close

Enter

Log in using OpenID

Adr Soyadr: Meltem Giiler Adres : Tuzlugayrr Mahallesi

embedDownload
Adr Soyadr: Meltem Giiler
Adres : Tuzlugayrr Mahallesi Abidin Aktag
Sokak No:43ll Mamak /Ankara
Telefon
Ur
'
: 0 543 272 95 37
ro
KISISEL BILGILER
Do$um Tarihi
Medeni Durum
Mail
0u0s 11988
Evli
m- [email protected]
ig rucnUnnsi
2008-2009
o
r
o
r
.
.
.
Serbest Muhasebeci Sibel ERDEM
Muhasebe Elemanr
Her Ttirlti Firmarun Gelir Gider Fatura Kayrtlarr
Carilerin Mutabakatr
Banka Hesaplarrnrn Bilgisayar Ortamrna Aktarrlmasr
Personel 6zhik dosyasr iglemlerini yaprlmasr
i$-kur ayhk ig gticri gizelgelerinin bildirimi
Vergi Dairesi , Sosyal Grivenlik Kurumu, Ticaret Odasr , Belediye vb kurumlarda iglemlerin
takibi
. itgili defterlerin noter tasdiklerinin yaprlmasr
r Dernekler Beyannamesinin yaprlmasr Derneklerin
2009-20L4
igleyigi,
Serbest Muhasebeci Mali Miiqavir Ramazan
OZyUnf
o Muhasebe Elemanr
. Her Tiirlti Firmanrn Gelir Gider Fatura Kayrtlarr
. Carilerin Mutabakatr
r Banka Hesaplarrnrn Bilgisayar Ortamrna Aktarrlmasr
. Kdv, Muhtasar, Kurumlar Gegici, Gelir Gegici, Ba-Bs Beyannamelerin Hazrrlanmasr.
. ilgili beyannamelerin bildirimlerin yaprlmasr ve Tahakkuklarmm ahnmasr
o Personel Ozli.ik dosyasr iglemlerini yaprlmasr
o FinansalTablolarrnhazrrlanmasr
. Gi.imrtik beyannamelerin kapamglarrnrn takibi ve muhasebe kayrtlarmm yaprlmasr(ithalatihracat)
.
.
.
Kdv iade ve listelerinin hazrrlanmasr
i$-kur ayhk ig giicii gizelgelerinin bildirimi
Vergi Dairesi, Sosyal Gtivenlik Kurumu, Ticaret Odasr, Belediye vb kurumlarda iglemlerin
takibi
o Dcinem sonu kapanrglarrnrn yaprlmasr
. ilgili defterlerin noter tasdiklerinin yaprlmasr
o DerneklerBeyannamesininyaprlmasr derneklerinigleyigi
EGITIM BILGILERI
2003-2006
Akdere Ticaret Meslek Lisesi
.
Muhasebe
2008-2010
Gazi Universitesi (Onlisans)
. Muhasebe
201,0-201,3
Anadolu.Universitesi (Aqrkofiretim)
r
Isletme
BiLGiSAyARBiLGiSi
Luca Muhasebe Programr
Likom Presto proframr
Microsoft Office, Excel, Word,
REFERANSLAR
SMMM Ramazan OZYURT :0 542237 63 64
YMM Asuman Arzu lZYURT : 0 532 212 36 54
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
92 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content