close

Enter

Log in using OpenID

2014 Olağan Mali Genel Kurul Delegelere Çağrı

embedDownload
TÜRKĠYE HENTBOL FEDERASYONU
4.OLAĞAN MALĠ GENEL KURULDA BAĞIMSIZ SPOR
FEDERASYONLARININ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELĠĞĠN 8 ĠNCĠ MADDESĠ 2/Ğ-H-I
BENTLERĠ ĠLE ANA STATÜNÜN 7 ĠNCĠ MADDESĠ 2/G-Ğ-H
BENTLERĠNE GÖRE OY KULLANACAK DELEGELERE
DUYURU
1. Türkiye Hentbol Federasyonunun 4.Olağan Mali Genel Kurulu 28 Kasım 2014 Cuma günü saat
10.00’da ANKARA’DA yapılacaktır.
2. Ġlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2.toplantı 29 Kasım 2014 Cumartesi günü aynı
yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
3. 4.Olağan Mali Genel Kurul duyuruları www.sgm.gov.tr ve www.thf.gov.tr adreslerinden
yapılacaktır.
4. 4.Olağan Mali Genel Kurulda Bağımsız Spor Federasyonlarının ÇalıĢma Usul Ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinin 2 inci fıkrasının (ğ), (h), (ı) bentleri ve (8), (9) uncu
fıkraları ile Ana Statünün 7 inci Maddesinin 2 inci fıkrasının (g), (ğ), (h) bentleri ve (6), (7) inci
fıkraları gereği oy kullanacak delegelerin kura çekimi 22 Ekim 2014 ÇarĢamba günü saat
18.00 de Federasyon toplantı salonunda yapılacak olup, kura çekimi öncesi aĢağıdaki iĢ ve
iĢlemler yapılacaktır.
A. Bağımsız Spor Federasyonlarının ÇalıĢma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliği 8 inci
Maddesinin 2 inci fıkrasının ğ bendi ile Ana Statünün 7 inci Maddesinin 2 inci fıkrasının
(g) bendi ve (6), (7) inci fıkraları “Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal
sporculuğu bırakmıĢ olmak kaydıyla en fazla milli olmuĢ bir sporcu,
(6) Faal sporculuğu bırakmıĢ genel kurul üyesi olacak milli sporcuların belirlenmesinde
sırasıyla;
a) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiĢ milli sporcular,
b) Büyükler Dünya Ģampiyonasında ilk üç dereceye girmiĢ milli sporcular,
c) Büyükler kategorisinde Avrupa Ģampiyonu olmuĢ milli sporcular, esas alınır.
(7) Yukarıda belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak öncelik
sıralamasına göre Ģartları taĢıyan sporcular yoksa milli olma sayıları esas alınarak tespit
edilir.” hükümlerine göre Teknik Eğitim Kurulumuzca belirlenen isimler ilan edilmiĢlerdir.
Ġtirazlar kanıt ve belgeleriyle birlikte 22 Ekim 2014 günü saat 17.00’a kadar Türkiye
Hentbol Federasyonu - Yıldızevler Hilal Mah. Hollanda Cad. No.47 06550
Çankaya/ANKARA adresine bizzat veya 0312 4398585 nolu faksına yapılabilecektir. 22
Ekim 2014 tarihinden sonra yapılacak itirazlar iĢleme alınmayacaktır.
B. Bağımsız Spor Federasyonlarının ÇalıĢma Usul Ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinin 2 inci fıkrasının (h) bendi ile Ana Statünün 7 inci
Maddesinin 2 inci fıkrasının (ğ) bendi “Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce
faal hakemliği bırakmıĢ olmak kaydıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura
ile belirlenecek üç üye,” hükmüne göre kura çekiliĢine dahil edilen isimler ilan
edilmiĢlerdir. Ġtirazlar kanıt ve belgeleriyle birlikte 22 Ekim 2014 günü saat 17.00’a kadar
