close

Enter

Log in using OpenID

AE2014 YÖK Yazısı

embedDownload
T.C.
YÜKSEKÖGRETİM KURULU BAŞKANLIGI
Sayı
: 20330265-051.02 - 0)2_
Konu : 3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı
~111 ~il111illil111ill ~~~Ili If
Giden No )
19 . 09 . 20 14 - 55873
DAGITIM YERLERiNE
Ülkemizde üretilen bilimsel yayınlar ile araştırma verilerinin, kurumsal dijital arşivler aracılığı
ile erişime aç ılması ve bunun için gerekli politika, strateji, mevzuat ve açık eri ş im alt yap ı s ını
tartı şmak amac ı yl a Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ev sahipliğinde Ankara' da, 3. Ulusal
Aç ık Eri şi m Çalı ştayı 20-21 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Yurt içinden ve yurt
dı ş ından u zmanların ve davetli konuşmacıların katılacağ ı toplantıda, açık erişim konusu farklı
b akı ş açıları il e ele alınacak, bu konudaki sorunlar ve yeni gelişmeler tartı şı l acaktır.
Bu toplantının önemli gündemlerinden biri de 2014 y ılı Ocak ayında baş l at ıl an ve halen
sürdürülmekte olan Yükseköğretim Akademik Arşiv Projesidir. Toplantıda Proje ile ilgili
gelişmeler, gelinen nokta ve hedefler katılımcılarla pay laş ılacaktır. Toplantı programı. içe ri ğ i
ve kayıt ile ilgili bilgilere http://www.yok.gov.tr/web/acikerisim adresinden er i ş il eb ilir.
Toplantının planlanmasında her hangi bir aksaklık yaşanmam as ı için katılımcıların 30 Eylül
20 I 4 tarihine kadar mutlaka kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve toplantıya kütüphane ve dokümantasyon daire başkanı/müdürü ile Projede
görevli bilgi işlem personelinin yolluk ve yevmiyeleri Üniversitenizce karşılanm ak suretiyle
katılımının sağlanması hususunda gereğini rica ederim.
"i,.
TSAYA
Prof. Dr
Başkan
DAGITIM:
- Üniversitelere
- KKTC Üni ersitelerine
- Vakıf Meslek YüksekokuHanna
9. Cad. 06539 Bilkent 1 ANKARA
Telefon: (0312) ............ ................. .. .. .... .. .......... .... Faks : (0312) .
····· ........................ ................ @yok.gov.tr
e-posta : .
Ayrıntılı Bilgi İç in İı·tibat : ..
Elektronik
Ağ:
www.yok.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
842 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content