close

Enter

Log in using OpenID

19/01/2014, PAZAR

embedDownload
19/01/2014, PAZAR
‫الرحْ َم ِنﷲِا ِمبِسْــــــــــــــــــ‬
َّ ‫اارحِ يم‬
َّ
BismillahirRahmanirRahıym
@AhmedHulusi: Tevekkül, iĢi beyindeki
"Vekil" ismi özelliğine devretmedir. Manuelde
vehim, zan vs iĢe karıĢırken, "Vekil" olayı en
mükemmel Ģekilde çözer.
@AhmedHulusi: Ġnsanlar, "Esma"/beyinleri
oluĢturan Allah isimleri, özelliğini keĢfetseler,
tüm yaĢamları değiĢir. Zikir en büyük sır. Allah
(Esma) zikri.
@AhmedHulusi: #Allah seni oluĢtururken,
sonsuza dek isteklerini sağlayacak tüm
kuvveleri beyin adı altında vermiĢ. Artık
dıĢarıdan bekleme; zikirle tanıĢ!
@AhmedHulusi: #beyin adı arkasındaki tüm
Esma kuvvelerini zikir ile harekete geçirerek
sonsuz mutluluğa eriĢ. Ġrade sıfatını "Mürid"
ismi zikriyle arttır.
@AhmedHulusi: Zikir sırları, "Dua ve Zikir"
kitabımızda. Kitap http://ahmedhulusi.org dan
ücretsiz indirilebilir, okunabilir. Detay bilgi
orada.
@AylinERK: yıl 2011...DNAnın kelime ve
frekansla yeniden proglanması kanıtlandı.
"Batı,zikri geç keĢfetti!"... @AhmedHulusi
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/zikirnicin-cok-onemli.htm … Retweeted by Ahmed
Hulûsi
@AnlaArtk: Beynimizin hakikatı olan #Allah
isimlerinin anlayacağınız dille açıklaması bu
linkte:
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/elesmaulhu
sna.htm … Yayalım bu bilgiyi herkese!
Retweeted by Ahmed Hulûsi
@AnlaArtk: Allah isimlerinin iĢaret ettiği
özellikler beynini oluĢturmuĢ. O isimleri
zikrederek beyninde o özelliği daha kuvvetli
açığa çıkartıyorsun. Retweeted by Ahmed
Hulûsi
@AnlaArtk: #Billah, kelimesi varlığındaki tüm
Esma kuvvelerine iĢaret eder. Vekil ismi
devreye girdiğinde yönetimi bir tür otomatik
pilota devretmiĢsin Retweeted by Ahmed
Hulûsi
AHMED HULÛSİ...RAB NE DEMEKTİR?
http://www.pressturk.com/gunun-yazisi_ahmethulusi
...rab-nedemektir_911.html#.UtuLHRAeBvA.twitter
Reha Muhtar Yazdı...
SEVGĠ SAHĠP OLMAK DEĞĠL,
PAYLAġMAKTIR...
Dostan Dosta
http://m.gazetevatan.com/Columnists/Article?
ID=601934
İNSAN RUHU ÜZERİNE AÇIKLAMALAR
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/insan-ruhuuzerine-aciklamalar-45305
http://blog.milliyet.com.tr/insan-ruhu-uzerineaciklamar/Blog/?BlogNo=443561
Siber Alemden...
@sufafy: Ölümü tadarak ölmek ile sadece
ölmek aynı Ģey değildir.
@sufafy: Sevmeye çalıĢan ile sevgiyi tadan
bir degildir.
@sufafy: "Kalp mi insana sev diyen yoksa
yalnızlık mı körükleyen? Sahi nedir sevmek; Bi
muma ateĢ olmak mı, Yoksa yanan ateĢe
dokunmak mı? ġems
@sufafy: Biliyor musun? Gerçek aĢkta ne vefa
vardır ne cefa.... (Mevlana)
@sufafy: AĢk, iki bedende yaĢayan bir tek
ruhtan oluĢur. Aristo
@sufafy: Biliyor musun? Yalnız seni sevenleri
sevmek sevgi değil, değiĢ tokuĢtur. Cenap
ġahabettin
@AnlaArtk: #Anla artık, zikri yukardaki tanrıyı
büyütmek için değil; varlığını oluĢturan Allah
kuvvelerini kullanmak için yapacaksın. Ġnan ya
da inanma
@newsoy: Ahmed Hulusi: Allah senin
Ayna'ndan yansıyor.. Kendini Tanı!!.:
http://youtu.be/LctTQl6Qkmw via @youtube
@haykavi: Bir güvendiğimiz quantum idi, O da
gitti..
http://haber.stargazete.com/yazar/kod-adiquantum/yazi-831298 …
@beyzazapsu:
http://www.kanalturk.com.tr/haber-detay/61970
-olumu-tattim-haberi.aspx … Nükhet KalmukEnder Sarac in programında.
