close

Enter

Log in using OpenID

Bakınız

embedDownload
#.
T.C.
ruqurqEKMECE spr_poiyE BA$KANr_rGr
imar ve gehircilik Mtidtirltilti
KU(UK(EKl/tErfE
ssLe
niyr:si
DURUM tiE,FLiGi
SAYI: 33ct67942-02-15980
KONU: 53,'4 ada 8 parsel
.^
t2
('6 - d :'Y S''3 ('
....../07t2013
Y
irci:
9
AZr igr-Eni MUDURLUGUNE
t6.ol:,zotl tarih ve 0ryq6 sayrh istanbul valilili
yazrsr
ilgi yazr ile Ktigiikgekmece ilgesi, incinti Mahallesi, 534 ad,a8 parsel sayrh tagrnm
aza ait imar
durumu talep edilmektedir.
56z konusu parsel, 22.06.2005-26.02.2007/21.07.2007/06.t1.2007/ 07.07.2009
/20.06.20t017'03'2011-16'12'2011-18.02.2012-14.09.2012-17.12.2012-19.03.2013-12.03.20t3
tasdik tarihli,
l/1000 tilgekli, Sefakciy Revizyon Uygulama imar Planrnda, plan notlannrn
1.27 maddesindeki
htiktimlere haiz, Bitigik Nizam 3 Kat Konut Alanrnda bir krsmr da yolda
kalmaktadrr.
Parse[ iizerinden Enerji Nakil Hattr gegmekte olup uygulama agamasrnda
ilgili kurum
gdriigtine uyulacaktrr..
Havarninia kriterlerinden dolayr maksimum bina yiiksekli[i ve kat adedi Emlak
ve istimlak
Mudiirlii[unce tespit edilecek RS kotuna gcire belirlen"""ktir.
Bilgilerinize arz ederim.
lt.
tMl^
Y. M$rat TAKUR
lmar ve $ehircilik Mtidtirii
26.07.2013 Rap. N.TOK S
EK:+ Plan Omeli
Kartaltepe Mah. Il-5 Karayolu Uzeri SefakOy/iSTANBUL / Ayrrntrh Bilgi igin irt.: N. TOK SEZG1N gehir plancrsr
Telefon-santral:(0212)4110600/Durumgefligi: (0212)4ttolzo Fax: (0 2t2)4tto7t7
e-posta:
[email protected]&usullgekmgsg.bgltr
Elektronik
A[:
www.kucukcekmece.bel.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
47 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content