Türkiye Hentbol Federasyonu - Yıldızevler Hilal Mah. Hollanda Cad. No. 47
06550 Çankaya / ANKARA adresine
bizzat veya 0312 4398585 nolu faksına yapılabilecektir. 22 Ekim 2014 tarihinden sonra
yapılacak itirazlar iĢleme alınmayacaktır.
C. Bağımsız Spor Federasyonlarının ÇalıĢma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 8
inci Maddesinin 2 inci fıkrasının (ı) bendi ile Ana Statünün 7 inci Maddesinin 2 inci
fıkrasının (h) bendi “Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü
bırakmıĢ olmak kaydıyla büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya
antrenörlüğü yapanlar arasından kura ile belirlenecek üç üye,“ hükmüne göre kura
çekiliĢine dahil edilen isimler ilan edilmiĢlerdir. Ġtirazlar kanıt ve belgeleriyle birlikte 22
Ekim 2014 günü saat 17.00’a kadar Türkiye Hentbol Federasyonu - Yıldızevler Hilal Mah.
Hollanda Cad. No.47 Çankaya/ANKARA 06550 adresine bizzat veya 0312 4398585 nolu
faksına yapılabilecektir. 22 Ekim 2014 tarihinden sonra yapılacak itirazlar iĢleme
alınmayacaktır.
Genel Kurul üyelerine duyurulur.
4.OLAĞAN MALĠ GENEL KURULDA OY KULLANMAK ĠÇĠN KURAYA DAHĠL EDĠLEN FAAL
OLMAYAN EN ÜST DÜZEY HAKEMLER
Sıra
No.
Ana Statü Gen. Kur.
Mad.
Unvanı
Ġli
Genel Kurul Delegesinin Adı ve Soyadı
1.
Ġstanbul
Hakan KÜÇÜKYILMAZ
2.
Ġstanbul
Halit Hakan ALT AN
3.
Ankara
Barbaros YILMAZ
4.
Ġzmir
Vehbi ĠġGÖREN
5.
Ġstanbul
Kamil KUġ
6.
Ġzmir
Rıfat PALA
Ġzmir
Ziya DAVASL1GĠL
Balıkesir
Bülent TÜRKÖZ
EskiĢehir
ġükrü OYTAN
10.
Ġzmir
Naci ONUT
11.
Ġstanbul
Erhan SAATÇĠ
12.
Ġstanbul
Ufuk UYANIK
13.
Ġstanbul
Temel URAZ
14.
Ġzmir
Vahit ERSAN
15.
Ġzmir
Ömer Faruk AKMAN
16.
Ankara
Kenan GÖKMEN
7.
8.
9.
7-2/ğ
Faal Olmayan En üst
düzey
Eski Hentbol Hakemleri
4.OLAĞAN MALĠ GENEL KURULDA OY KULLANMAK ĠÇĠN KURAYA DÂHĠL EDĠLEN FAAL
OLMAYAN MĠLLĠ TAKIM TEKNĠK DĠREKTÖRLERĠ VE ANTRENÖRLERĠ
Sıra
No.
Ana Statü Gen. Kur.
Mad.
Unvanı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ġli
Ġstanbul
Ahmet Nusret BULGURCUOĞLU
Trabzon
Ahmet KAYNAK
Ġstanbul
Ahmet SARIYER
Trabzon
Ahmet Rıza URSAVAġ
Ankara
Erkan KAHRAMAN
Ankara
Hüsnü Kemal DURAK
Ġzmir
Hüseyin GÜZEY
Ġstanbul
Kenan ÖNER
Mehmet BĠLĠR
Ankara
Faal Olmayan Milli Takım
Teknik
Ġzmir
7-2/h
Direktör ve Antrenörleri
11.
Genel Kurul Delegesinin Adı ve Soyadı
Muhsin DEVRĠM
Kırıkkale
Murat BĠLGE
12.
Ġstanbul
Murat KILIÇ
13.
Ġstanbul
Mustafa ASLAN
14.
Ankara
ġecaattin AYDOĞ
Ankara
Sezgin KAYMAZ
16.
EskiĢehir
Sinan ÖNER
17.
Ġzmir
Sabri ġener OZAN
18.
Ankara
Turan KABAY
19.
Kocaeli
Yavuz TAġKIRAN
15.
4.OLAĞAN MALĠ GENEL KURULDA OY KULLANACAK
FAAL OLMAYAN EN FAZLA MĠLLĠ OLMUġ SPORCULAR
Teknik Kurulumuz 4.Olağan Mali Genel Kurulda oy kullanacak faal olmayan en fazla milli olmuĢ
sporcuları mevzuat hükümlerine göre aĢağıdaki Ģekilde belirlemiĢtir.
Sıra
No.
Ana Statü Gen. Kur.
Mad.
1.
7-2/g
2.
Unvanı
Ankara
Faal Olmayan En Fazla Milli
OlmuĢ Sporcular
Ankara
Ġli
Genel Kurul Delegesinin Adı ve Soyadı
Utku ERGÜDER
Serdar ELER
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
279 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content