Ölümün Tadına Varmakk Ne Demek:tir ?
@AhmedHulusi
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/tadinavarmak
.htm …"
@AylinERK: Komadayken "olumu tadan"
Nukhet Kalmuk' olumle ilgili aciklamasinin
aynisini @AhmedHulusi 1999 yilinda kaleme
aldi.
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/olum-nedirolumun-icyuzu.htm …
@beyzazapsu: Ölümü tadıĢ beynin son
deneyimidir.
@beyzazapsu: KiĢiler SEVGI yaĢadıklarinda
DNA nın. Ģekillendirilmesi ve yapılandırılması
doğrultusundaki kabiliyetleri artıyor.
http://www.heartmath.org/templates/ihm/enewsletter/
publication/2012/winter/emotions-can-changeyour-dna.php …"
@AylinERK: Mumin her ahlak uzerine
yaratilabilir.Lakin hiyanet ve yalan asla! #hadis
@bilgipaketi: @accidentaltheo Have you ever
listened to Adhan like this? Recitation by
Mustafa Ceceli...
http://www.youtube.com/watch?v=0YJTbcq4DY …
@sonmezk: "Ģirk","Allâh"adıyla iĢaret edileni
anlamamıĢ olanın hayalinden açığa çıkan,
dünyasındaki"bâtıl"yani aslı olamayan geçersiz
fikirleridir.
http://ahmedhulusi.org/kuran/kurancozumu …
@NurferNur: We are a product of our
decisions. @birsenkalali1: Sessiz sedâsız
akmak lâzım! @unlulersondurum: Burcu
GüneĢ - Bir Lokma Sevda (feat. Eflatun):
http://youtu.be/NkIWCxBeqek @BurcuGnes
@Efla_tun Retweeted by Burcu GüneĢ
@Niltakipte: cogu seyin olmasi, bir insanin
'hadi' demesine bakiyor
@Elif_Safak: Ne istiyorum: özgür-çoğulcu bir
basın, sansürsüz kitaplar, cinsiyet eĢitligi, çok
sesli sivil toplum, empati, barıĢ ve özgür bir
internet..
@eyupcansaglik: Tıpkı ölüm gibi her nefis
örgütçü suçlamasını tadacak EYÜP CAN -
Radikal @eyupcansaglik
http://www.radikal.com.tr/yazarlar/eyup_can/ha
ksiz
_orantisiz_insafsiz_bir_karar-1171378 …
@kolbasi_erhan: Ġlahi vasıfların bir mahalde
açığa cıkıĢı, Allahın muradı ilahiyesidir.
@SEmreArslanturk: it is a NEW
perspective:Decoding The #Quran: A Unique
#Sufi #Interpretation @AhmedHulusi
pic.twitter.com/gIBotvc36u
@yenileyicibakis: AġK AġK AġK nelere
âlimsin kadirsin pic.twitter.com/3RSnwNNy5Y
@DosttanDostlara: Dua kadar insanı
hedefine ulaĢtırıcı bir Ģey yoktur!A.H.
“Mizacınız sizi kilitler!”
Ahmed F. Yüksel
İNSAN-I KÂMİL`İN TASARRUFU
Ġnsani Kâmil`in bir varlığa sirayeti dıĢarıdan bir
nesnenin bir nesne üzerine tasarruf etmesi gibi
değildir. Ġnsanı Kâmil Hulûsi'nin üzerine
uzaktan elektro manyetik dalgalar yollayarak
Hulûsi'yi istediği gibi yönetir manası yok burda.
"Zâti bir sirayet ile herĢeyde hükmünü yürütür"
diyen Muhiddiyn Arabi, burda Ġnsanı Kâmil'in
varlığın özünde olması, yani varlığın Ġnsanı
Kamil'in özünde olması ve varlığın Ġnsanı
Kâmil'den meydana gelmesi noktasına iĢaret
ediyor.
Aslında benim varlığım dediğin varlık, Ġnsanı
Kâmil'in varlığından baĢka birĢey değildir. Ve
senin ismin altında Ġnsanı Kâmil dilediğini
tasarruf etmektedir manasını anlatıyor
burada...
