defterdarlığımıza ait
resmi taĢıtların akaryakıt ihtiyaçları ise ilgili bayilerden akaryakıt
takip sistemi ile alınabilecektir. Defterdarlığımız ve Vergi Dairesi
BaĢkanlığı hizmet binasının ihtiyacı olan alınacak kalorifer
yakıtının TüpraĢın ürettiği 4 nolu Fuel Oil yakıtın kükürt oranı
değerleri ile yürürlükteki mevzuat ve EPDK değerleri (Kükürt
Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) dikkate alınarak,
kükürt tahlili (gerekmesi halinde kalorifer yakıtının diğer
değerlerinin tahlilleri de dâhil) yaptırılacaktır. Kalorifer yakıtının
(fuel oil 4) Antalya Ġlinde kükürt tahlilinin yaptırılamaması halinde
:
Ġlimize en yakın Ġlde veya çevre Ġllerde bulunan laboratuvarlarda
kalorifer yakıtı (fuel-oil 4) analizi yaptırılacaktır. Kükürt tahlilinin
çevre Ġllerde de yaptırılamaması durumunda muayene ve kabul
komisyonunca mühürlü gelen yakıt tankları açılacak ve yakıt
teslim alınarak yakıt depolarına boĢaltılacaktır. Ayrıca, teslim
alınan kalorifer yakıtının TüpraĢ ve EPDK değerlerini (Kükürt
Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) taĢıması ile ilgili tüm
sorumluluk Yüklenici firmaya ait olacaktır. EPDK değerlerine ve
yürürlükteki mevzuat çerçevesinde uygun olduğu anlaĢılan
kalorifer yakıtı ile dolu olan tanker kantara girecek kilogram
ağırlığı alındıktan sonra ihtiyaç durumuna göre Defterdarlık ve
Vergi Dairesi BaĢkanlığı hizmet binasının kalorifer yakıt
tanklarına Muayene ve Kabul Komisyonu nezaretinde boĢaltılma
iĢlemi yapılacaktır. Kalorifer yakıtının nakliyesi, kantar, tahlil
ücreti vb. tüm masraflar yüklenici firmaya ait olacaktır. Ġdare
ihtiyaç halinde ihale sonrası sözleĢme süresince alınacak akaryakıt
türlerinde ihtiyaç durumuna göre toplam ihale bedelini geçmemek
kaydıyla (fiyat artıĢı hariç) değiĢiklik yapmaya yetkilidir.
DeğiĢiklik yapılması halinde yetkililerce bu durum yükleniciye
bildirilecektir. En son alım tarihi 31.12.2015 olacaktır. Bu tarihten
sonra alım yapılmayacaktır.
3- Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
: Soğuksu Mah Kazım Karabekir Cad. Antalya Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü 285 nolu Personel Müdürünün çalıĢma ofisi.
: 14.10.2014 - 14:00
4. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- Ġstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama KuruluĢu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
tarafından verilmiĢ ve iĢ bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım
Pazarlama KuruluĢu olduğunu gösteren belge,
2-Ġstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama KuruluĢu Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu
KuruluĢtan verilmiĢ ve iĢ bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama
KuruluĢunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik SözleĢmesi,
3- Ġstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiĢ ve iĢ bitim tarihine
kadar geçerliliği olan Ġstasyonlu Bayilik Belgesi,
4- Ġsteklinin, Antalya Ġl Merkezi hudutları içerisinde ihale tarihi itibariyle faaliyet gösteren akaryakıt
istasyonunun bulunduğuna iliĢkin iĢ yeri açma ve izin belgesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek
kişi
olması
halinde,
noter
tasdikli
imza
beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da
serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma
uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
4.3.1. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:
4.4.1.
Kamuda ihale ile yapılan akaryakıt ürünleri ve kalorifer yakıtı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Soğuksu Mah. Kazım
Karabekir Cad. Antalya Defterdarlığı Personel Müdürlüğü 281 nolu çalıĢma ofisi. adresinden satın
alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. Antalya Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü 281 nolu çalıĢma ofisi. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
158 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content