close

Enter

Log in using OpenID

Davet Mektubu - Atlas Mermer

embedDownload
SR Ek 2 – İhaleye Davet Mektubu
ATLAS MERMER
ĠHALEYE DAVET MEKTUBU
16/10/2014
Sayın:
________________
Proje Adı : Proje Bazlı Ebatlama Yaparak Katma Değeri ve Rekabet Gücümüzü Arttıracak Yenilikçi Teknoloji
Transferi Projesi
1.
Sizi aşağıda belirtilen mal alımı için teknik teklif ve fiyat teklifi vermeye davet ediyoruz:
(i)
Plakadan Hassas Ebatlama Hattı – 1 Adet
(ii)
Monotel Blok Düzeltme ve Kesim Makinası – 1 Adet
2.
İstenen hizmetler hakkındaki bilgiler ekli ihale dosyasında verilmektedir.
3.
Bu davet mektubunda yer alan hizmetlerin tamamı için teklif vermeniz gereklidir. Sözleşme bütün
olarak ihale edilecektir.
4.
İstenen formata uygun hazırlanmış teklifiniz aşağıdaki adrese gönderilmelidir:
Organize Sanayi Bölgesi Bereket Caddesi No:13 Honaz / DENİZLİ
Telefon: 0 258 269 1290
Faks:0 258 269 1260
5.
Fiyat teklifiyle birlikte, istenen evrakları, özgeçmişleri (CV) ve istenen her bir mal hakkında basılı
materyal veya ilgili bilgileri; çözüm önerinizi, öngörülen yaklaşımın ana hatlarını, zamanlama, hazırlık
safhası dahil faaliyet planını, vb içeren bir teknik teklif verilmelidir. Fiyat teklifi ve Teknik teklif
kapatılmış ve kaşelenmiş ayrı zarflara konulmalıdır.
6.
Fiyata KDV dâhil edilmemelidir.
7. Teknik ve mali teklifler 07/11/2014 günü saat 10:00’a kadar Organize Sanayi Bölgesi Bereket Caddesi
No:13 Honaz / DENİZLİ adresine elden ya da kargo veya iadeli taahhütlü posta ile teslim edilmelidir.
8.
Sözleşmenin diğer şartları aşağıdaki gibidir:
(i)
ÖDEME: Sözleşmede öngörüldüğü gibi yapılacaktır. Ödemeler TL cinsinden yüklenicinin
bildireceği banka hesabına yapılacaktır.
(ii)
BÜTÇE: Bu sözleşme için tespit edilen en yüksek bedel ........TL’dir.
(iii)
DEĞERLENDĠRME:
a)
(iv)
9.
Mal alımı ve Yapım İşlerinde: Şartnameyi karşılayan ve en ucuz teklifi veren istekliye iş
ihale edilecektir.
GEÇERLĠLĠK SÜRESĠ Teklifiniz, ihale tarihinden itibaren en az 60 gün süreyle geçerli
olacak şekilde hazırlanmalıdır.
İstekliler aşağıda belirtilen dokümanları İhale dosyası kapsamında sunmalıdır. (İsteklilere Talimatlar
Belgesini inceleyiniz.)
a.
Teknik Teklif (Mal Alımı İhaleleri için Söz. EK-3b )
b.
Mali Teklif (Mal Alımı İhaleleri için Söz:EK-4b)
c.
Teklif sunum formu ve Ekleri (Bölüm D)
d.
Mali kimlik formu (Söz. EK-5a)
e.
Tüzel kimlik formu (Kamu kurumu, Özel İşletme, Gerçek kişi formlarından uygun olanı
doldurulacak)
SR Ek 2 – İhaleye Davet Mektubu
f.
Kayıtlı olduğu odaya ait belge (İhale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)
g.
İmza Beyannamesi/ İmza sirküleri (Teklif vermeye yetkili firma sahibi)
h.
Teklif vermesine engel olmadığına dair beyanname(Bölüm D)
i.
Ortağı veya Hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname(Başka tüzel kişilikte hissesi
olmadığına dair beyanname veya başka tüzel kişiliklerde bulunan hisselerine dair bilgiler)
j.
Ortak girişimler hakkında bilgi (Söz:EK-5e) (Ortak girişim var ise)
k.
Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgelerden bir önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir
tablosu istenmektedir. (4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu Mal Alımı Ġhaleleri Uygulama
Yönetmeliği Madde 34’e uygun olması ve bu maddede belirtilen kriterleri taşıması
gerekmektedir.)
l.
Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerden oda sicil kaydı istenmektedir. (4734 sayılı Kamu
Ġhale Kanunu Mal Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği Madde 36’ya uygun olması ve bu
maddede belirtilen kriterleri taşıması gerekmektedir.)
10. İsteklilere Talimatlar Madde 9-10-11 kapsamında, aşağıda sayılan belgeler de teklif dosyasında
bulunmalıdır:
a.
İsteklinin (Başvuru sahibi ve varsa ortak kuruluşun) Türkiye Genelinde vergi borcu olmadığını
veya borcunun yapılandırıldığını ve taksitlerinin düzenli olarak ödendiğini gösteren ihale tarihi
itibariyle geçerli (İhale tarihinin içinde bulunduğu aya ait içinde alınmış olmalıdır.) belge,
b.
İsteklinin (Başvuru sahibi ve varsa ortak kuruluşun) Türkiye Genelinde SGK prim borcu
olmadığını gösterir ihale tarihi itibariyle geçerli (İhalenin gerçekleştirileceği ay içerisinde alınmış
olmalıdır.) belge,
c.
Adli sicil kaydı (Firma yetkilisine ait, ihale tarihinden en çok bir ay öncesine ait.),
d.
İflas, konkordato ve zorunlu tasfiye durumlarında olmadığını gösterir belge , (İhalenin
gerçekleştirileceği ay içerisinde alınmış olmalıdır.)
e.
Meslekten men edilmediğini gösterir belge, (İhalenin gerçekleştirileceği ay içerisinde alınmış
olmalıdır.)
f.
Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge. (Elektronik Kamu Alımları Platformu
üzerinden alınacaktır.)
11. İsteklilere talimatlar
istenmemektedir.
Madde
7,
Madde
26
ve
Madde
27’de
belirtilen
geçici
teminat
12. Daha fazla bilgi aşağıdaki adresten elde edilebilir:
Organize Sanayi Bölgesi Bereket Caddesi No:13 Honaz / DENİZLİ
Telefon: 0 258 269 1290
Faks:0 258 269 1260
13. Lütfen bu davet mektubunu aldığınızı faks veya e-posta yoluyla teyit ederek teklif verip
vermeyeceğinizi bildiriniz.
Saygılarımızla.
İmza
Sözleşme Makamı Yetkilisi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
185 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content