close

Enter

Log in using OpenID

Broşür

embedDownload
Motorin ve Hafif Ya¤lar ‹çin
S›v› Yak›tl› Brülörler
ALM Serisi
GARANTi
30-2.064 kW
‹leri Teknoloji
Genifl Model Aral›¤› ve Tam Seri
Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s›v› yak›tlar
konusunda deneyimli uzmanlar taraf›ndan gelifltirildi. Yüksek
teknoloji ile üretilen brülörler motorin ve hafif ya¤larla ayn›
verimlilikte çal›flma özelli¤ine sahip.
Alarko motorin ve hafif ya¤ brülörleri Avrupa normlar›na
(EN 267) uygundur.
2,5-174 kg/saat kapasite aral›¤›nda, kare ve salyangoz
gövdeli, tek ve çift kademeli toplam 13 model. Genifl
kapasite aral›¤› ile en uygun ve ekonomik seçimin
yap›lmas›na olanak sa¤lar.
Maksimum Güvenlik ve Güvenilirlik
Alarko motorin ve hafif ya¤ brülörleri, vizkozitesi
(20°C'de) 1.5°E=6 cSt'ye kadar olan ya¤lar› yakabilecek
özelliklere sahiptir. Tek veya çift kademeli brülörler,
standart iflletme elemanlar›yla fabrikada donat›lm›fl ve
gerekli ayarlar› yap›lm›fl olarak montajl›, yak›t hortumlar›
ve memeleriyle birlikte komple teslim edilir.
Tüm brülörler Avrupa standartlar›nda belirtilen flartlara
uygun olarak dizayn edilmifltir. Brülörlerin üretim aflamas›nda
emniyete ayr› bir özen gösterilir, üretilen her brülör fabrikada
test edilir.
Yüksek Verim-Düflük Yak›t Sarfiyat›
Özel tasarlanm›fl yanma bafll›¤› ve türbülatörü ile
mükemmel hava yak›t kar›fl›m›, düzgün ve yüksek verimli
yanma gerçekleflir. Ayn› miktarda enerji daha az yak›t
yak›larak sa¤lan›r. Bunun sonucu yak›t sarfiyat›ndan
maksimum tasarruf edilir.
Çevre Dostu
Yüksek verimli fan› sayesinde sessiz çal›fl›r, yüksek karfl›
bas›nçl› kazanlarda bile mükemmel bir yanma sa¤lar.
Özel tasar›m yanma bafll›¤› ve türbülatörü; yüksek verimle
yanma, düflük CO ve NOx emisyonlar› ile çal›flmay› temin
eder. Bunun sonucu çevre daha az kirletilir.
Siparifl Notasyonu
ALM
.../
_
2
- : Tek kademe
2 : Çift kademe
Maksimum yak›t tüketimi
(kg/saat)
Alarko Motorin ve
Hafif Ya¤ Brülörleri
Komple Teslim
Kazan - Brülör Uyumu
Yanma kalitesini etkileyen en önemli faktörler kazana uygun
brülör seçilmesi, brülör alev boyu ve çap›n›n kazan yanma
odas›na uygun olmas›d›r. Alarko Brülörleri yüksek
performansl› fan› sayesinde düflük ve yüksek karfl› bas›nçl›
kazanlarda uyumlu ve sessiz çal›fl›r. Uzun süreli testler
sonunda uygun kazan-brülör eflleflmesi belirlenmifl ve
belgelenmifltir.
Kare Gövdeli Brülörler
Ø
Ø
Ø
ALM 30, 30/2, 40/2 modellerinde arka kapak siyah renktedir.
Boyutlar (mm)
T‹P
A
ALM 5
ALM 7
ALM 14
ALM 22
ALM 30
ALM 30/2
ALM 40/2
B
280
280
309
359
420
420
420
Min.
40
85
60
70
70
120
379
450
576
671
765
765
782
247
247
282
349
423
423
430
E
D
C
Maks.
89
137
220
200
290
290
310
ØF
195
195
217
275
350
350
350
ØH
ØG
80
90
130
120
133
133
147
Min.
136
140
140
160
174
174
172
85
95
110
135
145
145
160
J
Maks.
161
200
200
225
226
226
225
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
Teknik Özellikler
T‹P
Kapasite
Is›l Güç
ALM 5
ALM 7
ALM 14
ALM 22
ALM 30
ALM 30/2
ALM 40/2
min.
kg/saat
2,5
4,7
6,8
11
18
13
20
max.
kg/saat
5
7
14
22
30
30
40
min.
kW
29,7
55,8
80,8
130,2
213,4
154,1
237,2
max.
kW
59,3
83,1
166,3
261
355,8
355,8
474,4
min.
kcal/saat
25.500
48.000
69.500
112.000
183.500
132.500
204.000
max.
kcal/saat
408.000
51.000
71.500
143.000
224.500
306.000
306.000
Motor 2800 d/d
W
100
100
150
250
370
370
370
Net A¤›rl›k
kg
9,7
10,4
13,2
19
27,3
28,8
27,5
Ambalaj Boyutlar› mm
Elektrik Beslemesi
515x375x315
740x435x400
640x395x335
1~220V, 50Hz
Hafif ya¤ - max. Viskozite 1,5°E=6 cSt, 20°C.