Üstad Ahmed Hulûsi
"Adalet olmadıkça yönetimin,
Edep olmadıkça asaletin,
Cömertlik olmadıkça zenginliğin,
Güven olmadıkça sevincin,
Kanaat olmadıkça fakirliğin,
Alçak gönüllülük olmadıkça yükselmenin
faydası olmaz..."
Hz.Ömer (r.a)
"Suyun değerini hayal edemiyorsanız, bu gün
su içmeyin. Size piĢirdiği yemeklerin kıymetini
bilmiyorsanız eĢinize rica edin, iki akĢam sizin
için yemek yapmasın. Evinizin kıymetini
algılayamıyorsanız, bir gece kapınızın önünde
sabahlayın. Gözlerinizin kıymetini
anlayamıyorsanız, gözlerinizi bağlayın ve bir
saat iĢlerinizi göremeden yapmaya çalıĢın''..
"Hiç hata yapmayan insan, hiç bir Ģey
yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata,
kendini hatasız sanmaktır!.."
Yunus Emre
#HergunYeni Bilgi
"Hergün 1 saat müzik dinlemek kronik ağrıları
%21 ve depresyon riskini de %25 azaltir"
Pazar gününe geçiĢte henüz Aslan burcunda
ilerleyen Ay, saat 03:23’te BaĢak burcuna
geçiyor. Titiz ve dikkatli, planlı ve akıllı
yaklaĢımlarımız sayesinde güzel geliĢmeler
yakalayabileceğimiz bir gündeyiz. Ay’ın
ülkemiz astroloji haritasının 3. evinden geçiĢ
yapacak olması, yakın komĢu ülkeler, eğitimle
ilgili konular, haberleĢme, taĢımacılık, medya
ve yayıncılık, internet ve sosyal medyayla ilgili
konuların vurgu kazanacağını gösteriyor.
Sabah saatlerinde etkin olacak Ay-Neptün
karĢıtlığı, yanılma ve yanıltılma riskimizi
arttırıyor. Öte yandan, Ay-Neptün açılarının
hayal gücünü zenginleĢtiren, ruhsal ve manevi
konularda açılım sağlayan, algıları ve sezgileri
açan yönleri de etkin olacak. Meditasyonlar,
Ģifa çalıĢmaları, yardımlaĢma içeren her türlü
giriĢim için güzel sabah saatlerini bu yönde
değerlendirebiliriz. Günün geri kalanında genel
olarak sakin, akıcı bir enerji akıĢı var...
AY BOġLUKTA ĠKEN NELER TAVSĠYE
EDĠLMEZ?
Ay'ın boĢlukta olması, içinde ilerlediği burçtan
çıkana kadar önünde temel açı yapacağı
gezegen olmaması durumudur. Açılar olayların
ne yönde geliĢeceğini belirttiğinden, açı
olmaması, olayların ne yönde geliĢeceğinin
belli olmaması, belirsizlik anlamına gelir. Bu
yüzden Ay'ın boĢlukta olduğu zamanlarda
somut ve kalıcı iĢler için giriĢim yapılması
önerilmez. Ama günlük iĢ ve aktivitelerimizi
devam ettirmemiz açısından değil, yeni
giriĢimler ve alınacak kararlar açısından bu
böyledir. Ay boĢlukta iken hiçbir Ģey
yapmayalım anlamına gelmez. Ay’ın boĢlukta
olduğu zamanlarda önerilmeyen aktiviteler
Ģunlardır: önemli iĢ toplantıları, yeni giriĢimler,
önemli ameliyatlar (duruma göre
değerlendirmeli), teklif sunmak, iĢ anlaĢması
yapmak, önemli (veya pahalı) Ģeyler satın
almak, önemli kararlar almak. Sevgiyle, Öner
DÖġER
Öner Döşer
Ġstanbul'da hava, pazar tatili değil
de bahar tatili tadında. Az bulutlu,
sıcaklık 15-16 derece. Lodos var,
yarın ve salı daha sert. P.tesi de
bugüne benzer ama sabah çok az atıĢtırabilir.
Havayı Koklayan Adam
Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- "Ölümü Tattım"
- Lady Diana'nın ölümü hakkında Ģok iddia
- Eksi 25 derecede, buzlu suya girdiler
- Bilimsel gerçekler
- Google, diyabet hastaları için yaptı!
- Bilimsel gerçekler
- Dijital insanlar geliyor!
- Akciğerlerimizi temizleyen gıdalar
- Doğurdu aforoz edildi
- Sizden Size
- www.okyanusum.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
264 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content