close

Enter

Log in using OpenID

B20 AVUSTRALYA ZİRVESİNDEN G20 DEVLETLERİNİN

embedDownload
B20 AVUSTRALYA ZİRVESİNDEN G20 DEVLETLERİNİN
LİDERLERİNE VERİLEN 20 TAVSİYE
G20 devletleri yapısal esnekliği desteklemek amacıyla şunları yapmalıdırlar:
1. Bali Ticareti Kolaylaştırma Sözleşmesini hızla uygulamaya koymalı ve
onamalı ve kalkınmakta olan dünya ticaret ortaklarına da aynı şekilde hareket
etmeleri için kapasite oluşturma yardımı ve mali destek vermelidirler.
2. Ülkelerine özgü tedarik zinciri stratejileri geliştirmeli ve tedarik zincirindeki
engelleri ülke içindeki mevzuatı yeniden düzenleyerek ve altyapı yatırımları
yaparak ortadan kaldırmalıdırlar.
3. Altyapının ve özel sektörün altyapı yatırımlarındaki hayati önemini
vurgulamalı ve ulusal stratejik vizyonlarına uyan beş yıllık yatırım hedefleri
belirlemelidirler.
4. Bağımsız altyapı yetkilileri tarafından çok dikkatli bir şekilde
değerlendirilmiş ve öncelik sırasına konmuş, aynı zamanda özel sektörün
finansman gücünden ve bilgisinden tam olarak faydalanan güvenilir ulusal
altyapı planları hazırlamalı, yayınlamalı ve bu planları gerçekleştirmelidirler.
5. Bankalar nezdinde kabul görebilecek, yatırıma hazır altyapı projelerinin
geliştirilmesini ve gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için tüm dünyada iyi
uygulamaları çoğaltmaya yönelik bir Altyapı Merkezi kurmalıdırlar.
6. Ulusal bir yenilikçilik gündemi ve planı hazırlamalı ve yapısal reformlar ile
desteklemelidirler.
7. Öğrenme eko sistemi ile işgücü ihtiyaçlarını daha uyumlu hale getirmeli, her
ikisinin de birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamalıdırlar.
8. Girişimcilerin iş kurmalarını ve işlerini büyütmelerini zorlaştıran engelleri
ortadan kaldırmalıdırlar.
9. İşgücü piyasalarında esnekliği, uyumluluğu ve hareketliliği arttıracak yapısal
reformlar yapmalıdırlar.
G20 devletleri ülkeler arasında serbest dolaşımı desteklemek için şunları
yapmalıdırlar:
10. Himayecilik karşıtı taahhüdü uygulamaya devam etmeli, bu taahhüdün
verilmesinden sonra çıkarılan yeni korumacı tedbirlerden, özellikle tarife dışı
engellerden uzak durulması gerektiğini vurgulamalıdırlar.
11. Tercihli ticaret anlaşmalarının daha iyi sonuç vermesi için iş dünyasına
danışmalı, şeffaflığı ve tutarlılığı arttırmalı ve acil ticaret meselelerini
çözmelidirler.
12. Örnek bir Yatırım Anlaşması vasıtasıyla sınır ötesi sermaye akışının ve
doğrudan yabancı yatırımların daha fazla desteklenmesi ve korunması için
çalışmalıdırlar.
G20 devletleri mevzuatların tutarlı ve etkili olmasını sağlamak için:
13. Önemli küresel mali reformları 2014 yılında sonuçlandırmalı, 2015 yılında
başlayacak uluslararası kural oluşturma süreçlerine ilişkin bir protokol tesis
etmeli; hazırlanan kuralların amaca uygun olmasını sağlamak için özel
sektörü bu süreçlere dahil etmeli ve kuralların reel ekonomi üzerindeki
etkisini dikkate almalıdırlar.
14. Yükselen piyasa ekonomilerin, küresel standartları oluşturan kurumlarda
etkili bir şekilde temsil edilmesini ve yönetmeliklerin yükselen piyasa
ekonomilerinin karşılaştığı sosyal, ekonomik ve mali zorlukları yansıtmasını
sağlamalıdırlar.
15. Bankacılık düzenleme ve denetleme mevzuatını gözden geçirerek,
finansmana erişim konusundaki kısıtlamaların finansmanın tabana yayılımını,
ticaret ve emtia piyasalarını ve KOBİ finansmanını aşırı şekilde
engellememesini sağlamalıdırlar.
16. Mevzuattan kaynaklanan gereksiz kısıtlamaları kaldırarak, yerel sermaye
piyasalarını ve risk ile getiriyi daha uyumlu hale getiren finansman araçları
geliştirerek uzun vadeli yatırımları desteklemelidirler.
17. Dünyada önde giden uygulamalar doğrultusunda şeffaf altyapı satın alma
ve onay süreçlerini uygulamaya koymalı, bu çerçevede onayların belli
sürelerde verilmesi konusunda taahhütte bulunmalıdırlar.
G20 devletleri ticarette dürüstlüğü ve güvenilirliği desteklemek için şunları
yapmalıdırlar:
18. Yolsuzlukla mücadele kanunlarını şirketleri örnek teşkil edecek uygunluk
programları oluşturmaya, uygunluk ihlallerini kendiliğinden bildirmeye teşvik
edecek şekilde uyumlu hale getirme hususunda mutabakata varmalıdırlar.
19. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgününün Rüşvetle Mücadele
Sözleşmesi ve BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi gibi yasal çerçeveler
oluşturmalı ve her yargı dairesinde izleme ve icra görevi verilecek ulusal
bağımsız yolsuzlukla mücadele mercileri oluşturmalı veya var olan mercileri
güçlendirmelidirler.
20. Şirketlerin sahipliğine ve kontrolüne ve yasal düzenlemelerin şeffaflığına
ilişkin G8 temel ilkelerini onaylamalıdırlar.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
130 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content