Yak›t
850x495x475
3~220/380V, 50Hz
Motorin Alt ›s›l de¤eri: 10.200 kCal/kg.
mbar
mbar
Kapasite-Bas›nç E¤rileri
4,5
5,5
5
4
4,5
3,5
4
3
3,5
2,5
3
2
2,5
2
1,5
1,5
1
3
5
7
20 40 60 80
9
160
200
240
280
ALM 40/2
0,5
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 kg/saat
120
ALM 30/2
1
ALM 30
ALM 22
ALM 14
ALM 7
0,5
0,2
0
-0,2
-0,4
ALM 5
1
320
360 kW
0
-0,2
-0,4 12 13 15 17
150
190
19 21 23 25
230
270
27 29 31 33 35
310
350
390
37 39 41 kg/saat
430
470
kW
Salyangoz Gövdeli Brülörler
L
G
A
K
B
H
C
J
F
ØS
øD
ØP
Z
E
Z
X
ØT
M
M1
Y1
Y
Boyutlar (mm)
T‹P
A
C
B
ØD
E
F
G
H
J
K
L
M
M1
N
ØP
ØS
ØT
Y
-
Y1
X
Z
Min.
Maks.
Min.
Maks.
ALM 50
776
806
595
181
211
159
318
434
560
295
265
712
-
-
663
115
186
162
M10
R561 164
45
ALM 60/2
776
798
595
181
203
159
318
434
560
295
265
712
794
745
663
115
186
162
M10 R638 R561 164
45
ALM 59
788
808
595
193
213
181
318
440
560
295
265
712
-
-
663
115
208
184
M10
R561 164
45
ALM 76/2
776
806
595
181
211
181
318
440
564
295
269
712
794
745
663
115
208
184
M10 R638 R561 164
45
ALM 125/2 986
1.023 726
260
297
204
375
525
746
348
398
926 1.007 895
976
152
300
230
M12 R824 R756 230
45
ALM 174/2 996
1.033 734
262
299
226
375
525
746
348
398
926 1.007 895
976
152
300
230
M12 R824 R756 230
45
-
Teknik Özellikler
T‹P
Kapasite
Is›l Güç
ALM 50
ALM 60/2
ALM 59
ALM 76/2
ALM 125/2
ALM 174/2
min.
kg/saat
19,8
19,1
32
32
53,4
60,5
max.
kg/saat
50
60
59,5
76,6
123,4
174
min.
kW
235
227
380
380
632,8
717
max.
kW
593
712
706
909
1.464
2.064
min.
kcal/saat
201.960
194.820
326.400
326.400
544.680
617.100
max.
kcal/saat
510.000
612.000
606.900
781.320
1.258.680
1.774.800
Motor 2800 d/d
W
2.780
2.780
2.800
2.800
2.850
2.850
Net A¤›rl›k
kg
32,1
34
33,6
35,5
66
66
Ambalaj Boyutlar›
mm
680x1.000x640
Elektrik Beslemesi
3~380/400V, 50Hz
Hafif ya¤ - max. Viskozite 1,5°E=6 cSt, 20°C.
Yak›t
Motorin Alt ›s›l de¤eri: 10.200 kCal/kg.
Kapasite-Bas›nç E¤rileri
ALM 60/2
7
6
ALM 174/2
ALM 125/2
8
ALM 76/2
mbar
9
ALM 50
5
4
3
2
ALM 59
1
0
-1
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110 120
130
140
150 160
170 180 kg/saat
200 300 400 500 600 700 800 900 100 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100
kW
Yanma Bafll›¤› ve Türbülatör Ayar›
Kare tip brülörlerde yanma bafll›¤› ayar›
brülör çal›fl›rken yap›labilir. Salyangoz
tiplerde brülör mentefle flanfl›ndan aç›larak
türbülatör ve yanma bafll›¤› ayarlar› yap›l›r,
optimum yanma sa¤lan›r.
Sessiz
Muadillerine göre sessiz çal›fl›r. Kare tipli brülörlerde
özel hava emifl ve ses seviyesini düflüren koruyucu
kapak sistemi. Salyangoz tipli brülörlerde özel alafl›ml›
aluminyum gövde ve aerodinamik yap› ile sessiz çal›flma.
