close

Enter

Log in using OpenID

Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında

embedDownload
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: (Taslak)
TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1- 26/1/2007 tarihli ve 26415 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Tekdüzen Hesap Planı ve Ġzahnamesi Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında
yer alan 104000 ENDEKSLĠ, 104001 ENDEKSLĠ OLMAYAN, 104010 ENDEKSLĠ, 104011
ENDEKSLĠ OLMAYAN, 105000 ENDEKSLĠ, 105001 ENDEKSLĠ OLMAYAN, 105010
ENDEKSLĠ ve 105011 ENDEKSLĠ OLMAYAN hesapları ile TÜKETĠCĠ KREDĠLERĠ,
TAKSĠTLĠ TĠCARĠ KREDĠLER, ve PERSONEL KREDĠLERĠ hesapları altında yer alan
bütün DĠĞER tali hesapları yürürlükten kaldırılmıĢ, 100 ĠSKONTO VE ĠġTĠRA SENETLERĠ
- T.P., 10000 ĠSKONTO SENETLERĠ, 10001 ĠġTĠRA SENETLERĠ, 101 ĠSKONTO VE
ĠġTĠRA SENETLERĠ - Y.P., 10100 ĠSKONTO SENETLERĠ, 10101 ĠġTĠRA SENETLERĠ,
102 ĠSKONTO VE ĠġTĠRA SENETLERĠNDEN KAZANILMAMIġ GELĠRLER (-) –T.P.,
10200 ĠSKONTO SENETLERĠNDEN, 10201 ĠġTĠRA SENETLERĠNDEN, 103 ĠSKONTO
VE ĠġTĠRA SENETLERĠNDEN KAZANILMAMIġ GELĠRLER (-) - Y. P., 10300
ĠSKONTO SENETLERĠNDEN, 10301 ĠġTĠRA SENETLERĠNDEN, 41409 DĠĞER
SERMAYE YEDEKLERĠ, 41509 DĠĞER SERMAYE YEDEKLERĠ aĢağıda belirtilen
Ģekilde değiĢtirilmiĢ, aynı fıkraya aĢağıda belirtilen hesaplar eklenmiĢtir.
030062
031062
032502
033072
KĠRA SERTĠFĠKALARI
KĠRA SERTĠFĠKALARI
KĠRA SERTĠFĠKALARI
KĠRA SERTĠFĠKALARI
100
10000
10001
ĠSKONTOLU ĠġLEMLERDEN ALACAKLAR - T.P.
ĠSKONTO VE ĠġTĠRA SENETLERĠ
ĠSKONTOLU FAKTORĠNG ALACAKLARI
101
10100
10101
ĠSKONTOLU ĠġLEMLERDEN ALACAKLAR - Y.P.
ĠSKONTO VE ĠġTĠRA SENETLERĠ
ĠSKONTOLU FAKTORĠNG ALACAKLARI
102
10200
10201
ĠSKONTOLU ĠġLEMLERDEN KAZANILMAMIġ GELĠRLER (-) –T.P.
ĠSKONTO VE ĠġTĠRA SENETLERĠ
ĠSKONTOLU FAKTORĠNG ALACAKLARI
103
10300
10301
ĠSKONTOLU ĠġLEMLERDEN KAZANILMAMIġ GELĠRLER (-) - Y. P.
ĠSKONTO VE ĠġTĠRA SENETLERĠ
ĠSKONTOLU FAKTORĠNG ALACAKLARI
116204
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
116404
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
117204
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
117404
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
1
118204
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
118404
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
119204
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
119404
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
138204
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
138404
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
139204
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
139404
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
140204
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
140404
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
141204
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
141404
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
150904
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
150944
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
151904
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
151944
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
152904
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
152944
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
153904
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
153944
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
154904
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
154944
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
155904
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
155944
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
156904
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
2
156944
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
157904
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
157944
ĠġYERĠ KREDĠLERĠ
244082
245082
KĠRA SERTĠFĠKALARI
KĠRA SERTĠFĠKALARI
26003
ĠNDĠRĠLECEK KDV
261
PEġĠN ÖDENMĠġ VERGĠLER - Y.P.
320
MÜSTAKRĠZ FONLAR - T.P.
32000
32001
YURTĠÇĠ YERLEġĠK
YURTDIġI YERLEġĠK
321
MÜSTAKRĠZ FONLAR - Y.P.
32100
32101
YURTĠÇĠ YERLEġĠK
YURTDIġI YERLEġĠK
346
SERMAYE HESAPLAMASINA
ARAÇLARI – T.P.
34600
346000
3460000
3460001
3460002
3460003
ĠLAVE ANA SERMAYE HESAPLAMASINA DÂHĠL EDĠLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARI
SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER
