close

Enter

Log in using OpenID

can pulak.fh11

embedDownload
fiimdiki Zaman
Can Pulak
Demirel’le
birkaç saat
S
iyasi hayat›m›zda Süleyman
Demirel’in seçkin bir yeri vard›r.
Mücadeleci, pes etmeyen, darbelere ra¤men dik durabilen, 6 defa
gidip 7 defa gelen bir liderdir o…
Seveni de, sevmeyeni de çoktur
Demirel’in. Ama millet, art›lar›
eksilerinden çok fazla oldu¤u için
flimdi sayg›yla an›yor onu. Hele
günümüz liderlerini görünce, insan›n
koflup sar›las› geliyor Demirel’e.
Baflbakanl›¤› da, Cumhurbaflkanl›¤›n›
da baflar›yla yapt›. Zaman zaman
64
siyasi mücadelenin dozunu kaç›rd›ysa
da, rakiplerine karfl› dikkatli ve sayg›l›
davrand›. Kimseye hakaret etmedi,
kimseyi küçük görmedi, kin tutmad›.
Anayasaya ve yasalara sadakati,
ülkenin tek bir çak›l tafl›n› bile gözden
ç›karmamas›, Türk’lü¤ü ve bayra¤›
yere düflürmemesi, milli de¤erlerimize
sahip ç›kmas›, alk›fllanacak özellikleri
olarak dikkati çekti.
Ayr›ca mühendisli¤ini
iyi kullanmas›, Anadolu’yu barajlarla
süslemesi, su ve yol
sorunlar›n› önemli
ölçüde çözmesi, milletin takdirini kazand›.
Çoban Sülü, barajlar
k›ral› ve baba gibi
s›fatlar› hakk›yla tafl›d› ve köyden ç›k›fl›n›
hep iftihar vesilesi
olarak tan›mlad›.
Asl›nda Demirel’le
ilgili yaz›lacak çok
fley var. Ama ben, geçmiflin muhasebesini yapmaktan çok, 21 sene sonra
can dostum Ali fien sayesinde siyasetin bu dev ç›nar›yla birlikte yedi¤i-
BD EYLÜL 2014
miz yemekten bahsetmek istiyorum.
Demirel siyasette nas›l bir efsaneyse,
Ali fien de sadece sporda, futbolda
de¤il, dostlukta ve vefada da bir
efsanedir. Dostlar›n› görevlerinden
ayr›ld›ktan sonra daha çok arar, sorar,
ilgilenir. Bu hafta Demirel’i Bodrum’
da a¤›rlad›. Geçen hafta 98 yafl›na
giren Kenan Evren’i unutmad›, Bodrum’dan Ankara’ya yafl günü pastas›n›
yollad›. ‹flte böyle vefal› bir insand›r
Ali fien...
D
emirel flerefine evinde verdi¤i davete ve sonra bal›kç›
Sait’teki akflam yeme¤ine
beni de davet etti. 21 sene sonra
karfl›laflt›¤›m 90 yafl›ndaki Demirel’in
haf›zas› hâlâ müthifl güçlüydü. Yavuz
Donat’la ikimizi bir arada görünce,
“yine dip dibeler. Bunlar birbirinden
hiç ayr›lmaz” dedi. Mehmet Barlas’la
sohbet etti, ilginç fleyler söyledi.
Gelece¤e yönelik tahminler yapt›, hep
ölçülü davrand› ve hep devlet adam›
kimli¤ine uygun seviyeli sözler sarfetti. Kendisinden izin almad›¤›m ve
özel sohbette söylenen fleyler oldu¤u
için, anlatt›klar›n› yazmayaca¤›m.
Ancak Türkiye’nin gelece¤i için
umudunu ve moralini kaybetmedi¤ini
belirtmekle yetinece¤im.
Ali fien’in davetinde ‹smet Sezgin,
Nahit Mentefle, Zincirbozan’dan kader
arkadafl› CHP’li Celal Do¤an, yine
CHP’nin baflar›l› Spor Bakan› Fikret
Ünlü, Mu¤la’n›n büyükflehir Belediye
Baflkan› Dr. Osman Gürün, Demirel’i
siyaset yolculu¤unda hiç yaln›z b›rakmayan AP Gençlik Lideri Taylan
Bilgen, vefal› dost Orhan Keçeli,
Gelece¤e yönelik
tahminler yapt›,
hep ölçülü
davrand› ve hep
devlet adam›
kimli¤ine uygun
seviyeli sözler
sarfetti.
Süleyman beyi iç ve d›fl uçak yolculu¤unda tafl›yan THY’nin ünlü bafl
pilotu Haluk Sezener ve daha pek çok
ünlü flahsiyet vard›.
Türk siyasetinin bu dev ç›nar›yla
geçirdi¤im birkaç saat, beni geçmifle
götürdü. Geride b›rakt›¤›m›z elli y›l,
(yani yar›m as›r)bir film fleridi gibi
geçti gözümün önünden. Gürsel’li,
‹nönü’lü, Demirel’li, Bölükbafl›’l›,
Ecevit’li, Özal’l› y›llar… Türk bas›n›
Türkiye’yi Demirel’in yurt gezileri
sayesinde tan›d›. Dünyay› ise rahmetli
Turgut Özal’la yapt›¤› d›fl seyahatlerle...
er iki liderin de Türk bas›n›na yapt›¤› de¤erli katk›lar
unutulmaz. Keflke siyasette
rakip olacaklar›na, birlikte çal›flma
imkan› yaratsalard› da, Türkiye’yi
uçursalard›. Birlikte çal›flma teklifini
ve (Demirel Cumhurbaflkan›-Özal
Baflbakan) önerisini Ekrem Ceyhun,
Süleyman beye götürmesine ra¤men,
maalesef kabul görmedi. E¤er kabul
edilseydi, ülkemiz bugün bambaflka
bir durumda olurdu. •
H
[email protected]
65
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
433 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content