Hava Ayar›
2 kademeli brülörlerde, servomotorla hava damperine
kumanda edilerek uygun yak›t-hava kar›fl›m› sa¤lan›r.
Bunun sonucu kararl›, düzgün ve yüksek verimli bir
yanma elde edilir.
Otomatik Hava Kapama
Hava klapesi, brülör durdu¤unda hava geçiflini
kapatarak kazan›n so¤umas›n› geciktirir, olas› ›s›l
floklar› engeller ve ›s›n›n kazan içerisinde kalmas›n›
temin ederek yak›t tasarrufu sa¤lar.
Montaj Kolayl›¤›
Kare tiplerde kayar flanfl ile ve salyangoz tiplerde özel
mentefleli sistem ile brülörün kazana montaj›n›n kolay
ve hatas›z, bak›m›n k›sa sürede yap›lmas›na olanak
sa¤lanm›flt›r.
Servis ve Bak›m Kolayl›¤›
Brülör konstrüksiyonu her parçaya kolayca ulafl›lmas›na
olanak verecek flekilde dizayn edilmifltir. Kare tiplerde
brülörü ana gaz hatt›ndan ve kazandan ay›rmadan
yanma bafll›¤›na ulafl›labilir, iyonizasyon ve ateflleme
elektrodlar›n›n ayarlar› ve bak›mlar› yap›labilir. Koruyucu
kapak ç›kart›larak tüm ana parçalara ulafl›labilir.
Elektrik Ba¤lant› Kolayl›¤›
Kolay, hatas›z ve k›sa sürede elektriksel ba¤lant›lar›n
yap›lmas› için brülörler üzerinde tüm önlemler al›nm›flt›r.
Brülörlerde olas› hatal› ba¤lant›lar›n yap›lmas›n›n önüne
geçilmesi için ana komponentlerin elektrik ba¤lant›lar›
soketli olarak tasarlanm›flt›r.
Ana Parçalar
Kare Gövdeli Brülörler
13
4
1
5
6
11
14
10
20
2
3
12
7
17
15
9
19
8
18
16
1. Gövde
2. ‹ç Kapak
3. Fan
4. Türbülatör
5. Ateflleme Elektrodlar›
6. Gözetleme Kapa¤›
7. Fotosel
8. Brülör Motoru
9. Yak›t Pompas›
10. Kumanda Beyni
11. Ateflleme Trafosu
12. Hava Klapesi Ayar Grubu
13. Yanma Bafll›¤›
14. Kazan Ba¤lant› Flanfl›
15. Ön Kapak
16. D›fl Kapak
17. Damper Motoru (ALM 40/2)
18. Kontaktör (ALM 40/2)
19. Klemens Soket (ALM 30)
20. Soleonid Ventili (ALM 40/2)
Salyangoz Gövdeli Brülörler
6
13
17
1
16
12
18
11
10
2
20 7 8
15
19
9
3
4
5
14
1. Gövde
2. Üst Kapak
3. Kazan Ba¤lant› Flanfl›
4. Kazan Ba¤lant› Contas›
5. Mentefle
6. Brülör Motoru
7. Yak›t Pompas›
8. 1. Meme Anahtar›
9. Fotosel
10. Çal›flma-Ar›za/Reset
11. Beyin
12. Sigorta
13. Rakor
14. Yanma Bafll›¤›
15. 1. Solenoid Vana*
16. Damper Motoru*
17. Gözetleme Cam›
18. Hava Klape Ayar Kolu
19. 2. Meme Anahtar›*
20. 2. Solenoid Vana
* ALM 60/2, 76/2, 125/2, 174/2 modellerinde.
ALARKO CARRIER
SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
‹STANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi fi.Bilgisu Cad. 41480 Gebze-KOCAEL‹
Tel: (0262) 648 60 00 • Fax: (0262) 648 61 01
ANKARA : Sedat Simavi Sok. No. 48, 06550 Çankaya-ANKARA
Tel: (0 312) 440 79 10 • Fax: (0 312) 440 79 30
‹ZM‹R
: fiehit Fethibey Cad. No. 55 Kat 13, 35210 Pasaport-‹ZM‹R
Tel: (0 232) 483 25 60 • Fax: (0 232) 441 55 13
ADANA : Ziyapafla Bulv. No: 25/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0 322) 457 62 23 • Fax: (0 322) 453 05 84
ANTALYA : M. Kasapo¤lu Cad. Küçükkaya Sitesi A Blok 1/4, 07050 ANTALYA
Tel: (0 242) 322 00 29 • Fax: (0 242) 322 87 66
M. D. H. : 444 0 128
A.5.1.3 120308 MiNERAL
Not: Teknolojik geliflmeler nedeniyle de¤ifliklik hakk› sakl›d›r.
web: www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
895 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content