close

Enter

Log in using OpenID

1 YILANLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ`NDEN Müdürlüğümüz

embedDownload
YILANLI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
Müdürlüğümüz, Yılanlı Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 124,144,145 nolu bölme içerisinde kalan ve
26,16 Ha alanı bulunan Yılanlı Yörük Ormanı C tipi Mesire Yeri işletme hakkının 29 yıllık süre için kiraya verilmesi
işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun ile bu kanunu hükümlerine göre hazırlanan “Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale
Yönetmeliği” 29-a maddesi uyarınca Kapalı Teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır.
1. İDARENİN:
: ORHANİYE MAHALLESİ ŞEHİT ASTĞM.YILDIRAY ÇELTİKLİOĞLU 3/6
a) Adresi
48000 MUĞLA MERKEZ MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası
: 02522145875-02522141318
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2. İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:
Köyü
İşletme Hakkı
Niteliği
İli
İlçesi
Mevkii
Yüzölçümü Muhdesatı
/Mahhalle
Kira Süresi
Orman (Devletin
Yılanlı -12429
hüküm ve tasarrufu
Muğla
Menteşe
Özlüce Mah.
144,145
26,16 Ha.
---(yirmidokuz)
altındaki yer)
nolu bölme
Yıl
3. İHALE KONUSU İŞİN:
a) İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı(Fiziki)
: 1 Adet C Tipi Mesire Yeri işletme hakkının ( 16 m2 büfe ve otopark)
5192 sayılı kanunun maddesi ile değişik 6831 numaralı Orman
Kanununun 17. Maddesi ile aynı kanunun 4.maddesi ile değişik, 6831
Sayılı Orman Kanununun Ek 8.maddesi gereği kiraya verilmesi.
a) Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli
: 11.694,91.- TL
b) Geçici teminat miktarı
: 1.755,00 TL ( Tahmin edilen bedelin % 15’i )
4. İHALENİN:
a) Yapılacağı yer
: Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarih ve saati
: 26/02/2015 - 14:30
5. İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN
BELGELER:
1- İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de
kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.(Gerçek kişilerde noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti getirmek, Tüzel kişiliklerde ihaleye
giren yetkilinin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretini getirmek)
2- Kanuni ikametgah sahibi olmak.
3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
4- Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek (Bankadan alınan belgelerin, işin adına alınmış ve banka genel müdürlüğü
teyidinin alınmış olması şarttır). Ek-1
5- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:
5-a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir
belge getirmek.
5-b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.
5-c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre
temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı
belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
5-d) İhaleye katılmak isteyen anonim şirketler için Türk Ticaret Kanunu’nun 329. Maddesi, limited şirketler için 573.
Maddesi kapsamında olma şartı aranır.
5-e) İsteklinin, ihaleye katılacağı konuda, turistik ve benzeri amaçlı faaliyetler yapabileceğine dair Ticaret ve Sanayi
Odası, Turizm İl Müdürlükleri ve ilgili Meslek Odalarından alacağı sicil kaydı,
6- İmza sirküleri vermek:
6-a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.
6-b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
6-c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki
esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.
7- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile
vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı
ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun
bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
9- Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.
10- İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydı ile bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına
dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.
11- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna(SGK) borcunun
bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.
1
12- İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir).
13- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.
14-Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu vermeleri,
15-Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen geçici teminatı yatırmış olmaları şarttır.
6. YETERLİK:
a-İsteklilerin, İhaleye katılmaya yeterlik almak için Yukarda ki Belgelerden (14-15 hariç) Yılanlı Orman İşletme
Müdürlüğü, İdarenin adresindeki ihale Komisyon Başkanlığına 26.02.2015 tarih 10:00 saat’e kadar örnek dilekçe ile
teslim etmek zorundadır.
b- İhaleye katılabilmek için İstekilerin yeterlik puanlamasına esas kriterlerden toplam 100 puan üzerinden en az 80
(seksen) puan alması şarttır.
7. İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ(İHALE DOKÜMANI):
İhale Şartnamesi ve ekleri(İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 100 TL karşılığı aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini( İhale dokümanı) satın almaları
zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedeli Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü’ nün veznesine ya da Yılanlı Orman
İşletme Müdürlüğü’ nün T.C. Ziraat Bankası Muğla Şubesi’ndeki IBAN: TR 920001000201357584315001 numaralı hesabına
yatıracaklardır.
8. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ:
8.1. Teklifler yazılı olarak yapılır.Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı
ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır.Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya
mühürlenir.Bu zarf geçici teminata ait Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Birimi alındı
makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak yeterlik belgesi ikinci zarfa (Dış zarf) konularak
kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi,
teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.
8.2. Teklifler, 26/02/2015 Perşembe günü saat 14:15’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki
İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul
edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
8.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi
ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında
belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
8.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli” üzerinden artırma yapmak suretiyle
vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif
edilen bedellerin en yükseğidir.
8.5. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
9. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama
kararı kesindir.
İLAN OLUNUR.
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
171 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content