YURTĠÇĠ BANKALARDAN
YURTĠÇĠ DĠĞER KURULUġLARDAN
YURTDIġI BANKALARDAN
YURTDIġI DĠĞER KURULUġLARDAN
346001
SERMAYE BENZERĠ BORÇLANMA ARAÇLARI
34601
346010
3460100
3460101
3460102
3460103
KATKI SERMAYE HESAPLAMASINA DÂHĠL EDĠLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARI
SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER
YURTĠÇĠ BANKALARDAN
YURTĠÇĠ DĠĞER KURULUġLARDAN
YURTDIġI BANKALARDAN
YURTDIġI DĠĞER KURULUġLARDAN
346011
SERMAYE BENZERĠ BORÇLANMA ARAÇLARI
347
SERMAYE HESAPLAMASINA
ARAÇLARI – Y.P.
34700
ĠLAVE ANA SERMAYE HESAPLAMASINA DÂHĠL EDĠLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARI
SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER
YURTĠÇĠ BANKALARDAN
YURTĠÇĠ DĠĞER KURULUġLARDAN
YURTDIġI BANKALARDAN
YURTDIġI DĠĞER KURULUġLARDAN
347000
3470000
3470001
3470002
3470003
DÂHĠL
DÂHĠL
EDĠLECEK
EDĠLECEK
BORÇLANMA
BORÇLANMA
3
347001
SERMAYE BENZERĠ BORÇLANMA ARAÇLARI
34701
347010
3470100
3470101
3470102
3470103
KATKI SERMAYE HESAPLAMASINA DÂHĠL EDĠLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARI
SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER
YURTĠÇĠ BANKALARDAN
YURTĠÇĠ DĠĞER KURULUġLARDAN
YURTDIġI BANKALARDAN
YURTDIġI DĠĞER KURULUġLARDAN
347011
SERMAYE BENZERĠ BORÇLANMA ARAÇLARI
351000
351001
351002
351009
I. GRUP KREDĠ VE ALACAKLAR ĠÇĠN AYRILANLAR
II. GRUP KREDĠ VE ALACAKLAR ĠÇĠN AYRILANLAR
GAYRĠNAKDĠ KREDĠLER ĠÇĠN AYRILANLAR
DĠĞER
35104
VERGĠ KARġILIKLARI
41409
TANIMLANMIġ FAYDA PLANLARI YENĠDEN ÖLÇÜM
KAZANÇLARI/KAYIPLARI
41509
TANIMLANMIġ FAYDA PLANLARI YENĠDEN ÖLÇÜM
KAZANÇLARI/KAYIPLARI
41419
DĠĞER SERMAYE YEDEKLERĠ
41519
DĠĞER SERMAYE YEDEKLERĠ
750062
KĠRA SERTĠFĠKALARI
751062
KĠRA SERTĠFĠKALARI
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan TÜKETĠCĠ
KREDĠLERĠ baĢlıklı açıklama, MEVDUAT VE DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR baĢlıklı
açıklamanın üçüncü parafı ve 35009 TAZMĠN EDĠLMEMĠġ VE NAKDE DÖNÜġMEMĠġ
GAYRĠNAKDĠ KREDĠLER ÖZEL KARġILIKLARI hesabının açıklaması aĢağıda belirtilen
Ģekilde değiĢtirilmiĢ, , 390 MUHTELĠF BORÇLAR - TÜRK PARASI hesabına iliĢkin
açıklamanın ikinci paragrafına aĢağıdaki cümle eklenmiĢ ve aynı fıkraya aĢağıdaki açıklama
eklenmiĢtir.
“TÜKETĠCĠ KREDĠLERĠ
Gerçek kiĢi tüketicilere, mesleki veya ticari faaliyetleriyle iliĢkili olmayan amaçlarla,
bir mal veya hizmet alımına yönelik olarak kullandırılan krediler, ilgili “Tüketici Kredileri”
hesaplarında izlenir. Bu hesaplarda tüketici kredisi niteliğinde olmayan kredilere yer
verilmez. Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler “Konut Kredileri”
hesabında, konut teminatı altında kullandırılan tüketici kredileri “Konut Teminatlı Tüketici
Kredileri” hesabında, taĢıt kredileri “TaĢıt Kredileri” hesabında, gerçek kiĢilere konut
dıĢındaki gayrimenkullerin alımı için kullandırılan krediler “ĠĢyeri Kredileri” hesabında,
dayanıklı tüketim malları, yarı dayanıklı tüketim malları ile evlilik, eğitim ve sağlık gibi
4
ihtiyaçların finansmanı için kullandırılan diğer bütün tüketici kredileri “Ġhtiyaç Kredileri” alt
hesabında izlenir.”
"MüĢteri tarafından mevduat bakiyesinden fazla yapılan çekiliĢler bir kredi iĢlemi
olarak kabul edilir ve ilgili kredi hesaplarının “Kredili Mevduat Hesabı" yardımcı
hesaplarında izlenir. Suiistimal ve dolandırıcılık gibi olaylar sonucu hesabın borç bakiye
vermesi halinde ise sözkonusu tutarlar 174, 175 Tasfiye Olunacak Ücret, Komisyon ve Diğer
Alacaklar - T.P.,Y.P. hesaplarında izlenir."
"35009 TAZMĠN EDĠLMEMĠġ VE NAKDE DÖNÜġMEMĠġ GAYRĠNAKDĠ
KREDĠLER ÖZEL KARġILIKLARI
KarĢılık Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca Üçüncü, Dördüncü veya BeĢinci
grup krediler ve diğer alacaklar altında tasnif edilmekle birlikte, henüz tazmin edilmeyen ya
da nakde dönüĢtürülmeyen gayrinakdi krediler ve çek yaprakları için ayrılan özel karĢılıkların
kaydedilmesine özgü pasif nitelikli bir hesaptır."
“SatıĢ belgesinin bankanın kontrolünde olmayan sebeplerle geç ulaĢması halinde
bankaya ulaĢtığı tarih düzenlendiği tarih olarak esas alınır.”
“320 MÜSTAKRİZ FONLAR - T.P.
Kalkınma ve yatırım bankaları nezdindeki müstakriz fonlar bu hesapta izlenir.”
Yürürlük
MADDE 3- Bu Tebliğ ../../2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
BaĢkanı yürütür.
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
160 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content